עיונים בספר יהושע

יהודה איזנברג

ספריית השכל תשנ"ה


תוכן העניינים:
יהושע א: משה ויהושע
העברת ההנהגה ליהושע לפי חז"ל
יהושע ב: משלוח מרגלים
המרגלים ששלח יהושע
יריחו
המרגלים ביריחו
יהושע ג: מעבר הירדן
כניסה לארץ בדרך נס
יהושע ד: שתים עשרה אבני זיכרון
פירוש ראשון: מן המשנה
פירוש שני לפרשה
יהושע ה: ברית מילה וחג הפסח
אברהם אבינו ומצוות המילה
משה ומצוות המילה
מילה ומצוות הפסח
פסח ראשון בארץ ישראל
חרפת מצרים
יהושע ה: ויאכלו מעבור הארץ
"ממחרת השבת"
יהושע ה: פגישת יהושע עם המלאך
יהושע ו: כיבוש יריחו
האם נלחמו על יריחו בשבת?
יהושע ז: עכן מועל בחרם
הגורל כדרך לגלות נסתרות
תפקידו של הגורל
הגורל בין שאול ליהונתן
יהושע ח-ט: כיבושי יהושע
יהושע ט: המלחמה על גבעון
רמב"ם על פרשת הגבעונים
יהושע י: שמש בגבעון דום
הרקע הצבאי
"שמש בגבעון דום"
הדיון בתלמוד
פירוש "פרקי דרבי אליעזר"
מהו נס?
פתרונות פילוסופיים
אריסטו על תנועת גרמי השמים
רמב"ם על הנס של "שמש בגבעון דום"
פרשני רמב"ם על נס יהושע
סיכום
יהושע כ: גאולת הדם ומשמעותה
הציווי בתורה ובספר יהושע
מקומן של ערי המקלט
תפקידו של גואל הדם
מיהו רוצח בשגגה?
עד מתי חייב הרוצח גלות?
המשמעות המטפיסית של עונשו של הרוצח
סיכום
יהושע כב: המזבח במזרח הירדן
בניית המזבח
סיכום
סיכום ספר יהושע
מבנה ספר יהושע
כיבוש הארץ
גבולות הכיבוש והחלוקה:
יהושע - האיש ודמותו