פרשת ואתחנן

פרשה ב: פרשת ואתחנן
א [תפילה]
ב [בתוכחות על עוון יסרת איש]
ג [לכל אדם יש שעה]
ד [תחנונים ידבר רש]
ה [הגיע זמנו של יהושע]
ו [אל ימנע אדם עצמו מלהתפלל]
ז [בשני מקומות דימה משה את עצמו לאברהם]
ח [עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ ואני איני נכנס לארץ?!]
ט [בזכות משה יזכו מתי מדבר להיכנס עמו לארץ]
י [אדם עומד ומתפלל, וקרוב הקב"ה לשמוע תפילתו]
יא [יענך ה' ביום צרה]
יב [שערי תשובה לעולם פתוחים]
יג [אלהים - לשון יחיד]
יד [בבי"ד נקבעים המועדים]
טו [ה' מתכבד מקרבתם של ישראל]
טז [בכל מקום שאתה הולך, אלהיך עמך]
יז [תפילה המתקבלת מיד ותפילה המתקבלת לאחר זמן]
יח [אין עונש קשה משל עבודת כוכבים]
יט [כרובם כן חטאו לי כבודם בקלון אמיר]
כ [חטאו של מנשה]
כא [איש ואביו ילכו אל הנערה]
כב [מגיד מראשית אחרית]
כג [בזכות חמישה דברים נגאלו ויגאלו]
כד [ושבת עד ה' אלהיך]
כה [על ששה דברים נצטווה אדם הראשון]
כו - כז [אז יבדיל משה]
כח [ערי המקלט]
כט [משה מסר נפשו על ערי המקלט]
ל [הזרח שמש לרוצח ונתת לו מקלט]
לא [במתן תורה זכו לקרות שמע]
לב [במתן תורה ראו ישראל ייחודו של מקום]
לג [הירא את ה' זוכה למלכות]
לד [ישראל חלקם בה']
לה [ישראל זכו מיעקב אבינו לקריאת שמע]
לו [משה מסר לישראל דברי השבח של המלאכים]
לז [מסירות הנפש באהבת ה']