רשב"ם לבמדבר פרק ט


פסוק ב

ויעשו בני ישראל -
לפי שפסח מצרים לא נהג אלא יום אחד ולא היה כשאר קרבנות, עתה כשנבנה המשכן הוצרך לצוות שיעשוהו כעיקר מצות לדורות ולא בפסח מצרים.

הפרק הבא