הירפהב םיירסומה םיטביהה
גוזה ןב תומ ירחא

רקנש ףסוי 'פורפ


:אשונב םיאפורלו םינברל ינשה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,הקיטנג ,היגולוקניג
(31.12.1997) ח"נשת תבטב 'ב


רבדה .ותשא תא וב תורפהלו ,תמש םדאמ ערז איצוהל רשפא םויה תומייקה תוטישב :ריצקת
?ךכל תמה תמכסה תשרדנ םאה ?תאז תושעל רתומ םאה :תובכרומ תויתא תולאש ררועמ
?םהל עומשל שי םאה ,םישרוי דוע ויהי אלש ידכ ,םידגנתמ םיחאה םאו ?תוירע יוליג רבדב המו

.תמ םדאמ הירפה ,ערז רומיש :חתפמ תולימ


תוומה רחאל הייבר
הזה םוחתה .הנושארה םעפב ןאכ תנתינ 'תוומה רחאל הייבר' לע וישכע ןתא רשא האצרהה
ידכ קר אל ןאכל יתאבו ,תושדחה תויגולונכטה תויוחתפתהל תודוה וישכע ישעמ תויהל ךפוה
אלממ ינאש םידיקפתה ןיב .ןהמ דומללו םכיתובוגת תא לבקל ידכ םג אלא יירבד תא עימשהל
אשונל הבושת תתל םיכירצ ונחנאו ,םיגולוקניגה לש תימלועה תיתאה הדעווה ר"ויכ שמשמ ינא
,תושביה לכמ םיגיצנמ תבכרומ וזה הדעווה .םישדוח המכ דוע סנכתת תאזה הדעווה רשאכ הזה
תונויערהמ המכ .היגולוקניגה םוחתמ קר אל םייאופר תועוצקמ לש גוצייו ,יטפשמו יתד גוציי ללוכ
.םיזעונ םירבד רמול לבוקמ רבכ ןאכו ,םילשוריב אצמנ ינא לבא ,םיזעונ ילוא ואריי הפ הלעאש
תיירפה וא תיתוכאלמ הייבר לש תושדחה תוטישה לכב הנש הרשע-שמח ינפל ונלחתהשכ ךכ
,הזה להקה תוכזל רמול בייח ינא .םיינוימד םירבד לע םירבדמ ונחנא וליאכ ונילע ולכתסה ,הנחבמ
םכתעפשהב ,םינש ךשמב ונמייקש גולאידה תרזעבש ,םילשורי ריעבש םילודגה םינברה תוכזלו
.ולאה םישודיחה ןמ םיבר ורשפאתה ,םכתרזעבו

תוומה רחאל םיאצאצ םייקל הייטנה
.תונוש תורבחבו תותדב ,תויוברתב םירכומו םיעודי תוומה רחאל םיאצאצ םייקל ןוצרהו הייטנה
ןיאו רטפנ םדאשכ :םובייה ןידב ,םירבד רפסב אוה רכזומ הזה ןיינעהש הנושארה םעפהש ןכתי
תא םיקהל' ךכבו דלי הנממ דילוהל ידכ תמה ויחא תשא תא תאשל הווצמ םיחאה דחא ,םידלי ול
.ךכל סנכיהל םוקמה ןאכ אלו ,הצילחב םיביוחמ םה לעופל אצוי אל םובייה םא ;'תמה ויחא םש
ןייצל יואר .הכלה התוא יפ-לע םצעב דלונו ,תורו זעוב לש דכנה היה דוד ךלמהש רכזיהל יאדכ
.הזה ןויערה תא ולביק אל תודהיב ןהישרושש םאלסיאהו תורצנהש

םיישעמ ויה אל בורקה רבעבש םירקמב הירפה תרשפאמה תויגולונכט תוחתפתה םויה תמייק
ר"דמ עגרכ םתעמשש יפכ - םגו ,םירבוע רמשל ,ערז רמשל תלוכיה לע רקיעב רבודמה .ללכ
ךכ ,תיציבה את תא רמשל הארנה לככ רשפא היהי בורקב .הלחש תמקר רמשל - בוריאמ
תועצמאב ,תלוכי םויכ ונל שי .תוברתמו תוכלוה ,תוומה רחאל םג ,תוירופה רומיש לש םיכרדהש
םילוכי ונחנא השעמל ;רבגה תוירופ תא יתועמשמ ןפואב רפשל ,תורחאו הלאה תויגולונכטה
,רבגה תוירופ-יאו תוירופ לע םינש המכ ינפל דע ונדמל םהבש דומילה ירפס תא קורזל םויה
הנורחאל דע ונבתכו ונרקחש המו ,הזה םוחתב המילש הכיפהמ הלח תונורחאה םינשה ךשמב יכ
.קיודמ-אלכ ררבתה
היעבה םינש המכ ינפל דע התייה רבגה לש תוירופ-יאש דועבש ,איה הבושח רתויה הדבועה
םירקמה לכל טעמכ ןורתפ שי םויכש ירה - םילבגומ ויה תונורתפהו ,תוירופ-יא ילופיטב תירקיעה
.גוזה ןב תומ רחאל הייבר םג םירשפאמ ולא תונורתפמ קלח .רבגה תוירופ-יא לש
ערזה יאת לש האפקהב רומיש לש תלוכיה םע האב רבגה לש תוירופה רומיש לש תורשפאה
םיאתהו ,ערזה יאת תא רישפהל ךכ-רחאו איפקהל רשפא .1955 -מ תמייקה היגולונכט ,םיישונאה
ןניאש םישנל תרשפאמ םג תאזה הטישה .םהלש תוירופה רשוכ לע םירמוש הלאה םירשפומה
תורמשנש ערז תונממ ,רז רבגמ ערז תמורת תועצמאב תורהל ןהלש לעבהמ ןוירהל תוסנכנ
תושידח תוטיש תומייקש ןוויכ ,ןטקו ךלוה תוירופ-יא ירקמב ערז ןתמב ךרוצה םלוא ;ערז יקנבב
תוירופ ילופיטל תוגוז םימעפל םיחלוש םידבכנ םינברש דואמ רעצמ ,בגא ךרד .תוירופ תורשפאמה
ףא ילואו ,תוהז ןהלש תואצותהש תוירופ-יאב לופיטל תודיחי תומייק לארשיבש תורמל ,היגלבב
.ל"וחבש הלא לע תולוע

תמ לש ערז רומיש
הרקמב .תוומה ירחא הייברל םג תוישעמ תויהל תולוכי ולאה תושדחה תוקינכטה - רומאכ
24 דע ,ותוא רמשלו יטנגה רמוחה תא לוטיל ידכ דואמ רצק ןמז ונתושרל דמוע רטפנ םדאש
:תוירופ-יא לש םירקמב םישמתשמ הב הקינכט התוא לע קוידב רבודמ .תוומה רחאל תועש
המדרהב ,טושפ רישכמ תועצמאב םילוכי ונחנא ,ערז ןיא ולש המריזבש ,הרופ אל רבג לצא
םהבו ,ךשאה ךותמ םידדוב ערז יאת דואמ הנידע טחמ תרזעב איצוהל ,תיללכ וא תימוקמ
םידלונ ולאה םידדובה םיערזהמו ,תיחולצל םירבעומ ובאשנש םיאתה ;הירפה ךרוצל שמתשהל
ידכ יופצ-אל ןפואב תמש םדא לש ךשא ךותמ םג ערז איצוהל רשפא וז הטושפ הקינכטב .םידלי
.ותומ רחא ותשא תא תורפהל
ולאכלו םייפרתומיכ םילופיט רובעל םידמועה םירבגל ףסונב ?תדעוימ תאזה הטישה ימל
ןוכיסב םיאצמנה םישנא לצא ערז תרימש לש היגולונכטב םישמתשמ ,ימואתפ ןפואב וגרהנש
ללחל םיסטה םיטואנורטסא ,תויברק תולועפל םיאצויש םילייח ,םישוע םהש תולועפב הובג
.המודכו
רבדהו ,האפקהב ערז רמשל םילגוסמ ונאש רומאכ איה הבושתה ?ערז איפקהל רשפא םאה
ןתואב ,הריטפה ירחא תועש 24 ךות ערזה תא ונממ םיאיצומש יאנתב ,רטפנש רבג יבגל םג ןוכנ
הלועפב וא םיכרד תנואתב לשמל גרהנש אירב רבג .תוירופ-יאב םילופיטל תושמשמה תוטיש
ךכ-רחא ול דימעהלו ,ערז יאת ינוילמ ונממ לבקל היעב ןיא - םיניקת ולש םיכשאהו ,תיתמחלמ
.םיצורש לככ םיאצאצ תומכ

ורטפנש םישנ לש תויציב רומיש
םיאצאצ ןהל דימעהלו ןתוא תורפהל ,תויציב ןהמ איצוהל םילוכי םאה ?ורטפנש םישנ יבגל המ
םיברועמ ויהש ,ונלש תווצהמ םישנא השולש הפ םיאצמנ .תיבויח הבושתה ?תוומה רחאל
התייה וז .םרכ-ןיע 'הסדה'ב ודלונש תיציב תמורתמ םינושארה םידליה ינש תדלוה לש ךילהתב
ךכל רושיאהו הכימתה תא לבקל ילבמ התושעל םילוכי ונייה אלו ,םלועב הנושאר ,תזעונ הלועפ
אוה לבא ,ומש תא ריכזא אל תמיוסמ הביסמ .וזה ריעב םייחש רתויב םילודגה םינברה דחאמ
.םלועב תאזה הטישה הטשפתה ךכ ידי-לע ;גוזה ינבל רקיעב אלא ונל קר אל ,הכימתה תא ןתנש
,ערז תמורת םג ךכ התייה הנש םירשע ינפל לבא ,תיסחי שדח רבד ןיידע תבשחנ תיציב תמורת
.וילאמ ןבומ טעמכ ןיינע איה םויהו
רקיעב ןה תיציב תמורת גישהל םויכ תומייקש תויורשפאה ןכלו ,תויציב תומרותב לודג רוסחמ שי
ירוזחמב השיאה לש תוירופה תפוקתב הלשבהל העיגמ תיציבה ;תולשב יתלב תויציבב שומישב
רשפא .תלבגומ דואמ המורת ךרוצל ןתוא לוטיל ןתינש תולשבה תויציבה תומכש רורבו ,תסווה
אוה לבא ותוא ריכזמ ינאש ,זעונ ,רחא רבד וא ,הלחשה תמקרמ תולשב-אל תויציב איצוהל םג
תיעבט הלפה תובקעב קספוה ןנוירהש תובקנ םירבוע לש הלחשמ תויציב תחקל רשפא - יתייעב
.תיתוכאלמ הלפה תובקעב םגו

רבועמ תויציב
.תרגבתמ השיאהש לככ ןטקו ךלוה ןרפסמ הדילה רחאלש ,תויציב ינוילימ הליכמ תירבוע הלחש
רשפא הלפה לש הרקמבו ,ןוירהל ישימחה שדוחהמ רבכ תוניקת תויציב ינוילמ שי הבקנ רבועל
תובר םישנ לש תוירופ-יא לש תויעבל ןורתפ שמשל תולוכי ןהו ,המוצע תומכב תויציב גישהל
תא חתפל ךירצ הז ליבשב םלוא .תויציב תמורתב לודג רוסחמ שי ובש ,םויה םייקה בצמב
ינפל הלישב תיציב לש בצמל ,(ףוגל ץוחמ) in vitro תולשב אל תויציב תלשבהל הקינכטה
.ןיקת רבוע חתפתי הנממש ץויבה

:תוביס המכמ ,הביקנ רבועמ תויציב לוטיל רתיהל םידגנתמה הלאל ךייש ינא
ירה :(תואקדנופל םג יתדגנתה המוד הביסמו) םישנ לש לוצינל דואמ הלודג הנכס תמייק ,תחא
קר ןוירהל וסנכייש םישנ ויהיש ששח שיו ,תויעבט תולפהמ קר היהי תויציבה רוקמש ריבס אל
ןאכו ,הלפה םשל םירבוע תריציל ששח שי ,רמולכ .תולפה ושעי ךכ םשלו ,תויציב קפסל ידכ
םוצע רפסמ תחקל רשפא תחא הרבועמ :תפסונ הנכס .השק תירסומ היעב תמייקש יאדווב
םע חא יאושנ לש םירקמ ורקי אלש ,תוירע ייוליג ויהי אלש ךכ לע חקפל לכוי ימו ,תויציב לש
:תיפוסוליפ הלאש םג הלועו .תיתרבח היעב םג אלא ,תיתכלה היעב קר אל יהוז ?תיגולויבה ותוחא
םלועמש רבוע ?'םדא ןב' היה אל ,יח היה אל םלועמ ומצעבש יממ םייח רוציל םוקמ שי םאה
.יתייעב טלחהב הארנ הז ?םידלי דילוי םלועב יח אל
תא חקינ ןכיהמ הלאשה םע ונרתונ ,רבוע לש תויציב תליטנ לש ןורתפה תא םילבקמ ונניא םא
םישנל םג תורשפאמה תויגולונכטה תויוחתפתהה רואל דואמ תישעמ הלאשה .המורתל תויציבה
תמייקה תורשפאה .םינוש םילופיט תרזעב ןוירה גישהל - תוניקת תויציב רבכ ןהל ןיאש - תורגובמ
רוסחמ השיאל היה אל הבש הפוקתהמ תולחש לש המקר יאת לש הרימש איהו ,םדוק הרכזוה
םג ;רכזוהש יפכ ,םייפרתומיכ םילופיט ינפל תודמועה םישנל רקיעב המיאתמש הטיש ,תויציבב
רמשל ,הלחש לש המיגד תוריהמב תחקל םילוכי ונחנא השיאה לש ימואתפ תוומ לש הרקמב
.ןוירה הנממ גישהל דיתעב הארנכו ,האפקהב התוא

םירבוע רומיש
'84 תנשב קר לבא ,הלודג היעב אל וזש רמוא דחא לכ םויה .םירבוע רומיש איה תפסונה היעבה
;'הסדה'ב םירבוע איפקהל םינווכתמ ונחנאש ונעדוהש רחאל תואירבה רשמ הפיזנ יתלביק '85 וא
איה םירבוע תאפקה םויה '!ינוידב עדמ לע היזיוולטב רפסמ התא המ' :רמאו יל ארק ילאכימ 'פורפ
3% -ב םימומ םכותמ ,תונוירה 15% -כל םיעיגמ םיאפקומ םירבוע תלתשהבו ,וילאמ ןבומ רבד
םיאפקומ םירבוע יפלא שי םויה :השק תיתא היעב וזה הרודצורפה תובקעב הררועתה לבא .דבלב
יתלב וא ךרוצ ןיא םבור תאש ,םלועב תיפוג-ץוח הירפהב לופיטל תודיחיה לכב םירבועל םיקנבב
דימשהל רשפא םאה ?םתיא םישוע המ איה הלאשהו ,תיגולויבה םאה םחרל ריזחהל ירשפא
תרוצב ןורתפה תא ואצמ תונידמהמ קלחב ?וייח תליחתב רוצי רבכ בשחנ אוהש וא - אפקומ ןורבוע
תיקוח הניחבמ תידוסיה היעבה .ךכל םימיכסמ אל תורחא תונידמב ךא ,רחא גוזל רבועה תמורת
.תויטפשמ תויוכז ןיידע ול ןיא רבוע ותויהבש ןוויכ ,רבוע ץמאל רשפא-יאש איה
קלח) בחרה רוביצב ןיינע תררועמו תכלוה תוומה ירחא הייברו הירפה לש תורשפאה תלאש
הנווכ שי .(Human Reproduction בושחה תעה בתכב םסרפתהל דמוע תאזה האצרההמ
הייבר לע לאשמ רבכ וכרע הילגנאב .וז היגוסב בשוח םלועה המ ררבל ידכ ימלוע לאשמ םייקל
םירבועב שמתשהל תונכומ ןהש ורמא ןהמ 59% ,ךכ לע ןתעדל ולאשנ םישנ 1500 :תוומה רחאל
םישנאמ המורתב שמתשהל תונכומ ןניא ןהש קר אלש ורמא ןהמ 48% -ו ,יח םדאמ קר םיאפקומ
.ךכל םיכסהל הכירצ אל הלוכ הרבחה ןתעדלש אלא ,םיתמ

ולא תוטישב דלונש קוניתל תוישפנ תויעב
.םיעדוי אל ונחנא ?ולא תוטישב דלונש קונית לע תורחא תועפשה וא תוישפנ תויעב תומייק םאה
חקלנש אפקומ ערזמ דלונ אוהש ול עדוויישכ ,דלווייש דליה לע העפשהה היהת המ גשומ ונל ןיא
תוירפה עצבל וליחתיש ירחא קר אלא ךכ לע הבושת ונל היהת אל .אפקומ רבועמ וא תמ םדאמ
,ןוירהב רבכ השיאהשכ באה תומ ירחא םימעפל םידלונ םידליש תמאה ךא ;הרוהה תתימ ירחא
.שדח רבד אל הזו ,םיאפקומ רבוע וא ערזמ וא
,ךכ לע חיגשי ימ - הרבחב תוינשדח תויגולונכט םיליעפמ רשאכ ,איה רתויב הבושחה הלאשה
תוחתפתההש תויתרבחהו תויקוחה ,תוירסומה תולאשב עירכיו ותעד תא ןתיי ימ ,תאז ןווכי ימ
הכירצ הרבחה ?ולא תויוחתפתה לש םיילכלכה םיטביהה םה המ ןכו ,תמרוג תאזה תיגולונכטה
ןכלו ,הרבחב םילחש םייונישה רשאמ הברהב הבר תוריהמב חתפתמ עדמה .המצע לע ןגהל
םלוא .התימ רחא הירפה םיענומש םיקוח ולבקתה דועו הינמרג ,תפרצ ,הדנק ומכ תונידמ המכב
ירחא ,אפקומה רבועהש תורשפאמ 'םעה תואירב תונקת' :המידק ףסונ דעצ ודעצ רבכ לארשיב
תורשפאה הרכוה השעמלש רמולכ ;תיקוחה ותשאל קרו ךא רבעומ תויהל לוכי ,לעבה תומ
םיווק ןיא ,םיקוח ןיא םיבר םיאשונב ,לארשיב הז ללכבו ,םויכ םלועב ךא .תומה רחאל הייברל
.םתוא רוציל םיכירצו ,םיחנמ

:טפשמ יתבב ונודינו ועריאש םירקמ
םירקמ המכ םכינפל איבא ,הזה םוחתב ררועתהל תולולע תולאש הזיא םכל תוארהל ידכ
:טפשמ יתבב ונודינו ועריאש
שרגתה אוהו ,םילודג םידלי ינש ול ויהש ,הינרופילקב דואמ םסרופמ םדאל הרק ןושארה הרקמה
דבאתה אוהש ינפל לבא ,דבאתהל טילחה אוה המ ןמז רחאל .השדח גוז תב ול התייהו ותשאמ
ויהיש הצור אוהש ןוויכ ,וגוז תבל וערזמ ורסמיש שקיב אוה בתכש האווצבו ,וערזמ איפקה אוה
תוביסמ םג אלא - תוישגר תוביסמ קר אל ,ךכל ודגנתה וידלי .ותומ רחאל הנממ םיאצאצ ול
וא תיציב ,ערז ןוגכ ,יטנג רמוחש עבק ב"הרא לש ןוילעה ןידה תיב .שוכרה תקולח לש תויפסכ
.שיאה לש ותאווצ תא דבכל שיו ,דחוימ רמוח בשחנ ,רבוע
התייה ותשאו ,רטפנ תראממ הלחמב הלוח היהש רבג :תפרצב עריא רחא םסרופמ הרקמ
תיב םג .םילופיטה ירחא וב שמתשהל ידכ וייחב איפקה אוהש ערזמ ןוירהל סנכיהל תנינועמ
.תאז רשיא יתפרצה טפשמה
,ותומ רחאל וערזמ הירפהל רבגה לש שארמ המכסה התייה אלשכ :רחא הרקמ ,תאז תמועל
לש רתויב תובושחה דוסיה תויוכזמ םנמא איה הייברל תוכזה יכ עבקו ,תאז ללש טפשמה תיב
.תולבגה הל שי לבא ,טרפה
.ינמחנ גוזה לש הרקמה לארשיבו ,סיוייד לש הרקמה עודי ל"וחב ,םיאפקומ םירבוע יבגל
םויה העדה .קוח איה רתויב בוטה ןורתפהש ןבומכ .הלאכ תויעב םירתופ ךיא איה הלאשה
הבש ,האווצ ומכ ,המותח המכסה שי םאש ,השארב דמוע ינאש הדעווה תדמע םג ךכו ,םלועב
תמורתב ומכ ,םתומ רחאל םהלש יטנגה רמוחב ושמתשיש םנוצר תא םיעיבמ השיאה וא שיאה
.היעב ןיא - םירביא

תויתא תויעב
המכסה - םירביא תמורת לש םירקמב ומכ הייטנ התוא היהת םהיבגלש הארנ ?םיניטק יבגל המ
ךכל המכסהה תא דירפהל היהי בושח ירבוע רמוחב שמתשהל הצרי והשימ םא .םירוהה לש
.הלפהה לש ןיינעהמ
הארנ ,יושנ גוז לש הרקמב ?שארמ ךכ לע בשח אלו ,ימואתפ ןפואב רטפנ םדאשכ םישוע המ
הלא תוחפל וא ,תאז שקיבו ךכ לע בשח ומצע אוהש ילבמ וירחא רוד והשימל םיקהל רשפא-יאש
הכירצש קפס םוש ןיאו ,הנושאר הגרדמ םיבורק לש המכסה תוחפל ךירצ .וירחא םייחב וראשנש
תוטלחההש ידכ ,הנש לש ןוניצ תפוקת היהתש יתעצה ינא .ךכ לע חקפתש תירוביצ הדעו תויהל
.הריטפה לש ישגרה ץחלב וחקליי אל
תררועתמ ?ותומ רחאל וערזב השיא תורפהל םינינועמש ,יושנ וניאש םדא לש הרקמב םישוע המ
,ימינונא ןפואב ןתניהל ךירצ אוה לבא ערזב שמתשהל רשפאש הארנ יל .השק תיתא היעב ןאכ
.הבורקה החפשמה ידי-לע ןתניהל הכירצ המכסההו
השיאשכ םישוע המ :ונלצא ורקש םיישממ םירקמ לע רבדמ ינאו ,תופסונ תולאש תולוע ןאכ
?יפארתומיכ לופיט רחאל רטפנ ומצע אוהו ,ערז קנבב רמשנש ,הנב לש ערזמ רבעתהל תנינועמ
?הרטפנש התב לש תיציבמ הרפוהש רבוע המחרב תאשל הנכומ השיאשכ תושעל המ ןכו
םירקמ רוסאל שי יתעדל .םיישממ םירקמ םה ולא לבא ,תויטרואת תועמשנ הלאה תולאשה
.ןפוא םושב יתמכסה אל ,'הסדה'ב ונלצא היהש ,הזל המוד הרקמל ;ולא