פרשת וילך

פרשה ט: מות משה
א [יקר בעיני ה' המותה לחסידיו]
ב [משה שהגיע זמנו למות]
ג [אין שלטון ביום המות]
ד [מי גבר יחיה ולא יראה מות]
ה [הקב"ה טיפל במותו של משה]
ו [משה נענש על שחשד בישראל]
ז [הקב"ה חולק כבוד למשה]
ח [המות בא לעולם על חטא אדה"ר]
ט [קנאה ביהושע]