פרשת דברים

פרשה א: פרשת דברים
א [יהיו דבריו של שם נאמרין בלשונותיו של יפת]
ב [מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון]
ג [אוכיחך ואערכה לעיניך]
ד [יוכיחן משה שאוהבן]
ה [התוכחה מתקבלת ממי שהוא נקי מאותו עוון]
ו [ישראל נמשלו לדבורה]
ז [משה לא איש דברים כנגד ה']
ח [משה הוכיח את ישראל כשנצטווה]
ט [הואיל וקיבלו תוכחותיך, צריך אתה לברכן]
י [צריכין הדיינין שיהא בהן שבע מדות]
יא [ה' אלהיכם הרבה אתכם]
יב [עתידים יששראל להיות דומים לבוראם]
יג [משה ברך את ישראל]
יד [ישראל נמשלו לכוכבים]
טו [כיבוד אב]
טז [מי יובילנו עיר מצור]
יז [דום לה' והתחולל לו]
יח [נוגעין אתם בו, בשלכם אתם נוגעים]
יט [הלא אצלת לי ברכה]
כ [עשו ייטול עולמו תחילה]
כא [ראה החלותי תת לפניך]
כג [ה' מכה תחילה שר של מעלה]
כד [ויצא סיחון לקראתנו]
כה [ויבא הפליט]