לאקזחי רפסב תוחיש


גרבנזיא הדוהי :תאמ

."ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב "לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
הנקמה האנקה למס :ח קרפ המה ירמ תיב יכ :ב קרפ
בורכה לעמ הלענ לארשי יקולא דובכו :ט קרפ םעה לבס תא לבוס איבנה :ד קרפ
םישנאה תוחצמ לע ות תיותהו :ט קרפ םינב ולכאי תובא ןכל :ה קרפ
לאקזחי איבנה לש םילגני'גה תמחלמ :אי קרפ חבזמה לע תוומה ןחלופ :ו קרפ
ריקב רתוחה אישנה :בי קרפ בושי אל ורכממ לא רכומה :ז קרפ

חמ-טכ םיקרפ חכ-גי םיקרפהמה ירמ תיב יכ :ב לאקזחי
בשי והימרי .שדקמה תיב ןברוחל ךומס :הפוקת התואב ואבינ לאקזחיו והימרי אבינ לאקזחי םג .ןברוחה רחאלו ,שדקמה תיב ןברוח ינפל אבנו ,םילשוריב ןב ןיכיוהי םע התלגה רשא הלוגה םע הלגוה םשל ,לבבב בשיש אלא ,הפוקת התואב ךלמוה ןיכיוהי תולג רחאל .הריפסה ינפל 597 תנשב התייה וז תולג .םיקיוהי ראשיהלו םלועה לכ תא תומרל לכויש רוטלופינמכ ומצע תא האור והיקדצ .והיקדצ אוה .ןופצמ םינכשה דגנכ חרזממו םורדמ םינכשה םע תותירב תרוכ אוה .ןוטלשב והיקדצ דרומ ףוסבלו .ןתינש לככ תומרל ,םימע ןיב ךסכסל לכויש ענכושמ .ששואתה אל ונממש ןברוחל לארשי תא ליבומו ,רצנדכובנב הלגש םעל אבנמ לאקזחי .םעה לש םינוש םיקלח ינשל םיאבנמ םיאיבנה ינש הצובקל םג אבנמ םיאיבנהמ דחא לכ ,םנמא .םילשוריב רתונש םעל והימריו ,לבבל תואובנ אבנמ והימריו ,םילשורי ישנאל תובר תואובנ אבנמ לאקזחי :תרחאה יאיבנ לש רשק ןה ,לבב יבשויל םילשורי יבשוי ןיב רשק היה .לבב יבשויל דגנ םילשוריל לבבמ הנולת יבתכמ םיחלוש הלא :רקשה יאיבנ לש רשק םגו ,תמאה .איבנה והימרי הנוש םעה רואת יכ הארנ .לאקזחיו והימרי לש השדקהה תואובנ תא הוושנ םא םעה ראותמ ךכ .רחאל - לאקזחיו ,דחא םעל רבדמ והימרי וליאכ :םהמ דחא לכב :והימרי רפס לש א קרפב א קרפ והימרי ךינתמ רזאת התאו (זי) ךוצא יכנא רשא לכ תא םהילא תרבדו תמקו :םהינפל ךתחא ןפ םהינפמ תחת לא לזרב דומעלו רצבמ ריעל םויה ךיתתנ הנה ינאו (חי) ץראה לכ לע תשחנ תומחלו :ץראה םעלו הינהכל הירשל הדוהי יכלמל :ךליצהל 'ה םאנ ינא ךתא יכ ךל ולכוי אלו ךילא ומחלנו (טי) לעו ,וב ומחלי םה ,איבנה תא ופיקתי םה :והימרי רפסב לארשי םע ראותמ ךכ :םהינפל ךתחא ןפ םהינפמ תחת לא :לופיי - רבשי םאש ,םהינפב דומעל איבנה :לאקזחיל 'ה רבדב םעה ראותמ ןכ אל ב קרפ לאקזחי םדא ןב ילא רמאיו (ג) לארשי ינב לא ךתוא ינא חלוש יב ודרמ רשא םידרומה םיוג לא :הזה םויה םצע דע יב ועשפ םתובאו המה םהילא ךתוא חלוש ינא בל יקזחו םינפ ישק םינבהו (ד) :'ה ינדא רמא הכ םהילא תרמאו המה ירמ תיב יכ ולדחי םאו ועמשי םא המהו (ה) :םכותב היה איבנ יכ ועדיו ארית לא םהירבדמו םהמ ארית לא םדא ןב התאו (ו) בשוי התא םיברקע לאו ךתוא םינולסו םיברס יכ :המה ירמ תיב יכ תחת לא םהינפמו ארית לא םהירבדמ פ :המה ירמ יכ ולדחי םאו ועמשי םא םהילא ירבד תא תרבדו (ז) .והימריב ורואיתב רשאמ רתוי הברה תימיספ המינ שי לאקזחיב םעה רואיתב תא רמול בייח לאקזחי .הבושתב ובושי אמש - םעל ורבד תא רמול בייח והימרי וליאכ ."ונרהזוה אל ,ונעדי אל" רמול הנאות םהל היהת אלש ידכ - םעל ורבד םיצורית עונמל ,םעהמ הבושת ירבד עונמל :םדיקפת דחא איבנה ירבד לכ הרטמל וליאכ וירבד .םעה דצמ הבושתב הרזחל הפצמ וניא איבנה .תויוקמחתהו .םניד תא רוזגל ה"בקל רשפאל :דבלב תינכט תא ררחשל ידכ תרמאנ איה יתמו ,עמושה תא תונשל ידכ תרמאנ החכותה יתמ וירבדש הווקמו ,םעה לא רבדמ והימרי עודמ ?הרבחה יפלכ ויתובוחמ עימשמה חסונב ץורת םעהמ עונמל ידכו ,ומצע לע ןגהל ידכ רבדמ לאקזחי וליאו ,ועיפשי :ירפסב רמאנ ךכו .לדבהה תא ריבסי רצק שרדמ ?"ונתוא וריהזה אל" רחא רבד ה"ד א הקסיפ םירבד ירפס .תוחכותב דומעל םילוכיו החכות ילעב םלוכ ויהש דמלמ ,לארשי לכ לא .חיכוהל לוכיש ימ הזה רודב שי םא הדובעה :ןופרט יבר רמא .תוחכות לבקל לוכיש ימ הזה רודב שי םא הדובעה :הירזע ןב רזעלא יבר רמא .םיחיכומ ךאיה עדויש הזה רודב שי םא הדובעה :הביקע יבר רמא רתנקתנ םימעפ השמחמ רתויש ץראו םימש ילע ינא דיעמ :ירונ ןב ןנחוי יבר רמא לכו ,ורתנקמ היהו וילע לבוק יתייהש ,הנביב לאילמג ןבר ינפל הביקע ידי לע ילשמ] רמאנש המ םייקל ,תחאו תחא לכ לע הבהא יב ףיסומ היהש וב ינא עדוי ךכ .ךבהאיו םכחל חכוה ,ךאנשי ןפ ץל חכות לא [ח ט .הנושארה תולגב ולגש רגסמהו שרחה לא ,היטרקוטסיראה לא רבדמ לאקזחי םיעדוי ,טפשמל םיחמומ םה .איבנה לש ולוקב םיעמוש םניא הלאה םיטנגילטניאה ובושת אל םא :שואיי ךותמ םהילא הנופ לאקזחי .תיטפשמה הנגהה יכרד לכ תא תונייעמ ומתסי תוחפל .ןיד לכ יפ לע םכל עיגמ שנועה יכ ועדת תוחפל ,הבושתב .םכלש םיצוריתה ןיב םיערקנ הלא .םילשוריב ורתונש ,םעה יטושפ ,םעה ןומה לא רבדמ והימרי ובלבו ,והימרי הנופ הלאל .תמאה יאיבנל רקשה יאיבנ ןיב ,שואיו הווקת .םכרד תא ונשי ילוא ,וירבדל ועמשי ילוא :הווקת תווצמ לש תויכלהה תורדגהל םימוד ,לבבב לארשי תיב ינומהל לאקזחי לש וירבד ו קרפ תועד תוכלהב ,ם"במרה התוא םכיסש יפכ הווצמה רואת תא ארקנ .החכות :ז הכלה ועידוהלו ,בטומל וריזחהל הווצמ ,הבוט אל ךרדב ךלהש וא ,אטחש ורבח האורה תא חיכומה .ךתימע תא חיכות חכוה :רמאנש םיערה וישעמב ומצע לע אטוח אוהש וחיכוהל ךירצ ,םוקמה ןיבל וניבש םירבדב ןיב ,וניבל וניבש םירבדב ןיב ורבח אלא ול רמוא וניאש ועידויו ,הכר ןושלבו תחנב ול רבדיו ,ומצע ןיבל וניב םעפ ונחיכוי ,ואל םאו .בטומ ,ונממ לביק םא .אבה םלועה ייחל ואיבהל ותבוטל יניא ול רמאיו אטוחה והכיש דע ,וחיכוהל םדא בייח דימת ןכו .תישילשו הינש ול רשפאש ןויכ ולא ןוועב שפתנ אוה החומ וניאו תוחמל ודיב רשפאש לכו .עמוש .םהב תוחמל
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
םעה לבס תא לבוס איבנה :ד קרפ
לככ םירזומ םישענה םישעמ ,איבנה השועש םישעמ לש רואת יוצמ ד קרפ לאקזחיב :'ה תאמ תוארוה לבקמו ךישממ איבנהש :םלשורי תא ריע הילע תוקחו ךינפל התוא התתנו הנבל ךל חק םדא ןב התאו (א) הללס הילע תכפשו קיד הילע תינבו רוצמ הילע התתנו (ב) :ביבס םירכ הילע םישו תונחמ הילע התתנו ריעה ןיבו ךניב לזרב ריק התוא התתנו לזרב תבחמ ךל חק התאו (ג) :לארשי תיבל איה תוא הילע תרצו רוצמב התיהו הילא ךינפ תא התניכהו תא למסמ הילע רוצמהו ,םילשורי תא תלמסמ הנבלה :ןבומ ילמסה השעמה ןאכ דע :ךישממ רואיתה לבא ."לארשי תיבל איה תוא" :רורב םויסה םג .םילשורי לע רוצמה ילאמשה ךדצ לע בכש התאו (ד) :םנוע תא אשת וילע בכשת רשא םימיה רפסמ וילע לארשי תיב ןוע תא תמשו םימי רפסמל םנוע ינש תא ךל יתתנ ינאו (ה) :לארשי תיב ןוע תאשנו םוי םיעשתו תואמ שלש תינש ינמיה ךדצ לע תבכשו הלא תא תילכו (ו) :ךל ויתתנ הנשל םוי הנשל םוי םוי םיעברא הדוהי תיב ןוע תא תאשנו :הילע תאבנו הפושח ךערזו ךינפ ןיכת םלשורי רוצמ לאו (ז) :ךירוצמ ימי ךתולכ דע ךדצ לא ךדצמ ךפהת אלו םיתובע ךילע יתתנ הנהו (ח) ןוזח אלא ,לעופב םישעמ םניא הלא םישעמ יכ ריבסמ ם"במר יכ רכזוה רבכו השעמ תושעל םווציו ,םירוכשלו םיטושל םימוד ויאיבנ תתמ 'הל הלילח" .איבנה .(ומ ,ב נ"ומ) "ןועגישה השעמ תושעל םווציו ,םיטושה יוטיבה תועמשמ המ :הניעב הרתונ תיזכרמ הלאש ןיידע לבא ילאמשה ךדצ לע בכש התאו (ד) וילע לארשי תיב ןוע תא תמשו :םנוע תא אשת וילע בכשת רשא םימיה רפסמ םימי רפסמל םנוע ינש תא ךל יתתנ ינאו (ה) .לארשי תיב ןוע תאשנו םוי םיעשתו תואמ שלש ןווע תאשנו" יוטיבה רשפ המ ?םעה ןווע תא אשונ איבנה יכ ןיבהל ןתינ דציכ ?לארשי תיב ,היהת וילע קידצה תקדצ" הרוה ומצע לאקזחי ןה :הלא םיקוספב ףסונ ישוקו ?םעה ןווע תא אשי לאקזחיש ןכתיי ךיאו .(כ ,חי) "היהת וילע עשר תעשרו ,םירקעה רפס ,ובלא ףסוי יבר לש ורפסב תאצמנ הז ןיינע הריבסמה הירואית :בתוכ אוה ךכו .גי קרפ יעיבר רמאמ בשחיש .שנועה דצ לע ,המואה תוללכ רובעב קידצה לע תוער ולוחי ןכ םג םימעפ ךלמילאש ,ל"ז וניתובר ורמאש ומכ ,ורוד ינב לע םימחר שקבי אלשכ ירמל ול ינב לע םימחר שקבל םהל היהש רובעב ושנענ ,רודה ילודג ויהש ןוילכו ןולחמו ...ושקב אלו םרוד איבנלו הפוצל הרהזאה .ומצע לאקזחי רפסמ תאזכ העפותל המגוד איבהל רשפא תרבד אלו ותרהזה אלו ,תומת תומ עשרל ירמאב" :שרופמב תאז תרמוא ג קרפבש "שקבא ךדימ ומדו ,תומי ונוועב עשר אוה - ותויחל העשרה וכרדמ עשר ריהזהל .(חי,ג) :חתפמ אוהש הירואיתב ךישממ ובלא ףסוי יבר לבא ידכ לבא ,שנועה דצ לע אל ,המואה תוללכ רובעב תוער קידצה לע ולוחי םעפו קידצהש עדויו ,םלועה םויקב ץפח ךרבתי םשה תויהלש ,הזו .המואה ללכ לע רפכל ךכיפל ,ה"בקה לש ויתודימ לע רגת ארקי אלו ,תופי םינפ רבסב ןירוסייה לבקי ידכ ,המואה ללכ לע אובל רזגנה ערה רפוכ קידצה לע ןירוסיי ה"בקה איבמ .הילע הרפכ היהיש רמא ,בותכב שרופמ הז אצמנו ,"תרפכמ םיקידצ לש ןתתימ" וניתובר ורמאש והזו רפסמ וילע לארשי תיב ןוע תא יתמשו ילאמשה ךדצ לע בכש התאו" ,לאקזחיל 'ה ינמיה ךדצ לע תבכשו הלא תא תילכו ,םנווע תא אשת וילע בכשת רשא םימיה ."הדוהי תיב ןוע תא תאשנו ,תינש םארקש לארשי לע ,"ידבע ליכשי הנה" קרפב רכזנש המ לכ אוה ךרדה הז לעו ,עוגנ והונבשח ונחנאו ,םלבס וניבואכמו אשנ אוה ונילח ןכא" רמאו ,"ידבע" םיאבש ובשחי םיקידצה לע םיאב ןירוסייה םיאורהש ,רמאי ."הנועמו םיהלא הכומ לבא ,םהיאטחב םהילע םיאב ןיאש ,ןכ וניאו ,הזמ והמתיו ,םמצע רובעב םהילע .הנידמה לע וא ,המואה ללכ לע וא ,םלועה ללכ לע הרפכ םה םידימצמ רשאכ ישוק תררועמ איהש ףא לע ,ל"זח לצא היוצמ איהש הסיפת ןאכ שי לע רפכמ - "קידצה" ובלא ףסוי יבר לש ונושלבו - איבנה .לאקזחי רפסל התוא ,ישיא אטחל הרומת וניא קידצה לבס .הנידמה וא ,םלועה וא ,ולוכ םעה ןווע םלועל תפומ שמשמ אוה ,הנבהב ולבס לא לבקמו לבוסה קידצה .יללכ אטחל אלא .ללכה ןווע לע רפכמ אוה ךכבו ,ולוכ
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות והימרי רפסב םינויע ןכות
םינב ולכאי תובא ןכל :ה קרפ
תאובנ לש קיודמה דעומה .שדקמה תיב ןברוח ינפל םינורחאה םימיה םה םימיה והימריו ,לבבב לאקזחי .העודי םג העודי - הפוקתה .עודי וניא ה קרפב לאקזחי החכותה תואובנ תא םירכוז םהינש .דיתעה ינפ תא המיאב םיפוצ ,םילשוריב :אובת יכ תשרפבש חכ םירבד .רשנה האדי רשאכ ,ץראה הצקמ ,קוחרמ יוג ךילע 'ה אשי (טמ) .ונושל עמשת אל רשא יוג ..ןחי אל רענו ןקזל םינפ אשי אל רשא ,םינפ זע יוג (נ) .. תורוצבהו תהבגה ךיתמח תדר דע ךירעש לכב ךל רצהו (בנ) ..ךיהלא 'ה ךל ןתנ רשא ךיתונבו ךינב רשב ,ךנטב ירפ תלכאו (גנ) תא הלגמ אוהו ,םילשוריל עיגמ לבב ךלמ .םשגתהל הליחתמ האובנה ינשו ".ןחי אל רענו ןקזל םינפ אשי אל" :קוספה ירבדכ קוידב .היטרקוטסיראה המ םנמאה ,קוספה לש ינשה וקלח םג םייקתי םאה ,תואבה ינפמ םידרח םיאיבנה ןתנ רשא ךיתונבו ךינב רשב ךנטב ירפ תלכאו" תאובנ תומשגתה אוה םעל הפצמש ?"..ךיהלא 'ה ךל :י קוספ ה קרפב רמוא אוה ךכו .םירבד רפס לש השקה האובנה תא טטצמ לאקזחי יתירזו ,םיטפש ךב יתישעו ,םתובא ולכאי םינבו ,ךכותב םינב ולכאי תובא ןכל" ."חור לכל ךתיראש לכ תא הלעמ אוה ןיא לבא .קוספה לע בשוח אוה םגו ,םילשוריב בשוי ,ודגנכ והימריו הבוטה ימי תא ראתמ אוה .המחנ תאובנל ותוא ךפוה אוהו .ויתפש לד לע ותוא םדא ערז לארשי תיב תא 'ה ערזי םהב םימיה תא ,תולגה ןמ הבישה תא ,ואוביש ותוא ךפוהו ,החכותה קוספ תא הנשמ אוהו .ןיינבה תאו תועיטנה תא ,המהב ערזו :טכ-חכ קוספ ,אל קרפב והימרי רמוא ךכו .תישיא תוירחאל ףונמל .הניהקת םינב ינשו רסב ולכא תובא דוע ורמאי אל םהה םימיב .וינש הניהקת רסבה לכאה םדאה לכ ,תומי ונועב שיא םא יכ תא ,הזה םייאמה קוספה תא קרפמ לאקזחי םג .םירבדה לע רזוח לאקזחי םגו :לשמל קוספה ךפוה ויפב םגו ,םהינב תא םילכואה תובאה לש ארונה רואיתה חי קרפ לאקזחי :רמאל ילא 'ה רבד יהיו (א) ,רמאל לארשי תמדא לע הזה לשמה תא םילשמ םתא םכל המ (ב) :הניהקת םינבה ינשו רסב ולכאי תובא :לארשיב הזה לשמה לשמ דוע םכל היהי םא 'ה ינדא םאנ ינא יח (ג) ,הנה יל ןבה שפנכו באה שפנכ ,הנה יל תושפנה לכ ןה (ד) :תומת איה תאטחה שפנה רואיתב התוא ראתמו עבצ הל ףיסומ אוהו .העווזה תנומתמ הפרמ וניא שרדמה קרו רבד - החכותה תאובנ תומשגתה לע לבאל הז שרדמב ףרטצמ והימרי םגו .תוהלב :שרדמה רמוא ךכו .וינפמ ריהזהל וברה ךכ לכ לאקזחי ןהו והימרי ןהש ו קרפ ה"ד ב השרפ יתקוחב ארפס ,תמש ףסוי ןב גאוד לע וילע ורמא .ולכאת םהיתונב רשבו םכינב רשב םתלכאו בהז ולקשמ תנתונו ,הנש לכב םיחפטב והדדומ התייהו .ומאל ןטק ןב חינהו הימרי ןנוקמ הילעו ,ותלכאו הדיב ותחבט ,םילשורי תדוצמ ופיקהשכו .םימשל שדוקה חור הבישמ !?םיחופיט יללוע םירפ םישנ הנלכאת םא ,ינוביר :רמואו .ןהכה עדיוהי ןב הירכז הז .איבנו ןהכ 'ה שדקמב גרהי םא :תרמואו םילכוא תובא אלא יל ןיא ,ולכאת םכיתונב רשבו םכינב רשב םתלכאו :רחא רבד םינב ולכאי תובא ןכל" :רמאנש ןינמ תובא רשב םילכוא םינב ,תונבו םינב רשב ".םתובא ולכאי םינבו ,ךברקב תובא לע רבודמ החכותב .הרותה ירבדל המלשה לאקזחי ירבדב האור שרדמה .םתובא תא םג ולכאי םינב :העווזה תא ליפכמ לאקזחי .םהינב תא םילכואה :תובעותה לכ ןהמ טרפמ שרדמה .טרפמ וניא לאקזחי ."ךיתובעות לכ ןעי" ?עודמו םה איבנהו ןהכה םא .תורמ לכ תריבשו תוררופתה .איבנו ןהכ 'ה שדקמב גרהי םא תובאו ,הכותמ תררופתמ החפשמהש אוה וירחאש דעצה - םעה תאנשל טקייבוא .םתובא רשב םינבו ,םהינב רשב םילכוא
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
חבזמה לע תוומה ןחלופ :ו קרפ
דעו ,ארקיו רפסב החכותה ןימל ינשה טוחכ תרבוע תומבה תדובע דגנכ המחלמה תא םתלכאו" ,ארקיו רפסב יתוקוחב תשרפ לש החכותה ירבד רחאל .םיאיבנה ירבדל תומבל הרקיש המ תא ראתל הרותה הכישממ ,"ולכאת םכיתונב רשבו םכינב רשב :תומבה ידבועלו ל קוספ וכ קרפ ארקיו ,םכינמח תא יתרכהו ,םכיתמב תא יתדמשהו" ."םכתא ישפנ הלעגו ,םכילולג ירגפ לע םכירגפ תא יתתנו :ןויעב קוספה תא ארקנ .הרז הדובע ןחלופל עודיכ ושמשש ,תומבה סרה ."םכיתמב תא יתדמשהו" :הליחת .שמש - "המח" שרושהמ האב "םכינמח" הלמה - "םכינמח תא יתרכהו" :ינשה בלשה רפסב רחא םוקממ תרכומה העפות - שמשל םידבועה תונחלופל וא םיליספל הנווכהו "שמשל המדק םתיוחתשמ המהו ,המדק םהינפו ,'ה לכיה לא םהירוחא" :לאקזחי .[זט ח לאקזחי] םהימו ,םכירגפ םהימ ."םכילולג ירגפ לע םכירגפ תא יתתנו" :ישילשה בלשהו ."רגפ" ותונכל אוה תמב לזלזל ךרד .עודי ונבומ - םכירגפ ?םכילוליג ירגפ תונחלופ ןבומכ םה - םכילוליג :םילימ קחשמ שי ןאכ ?םכילוליג ירגפ םהימו תא תרבחמ הרותהו ."םירגפ" םה םג ןכלו .םייח םניא הלא םילילא .הרזה הדובעה תלוליה ןימל ,דחאל וגזמתי םכילוליג ירגפו ,םתא םכירגפ :דחי םג םירגפה ינש .דחי םג םיתרכנ דבענהו דבועה הב תוומ 'ה לש ושפנ .םימחר היהי אל םג תאז לכ רחאל ."םכתא ישפנ הלעגו" :ףוסבלו .םכתא לעגת ותוא ראתמו ותוא ביחרמ אוהו ,יתקוחב תשרפמ הז השק קוספ חקול לאקזחי ,ול םירכומה ,םיירוטסיה תוערואמ סיסב לע תאז השוע אוה לבא .יטסלפ רואית .ויעמושל םג םירכומו .םילשוריב םיקולאה תדובעמ םעה תא קיחרהל ידכ ,לא תיבב חבזמ הנב םעברי לע הברקה ןחלופב קוסעה םעברי ינזאב ארוקו ,לא תיבל הדוהימ אב םיהלא שיאו :הנבש חבזמה ,ומש והישאי ,דוד תיבל דלונ ןב הנה ,'ה רמא הכ ,חבזמ חבזמ" גי א"מ] "ךילע ופרשי םדא תומצעו ,ךילע םיריטקמה תומבה ינהכ תא ךילע חבזו .[ב תונחלופמ ץראה תא רהטל הנופ אוהו ,ןוטלשה תא לבקמ והישאיו ,םינש תורבועו .הרז הדובע ...םדא תומצע םמוקמ תא אלמיו ,םירשאה תא תורכיו ,תובצמה תא רבשו" ,םירבקה ןמ תומצעה תא חקיו חלשיו ,רהב םש רשא םירבקה תא אריו והישאי ןפיו םירבדה תא ארק רשא םיהלאה שיא ארק רשא 'ה רבדכ ,והאמטיו ,חבזמה לע ףורשיו ...הלאה תוחבזמה לע םש רשא תומבה ינהכ לכ תא חבזיו .[כ ,די גכ ב"מ ] ."םלשורי בשיו םהילע םדא תומצע תא ףרשיו יניא ?ןחלופה ןמ קלח םהש וא ,הרקמב םש ויה תובצמה דיל ויהש םירבקה םאה אוה .תניינעמ הרעשה רעשמ ,[ח ג] םירקיעה רפסב ,ובלא ףסוי יבר לבא .עדוי םג תושמשמ תויסנכה עודמ .םירבקה ןיבל ,ירצונה ןחלופה ןיבש רשקה המ לאוש רבד יכ בישמ אוהו ?חפוטמ תורבק תיב םג אוה הייסנכה רצח עודמ ?הרובק םוקמ :תוומ ינחלופ הבוחב הללכ םילילאה תדובע .תורצנה לע תוילילא תועפשה אוה הז .בואב האלעהו םיתמה תא השירד ,תורבקה תיבב הניל ,םיתמל הדיגס ירגפ" = "םכירגפ" האוושמה תא ריכזמ אוהשכ .לאקזחי רבדמ הז לכ עקר לע ,החכותה תא ריכזמ לאקזחי ,ןכאו .ןווכתמ אוה המל םיעדוי לוכה - "םכילוליג לכה - טבנ ןב םעברי לש וחבזמ ןברוח לע םיכלמ רפס ירואיתב תבלתשמ איהשכו :תורקל דיתע המ םיניבמ ו קרפ לאקזחי םהילולג ינפל לארשי ינב ירגפ תא יתתנו (ה) :םכיתוחבזמ תוביבס םכיתומצע תא יתירזו ,הנמשית תומבהו ,הנברחת םירעה ,םכיתובשומ לכב (ו) ,םכילולג ותבשנו ורבשנו ,םכיתוחבזמ ומשאיו וברחי ןעמל :םכישעמ וחמנו ,םכינמח ועדגנו ,'ה ינא יכ םתעדיו (גי) ,םהיתוחבזמ תוביבס םהילולג ךותב םהיללח תויהב ןנער ץע לכ תחתו םירהה ישאר לכב המר העבג לכ לא ,התובע הלא לכ תחתו :םהילולג לכל חחינ חיר םש ונתנ רשא םוקמ .םיתמה םה םה םידבועה וב ןחלופל ,םיתמה לא השירדמ ךפוה הרז הדובע ןחלופ ידכ תאז לכו - הנבהל תנתינ יתלב הספילקופא ,תיללכ תוררופתה ראתמ לאקזחי .ול יופצה ינפמ םעה תא עיתרהל ?חילצה םאה
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
בושי אל ורכממ לא רכומה :ז קרפ
םירורב הנוקה ידימ התלואגו שדחמ התיינק ,עקרק תריכמב םירושקה םינידה חרכה אלב עקרק םירכומ ןיאו ,םעה לש םייחה רוקמ איה עקרקה .םיטרופמו :תועקרקה תריכמ ךילהת ארקיו רפסב ראותמ ךכו .ימויק הכ הכ ארקיו :ויחא רכממ תא לאגו וילא ברקה ולאג אבו ,ותזחאמ רכמו ךיחא ךומי יכ - ובורק - ולאוג .םייקתהל תלוכי ול ןיאו ,ינע אוהש ינפמ רכומ - רכומה הרותהש הפיה גשומל בל םישנ .הנוקה דימ הדשה תא לואגל ול רוזעל בייח תא לאוג - לאוגה .הריכמה תא לטבמ וניא ,שדחמ הנוק וניא לאוגה :וב תשמתשמ איה - הילעבל תרזוח איהשכ .תדבעושמ הדש איה הילעב ידיב הניאש הדש .הדשה ,"תועקרק תלואג" לארשי ץראב תומדא תשיכר לש הרדגהה התייה ידכב אלו .תלאגנ ."ץראל ונתת הלואג" המסיסהו םהינש .םילשוריב והימריו ,לבבב לאקזחי ,םיאיבנ ינש םיאבנתמ ןברוחה ברע םוקמב :םילעב הפילחמ לארשי תמדא תא םיאור םהינש .דיתעה תארקל המיאב םיפוצ .וז הבוצע העפותל םיסחייתמ םהינשו .םירזל ץראה תנתינ םידוהי םיאלקח :וירבד ךכו ,שואייה איבנ אוה לאקזחי ז קרפ לאקזחי :ןודזה חרפ ,הטמה ץצ ,הרפצה האצי ,האב הנה ,םויה הנה (י) הלע - הריפצה האצי :חמוצה םלוע תא תראתמה תילארוטספ הנומתל םיפצמ ונא חרפ ומוקמב .חרפ אל - חרפה קר .םיחרפו םיציצ איצוה הטמה :הטמה ץצ - רחשה .ןודזה :ךישממ לאקזחיו :םהב הנ אלו םהמהמ אלו םנומהמ אלו םהמ אל ,עשר הטמל םק סמחה (אי) ,לבאתי לא רכומהו חמשי לא הנוקה ,םויה עיגה ,תעה אב (בי) :הנומה לכ לא ןורח יכ ,םתיח םייחב דועו בושי אל רכממה לא רכומה יכ (גי) :וקזחתי אל ותיח ונועב שיאו ,בושי אל הנומה לכ לא ןוזח יכ ."לבאתי לא רכומהו חמשי לא הנוקה" :רחסמה יקוח וכפהתה ,וישכעו .םויה עיגה רכומה יכ" :בוטל הווקי לא .תודשל ךרע ןיא יכ .לבאתי לאו - והדש רכמ םדא היהי אל .והדשל בושל רכומל יוכיס ןיא ."םתיח םייחב דועו בושי אל רכממה לא .הלואג היהת אל .לאוג ודוד וילא אב םשלו ,רהוסה תיבב איבנה והימרי ול בשוי ,םילשוריב ,ותמועלו :ערואמה תא והימרי ראתמ ךכו .םידשכה ידיב השבכנ רבכש ,תותנעב הדש ול רוכמל בל קרפ והימרי :ילא רמאיו הרטמה רצח לא 'ה רבדכ ידד ןב לאמנח ילא אביו (ח) ,ןימינב ץראב רשא תותנעב רשא ידש תא אנ הנק :אוה 'ה רבד יכ עדאו .ךל הנק .הלאגה ךלו ,השריה טפשמ ךל יכ ,תותנעב רשא ידד ןב לאמנח תאמ הדשה תא הנקאו (ט) :ףסכה הרשעו םילקש העבש ףסכה תא ול הלקשאו :םינזאמב ףסכה לקשאו ,םידע דעאו םתחאו רפסב בתכאו (י) ...:יולגה תאו םיקחהו הוצמה םותחה תא הנקמה רפס תא חקאו (אי) :והימרי זירכמ הקסעה רמגבו :לארשי יהלא תואבצ 'ה רמא הכ (די) הזה הנקמה רפס תא ,הלאה םירפסה תא חוקל ,הזה יולגה רפס תאו םותחה תאו :םיבר םימי ודמעי ןעמל ,שרח ילכב םתתנו אוה .המחנ איבנ תויהל ךישממ אוהו ,ןברוחה תא האורו ,םילשוריב אצמנ והימרי רכמה רטש תא רמוש אוהו .לארשי יביוא תטילשל ןתינ רבכש םוקמב הדש הנוק .םהב ןותנ אוהש םישקה םיאנתה ףרח ,הינקה תא שממל ןנכתמ אוה יכ ,םיבר םימיל דועו בושי אל רכממה לא רכומה :הווקת דוע האור וניא ,קוחרמ ,לאקזחי וליאו םעל המחנ תואובנל רבועו ,לאקזחי םג דדועתמ רתוי רחואמ קרו .ותיח םייחב .םוי לכב ול ברוא ןברוחהש
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
הנקמה האנקה למס :ח קרפ
התואב םהינשו ,דבלב םיימעפ ארקמב עיפומה יוטיב יוצמ לאקזחיב ח קרפב ,ןיכיוהי תולגל תישישה הנשב שחרתהש ,םילשוריל ןושארה יאובנה עסמה :האובנ .םילשורי ןברוח ינפל םינש שמח האנקה למס :שדקמה לש ינופצה קלחב האור אוהש המ לע לאקזחי רזוח םיימעפ .הנקמה ח קרפ לאקזחי ,ישאר תציצב ינחקיו ,די תינבת חלשיו (ג) םימשה ןיבו ץראה ןיב חור יתא אשתו םיהלא תוארמב המלשורי יתא אבתו :הנקמה האנקה למס בשומ םש רשא הנופצ הנופה תימינפה רעש חתפ לא הנופצ ךרד ךיניע אנ אש םדא-ןב ילא רמאיו (ה) :האבב הזה האנקה למס חבזמה רעשל ןופצמ הנהו הנופצ ךרד יניע אשאו :יוטיבה תא שרפמ ק"דר ג קוספ ח קרפ לאקזחי ק"דר לקשב ,אינקמה :וטפשמו .א"הה ילעב ךרדב אב - הנקמה האנקה למס בשומ םוקמב ותיבב ותויהב לאה אינקמ למסהש :ושוריפו ."םיוגל איגשמ" [לקשמב=] :לא אלב ינואנק םה רמאש ומכ ודובכ ןכשמ תיב ןופצב ומוקמ עודמו ?םיקולאה דצמ האנק ררועמ אוהש ,הז למס לש וביט המ ?שדקמה .ערלו בוטל תוחוכה תא תקלחמה הנומאה םע הזה ןחלופה תא רשוק ם"יבלמ הז אוה ירהש ,ערה חוכה תא דובעל ךרוצ שי ,הצמיא תיסרפה תדהש ,וז הקולחב ,ןופצ דצב אצמנ הנקמה האנקה למס ןכ לעו ,ערה תא אטבמ ןופצה .קיזהל לכויש ?שדקמה תיבל עיגה דציכו .ומצע שדקמה תיבב ,לארשי לש םבל לע הרחתמ אוהו :לולסמה תא ראתמ שרדמה אתחיתפ הבר הכיא 'ר םשב יבט וביא 'רו ןדוי 'ר :ידש ימלת לע םילגכ םתוחבזמ םג (ב"י עשוה) ...,םלצ ןידימעמ ויה םלתו םלת לכ לע ,ירמא הישאי לאקזחי) רמאנש ,םיכרדה ישארב ןישוע תויהל ורזח ,ןדיב וחימ אלש ןויכו ,ךתמר תינב ךרד שאר לכ לא (ז"ט לאקזחי) רמאנש ,תובוחרב ןישוע תויהל (ורזח) וליחתה ,ןדיב וחימ אלש ןויכו ,בוחר לכב המר ךל ישעתו בג ךל ינבתו (ז"ט יכ ('ב הימרי) רמאנש ,תורייעב ןישוע תויהל ורזח ,ןדיב וחימ אלש ןויכו ,'וגו הדוהי ךיהלא ויה ךירע רפסמ (א"י והימרי) רמאנש ,תוצוחב ןישוע תויהל ורזח ,ןדיב וחימ אלש ןויכו ,תשבל תוחבזמ םתמש םילשורי תוצוח רפסמו האנקה למס ('ח לאקזחי) רמאנש .םישדקה ישדק תיבל הוסינכהש דע ?יתמיא דע ,האיבב הזה ,םיכרדה לא תודשה ןמ האצי דציכו ,םילילאה תדובע הטשפתה דציכ ראת שרדמה .םישדקה שדוק תיבל םשמו ,םילשורי תוצוחל םירעה ןמו ,םירעה לא םיכרדה ןמו הזה האנקה למס" רמוא קוספה .ףוסל שוריפבש ץקועה תא שרדמה רמוש ןיידעו שי "האיב" חנומל לבא .םישדקה שדוקל הסינכב :הרורב הנווכהו ."האיבב שרדמהו .תינימ היצטונוק לש הרז הדובע תונחלופל םגו - ,תינימ היצאיצוסא :אבה שוריפה לבקתמ ךכו ,הלא ינש תא רבחמ חרואה חכב חכב=] .אתיב יראמ ינפמ אבתות הייב הייב אה אחא ר"א ?האיבב והמ .[תיבה לעב תא הנפמ רתוי הרורב אוהש ,הבר ארקיוב הסרגה יפ לע םיאיבמ ונא שרדמה ךשמה תא :רתוי הפירחו זי השרפ הבר ארקיו הלוכי הטמה ןיא .(כ ,חכ היעשי) "ערתשהמ עצמה רצק יכ" ביתכ :היכרב 'ר רמא ,(כ ,ח"כ והיעשי) "סנכתהכ הרצ הכסמהו" :אלא .דחאכ הערו הלעבו השיא לבקל .(ז ,גל םיליהת) "םיה ימ דנכ סנוכ" וב בותכש ותואל הלודג הרצ םתישע :םעה ןברוחל םתוא סחיימו ,ישיא ןברוח םיראתמה םיקוספב ךישממ שרדמה 'א םיכלמ) 'ה תיב תורצוא תא חקיו ,(ול ,די ארקיו) תיבה תא ונפו ןהכה הוצו .(בי ,ה ארזע) הירתס הנד אתיבו ,(המ ,די ארקיו) תיבה תא ץתנו .(וכ ,די ילגה הימעו ,לבב וז ,(ה"מ ,ד"י ארקיו) אמט םוקמ לא ריעל ץוחמ לא איצוהו ארקיו) "תורחא םינבא וחקלו" רמול דומלת ?םלועל לוכי .(ב"י ,ה ארזע) לבבל דסומ דסומ תרקי תנפ ןחב ןבא ןבא ןויצב דסי יננה 'ה רמא הכ ןכל ,(במ ,די .(זט ,חכ היעשי) שיחי אל ןימאמה .התופירח לכב "הנקמה האנקה למס" לש תיביטאיצוסאה תשרה ונינפב תשרפנ וישכע אנקמ הלעבש השיאה ,הטוס תשרפ וז ירה :האנק לע תרבדמה הרותב המלש השרפ שי לש ולספ תא - האנקה למס תא םישדוקה שדוקב םימש לארשי ינב .הב דשוחו הל הלוכי הטימה ןיא .ערתשהמ עצמה רצק :רמואו קעוז איבנהו .השנמ לש וא םעברי .דחאכ הערו הלעבו השיא לבקל
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
בורכה לעמ הלענ לארשי יקולא דובכו :ט קרפ
,היאטחו םילשורי םה האובנה יאשונ לבא ,לבב ותאובנ תא אשונ איבנה לאקזחי לש התוקלתסה רואית אוה ותאובנב םירזוחה םיביטומה דחא .הנברוחו םילשורי .ריעה תא התביזעו םישדוקה שדוקמ הניכשה שובל שיאה תאו םילשורי יבשוי תא תוכהל םיאבש םישנאה תא איבנה ראתמ ט קרפב לכ לע םיקנאנו םיחנאנש הלא - ולצנייש הלא לש םחצמ לע ות ןמסמה ,םידבה :הניכשה תוקלתסה רואיתב ליחתמ הז רואית .םילשורי תובעות ."...תיבה ןתפמ לא וילע היה רשא בורכה לעמ הלענ לארשי יהלא דובכו" :תפסונ םעפ רואיתה רזוח י קרפב ,תיבה ןתפמ לע בורכה לעמ 'ה דובכ םריו" ,ןנעה תא תיבה אלמיו ."'ה דובכ הגונ תא האלמ רצחהו האלמ רצחהו ,רצחל אוה רבוע םשמו תיבה ןתפמ לא בורכה תא בזוע ומכ 'ה דובכ .'ה דובכ הגונ :חתפתמו רואיתה רזוח י קרפ ךשמהבו .םיבורכה לע דומעיו ,תיבה ןתפמ לעמ 'ה דובכ אציו" ...ץראה ןמ ומוריו םהיפנכ תא םיבורכה ואשיו ."הלעמלמ םהילע לארשי יהלא דובכו ,ינומדקה 'ה תיב רעש חתפ דומעיו :רואיתה ךישממ אי קרפבו ."ריעל םדקמ רשא רהה לע דומעיו ,ריעה ךות לעמ 'ה דובכ לעיו" יאטחש לככ .לארשי לש םתורדרדתה רואיתל ליבקמ ומכ הניכשה תולג לש הז רואית איה הקיר - תברחנ םילשורי רשאכ .המוקממ הניכשה תקחרתמ ןכ ,םיבר םילשורי .הב הרוש הניכשה ןיא רבכ ;ינחורה הנכותמ :הרבד הכו ,הניכשה ידודנ תא תמכסמ הנשה שאר תכסמב ארמגה :הניכש העסנ תועסמ רשע ...ןירדהנס התלג ןדגנכו ...הניכש העסנ תועסמ רשע גגמו ,גגל חבזממו ,חבזמל רצחמו ,רצחל ןתפממו ,ןתפמל בורכמו ,בורכל תרופכמ .המוקמב הבשיו התלע רבדממו ,רבדמל רהמו ,רהל ריעמו ,ריעל המוחמו ,המוחל .ימוקמ לא הבושא ךלא :רמאנש טופישה תוכמס איהש ,ןירדהנסה .ןירדהנסה תולגל הניכשה תולג תא הוושמ ארמגה .ינש תיב ימי ףוסב החוכ תא הדביא ,לארשיב הקיקחה תוכמס םג תמיוסמ הדימבו הבזע רשאכ היה ןירדהנסה לש התוכמס רוערע תא לוכמ רתוי למיסש ערואמה רבעמב .תיבה רהב רחא םוקמל הרבעו ,עובקה המוקמ ,תיזגה תכשל תא ןירדהנסה םיחצור גרוהל איצוהלו תושפנ יניד ןודל התוכמס לע ןירדהנסה הרתיו הז ןב ןנחוי יבר םיקה םש - הנביל ןירדהנסה הרבע ןברוחה רחאל .התימ ובייחתנש ,השואל בושו ,הנביל בושו ,השואל דודנל הכישמה ךכ רחאו ,ולש זכרמה תא יאכז .הירבטלו ,ירופיצלו ,םירעש תיבלו ,םערפשל םשמו הוושמ ומכ ,ןירדהנסה לש תויולגה רשעל הניכשה לש תויולגה רשע תאוושהב ןירדהנסה רשאכ וריע תא בזוע םיקולאה :תויורדרדתה יתש ;תופוקת יתש ןשרדה .המוקמ תא תבזוע .הדפית טפשמב - ןויצ
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
םישנאה תוחצמ לע ות תיותהו :ט קרפ
.ןומהה ישעמל םעה יגיהנמ לש תוירחאה תלאשב הברה טבלתמ לאקזחי איבנה ךרע שי םאה :הב טבלתמ איבנהש היעבל המגוד ןה 'ג קרפ לש הפוצה תואובנ איה הבושתה ג קרפבו ?וירבדל ועמשי אל יכ עדוי אוה םא איבנה ירבדל תא התאו ,תומי ונועב אוה ,העשרה וכרדמו ועשרמ בש אלו עשר תרהזה יכ התאו" .[טי ג] "תלצה ךשפנ :קרפה ךשמהב רזוח רבדהו .ושפנ תא ליצהל איבנה לש ודיקפת לכ וליאכ עמשי עמושה .םיקלא 'ה רמא הכ םהילא תרמאו ,ךיפ תא חתפא ךתוא ירבדבו" .[זכ ג] "המה ירמ תיב יכ לדחי לדחהו אלא ,ליצהל איבנה ךירצ ושפנ תא אל .רתוי הברה קומע ,ןבומכ ,אוה ןיינעה לכב ,שנענו ,עומשל ברסמ םעהו ,םעל 'ה רבד תא רמוא איבנה רשאכ .םעה שפנ תא רדעמ ותוא ךפה :םדוק הב היהש וזמ ההובג הגרדל םעה תא איבנה םדיק תאז וניאש הז לע ףידע הטלחהו הריחב ךותמ אטוחה .תוטלחה טילחמה םעל ,ףחסנ לוכי ,הבשחמ ךותמ אטוחש הז :ןבומ רבדהו .םדא וניאו ,בשוח וניאו טילחמ .ותבשחמ תא הנשמ וניאו בשוח וניא - תוררגיה ךותמ אטוחש הז .תרחא םג בושחל תא עמוש םג אוהו ,םיאטחל דע אוהו .םילשורי תא ונוזחב לאקזחי האור ט קרפב םיקוספהו .םילשורי יבשוי תא ןמסל םידבה שובל שיאה תא הנממה םיקולאה רבד :םעמשנו הבה .הז תא הז םירתוס וליאכ עוריאה תא םיראתמה ,םלשורי ךותב ריעה ךותב רובע ,וילא 'ה רמאיו .הכותב תושענה תובעותה לכ לע םיקנאנהו םיחנאנה םישנאה תוחצמ לע ות תיותהו .ולמחת לאו םכניע סחת לא וכהו ,וירחא ריעב רובע ,ינזאב רמא הלאלו ,תיחשמל וגרהת םישנו ףטו הלותבו רוחב ןקז .ולחת ישדקממו ,ושגת לא ותה וילע רשא שיא לכ לעו .תיבה ינפל רשא םינקזה םישנאב ולחיו תכמ ליל לש ףוקשמה לע םדל המודב ,הלצהה ות אוה ,קוספב ןבומה יפל ,ותה ויהיש םה שדקמה תרמשמ ירמוש אקווד ?"ולחת ישדקממ" עודמ ,ךכ םא .תורוכב ?ישדקמ יללחמב ולחי אל עודמ ?גרהל םינושאר תמרוג םיקוספה תא שרדמה ןיבמ הב ךרדה לבא ,ךכ לכ הרומח הניא הלאשה לע ןגמ ותה ןיא ףוסבלו ,'ה תא םידבועל ןגמ ות ןתינ הליחת :ונחבהש הנחבהל ירחאמ שחרתמה תא שרדמה ראתמ ךכו .שדקמה ידבועב הגירהה תא םיליחתמו ,שיא הז רבד לש םיעלקה ז ןמיס םיטפשמ תשרפ אמוחנת שרדמ ישנא לע ספתנ - החומ וניאו ותיב ישנאב תוחמל ול רשפאש ימ לכ :רמ רמא םלועה לכ לע ספתנ - ולכ םלועה לכב ,וריע ישנא לע ספתנ - וריע ישנאב ,ותיב ...ולכ ךותב ריעה ךותב רובע ילא 'ה רמאיו" ביתכד יאמ :בר רמא הדוהי בר רמאו תובעותה לכ לע םיקנאנהו םיחנאנה םישנאה תוחצמ לע ות תיותהו םילשורי םיקידצ לש ןחצמ לע םושר ךל ,לאירבגל ה"בקה ל"א (ט לאקזחי) "הכותב תושענה לש ו"ית םיעשר לש ןחצמ לעו .הלבח יכאלמ ןהב וטלשי אלש ידכ ,ויד לש ו"ית .הלבח יכאלמ ןהב וטלשיש ידכ ,םד ?ולאמ ולא ונתשנ המ ,ע"שבר :ה"בקה ינפל ןידה תדמ הרמא .םירומג םיעשר וללהו ,םה םירומג םיקידצ וללה :הל רמא .וחימ אלו תוחמל םדיב היה ,ע"שבר :וינפל הרמא ,ןהמ ולבק אל םהב וחימ םאש ינפל עודיו יולג :הל רמא ?יולג ימ םהל ,יולג ךינפל םא ע"שבר :וינפל הרמא וילע רשא שיא לכ לעו ,תיחשמל וגרהת םישנו ףט הלותבו רוחב ןקז" :רמאו רזח ארקת לא ףסוי בר ינת ?"ולחת ישדקממ" יאמו ."ולחת ישדקממו ,ושגת לא ותה ף"לאמ הלוכ הרותה תא ומייקשו ולבקש םדא ינב ולא ."ישדוקממ" אלא ,"ישדקממ" רמוא אוה ןכו ,רודה לע םיספתנ םירומג םיקידצ וליפאש ,תדמל אה .ו"ית דעו .עשרב החימ אלש לע קידצ ,"עשרו קידצ ךממ יתרכהו" ותוירחא :לאקזחי לש יללכה ןויערב הז שרדמ ירבד יפל בלתשמ ריעה ןברוח רואת אוה בייח - ועמשי אל וירבדש אוה עדוי םא םג .םיעשרה ומע ינבל קידצה לש .רתוי ןוגה ,רתוי קדצומ שנועל עשרה לש ושנוע תא ךופהל ידכ ולו ,םעימשהל
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
לאקזחי איבנה לש םילגני'גה תמחלמ :אי קרפ
:תרכומ הטישה .איבנה לש עובקה ביואה איה "להקה תעד יבצעמ" לש חומ תפיטש ,הרצק המסיסב התוא חסנל ךירצ ,ךרד ץמאל וא ,הדמע לבקל ןומהה תא ףוחדל ידכ ,חלצומ לגני'גב וניכז יזא ,הפי הניגנמ ןגולסל רבוחת םאו .קירבמ ןגולסב ףא ,קומינ לולכל הלוכי הניאו הכירצ הניא המסיסה .ןואג רטייריפוק ידי ישעמ גצומו ,טילק ,רצק תויהל ךירצ לגני'גה .הלאשל ןורתפ אל ןבומכו ,הרבסה אל .הפורצ תמאכ שיא ךירצ ,ונימיבכ ,לאקזחי ימיבו .הטישה הלעפ ,ונימיבכ ,לאקזחי ימיב השק .תוינויגהו תוכורא תורמא םדגנ ביצהלו ,תורצק קרס תואמסיסב םחלהל חורה ?"בוט היהי" הזרכהל שי הבושת וזיא יכו .המסיסב םחלהל :ןהמ תחא הנה .לאקזחיו והימרי תאובנ לומ תואמסיס וחירפה םילשורי ישנא תורוחשה תואובנה לכ :ונלש תירבעב .[בכ בי] ."ןוזח לכ דבאו םימיה וכראי" .בוט היהי .ודבתי םגו ,לאקזחיב ,והימריב ותוא םיאצומ ונא .הפוקת התואב ץופנ היה רחא יוטיב .הלוכ המואה תושחרתה לש תילמס תועמשמב - "ריס" אוה יוטיבה .הירכז תאובנב חופנ ריס" :הבושתהו .האור התא המ והימרי לאשנ - הנושארה והימרי תאובנב לכ לע הערה חתפת ןופצמ" :והימריל 'ה רבדו ."הנופצ ינפמ וינפו ,האור ינא ונתנו ואבו ,'ה םואנ ,הנופצ תוכלממ תוחפשמ לכל ארוק יננה יכ .ץראה יבשוי "הדוהי ירע לכ לעו ביבס היתומוח לכ לעו םילשורי ירעש חתפ ואסכ שיא םעזה ןוויכ תא - החיתרה ןווכ .םילשורי תא למסמ ריסה .[וט-גי א והימרי] ןברוח אוה לשמנהו .["סעכמ חתור" :החיתר לש יומידב המודמ סעכ וננושלב םג] .םילשורי ראתמ ,ארונהו לודגה ןידה םויב םילשורי ןוזח תא ראתמ אוה רשאכ ,הירכז םג 'ה ףוגיש הפגמה תא ,םינשל תעקבנה ריעה תא ,םילשורי לע םייוגה לכ תמחלמ תא םויב" :הבוטה תירחאה תא הירכז ראתמ דציכו .םילשורי לע ולעיש םימעה לכ תא ינפל םיקרזמכ 'ה תיבב תוריסה היהו ,'הל שדוק סוסה תוליצמ לע היהי אוהה .[אכ-כ די הירכז] ...תואבצ 'הל שדוק הדוהיבו םילשוריב ריס לכ היהו .חבזמה - 'הל שדוק אוהש ריסהו ,למס אוה ריסה .יתיבה חבטמה לש ריסל הנווכה ןיא .םילשורי תשודק תא למסמ לש ןושארה שומישה .שגדומ ןפואב לאקזחיב עיפומ םעלו םילשוריל יומידכ ריסה :אי קרפ ,ונקרפב עיפומ המסיסכ חנומה ."רשבה ונחנאו ריסה איה !םיתב תונב !בורקב אל" ,םיברב התוא אורקל לק ,התוא ןנשל לקש המסיס ונינפל יכ דימ םיניחבמ ונא .ןומהה תא הב ףוחסל לקו הנשה .םילשוריב תולגתהב חתופ אי קרפ .וז המסיסב לאקזחי דדומתמ דציכ הארנ תא תאשונ חור .שדקמהו םילשורי ןברוח ינפל םינש שמח ,תולגל תישישה איה ."המידק הנופה ינומדקה 'ה תיב רעש לא" איבנה :תאזה ריעב ער תצע םיצעיהו ןוא םיבשחה םישנאה הלא םדא ןב ילא רמאיו (ב) :רשבה ונחנאו ריסה איה !םיתב תונב !בורקב אל :םירמאה (ג) .הב לשבתמה רשבה ונחנא .ריסה איה םילשורי ?הז קירבמ ןגולס תנווכ המו לש תירבעב .ונתוא בוזעת אל איהו התוא בוזענ אל - םילשוריל םיכייש ונחנא חצנל לארשי תריב םילשורי" :וא ."ןתמו אשמ םילהנמ אל םילשורי לע" :ונימי םילשורי יבשוי תא וננוימדב תוארלו ,וניניע תא םוצעל ונל לק ."םיחצנ :הלהקמב םיארוקו תונגפהב םידעוצ :רשבה ונחנאו ריסה איה !םיתב תונב !בורקב אל :הינפ לע התוא ךפוה אוהו ,המסיסהמ שגרתמ וניא איבנהו 'ה ינדא רמא הכ ןכל (ז) ריסה איהו רשבה המה הכותב םתמש רשא םכיללח ...:הכותמ איצוה םכתאו - םייחה - ונחנאו ריסה איה" אל .םיטושפ םירבד לאקזחי רמוא ילולימ ןפואב םה .רשבה םה ,םניח ולפנש םיללחה ,םיתמהו ,ריסה איה :ךפהל אלא ,"רשבה - "איצוה" ."הכותמ איצוה םכתאו" ,םתא לבא .דעו םלועל םילשוריב וראשיי .םהב ורוגת םתא אל לבא ,םיתב תונבל םילוכי םתא .איצוהל לש תועמשמב לש ותחלצה לומ לא ימלשוריה דסממה לש רטיירפוקה לש ותחלצה תא הוושנ םא ,רתוי רצק אוה ,רתוי קירבמ אוה .חצינ רטיירפוקה יכ קפס ןיא ,לאקזחי איבנה הבה .לגני'גה לש הניגנמה תא םג רמשל חילצה אל רפסהש לבח .רתוי טילק אוה :ירוקמה לגני'גה :הוושנ .רשבה ונחנאו ריסה איה !םיתב תונב !בורקב אל :לאקזחי לש יוקיחה ,ריסה איהו רשבה המה הכותב םתמש רשא םכיללח .הכותמ איצוה םכתאו םיחונ .םירצק תויהל םיבייח םה :םילגני'ג לש בהזה ללכ תא חכש לאקזחי .םעה לש רתויב ךומנה ףתושמה הנכמל םינווכמ םה .םימכחותמ אל .הטילקל ,םילשורי יבשוי לש לגני'גל ףסונ דוביע ןתונ אוה םעפהו ,ךישממ םנמא איבנהו :אוה הנה .רשבל הכותב ויהת םתאו ,ריסל םכל היהת אל איה (אי) .םכתא טפשא לארשי לובג לא ןומהל המיאתמ רתוי ,הבוט רתוי רבכ ימואלה לגני'גה לע הינשה היצאיראווה .םעה .רשבל הכותב ויהת םתאו ,ריסל םכל היהת אל איה ,םלועל הכותב ונחנאו ונילע ןגת איה ."רשבה ונחנאו ריסה איה" :רמוא םעה לבא .םכילע ןגת אל איה - ריסל םכל היהת אל איה :הכופה המסיס רמוא איבנהו ץימב ולשבתת םתאו ,םכילע ןגת אל איה :ונלש תירבעב - רשבל הכותב ויהת םתא .םכמצע לש איבנה לאקזחי לש לגני'גה םעפה יכ הארנו ,םילגני'גה ינש תא הוושנו רוזחנ :רתוי ענכשמ ,רוקמל רתוי המוד ,רתוי חלצומ :ירוקמה לגני'גה .רשבה ונחנאו ריסה איה !םיתב תונב !בורקב אל :לאקזחי לש יוקיחה .רשבל הכותב ויהת םתאו ,ריסל םכל היהת אל איה - ריסו רשב ,רשבו ריס .וז הקיר תואמסיס תמחלממ העקנ איבנה לש ושפנ לבא ,םישקו םירמ ,םידבכ םירבד ,איבנכ רבדל רזוח אוהו .הדוהי עשווית אל הזמ :באכה אלמבו הרמוחה אלמב ,םינפב תמאה תא םירמואה .םכתא טופשא לארשי לובג לא (אי) םתישע אל יטפשמו םתכלה אל יקחב רשא 'ה ינא יכ םתעדיו (בי) :םתישע םכיתוביבס רשא םיוגה יטפשמכו 'ה ההא" רמואו וינפ לע לפונו איבנה קעזנ ,תמ לפונ הינב ןב והיטלפ רשאכו "?!לארשי תיראש תא השוע התא הלכ ,םיהלא :םעה תא התעטהש המסיסל רכז הב םגו .המחנ רבד איה 'ה תבושתו 'ה ינדא רמא הכ רמא ןכל (זי) םהב םתוצפנ רשא תוצראה ןמ םכתא יתפסאו םימעה ןמ םכתא יתצבקו :לארשי תמדא תא םכל יתתנו :הנממ היתובעות לכ תאו היצוקש לכ תא וריסהו המש ואבו (חי) םכברקב ןתא השדח חורו דחא בל םהל יתתנו (טי) :רשב בל םהל יתתנו םרשבמ ןבאה בל יתרסהו םתא ושעו ורמשי יטפשמ תאו וכלי יתקחב ןעמל (כ) :םיהלאל םהל היהא ינאו םעל יל ויהו תונוש תוזופרומטמ רבעש ,רשבהו ."היצוקש לכ תא וריסהו" תויהל ךפוה ריסה דוע אל ."רשב בל םהל יתתנו םרשבמ ןבאה בל יתרסהו" תויהל ךפוה ,המסיסב .הלואגל יוכיסו - הפורצ תמא אלא ,םיפחוס םילגני'ג רצנדכובנ וב םויב ,ןכמ רחאל םינש שמחו .םעה בל לע ולבקתנ אל םירבדה לבא ריסה לשמל יפוס ןורתפ םעפהו .תפסונ האובנ לאקזחי אבנמ ,םילשורי תא ספות ביאכמ ןורתפ .בוחר תונגפהב ותוא אורקל ןתינש ןורתפ אל ,המסיס אל .רשבהו :דכ קרפב איבנה רבד ךכו :קתשמו ,הזה םויה םצע תא ,םויה םש תא ךל בתכ ,םדא ןב (ב) .הזה םויה םצעב ,םילשורי לא לבב ךלמ ךמס .םהילא תרמאו ,לשמ ירמה תיב לא לושמו (ג) .םימ וב קוצי םגו ,תופש ריסה תופש ,םיקלא 'א רמא הכ .אלמ םימצע רחבמ ףתכו ךרי ,בוט חתנ לכ ,הילא היחתנ ףוסא (ד) .היתחת םימצעה דוד םגו ,חוקל ןאצה רחבמ .הכותב הימצע ולשב םג ,היחתר חתר ,םיקלא 'ה רמא הכ ןכל (ו) .הנממ האצי אל התאלחו ,הב התאלח רשא ריס ,םימדה ריע יוא ... .לרוג הילע לפנ אל ,האיצוה היחתנל החתנל ...ורחי תומצעהו החקרמה חקרהו רשבה םתה ,שאה קלדה ,םיצעה הברה (י) .התאלח םותית ,התאמוט הכותב הכתינו יבשוי אוה רשבהו ,םילשורי אוה ריסה .רשבהו ריסה תדיח הנורתפ לע האב יבשוי תא וכותב ךיתמ ריסה .ןגמ וניא ריסה ,המסיסה ירבדכ אלש לבא .םילשורי םינש שמחש םילשורי יבשוי ,איבנה ירבד לוקל עומשמ םנזוא םימטואה םילשורי ,הערה אובת בורקב אל ."םיתב תונב ,בורקב אל" המסיסב ומחנתה ןברוחה ינפל .םילשוריב םיתב תונבל םייתניב רשפא
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות
ריקב רתוחה אישנה :בי קרפ
איבנ לכמ רתוי וב שמתשמ איבנה לאקזחי .ך"נתב הברה יוצמ וניא "רתח" לעופה היטרקוטסיראהש תודוסה תא - םימלענה תודוסה תא תולגמ הריתחה תולועפ .רחא וסחי תא הארי לאקזחי רפסב הז גשומ ירחא בקעמ .טושפה םעה ןמ הריתסה ."אישנה" ונקרפב ול ארוק לאקזחיש ,ךלמה והיקדצל :ח קוספב רמאנ םש .ח קרפב יוצמ הריתח לש ןושארה רואיתה ."דחא חתפ הנהו ריקב רתחאו ,ריקב אנ רתח םדא ןב ילא רמאיו" :האור אוה ,ריקב רתוח לאקזחי רשאכו ,ביבס ביבס ריקה לע הקוחמ לארשי תיב ילולג לכו ץקש המהבו שמר תינבת לכ" ,םהינפל םידמוע ,םכותב דמוע ןפש ןב והינזאיו לארשי תיב ינקזמ שיא םיעבשו ."הלוע תרוטקה ןנע רתעו ,ודיב ותרטקמ שיאו :השעמה תא ריבסמ 'ה רבדו ,ותיכשמ ירדחב שיא ,ךשוחב םישוע לארשי תיב ינקז רשא םדא ןב תיאר" ."ץראה תא 'ה בזע ,ונתוא האור 'ה ןיא םירמוא יכ םיריטקמ םה עודמ ,ץראה תא 'ה בזע יכ םירובס םינקזה םא :סקודרפ ןאכ שי שארב םישדחה םהיהלא תא םידבוע םניא עודמ ?םתיכשמ ירדחב ,יאשחב תרוטק םעה לכ אל .להקה תעד ינפמ הארי אלא ,םיהלא תארי אל .הארי ןאכ שי ?תוצוח םהומכו .םהישעמ ךשחמב םישוע םה ןכ לעו .וילא םיפאוש םינקזהש הנפמל לגוסמ .והיקדצ םכלמ - אוה .המואמ שפחמ וניא םעפה .ריקב רותחל ליחתמ ומצע לאקזחי ןמז רחאלו המל למסכ ,לבבב הרוקש המ הזו .םילשוריב אישנה השוע המ תוארהל ידכ רתוח :םילשוריב הרקיש הלוג ילכ ךל השע םדא ןב התאו (ג) םהיניעל רחא םוקמ לא ךמוקממ תילגו םהיניעל םמוי הלגו ...:המה ירמ תיב יכ וארי ילוא :וב תאצוהו ריקב ךל רתח םהיניעל (ה) ,ץראה תא הארת אלו הסכת ךינפ ,איצות הטלעב ,אשת ףתכ לע םהיניעל (ו) :לארשי תיבל ךיתתנ תפומ יכ םיצפחה תאצוה רשפ המו ?ריקב רתוחו לאקזחי רזוח עודמ ?הזה השעמה למסמ המ ?הז השעמב איבנה הקחמ ימ לא ?תומוצע םייניעב ,הטלעב םתרבעהו ,םיישיאה :דימ עיפומ רבסהה 'ה ינדא רמא הכ םהילא רמא (י) :םכותב המה רשא לארשי תיב לכו םלשוריב הזה אשמה אישנה :וכלי יבשב הלוגב םהל השעי ןכ יתישע רשאכ םכתפומ ינא רמא (אי) ,אציו הטלעב אשי ףתכ לא םכותב רשא אישנהו (בי) ,הסכי וינפ ,וב איצוהל ורתחי ריקב :ץראה תא אוה ןיעל הארי אל רשא ןעי ,םידשכ ץרא הלבב ותא יתאבהו ,יתדוצמב שפתנו ,וילע יתשר תא יתשרפו (גי) :תומי םשו ,הארי אל התואו ?ץראה תא הארי אל תאז לכבו לבבל עיגי ךיא ?אישנב חלוש לאקזחיש זמרה והמ :אישנה לרוג תא והימרי ראתמ ךכו .והימרי יפב םישרופמ םירבדה בנ קרפ והימרי שדחל רושעב ירישעה שדחב וכלמל תיעשתה הנשב יהיו (ד) םלשורי לע וליח לכו אוה לבב ךלמ רצארדכובנ אב :ביבס קיד הילע ונביו הילע ונחיו :והיקדצ ךלמל הנש הרשע יתשע דע רוצמב ריעה אבתו (ה) :ץראה םעל םחל היה אלו ריעב בערה קזחיו שדחל העשתב יעיברה שדחב (ו) הליל ריעהמ ואציו וחרבי המחלמה ישנא לכו ריעה עקבתו (ז) ךלמה ןג לע רשא םיתמחה ןיב רעש ךרד :הברעה ךרד וכליו ביבס ריעה לע םידשכו וחרי תברעב והיקדצ תא וגישיו ךלמה ירחא םידשכ ליח ופדריו (ח) :וילעמ וצפנ וליח לכו תמח ץראב התלבר לבב ךלמ לא ותא ולעיו ךלמה תא ושפתיו (ט) :םיטפשמ ותא רבדיו ויניעל והיקדצ ינב תא לבב ךלמ טחשיו (י) :התלברב טחש הדוהי ירש לכ תא םגו םיתשחנב והרסאיו רוע והיקדצ יניע תאו (אי) :ותומ םוי דע תדקפ |תיב| תיבב והנתיו הלבב לבב ךלמ והאביו אבנמ לאקזחי .םקמע לכ תא םהל ןתית םיעוריאה תא םיראתמה םיכיראתה תאוושה ורסמנ וז תואובנ תצובקב תורחא תואובנ .ןברוחה ינפל תוטעמ םינש ותאובנ תא והיקדצ .ונקרפבש האובנה ךיראת םג הז הארנכו ,ןברוחה ינפל םינש שמח םעל ,םילשורי לע רוצמה ליחתה וכלמל תיעישתה הנשב .םינש הרשע תחא ךלמ ךלמה לכ תא ריאשהו ,ושפנ תא ליצהל חרב - והיקדצו ,ריעה העקבוה ךכ רחא םייתנשו ישנא לכו ריעה עקבתו" :והומכ וגהנ וידקפמ םג .םילבבה ידסחל ,םילשוריב םעה ךלמה .וילע ןגהל וסינ אל םג ,םכלמ םע דחי וחרב אל םה - "וחרבי המחלמה .ולרוגל שיאו ושפנל שיא .ךלמה ןמ םיחרוב םילייחהו ,םעה ןמ חרוב ותוא ראתמ אוה הזה עוריאה ינפל םינש שמחו ,לבבב בשוי איבנה לאקזחיו טלמת אל התאו" והיקדצל רמא והימרי .והימרי תאובנ תא ףירחמ אוהו .ויטרפל והיפו ,הניארת לבב ךלמ יניע תא ךיניעו ,ןתנת ודיבו ,שפתת שופת יכ ,ודימ רואת תא והיקדצמ ךסח והימרי .(ג דל והימרי) "אובת לבבו ,רבדי ךיפ תא לכות ךיאו .ותא רבדתו ,לבב ךלמ תא הארת התא .ויניע רוקינ לש העווזה אל התאו ...הלבב ותוא יתאבהו" :רמואו ףיסומ לאקזחיו ?וב ךתדיגב תא קידצהל .לבבל והיקדצ עיגי רוויע ."הארי האור והיקדצ :ףיקמ רתוי והשמל ,קומע רתוי והשמל לאקזחי ןווכתמ ילואו ותכלממ תא להנל לחה ,לבב ךלמ דסחב ךלמוהש עגרב .רוזאה יכלמ לכמ םכחכ ומצע ןיינבה לכש ינפל םינש שמח ,לאקזחיו .םימכחה לודגו םילשומה לודג אוה ומכ ךלוהה ,רוויע ךלמכ והיקדצ תא ראתמ ,םילשורי ינב ישאר לע לפונו טטומתמ רשאכ לחה אל והיקדצ לש ונורוויע .ותוא בבוסה תא האור וניאו ,הטלעב רשאכ :ןכל םדוק ליחתהש ךילהת םייס רצנדכובנ .ויניע תא רקינ רצנדכובנ ףתכ לא" ולומ ארוק לאקזחיו .המואמ ןיבה אל ךא ,ותוא בבוסה תא האר והיקדצ ."אציו הטלעב ,אשי
ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות לאקזחי רפסב םינויע ןכות