םיילכלכ םיטביה - םידולייב לופיטה

ןמלדיא רותרא 'פורפ


:אשונב םיאפורלו םינברל ינשה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,הקיטנג ,היגולוקניג
(31.12.1997) ח"נשת תבטב 'ב


תא לבקמ וניא םילוחה תיבש הזכ אוה םילוחה יתבב הכימתה לש ילכלכה הנבמה :ריצקת
םינטק םיגפ ליצהל ןתינ .ןמזה לכ הלוע םיגפב לופיטל ריחמהש העש ,הייגפה רובע תואצוהה
האצוהלש איה ימואל חוטיבו תואירבה דרשמ תוינידמ לבא ,רתוי הבר העקשהב ,רתויו רתוי
."בא" ןיא וז

האופרו הלכלכ ,יאופר רוחמת :חתפמ תולימ


לעו םידולייב לופיטה לש תוילכלכה תויעבה לע רבדל ןמזומ ינא :םיענ אל תצק בצמב ינא
תילכלכה היעבל ירקיעה םרוגה אוה ינאש איה היעבה ךא ,םהב לופיטה לע ךכמ תוכלשהה
.רמול המ תצק טבלתמ ינאו ,תימינפ הריתס וזיא ןאכ שי .ןורתפ הל תתל ךירצ ינא וישכעו ,וזה
לבקנש ידכ ,'ורקמ'ה אשונל ,דדובה דולייב יאופרה לופיטב קוסיעה ,'ורקימ'ה אשונמ רבוע ינא
םילופיט ,םתעמש םהילעש םילופיטה לכ לש תילכלכה היעבה תרמוח לע תיללכ הייאר
.םידולייב םירושקה םילופיטב םפוסו - תוירופ ילופיטב םיליחתמש
.ןושארה רוטבוקניאה יעדמ דיריב גצוה האמה תליחתב .הרצק תירוטסיה הריקס איבהל יאדכ
הלע אל אקווד רוטבוקניאב דולייב לפטלו ,הזה זוירוקה תא תוארל ואבש םישנאמ ףסכ ובג זא
תא ללוכ (םעפ רשאמ םינטק רתוי הברה םיגפב םויכ םילפטמו) גפב לופיטה םויה .ףסכ הברה
רבד לש ופוסב .דועו קונית לכל תוחא ,םהינימל םירוטינומ ,המשנה תכרעמ ,ומצע רוטבוקניאה
רלוד 300,000 לש םוכס לע םירבדמ ב"הראבש דע ,הלועו הלוע לופיטה תולעש בצמ רצונ
.ךכמ קוחר אל םוכסה ונלצא םג !דחא גפב לופיטל
לש לקשמב ,םדוק וליפאו 30 -ה עובשב דלונש קונית לע רבודמ תיללכ ?'ןטק קונית' הז המ
תואצוההו ,וליקמ תוחפ הברה לקושש קונית לע םירבדמ רבכ םויה ;תוחפ וליפאו דחא םרגוליק
רשאכ דואמ םישגרמ וללה םיריעזה םייאופרה םיסינה לכ .םאתהב תולוע וב לופיטה רובע
.הנטק-אל הסמעמ וז - רוביצה תואירב תכרעמ תניחבמ לבא ,החפשמה לעו דליה לע םירבדמ
תויעבה תחאל תכפוה םהב לופיטה לש תולעהו ,םייחב םיראשנ םינטק םידוליי רתויו רתוי
.םילוחה תיב לש ףטושה יפסכה ןועריגה תניחבמ רתויב תולודגה

:תודבועה תא עדנש יאדכ יכ ,םיטרפל תצק סנכינ
המכ ינפל תודיל 4500 -מ איה ןורחאה רושעב תודילה רפסמב היילעה לשמל 'קדצ ירעש'ב
םיאצוי ויה םלוכש יאוולה םילוחה תיב תניחבמ .הנורחאה הנשב תודיל 6000 -ל דע םינש
והשכיא הסכמ היה םהב לופיטה רובע לבקמ היה םילוחה תיבש ףסכהש ךכ ,םימלשו םיאירב
,םילקשמ ינימ לכב םיגפ הברה םידלונ תודיל 6000 -כ ךותמ .תואיצמה אל וז לבא .תולעה תא
וראשיי םהו םהב לפטל רשפאש שיא לש ותעדב הלוע היה אל םינש המכ ינפלש םילקשמב םג
40% -ל תברקתמש תודרשיהל םלצא םיפצמ ונחנא םויכ ;םרג 500 וליפאו םרג 750 - םייחב
ינפל התייה ,םרג 1000 -ל 750 ןיבש לקשמב ודלונש ,רתוי םילודג םיגפ ברקב .50% -ל וליפאו
םילקשמב םידוליי לש לדגו ךלוה רפסמ .דבלב 10% לע םירבדמ םויכו , 60% לש התומת הנש 15
תוצראב ובשיח םינש המכ ינפל .ךכמ תעבונה תולעה לכ לע ,םייחב םיראשנ םיכומנ רתויו רתוי
הזכ קוניתל רוזעל תיאופרה תכרעמל הלוע המכ ,הז ןיינעב לודג לדבה ןיא ונלצא םגו ,תירבה
דע רלוד 300,000 -כ ןיב ענ םייחב דוליי ריאשהל הלעש םוכסהש ררבתה .םייחב ראשיהל
ופיסות םויכ תולעה תא לבקל ידכו ,1992 -מ םינותנ הלא .גפה לש לדוגב יולת ,רלוד 562,000
.תואיצמה וז .30% -כ ךכל
לכב ילילש יפסכ ץירמת םייק - תירקיע היעב שי ונלצא ?לארשי תנידמב ,ונלצא תואיצמה המ
,הקירמא ןופצבו הפוריא ברעמב האופרה תוכרעממ הנושב .ונלש תויגפב םישוע ונחנאש המ
םולשתה .רחא הלוח לכל תויוכז-הווש הלוח רותב דולייב ריכמ וניא ונלש יאופרה דסמימה
םגו ,הדילה ינפל ןאכל העיגמ השיא .דולייה רובע אל ,הדילה רובע אוה לבקמ םילוחה תיבש
םילוחה תיב - לפטל ימב ןיאו ,הלילחו סח ,לפנ דלונ .הדילה ינפל םילוחה תיבל עיגמ ףסכה
ןיא - ילילש יפסכ ץירמת והז .אירבו לשב קוניתב לופיטה רובע ומכ םוכס ותוא תא לבקמ
ועיגיש יאוולה תיפסכ הניחבמש ,הינוריאב רמול רשפא .םתוא רפשלו םילופיט ףיסוהל ץירמת
!תוקונית ודלוויי אלו תוהמיאה קר הדילל
תופוקמ וא תואירבה דרשממ אב וניא הדיל רובע לבקמ םילוחה תיבש ףסכהש ךכמ ליחתמ לכה
.יאופרה ןיינעה לכל ללכ סחייתמ וניא ימואלה חוטיבהו ,ימואלה חוטיבה לש קנעממ אלא ,םילוחה
הררועתהשכ ,הילגר לע הנידמה לכ הדמע השולש-םייעובש ינפל :דרוסבא דע שממ עיגהל רשפא
ויה - םליבשב השדח הפורת רובע ןומימ אוצמל ךרוצ שיש םירחא םילוחו ןטרס ילוח לש היעב
,ףסכה אצמנ רבד לש ופוסבו ,תירוביצ הקעצ המק .םישדח םילופיטל ח"ש 150,000 םירסח
חוטיבה :ךופה בצמה םינטקה תוקוניתה לצא ךא .םירחא םילוח ןובשח לע וניא ךכל ןומימהו
םיגפה לש הצובקה תמייקש הדבועב 1994 -ב ףוס לכ ףוס ריכה תודילה רובע םלשמש ימואלה
חוטיבה םימי העברא םייחב םיראשנ םה םאש טלחוהו ,םרג 1750 -מ תוחפ לש לקשמב םידלונש
דמוע וניאש יאדווב ,יסחי ןפואב דואמ ןטק ,ללוכ םוכס והשזיא םילוחה תיבל תתל ןכומ ימואלה
םהש םירמוא ימואלה חוטיבה ישנא םלוא .גפ ותואב לופיטה לש תישממה תולעל סחי םושב
ותוא ודירוי לבא - םיגפב לופיטה רובע םוכסה תא םילוחה יתבל ונתי םה ןכלו ,םילוח תפוק םניא
תואצוהה יוסיכל םולשת תפסות לכ התייה אל רבד לש ופוסבש אצוי .הליגר הדילל ןתינש םוכסהמ
ובש ,תואירבה תכרעמב רחא םוחת םוש ריכמ אל ינא .זוזיק קר היה אלא ,םידולייב לופיטה לע
רובע םולשתה תא יטמוטוא ןפואב הדירומ ,תמיוסמ היעבמ האצותכ דחא הלוחל םולשת תפסות
אל ,הלוחכ יטמוטוא ןפואב רכומ וניא דולייה :דחוימ אוה ךכ םא בצמה ,םידוליי יבגל !רחא הלוח
םעטמ יקלח םולשתו הרכה םימיוסמ םירקמב שי תאז לכב םאו ,זופשא םוי רובע םולשת םילבקמ
הריכמ הניא תכרעמהש םצעב אצוי .תרחא םיזפשואמ תצובק ןובשח לע אב הז - ימואלה חוטיבה
-הווש הלוחכ ,יח רוציכ ,תושייכ - אירב אל וא אירב ,גפ אל וא גפ ,לשב אל וא לשב - דולייב םויה דע
עיקשי אוהש המ לכש ןובשחה תא השעי םילוח תיב להנמ לכ .היעבה רוקמכ יל הארנ הז .תויוכז
תא ול ריזחתש תכרעמ םוש ןיאו ,ףסכ רתוי ול הלעי קר םיגפב לופיטה יתוריש תא חתפל ידכ
תיבב הייגפהו םידולייה תקלחמ לש ןועריגה תא םכל ראתא םירבדה תא שיחמהל ידכ.הזה ףסכה
םידוליי םלוכ אל - הייגפל תולבק 500 ךרעב שי הנשב תודיל -6000כ לע :'קדצ ירעש' םילוחה
םילוחה תיב ביצקתמ תורישיה תואצוהה םוכסו ,לופיטל םיקוקזש םילודג תוקונית םג שי ,םינטק
לע רבדמ אל ןיידע ינאו ,תואצוהה דצמ קר ףטושה ןועריגה והז .הנשל רלוד ןויליממ רתוי אוה
הריזחמש לארשי תנידמב תכרעמ םוש ןיא :רזוח ינאו .רתוי דוע ההובג איהש ,תללוכה תולעה
יאדכו ,הזה םוחתב עיקשהל ילילש יפסכ ץירמת שי םילוחה תיב להנמ לכל .וללה תואצוהה תא
עיקשהל ול יאדכ אל םג .תוישילשו םימואת םע וא ,םיגפל ןוכיס םע תודיל רשפאה לככ תוחדל ול
רומאכ ותוא ,ףסכ רתוי םילוחה תיבל הלעי הז ךכ - תוקונית רתוי ודרשיש לככש ןוויכ ,הייגפב
םא הלאשל רשק ילב ,הדילה רובע לבקתמ םולשתהש ינפמ ,םרוג םושמ הרזח לבקי אל אוה
הווש הלוח אוה דולייהש הרכהה רסוח אוה וזה היעבה לכל סיסבה !היחי אל וא היחי קוניתה
.םירחא םילוחל תויוכז
,םידולייב לופיטב עיקשהלו ךישמהל ץמוא הברה הכירצ םילוחה תיב תלהנה הנתשי בצמהש דע
'קדצ ירעש' תלהנה תא ךרבמ ינאו ,ףטושה ןועריגב תדמתמה היילעה תורמלו ,תולעה לכ תורמל
רצענ היה לכה - הז ןיינעל דסומה לש יסיסב בוט-ןוצר היה אל וליא .ךכל ץמואה תא הל היהיש
עיקשהל םילוכי ונאש המכל לובג שי ,ונעקשה קיפסמ ,יד' םירמוא ויה םילהנמהו ,םיוסמ בלשב
הריכמ הניא ,םילוחה תופוקו תואירבה דרשמ איהש ,תואירבה תכרעמ רשאכ םיגפב לופיטב
.'הלאה תואצוהב
.יפיצפסה דליב לופיטה לע תוכלשה םג ןבומכ הל שיש ,'ורקמ' לש טבמב תילכלכה הנומתה וז
.םידבוע ונחנא םהיתחתש םיצוליאה תא רתוי טעמ ןיבהל רשפא ךכ ךותמ