המשכן והחצר - מראה כללי

לחץ על פריט כדי לראות אותו בהגדלהחזרה לתוכן המשכן וכליו