פרשת ראה

פרשה ד: פרשת ראה
א [הקללות נאמרו כדי שיבחרו בטוב]
ב [אם עשיתם רצוני - טוב וברכה, ואם לאו - קללה]
ג [הרע והטוב כפי מעשי האדם]
ד [התורה שומרת מכל רע]
ה [אין אדם שומע לי ומפסיד]
ו [הקב"ה אסר במקום אחד והתיר במקום אחר]
ז [הקב"ה גומל עם האדם טוב]
ח [מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו]
ט [בבואם לארץ הותר בשר תאווה]
י [עשר כדי שתתעשר]
יא [הקב"ה ירחיב בעתיד את גבולות הארץ]