רצוקמ ןכות תוכן מקוצר
החיתפ
ןטק לאוי ברה / ךרועה תמדקה
     
גרבניטש םהרבא 'פורפ / אובמ ירבד
         

םייגולוקניג םילופיטב דוסי תויגוס :ןושאר בשומ
בשומה ר"וי ,ןמזייא ןתיא ברה / החיתפ ירבד
         
טנמאיד םרוי 'פורפ / אובמ ירבד
         
גרבנדלוג יכדרמ ר"ד / תיפוקסורטסיה הטישב רבגומ ימחר םמדב שדח לופיט
         
היש לאכימ ר"ד / היפוקסודנא תועצמאב לופיטלו ןוחבאל תוינשדח תוטיש
         
טריביונ 'י עשוהי ברה / יתכלה טביה
         

השיאה תוירופב םישודיח :ינש בשומ
רלב יזוע 'פורפ / םייגולוקניג םילודיגב לופיט ןמזב ןוירפ רומיש
         
בוריאמ רורד ר"ד / הייבר יאתו תומקר לש הלתשהו רומיש
         
רקנש ףסוי 'פורפ / גוזה ןב תומ ירחא הירפהב םיירסומה םיטביהה
         
לאירא בקעי ברה / יתכלה טביה
         

רבגה תוירופב תויגוס :ישילש בשומ
תוילגרמ דוהא ר"ד / תיפוג-ץוח הירפה ילופיטב תושדח תויוחתפתה
         
ןירפלה יכדרמ ר"ד ברה / םהירחאלו ןיאושינ תארקל םילופיטו תוקידב - רבגה דוקפתו תוירופ
         
יקסבוכיד המלש ברה / יתכלה טביה
     

םייתכלהו םיילכלכ ,םייאופר םיטביה - םידולייב יאופרה לופיטה :יעיבר בשומ
למיש לאכימ ר"ד / דולייב לופיטה לע יתדיל-םורטה רוטינה לש העפשהה
         
ןמלדיא רותרא 'פורפ / םיילכלכ םיטביה - םידולייב לופיטה
    
יולה ןתנוי 'פורפ / םילוחה תיב תלהנה תפקשה - רקיה גפה
         
א"טילש רואיל בד ברה / יתכלה טביה
         

יתחפשמ סוחייו יטנג יוהיז :ישימח בשומ
רבטוארב םייח 'פורפ / םדא ינב לש יגולויב יוהיז
         
והילא יכדרמ ברה ןויצל ןושארה / יטנג יוהז לש יתכלה טביה
         

םויס
סנכה ר"וי ,ןרפש ברה / םויס ירבד
     
םהרבא 'ס םהרבא 'פורפ / הליענ ירבד