פרשת וזאת הברכה

פרשה יא: מותו של משה
א [המברך מתחיל במקום שסיים קודמו]
ב [מי יעלה בהר ה']
ג [משה נתעלה יותר מן הכל]
ד [משה איש האלוהים]
ה [מותו של משה]
ו [אשר בחר בתורה הזאת וקדשה ורצה בעושיה]
ז [הקב"ה נתעסק בקבורתו בזכות שהתעסק בעצמות יוסף]
ח [משה מבקש מה' שיגלה את ייחודו]
ט [גם בעתיד ינהיג משה את ישראל]
י [עשר פעמים נגזר על משה שלא יכנס לארץ]
יא [מותו של משה]