רבדמב רפסב םייצרא םינחבמ
ד"ממ רפס יתבל


(תונורתפ ללוכ) ה"נשת -רבדמב רפסב יצרא ןחבמ
(תונורתפ ללוכ) ו"נשת -רבדמב רפסב יצרא ןחבמ

ד"נשת-ב"נשת םינשה ןמ םינחבמ
תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ףגא 'ד תותיכל רבדמב רפסב יצרא ןחבמ ה"נשת
ארקמ - 'א קלח
1 'סמ הלאש םינוש םיקוספ ?םיאבה םיקוספה ורמאנ ןיינע הזיאב ."הגגשב שפנ-הכמ לכ המש סונל..." .א "...ותחפשמ ךותמ וניבא םש ערגי המל" .ב "לארשי ךיתונכשמ בקעי ךילהא ובט המ" .ג הבושת 2 'סמ הלאש םידעומ תא בותכ .לארשי (יגחב) ידעומב בירקהל שיש תונברוקה םיבותכ טכ-חכ םיקרפב :םיאבה םיקוספה יפ-לע םהיכיראתו םיגחה תומש
ךיראתה(םויה לבוקמכ שדוחה םשו םוי)
גחה םש
קוספה
ןויס 'ותועובש ו"כ ,ח"כאמגוד
____________________ ______________ ז"י ,ח"כ
____________________ ______________ 'א ,ט"כ
____________________ ______________ 'ז ,ט"כ
____________________ ______________ ב"י ,ט"כ
___________________ ______________ ה"ל ,ט"כ
הבושת 3 'סמ הלאש (ט-ו םיקוספ אי קרפ) רבדמב - "ןמה" וניעו אוה דג ערזכ ןמהו" :וניניע ןמה לא יתלב לכ ןיא השבי ונשפנ התעו" (ז-ו) "...חלדבה ןיעכ ?הרותה ותוא תראתמ דציכו ןוזמה ןיינעב םעה תונולת ןהמ .א .הרותה ירבדב הנושארה הלמה תאו םעה ירבדב הנורחאה הלמה תא ןייצ .ב הבושת 4 'סמ הלאש גי קרפ - םילגרמה :השמל ורמא ץראה תא רותמ ורזח (םילגרמה) םיאישנה רשאכ ."...ץראב בשיה םעה זע יכ ספא ...איה שבדו בלח תבז םגו ...ץראה לא ונאב" .םילגרמה לש םאטח היה המ בותכו,תשגדומה הלמל בל םיש .א .םעה תבוגת תא םיאצומ ונא ה-א םיקוספ די קרפב ?םילגרמה ירבד תובקעב תושעל םעה הצר המ .ב הבושת 5 'סמ הלאש .בכ קרפ - םעלב .(אכ ,בכ) "באומ ירש םע ךליו ונותא תא שבחיו רקבב םעלב םקיו" ?םעלב היה ימ .א לוכי התא .תושגדומה םילמל בל םיש ?ל"נה קוספהמ םעלב לע דמל התא המ .ב .ונלש קוספל י"שרב רזעיהל הבושת 6 'סמ הלאש םיעוריא רדס :(ורקש רדסה יפל) םתושחרתה רדס יפל םיאבה םיעוריאה תא בותכ ______________.1 רבדמ חספ ______________.2 םירמ תומ ______________.3 ןושארה דקפמה הבושת 7 'סמ הלאש רבדמב רפסב תווצמ .רבדמב רפס ךותמ תווצמ ךינפל .(הלבטל תחתמ םימושרה םיקוספב רזעיה) האבה הלבטה תא םלשה
םויכ הוצמה הגוהנ םאה קוספה תא ןייצ
הווצמל רושקה
הווצמה םש
ןכ3 :רפסמ םינהכ תכרב .1 אמגוד
______________ :רפסמ שדקמב תורנ תאלעה .2
______________ :רפסמ ינש חספ .3
______________ :רפסמ הלח .4
______________ :רפסמ תיציצ .5
:םיקוספה ."...וריאי הרונמה ינפ לומ לא .1 "...'הל ונתת םכתסרע תישארמ..." .2 ."םכרבא ינאו לארשי-ינב לע ימש תא ומשו..." .3 ."...ינשה שדחב 'הל חספ השעו ...שפנל אמט היהי יכ שיא" .4 ."...'ה תווצמ לכ תא םתרכזו ותא םתיארו..." .5
הבושת
י"שר - 'ב קלח
8 'סמ הלאש (א ,ט) "...ןושארה שדחב ...השמ לא 'ה רבדיו :י"שר ."הרותב רחואמו םדקומ רדס ןיאש תדמל .רייא דע הרמאנ אל רפסה שארבש השרפ" ."הרותב רחואמו םדקומ רדס ןיאש" י"שר ירבד תא ךנושלב רבסה
הבושת 9 'סמ הלאש .(חל ,ג) ...וינבו ןרהא השמ ...המדק ןכשמה ינפל םינחהו" :י"שר בוט קידצל בוט .ןולובזו רכששי וילע םינוחהו הדוהי הנחמ לגד םהל ןיכומסו .הרותב םילודג ושענ הרותב קסוע היהש השמ לש וינכש ויהש יפל ,ונכשל ?וינכש םה ימו קידצה ,י"שר יפל ,אוה ימ הבושת 10 'סמ הלאש ."הל אנ אפר אנ ל-א" :םירמ ותוחא םולשל השמ ללפתמ גי קוספ בי קרפב :י"שר ירבד השולש וא םינש רמול ךירצ (ורבחמ) רבד לאושהש .ץרא-ךרד ךדמלל בותכה אב .ויתולאש שקבי ךכ-רחאו םינונחת ?י"שר יפל ,השמ תליפתמ דומלל ונילע ץרא ךרד וזיא הבושת
הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח
11 'סמ הלאש םעלב תכרבמ עטק םלשה ל-א _________ _________ בקא המ .א 'ה _________ _________ _________ המו .ב _________ _________ ונארא _________ _________ יכ .ג _________ _________ םייוגבו _________ _________ _________ ןה .ד _________ _________ _________ ימ .ה _________ _________ _________ רפסמו .ו _________ _________ _________ תמת .ז _________ _________ יהתו .ח
הבושת
ןובושת
ארקמ - 'א קלח
1 'סמ הבושת םינוש םיקוספ (גגושב חצור) טלקמ ירע .א דחפלצ תונב תשורי .ב םעלב תכרב .ג
האבה הלאשה 2 'סמ הבושת םידעומ ןסינב ו"ט (חספ) תוצמה גח .א ירשתב 'א (הנשה שאר) העורת םוי .ב ירשתב 'י םירופיכ .ג ירשתב ו"ט תוכוס .ד ירשתב ב"כ תרצע ינימש .ה האבה הלאשה 3 'סמ הבושת רבדמב "ןמה" יתלב לכ ןיא ,השבי ונשפנ התעו ...םירצמב לכאנ רשא הגדה תא ונרכז :םעה .א .וניניע ןמה לא .חלדבה ןיעכ וניעו אוה דג ערזכ ןמהו :הרותה .םעה ירבדב הנורחאה - וניניע .ב .הרותה ירבדב הנושארה - ןמהו האבה הלאשה 4 'סמ הבושת םילגרמה תא ודיחפהו ושקבתנ אלש המ ,בצמה לע םתעד תא ועיבהש ךכב ואטח םילגרמה .א .םהירבדב םעה .המירצמ הבושנו שאר הנתנ ...ורמאיו .המירצמ בושל .ב האבה הלאשה 5 'סמ הבושת םעלב םסוק .א םללקל זרדזנו לארשי תא אנשש .ב האבה הלאשה 6 'סמ הבושת םיעוריא רדס רבדמ חספ םירמ תומ ןושארה דקפמה האבה הלאשה 7 'סמ הבושת רבדמב רפסב תווצמ
םויכ הוצמה הגוהנ םאה קוספה תא ןייצ
הווצמל רושקה
הווצמה םש
אל1 :רפסמ שדקמב תורנ תאלעה .2
אל4 :רפסמ ינש חספ .3
ןכ2 :רפסמ הלח .4
ןכ5 :רפסמ תיציצ .5
האבה הלאשה
י"שר - 'ב קלח
8 'סמ הבושת .ורקש רדסה יפל הרותב םיעוריאה םיבותכ דימת אל
האבה הלאשה 9 'סמ הבושת .וינכש םה ןולובזו רכששי הדוהי ,קידצה אוה השמ האבה הלאשה 10 'סמ הבושת ,השקבב דימ תונפל אל ,ונרבחמ והשמ שקבל םיאב ונא רשאכש ונדמלל אב בותכה .םינונחת - השקב תולמ הליחת ףיסוהל אלא האבה הלאשה
הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח
11 'סמ הבושת הבק - אל .א םעז - אל - םעזא .ב ונרושא - תועבגמו םירוצ - שארמ .ג בשחתי - אל ןוכשי - דדבל - םע .ד בקעי - רפע - הנמ .ה לארשי - עבור - תא .ו םירשי - תומ - ישפנ .ז והומכ - יתירחא .ח
ך"נת ןכות רבדמב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ףגא 'ד תותיכל רבדמב רפסב יצרא ןחבמ ט"משת
ארקמ - 'א קלח
1 'סמ הלאש .רבדמב לארשי יטבש תיינח .רבדמב לארשי תיינח טוטרש ךינפל _______________ ןופצ _____________________ | 3 | | _______________ | | | 2 | | | | _________ | | __________ ברעמ | | | 1 | | | ____________ חרזמ | | | | | | | | | | | | | | |_________| | | | | | | | |_______________| | | | |_____________________| ____________ םורד :תואבה תולאשה לע בשה תומשמ דחא םש (ברעמ וא םורד וא חרזמ וא ןופצ) חור-ןוויכ לכ דיל םושר .א .הדוהי ,םירפא ,ןד ,ןבואר :םיאבה םיטבשה .תונחמ 3-ל קלחנ רבדמב לארשי הנחמ .ב 3 2 1 לוגיעב ףקה ?ןכשמה היה הנחמ הזיאב ?הז הנחמ ארקנ ךיא
הבושת 2 'סמ הלאש .ינש חספ לע ןכו רבדמב לארשי ינב ושעש חספה לע רבודמ גי-א םיקוספ 'ט קרפב ןתוא ןיימ .ינש חספל וא ןושאר חספל תועגונה תורימא וא תווצמ ךינפל .א .ךינפלש הלבטב .ינש חספב םגו ןושאר חספב םג תוגהונ תווצמהמ קלח !בל םיש .תיבב ץמח אצמיי וא הארייש רוסא (1 .ותליכאב "ללה" םירמוא (2 .הנש ןב םימת הש (3 .ינשה שדוחל רשע העבראב (4 .ןושארה שדוחל רשע העבראב (5 .רקוב דע ונממ ריתוהל רוסא (6
ינש חספ ןושאר חספ
________________ ________________
________________ ________________
________________ ________________
________________ ________________
________________ ________________
?ינש חספ תושעל בייח ימ .ב ?ובירקה אלו (ונמזב) ודעומב חספ ןברוק בירקהל היה לוכיש םדא לש ושנוע המ .ג
הבושת 3 'סמ הלאש ג"י קרפ ,םילגרמה תשרפ איה םאה הארוה לכ דיל ןייצ .םילגרמל השמ ןתנש תוארוה הבו הלבט ךינפל .א .םיאתמה םוקמב v ןמס .םירעל וא ץראל וא םעל תסחייתמ
הארוהה תסחייתמ המ לא תוארוהה
םירעץרא םע
______ ______ ______ בר םא אוה טעמה .1
______ ______ ______ םירצבמב םא םינחמבה .2
______ ______ ______ ןיא םא ץע הב שיה .3
______ ______ ______ הפרה אוה קזחה .4
ןייע) השמ םהילע ליטהש תומישמל םילגרמה תובושת ויה המ האבה הלבטב םושר .ב .(חכ-וכ םיקוספב
םילגרמה תבושת תוארוהה
____________ ץראה ירפמ םתחקלו םתקזחתהו .1
____________ הפרה אוה קזחה .2
____________ םירצבמב םא םינחמבה .3
____________ הער םא איה הבוטה .4
הבושת 4 'סמ הלאש גי-א םיקוספ 'כ קרפ ?(גי-בי םיקוספ יפ-לע) ןרהאו השמ לש םאטח ארקנ דציכ .א שדחב ןיצ רבדמ הדעה לכ לארשי ינב ואוביו" :בותכ 'א קוספ ,'כ קרפב .ב ..."שדקב םעה בשיו ןושארה ?הז עוריא שחרתה םירצממ לארשי ינב תאיציל הנש וזיאב ?השמ לש ושנוע היה המ .ג ?(דבלב דחא רבסה םושר) שנענ עודמ הבושת 5 'סמ הלאש :םתושחרתה רדס יפל םיאבה םיעוריאה תא רדס ______________.1 הרות ןתמ .א ______________.2 ןכשמה תמקה .ב ______________.3 תונחמה יפל עסמה תלחתה .ג ______________.4 ןרהא תומ .ד ______________.5 רבדמ חספ .ה הבושת 6 'סמ הלאש :םיאבה םיקוספה ורמאנ ןיינע הזיאל רשקהב "םולש ךל םשיו" .א "גז דעו םינצרחמ" .ב "ןמשה דשל םעטכ ומעט היהו" .ג "לארשי ךיתנכשמ בקעי ךילהא ובוט המ" .ד "'ה להק לע ואשנתת עודמו..." .ה הבושת 7 'סמ הלאש םיקוספל תחתמ .הווצמ תרכזומ םהמ דחא לכב רשא רבדמב רפסמ םיקוספ ינפל .קוספל הווצמה תא םאתה .תווצמה תמישר תאבומ
הוצמה םש םיקוספה
__________ "...םדאה רוכב תא הדפת הדפ ךא..." .א
__________ "ישילשה םויב וב אטחתי אוה" .ב
__________ "םכל היהי העורת םוי " .ג
__________ ןגדו שורית בלח לכו רהצי בלח לכ" .ד
"םיתתנ ךל 'הל ונתי רשא םתישאר
__________ םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו" .ה
"...השעת וכסנכו רקבה תחנמכ
:תווצמה .רוכב ןוידפ ,הנשה שאר ,(ןהכל) תומורת ,דימתה ןברק ,המודא הרפ
הבושת
י"שר - 'ב קלח
8 'סמ הלאש אלו ואבנתיו ...םינקזה שיא םיעבש לע ןתיו ...וילע רשא חורה ןמ לצאיו..." .(ה"כ ,א"י) "ופסי :י"שר .ודבל םויה ותוא אלא ואבנתנ אל - "ופסי אלו" ."םהמ האובנ הקספ אלש - ןיקספ אלו םגרת סולקנואו .ךנושלב םתוא רבסה .םישורפ ינש י"שר איבה "ופסי אלו" םילמל
הבושת 9 'סמ הלאש ."םינהכ תכרב" הבותכ זכ-בכ םיקוספ 'ו קרפב :י"שר ...ךנוממ לוטיל םידדוש ךילע ואובי אלש - "ךרמשיו" ?י"שר יפ לע ,ןושארה קלחבש הכרבה תא המילשמ "ךרמשיו" הכרבה המב .א ."םכרבא ינאו" רמאנ ,םינהכ תכרב םויס רחאל .ב (תויורשפא יתש בותכ) ?ימ תא ךרבי ימ הבושת 10 'סמ הלאש (א"כ ,ב"כ) ."באומ ירש םע ךליו ונותא תא שבחיו רקבב םעלב םקיו" :י"שר ."ומצעב אוה שבחש הרושה תא תלקלקמ האנשהש ,ןאכמ - "ונותא תא שבחיו" ?ומצעב תאז השע עודמ ,ךנושלב הנע .ונותא תא שבח ומצעב םעלב ,י"שר יפ לע .א הוש םבלכ ובל - "באומ ירש םע ךלה" :י"שר ?באומ ירש םע ותכילהב םעלב לש ותנווכ התיה המ .ב הבושת
הפ לעב ןוניש - 'ג קלח
11 'סמ הלאש םעלב תכרבמ עטק םלשה ל-א _________ _________ בקא המ .1 'ה _________ _________ _________ המו .2 _________ _________ ונארא _________ _________ יכ .3 _________ _________ םייוגבו _________ _________ _________ ןה .4 _________ _________ _________ ימ .5 _________ _________ _________ רפסמו .6 _________ _________ _________ תמת .7 _________ _________ יהתו .8
הבושת
ןובושת
1 'סמ הבושת תונחמה .ןופצ - ןד ;ברעמ - םירפא ;םורד - ןבואר ;חרזמ - הדוהי .א .הניכש הנחמ (1) רפסמ .ב
האבה הלאשה 2 'סמ הבושת חספ ןברק
ינש חספ ןושאר חספ
םוי רשע עבראב ינשה שדחב ןושארה שדחל םוי רשע עבראב
תיבב ץמח אצמיי וא רואש האריש רוסא
ותליכאב ללה םירמוא
רקב דע ונממ ריתוהל רוסא רקב דע ונממ ריתוהל רוסא
הנש ןב םימת הש הנש ןב םימת הש
בירקהל ונממ ענמנו הקוחר ךרדב אצמנ וא ,אמט ןושארה חספה ןמזב היהש ימ .ב .ודעומב חספה תא (םימש ידיב התימ :וא) .(ג"י ,ט) "הימעמ איהה שפנה התרכנו" .תרכ אוה ושנוע .ג
האבה הלאשה 3 'סמ הבושת םילגרמה תשרפ
הארוהה תסחייתמ המ לא תוארוהה
םירעץרא םע
v בר םא אוה טעמה .1
v םירצבמב םא םינחמבה .2
V ןיא םא ץע הב שיה .3
v הפרה אוה קזחה .4
םילגרמה תבושת תוארוהה
הירפ הזו ,ץראה ירפ תא םואריו ץראה ירפמ םתחקלו םתקזחתהו .1
ץראב בשויה םעה זע יכ הפרה אוה קזחה .2
דאמ תורוצב תולודג םירעהו םירצבמב םא םינחמבה .3
איה שבדו בלח תבז הער םא איה הבוטה .4
האבה הלאשה 4 'סמ הבושת השמ לש ואטח ."הבירמ ימ" .א .םירצמ תאיציל םיעבראה הנשב שחרתה עוריאה .ב (ב"י ,'כ) ץראה לא םעה תא איבי אל :ושנוע .ג .לארשי ינב יניעל ינשידקהל יב םתנמאה אל ןעי :אטחה .השמ אטחל םישרפמה ירבסהמ דחא לכ לבקל שי האבה הלאשה 5 'סמ הבושת םיעוריא רדס א הנש ,לארשי ינב תאצל ישילש שדוח - הרות ןתמ ןכשמה םקוה שדחל דחאב תינשה הנשב ןושארה שדוחב - ןכשמה תמקה םיברעה ןיב שדחל םוי רשע עבראב ןושארב חספה תא ושעיו - רבדמ חספ ןכשמ לעמ ןנעה הלענ שדחב םירשעב ינשה שדחב תינשה הנשב יהיו - עסמה תליחת .לארשי ינב ועסיו ,תדעה ישימחה שדחב םירצמ ץראמ לארשי ינב תאצל םיעבראה תנשב םש תמיו - ןרהא תומ שדחל דחאב האבה הלאשה 6 'סמ הבושת םינוש םיקוספ םינהוכ תכרב (א) ריזנ (ב) ןמ (ג) םעלב תכרב (ד) ותדעו חרק (ה) האבה הלאשה 7 'סמ הבושת תונוש תווצמ ןבה ןוידפ (א) המודא הרפ (ב) הנשה שאר (ג) תומורת (ד) דימת ןברוק (ה) האבה הלאשה
י"שר - 'ב קלח
8 'סמ הבושת "שיא םיעבש"ה דוע אבנל ופיסוה אל (א) אבנל וקיספה אל (ב)
האבה הלאשה 9 'סמ הבושת םינהוכ תכרב .ךדיב ורמשייש גאוד םג 'ה "הניתנ"ה לע ףסונ (א) לארשי תא ךרבי 'ה (ב) םינהוכה תא ךרבי 'ה האבה הלאשה 10 'סמ הבושת םעלב .ומצעב שבחו זרדזה האנש בורמ (א) .לארשי תא ללקל (ב) האבה הלאשה
הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח
11 'סמ הבושת הבק - אל .1 םעז - אל - םעזא .2 ונרושא - תועבגמו םירוצ - שארמ .3 בשחתי - אל ןוכשי - דדבל - םע .4 בקעי - רפע - הנמ .5 לארשי - עבור - תא .6 םירשי - תומ - ישפנ .7 והומכ - יתירחא .8