אובמ ירבד

גרבניטש םהרבא 'פורפ


:אשונב םיאפורלו םינברל ינשה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,הקיטנג ,היגולוקניג
(31.12.1997) ח"נשת תבטב 'ב


תרזוח תוסחייתה בייחמו רושכמב םיפוכת םייונישל םרוג האופרה תוחתפתה בצק :ריצקת
טפשמ תיב :םילבוקמה ןורתפה יכרדו ,תויתכלהו תויתא תויעבל םרוג רבדה .תיאופרה תוליעפל
וזו ,הבושתו הלאש לש הטישב תלעופ הכלהה .תויעבל הבושתה חרכהב ןניא תויתא תודעוו
.הנוכנה ךרדה

תויתא תודעו ,ןנורתפו תויתא תויעב ,האופרה תוחתפתה :חתפמ תולימ


סנכ לש ליעפמהו לעופהו םזויה אוהש ןרפש ברל תודוהל ינוצרב - הליחת הינסכא דובכב םיחתופ
ינוצרב ןכ-ומכ .הכלההו האופרה םוחתב תורחא תובר תולועפ לש ןכו ,ול םדוקה סנכה לשו הזה
ינוגראהו יעדמה קלחה ןוגראב םהיצמאמ לע ןטק הנח ר"ד תאו ןטק לאוי ברה תא ךרבלו ףרטצהל
ןוגראב םקלח לע ,רוסמה ותווצלו ןירפלה יכדרמ ר"ד ולהנמל ,רגניזלש ןוכמל ןכו ,הזה סנכה לש
.םויה סנכה

האופרה תוחתפתה בצק
תינרדומה האופרהש םיאשונ לולכממ קלח םה ,הזה םירהצה-רחא ךלהמב ןהב ןודנש תויעבה
המדקה תניחבמ דואמ דחוימ רוד אוה ונלש רודהש קפס ןיא .םוי-ידמ טעמכ ונחתפל תנמזמ
התייה אל רבעבש רמול ידכ ךכב ןיא .םוי לכבש םישעמב תאטבתמה ,תיעדמהו תיגולונכטה
רודה תא ןייפאמש המש יל המדנ ךא ;םישודיח ושדיח אלש וא םייוליג וליג אלש ,תומדקתה
.תואבה םינשב רבגיו ךלי רבדהו ,םירומאה םיאשונה לש תוחתפתהה תוריהמ איה ונלש
תויהל ךפה אוהש דע ,שרתשהו חתפתה םיוסמ ךילהתש דע ,תורוד םימעפלו ,םינש חקל רבעב
,ויתויעבו אשונה דומילל ,תולגתסהל ןמז היה םינפל .היתויעב לולכמ לכ לע תלבוקמ תואיצמ
ונדמלש דעש ,רהמ ךכ-לכ םיענ םירבדה םויה .ולש תוכלשהה תנבהל ,ובש תובכרומה תמנפהל
ןודל םיכירצ ונחנאו ,ןשוימ רבכ רחמל אוה ירה - דחא שדחתמ אשונ לש תויעבה ןה המ םויה
םיאשונה יבגל רקיעב ןוכנ הזה רבדה .תרחא השיג לעו רחא טביה לעו רחא ןורתפ לע שדחמ
אבה רושעב וכפהי םהש חינהל ריבס :הקיטנגה יאשונ - הזה סנכה לש ןורחאה בשומב ונודייש
אל רבעבש תוריהמב ,םייתכלהה ןבומכו םייתרבחה ,םייתאה םינוידב יזכרמה אשונה תויהל
םיאשונה לש םינושה םידדצה תנבהל הבר המורת םימרות הז גוסמ םיסוניכ .הל ונלגרוה
.ולאה םישדוחמה
תלעות האיבה איה .ךרובמ רבד יאדווב איה - תיאופרהו תיגולונכטה ,תיעדמה - המדקה
לככ .(דימת אל יכ םא) םייחה תוכיא רופישב םיבר םירקמבו ,םייחה תלחות תלדגהב תושונאל
תויעב ררועמ םג אוה - תישעמ הניחבמ רתוי םרות וליפא ילואו רתוי ינשדח ,רתוי לודג אשונהש
ןבומכו ,הלכלכה ,טפשמה ,הקיתאה ומכ ,םינוש םייתרבח םימוחתב לקשמ תודבכו תובר
הבש ךרדהו ,תונוש םיכרדב הלאה תולאשה םע דדומתמ בחרה םלועה .הכלהה םוחתב
הניחבמ םגו תיתוהמ-תיניינע הניחבמ םג הנוש וללה תולאשה םע הכלהה םלועב םידדומתמ
הלכלכ לע ,האופרו טפשמ לע ,תיאופר הקיתא לע רבדמ בחרה םלועה .ולא םיכרדמ תיתילכת
םלוע הז תמועל .תיסחי-םילבגומו םירדגומ תויוחמתה ימוחתב םהש םיאשונ הלא לכ ,האופרו
םא יד .ןורתפ תושרודה תויעב רתוי הברה וינפל תוררועתמו ,םיאשונ רתוי הברה ףיקמ הכלהה
וליאו ,הכלהה תניחבמ םלוע תוקבוח ןהש ,הדינ לש תולאש - ונניינעל וא ,תבש לש תולאש ריכזנ
וא תאזכ היגולונכט לש םושיי ןיב לדבה בחרה םלועב ןיא .היעב םוש תוררועמ ןניא בחרה םלועב
לכ ונלצא תאז תמועל ;ישיש םויב וא יעיבר םויב ,תבשב ,רחא וא הזכ יאופר לופיט וא ,תרחא
םיאשונ המוד ןפואבו .הלאה תולאשה םע דדומתהל ונתוא תבייחמ איהו ,תבשב םייתסמ עובש
םומיד והשזיא שי םא ,בחרה םלועב .הדינ תוכלהל םירושקה םיאשונ ומכ ,הזה סנכל םיבורקה
תויהת םוש ררועמ אל הז ,היעב םוש ררועלו הלאש םוש תולעהל ךכב ןיא - רחא וא הזכ טעומ
תובר תוכלשה ןבומכ ךכל שי הכלהה תניחבמש דועב ;בצמה תא ןקתל תונויסינ םושל איבמ אלו
םהב וליא רשאמ רתוי הברה בחר תיתכלה תודדומתה תמייק םהב םיאשונה חווט .תורומחו
.בחרה םלועב םידדומתמ

הכלהה תשיגל בחרה םלועה תשיג ןיב המ
םלועב םישגינ הבש הרוצה ןיב לודג לדבה שי תיתוהמ הניחבמ םג ,תיתומכ הניחבמ קר אל לבא
םירבדהש הווקמ ינאו - םויכ .ןיינעל תשגינ הכלהה הבש הרוצה ןיבל ,וללה תולאשה ןורתפל בחרה
,הימונוטואה ןורקע אוה בחרה םלועב החנמה ירסומה ןורקיעה - ךשמהב תרחא וא וז הדימב ונתשי
טילחהל יאשרו ךירצ טופיש רשוכ לעב אוהש םדא לכו ,ופוג לע םילעב אוה םדא לכש רמואה ןורקיעה
יפ-לע ,אצמנ אוה ןהב תויאופרה תויצאוטיסהמ תחא לכב גוהנל ךיאו ,ויבגל השעיי המ ומצעב
.ןיינעב ול ורסמייש םיאלמה םינותנה
היכרנא לע םצעב םירבדמ ונחנא ,ינוציקה ונבומב הימונוטואה ןורקע תא םינחוב םא ,השעמל
- ותושעל ןוכנש םיוסמ רבד לע בושחיש םדא לכ .'השעי ויניעב רשיה שיא' לש ןורקיע לע ,תירסומ
קר איה םיכרעה תכרעמ ;ותוא השעי אל אוה - ותושעל ןוכנ אלש בושחי םאו ,ותוא השעי אוה
ומכ אשונ המגודכ ריכזנ םא יד .ותוללכב רוביצה לש יכרע ףותיש םוש אלל ,וילע תלבוקמה וז
ינאו ,רתוי תויחל הצור ינניא ,ייח ילע וסאמנ' רמולו אפורל תונפל לוכי םדא :'ינפוסה הלוחה'
,(יקוח אל יכ םא) ימשר ןפואב השענ הזה רבדה ,לשמל ,דנלוהב .'יתומ תא ברקתש שקבמ
הניחבמ .םתשקב יפ לע םיאפור ידי-לע גרוהל השעמל םיאצומ םהייחב וצקש הלאכ םישנאו
וניא אוהשכו ,ופוג לע םילעב אוה הלוחה :הימונוטואה ןורקע תאז המרונ ירוחאמ דמוע תירסומ
.ושקובמ תא אלמל ידכ םיעצמאה תא ול תקפסמ הרבחה דוע תויחל ץפח
תכרעמ תמייק .תלבגומ רתוי הברה הימונוטואהו ,הברהב בכרומ רבדה הכלהה תניחבמש רורב
אוהש ךיא גהני םדאש תעדה לע הלעי אל ןכלו ,הכלהה יפ-לע םיגהונש הלא לכל תפתושמ םיכרע
יפ-לע הרורב תיתכלה הערכה שרוד הזה רבדה .ןידל םידגונמ םירבדהשכ םירבדה תא האור
תניחבמ לדבה השעמל ןיא .האופרה םוחת אקווד-ואלו ,הכלהה יאשונ לכל םיפתושמ תונורקע
תלאש ,בלחב רשב תלאש ,תיטנג-תינרדומ-תיאופר איה הלאשה םא הכלהה תעיבק ןונגנמ
ותוא אוה ןורקיעה ,ןונגנמ ותוא אוה ןונגנמה םימוחתה לכב .הדינ תלאש וא רופיכ-םויב הליכא
.הקיספ יכרד ןתוא ןה הקיספה יכרדו ,ןורקיע

תויתאו תויאופר תויעבב הערכה יכרד
ןיבל בחרה םלועב לבוקמש המ ןיב דואמ הנוש הערכהל רבד לש ופוסב םיעיגמ הבש ךרדה םג
;תושק תוירסומ תולאש ןורתפל לבוקמ ןונגנמ עגרכ השעמל ןיא בחרה םלועב .הכלהה םלוע
תירסומה הלאשב עירכי טפושהש ידכ ,טפשמ תיבל תונפל איה תולבוקמה םיכרדה תחא
טעמכ איהש אלא ,רבעב דואמ תלבוקמ התייה תאזה ךרדה תירבה-תוצראב .תיטרקנוקה
- תוירסומ תוערכה עירכהל ןתינ ובש םוקמה וניא טפשמה תיבש ררבתה הרהמבש ןוויכ ,הקספנ
יתבל עיגהל המגמ וישכע שי ץראב םג .תוירסומ אל לבא ,תויטפשמ תוערכה וב עירכהל ןתינ
טנטפה .ךרדה וז אלש ןאכ םג ודמלי בורקב ידש ךירעמ ינאו ,הלאה תולאשה לכ םע טפשמה
תבכרומש ,תיתא הדעו אוה ץראב 'הלוחה תויוכז קוח'ב ץמואו תירבה-תוצראב אצמוהש
הלא םישנאו ,תיטרקנוקה תיאופרה הערכהל רשק םהל שיש םינוש םיחטשב םיקסועה םישנאמ
תויהל תולוכיש רורב .םהינפלש הרקמל המיאתמה הנוכנה ךרדה יהמ םיעירכמו םיסנכתמ
תונוש תוגרד ,ןורשכו הנבה לש תונוש תוגרד ,םיליבקמ םירקמ ןיב תובר תומאתה-יא וז הטישב
ןיידע אל וא לועפל ךישמי תוירסומה תויעבה ןורתפל הזה ןפואה םאה הלאשהו ,תונמוימ לש
.החותפ
בר לש הקיספ :טושפ רתוי הברהו קיתו רתוי הברה ,הנבומ רתוי הברה אוה ןונגנמה הכלהב
ינפל - רבעב הנוכנ התייה תאזה ךרדה .הכלהה תונורקע יפ-לע קסופה ,הלאה םיאשונב איקבה
לש ןונגנמ אוה ןונגנמה .דיתעב םג הנוכנ היהתו םויה םג הנוכנ איהו ,םינש ףלא ינפלו םינש האמ
תוהמ םג וז םצעבו .וינפלש הלאשב עירכמ קסופהו ,םינותנה תא גיצמ לאושה - הבושתו הלאש
ןורקיעה לע יונב הזה סנכה ;תובושתו תולאש לש יסאלקה הנבמה אוה ולש הנבמהש ,הזה סנכה
תולועה תולאשה תאו םינותנה תא וגיצה ,ורדגוהש םינושה םיאשונב ,םינושה םיחמומהש
םינותנה ךמס לע וללה םיקסופהו ,הלאה תולאשב םיקסופה םהש םינבר ינפל ולאה םינותנהמ
.םייתכלהה תורוקמה יפ-לע תיתכלהה הלאשב ועירכה תואיצמה תנבה ךמס לעו םהל וגצוהש
.אובל דיתעל ראשיי ךכו ,םייתכלהה םייחה םייונב ךכ ,סנכה יונב ךכ
ידכ שורדה חקלה תא קיסנו ,הז תא הז הרפנו דמלנ ,ונלוכל חלצומ היהי הזה סנכהש הווקמ ינא
.םירחא םיאשונבו וררוביש םיאשונב הנוכנ הרוצב דקפתל