תוכן מפורט טרופמ ןכות

ךסמה לע םלשה רמאמה תא הלעת רמאמה םש לע השקה


החיתפ
ןטק לאוי ברה / ךרועה תמדקה

גרבניטש םהרבא 'פורפ / אובמ ירבד
הכלהה תשיגל בחרה םלועה תשיג ןיב המ
תויתאו תויאופר תויעבב הערכה יכרד

םייגולוקניג םילופיטב דוסי תויגוס :ןושאר בשומ
בשומה ר"וי ,ןמזייא ןתיא ברה / החיתפ ירבד
םחרה ראווצו םחר
םחרה ראווצב רזיילב םילופיט
יתקלד רוקממ םומיד
יוריג לש האצותכ םד
םד אלל רבקה תחיתפ ןיא
הבוגת :ןירפלה יכדרמ ר"ד ברה
טנמאיד םרוי 'פורפ / אובמ ירבד
תויפוקסודנא תויחותינ תוטיש
תיגולוקניג היגולוקנוא
רבגה תוירופ
תויתשרות תולחמל רבוע תקידב
?תמדקומ הדיל עונמל דציכ
גרבנדלוג יכדרמ ר"ד / תיפוקסורטסיה הטישב רבגומ ימחר םמדב שדח לופיט
תיפוקסודנא היגרוריכ
היפוקסודנאו דנואס ארטלוא
תיחותינו תיתנחבא היפוקסורטסיה
הקידב ללגב םומיד
םחרה תיריר לש המיגד
היפוקסורטסיה עוציבל םירישכמ
םילודיג
םוכיס
הלעמו הנש םיעברא לש ליגה תצובקב םימומיד
םחרה תיריר תרסה
תולעמ 80 לש הרוטרפמטב םימ תמרזה
היש לאכימ ר"ד / היפוקסודנא תועצמאב לופיטלו ןוחבאל תוינשדח תוטיש
היפוקסורפל
פוקסודנאורקימ
?עצבתמ רבדה ךיא
ןוירפה ליג תא הרבעש השיאב םומיד
םחרה ראוצ ילב וא םע םחר תתירכ
םוכיס
טריביונ 'י עשוהי ברה / יתכלה טביה
םחרל םיסינכמש רוניצה לש רטוקה תרדגה
םחר תתירכ
םחרה לש ימינפה חטשה דוריג
התירכ ירחא הדינ יניד

השיאה תוירופב םישודיח :ינש בשומ
רלב יזוע 'פורפ / םייגולוקניג םילודיגב לופיט ןמזב ןוירפ רומיש
ינשלופ-ריעז ךילהת
פאפ חטשמ
תיפוקסופלוק הקידב
היספויב
םחרה ילודיגב םיגוס ינש
םחרה תיריר ןטרס
תולחשה ןטרס
בוריאמ רורד ר"ד / הייבר יאתו תומקר לש הלתשהו רומיש
:םימומידה אשונ .א
:םחרה ראווצב םייונישו םימוהיז .ב
יתלחש דוקפת ןדבאו תורקע .ג
?לופיטה תויורשפא ןה המ
רקנש ףסוי 'פורפ / גוזה ןב תומ ירחא הירפהב םיירסומה םיטביהה
תוומה רחאל הייבר
תוומה רחאל םיאצאצ םייקל הייטנה
תמ לש ערז רומיש
ורטפנש םישנ לש תויציב רומיש
רבועמ תויציב
:תוביס המכמ ,הביקנ רבועמ תויציב לוטיל רתיהל םידגנתמה הלאל ךייש ינא
םירבוע רומיש
ולא תוטישב דלונש קוניתל תוישפנ תויעב
:טפשמ יתבב ונודינו ועריאש םירקמ
תויתא תויעב
א"טילש לאירא בקעי ברה / יתכלה טביה
סוריס ןיעמ שי תולחשהמ תומקר יקלח תליטנב
?שדחמ התוא םיליתשמש הלחשב וברו ורפ תווצמ תמייקתמ םאה
רבגה לצא יטנג רמוח רומיש
:תיציב תמורת

רבגה תוירופב תויגוס :ישילש בשומ
תוילגרמ דוהא ר"ד / תיפוג-ץוח הירפה ילופיטב תושדח תויוחתפתה
םיקיקזה תביאש
םחרל תורבועה תרזחה
םירקעה םירבגה תויעב ןורתפ
:םימרוג ינשמ בכרומ תאזה תוחתפתהל עקרה
היצלופינמורקימה תייגולונכט
קדצ ירעשב תוליעפה לע הריקס
םירבוע תאפקה
ןירפלה יכדרמ ר"ד ברה / םהירחאלו ןיאושינ תארקל םילופיטו תוקידב - רבגה דוקפתו תוירופ
השיאה תוירופ רשאמ רתוי שיגר רבגה-תוירופ אשונ
:ןיאושינ ינפל תושרדנה תוקידבל תואמגודב ליחתנ
תדלומ תוירופ-יא
?הקידבל ערז איצוהל דציכ
רבגה תוירופ תויעבב םיגוס השלש
יושנ םדאל ערז תוקידב
?הנחבמ תיירפהב "וברו ורפ" תווצמ םימייקמ םאה
םיכשאה סיכב םיבחרומ םידירו
א"טילש יקסבוכיד המלש ברה / יתכלה טביה

םייתכלהו םיילכלכ ,םייאופר םיטביה - םידולייב יאופרה לופיטה :יעיבר בשומ
למיש לאכימ ר"ד / דולייב לופיטה לע יתדיל-םורטה רוטינה לש העפשהה
קוניתה לש הרדשה דומעב השק םומ
ןיטולחל תודקפתמ ןניאש תוילכ
ץרמנ לופיטל הדיחיב תומייתסמ תודילהמ 10% -כ
רואיל ברל תולאש
ןמלדיא רותרא 'פורפ / םיילכלכ םיטביה - םידולייב לופיטה

יולה ןתנוי 'פורפ / םילוחה תיב תלהנה תפקשה - רקיה גפה
םילוחה תיב לש תיעוצקמה ותמרל תוכבוסמ תודיל לש ןתמורת
הובג ןוכיסב תודיל הריבגמ הבוט םישנ תקלחמ
םיגפהו תודלויה תקלחמ תא חתפל ץמאתהל ךירצ םילוחה תיב
א"טילש רואיל בד ברה / יתכלה טביה
םיאפורל הכילה לע הרותה תעד
תורידס ןוירה תוקידב רובעל הבוח
עוגפ קוניתב לופיטה תולע

יתחפשמ סוחייו יטנג יוהיז :ישימח בשומ
רבטוארב םייח 'פורפ / םדא ינב לש יגולויב יוהיז
תויטנג תוכרעמ רפסמ לש ןתקידב לע ססובמ יטנג יוהיז
תומקרה םואית תכרעמ
יא-ןא-יד-ה לש םייתרוצ-בר םייטנג םירתא
א"טילש והילא יכדרמ ברה ןויצל ןושארה / יתכלה טביה
םד תקידב יפ לע תוהבא תקידב
טפשמה יתבל ןידה יתב ןיב לדבהה
תורזממה תויעבב בשחתמ וניא טפשמה תיב
.םהיתועדב םיקולח ץראב ןידה יתב
הכלהבו תואיצמב םייוניש
םנב יבגל השיאו לעב תונמאנ

םויס
סנכה ר"וי ,ןרפש ברה / םויס ירבד

םהרבא 'ס םהרבא 'פורפ / הליענ ירבד