פרשת כי תבוא

פרשה ז: פרשת כי תבוא
א [חשיבותה של עניית אמן]
ב [הנמצא בבתי מדרשות ובבתי כנסיות הקב"ה משלם שכרו]
ג [תורה נמשלה לשמן]
ד [הלומד ואינו מקיים עונשו חמור ממי שלא למד]
ה [המקיים מצוות מתברך]
ו [שלושה מפתחות בידי הקב"ה ]
ז [בזכות ישראל זכה העולם לטוב]
ח [השכינה שורה במקום שכל עם ישראל מצוי]
ט [ישראל נקראים בנים בזכות התורה]
י [ישראל לא התפללו על משה שיכנס לארץ]
יא [לא בלו שלמותיכם מעליכם]