ב"סשתה - ארקיו רפסב יצראה ןחבמה

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת


!בישהל שרדנ התאש המ לע קר הנעו תולאשה תא בטיה ארק
.אירק בתכבו תוריהבב ,רוציקב ךיתובושת תא חסנ
!הבושת תבשחנ הנניא ןשרפ ירבד לש הקתעה :בל םיש
.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה
.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

:שומישב רתומה רזע-רמוח
.תולודג תוארקמ - ארקיו שמוח .1
.םלש ך"נת .2תורצק תולאש - 'א קרפ

.(הלאש לכל תודוקנ 6) הז קרפב תולאשה 7 ךותמ 6 לע תונעל ךילע

1 הלאש
!כ-ז"ט םיקוספ ,'י קרפב ןייע
?ןרהא ינב רמתיאו רזעלא לע השמ ףצק עודמ
?םתוגהנתה תא השמל ןרהא ריבסמ דציכ
הבושת
2 הלאש
(א"י קרפ) םירוסא תולכאמ
!ט"ל-ו ו"כ םיקוספב ןייע
?האמטמ המהב תלבנש ט"ל קוספב םגו ו"כ קוספב םג הרותה תנייצמ עודמ רבסה
!ה"מ קוספב ןייע
תולכאמ לע םייוויצה ןיבל םירצממ לארשי תא הלעה 'הש קוספב תרכזנה הדבועה ןיב רשקה והמ
!("'ה ינא יכ םעטו" םילימהמ) ע"באר לש ושוריפב רזעה ?םירוסא
הבושת
3 הלאש
!ז"ט קרפב ןייע
.('ב קוספ) "...שדוקה לא תע לכב אובי לאו ךיחא ןרהא לא רבד"
!שדוקה לא אובל ןרהא לוכי ןכ תע הזיאב רכזנ וב רשא קוספה תא קרפה ךשמהמ טטצ
"תרפכה לע הארא ןנעב יכ..."
!הז יוטיבל י"שר לש ושוריפב ןייע
?וטושפ יפל בותכה רבדמ ןנע הזיא לע
?ושרדמ יפל ןנע הזיא לעו
?וטושפ יפל "יכ" הלימה לש השוריפ המ
?ושרדמ יפל השוריפ המו
הבושת
4 הלאש
ול-בל םיקוספ ,ט"י קרפ
:ןלהלד (:גל ןישודיק) ארמגה ירבדב ;י"שר לש ושוריפבו ב"ל קוספב ןייע
,(תרחא ךרדב תכלל לוכי םא ,רוביצה תא) חירטי אלש ןקזל ןינמ :רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר
."(ןקז"ל "תאריו" ךמס ןכלו) "ךיקולאמ תאריו" :רמול דומלת
?י"שר יפל "ךיקולאמ תאריו" יוויצה הנפומ ימ לא
?ארמגבש השרדה יפל הנפומ ימ לאו

(ה"ל קוספ) "טפשמב לוע ושעת אל"
!(ד"ל קוספ) ע"באר לש ושוריפבו (ה"ל קוספל) י"שר לש ושוריפב ןייע
?בשייל םיאב םהש ישוקה והמ
?י"שר יפל ונקוספב יוויצה הנפומ ימ לא
?ישוקה תא בשיימ אוה דציכ

?ע"באר יפל ישוקה הנפומ ימ לא
?ישוקה תא בשיימ אוה דציכ
הבושת
5 הלאש
ד"מ-ט"ל םיקוספ ,ג"כ קרפ
!י"שר לש ושוריפבו ט"ל קוספב ןייע
."הנשה תא רבעל ווטצנש ןאכמ" :י"שר עבוק ,קוספב בותכה יפ-לע
?ותעיבק תא י"שר קיסמ קוספה לש םילימ ולאמ
!דציכ רבסה
!ן"במר ירבדבו ד"מ קוספב ןייע
?לארשיל 'ה ידעומ תא רמא השמש הרותה השיגדמ עודמ
:ן"במר יפל
:וניתובר יפל
הבושת
6 הלאש
!ז"ט-'י םיקוספ ,ד"כ קרפב ןייע
!ב"י קוספל י"שר לש ושוריפב רזעה ?לארשיל העודי התיה אל ללקמל רשקב הכלה וזיא
!ד"י קוספל י"שר לש ושוריפב רזעה ?ללקמה שאר לע םהידי תא םיעמושה םיכמוס המ םשל (1)
?הז יוטיב זמור שנוע הזיאלו (ו"ט קוספ) "ואטח אשנו" ללקמה לע רמאנ הרקמ הזיאב (2)
!י"שר לש ושוריפב רזעה
:הרקמה
:שנועה
הבושת
7 הלאש
!ג"י-'ג םיקוספ ,ו"כ קרפב ןייע
."הרותה תא ןישועה םיבורמל הרותה תא ןישועה םיטעומ המוד וניא" :י"שר בתוכ 'ח קוספב
?וז הנקסמל י"שר עיגמ דציכ רבסה
!ג"י קוספב ןייע
םירכזנה םירבדה ןיבל םירצממ לארשי תא איצוה 'הש קוספב תרכזנה הדבועה ןיב רשקה והמ
!י"שר לש ושוריפב רזעה ?(ב"י-'ג) םימדוקה םיקוספב
הבושת

תופיקמ תולאש - 'ב קרפ

.(ףיעס לכל תודוקנ 6 ,הלאש לכל תודוקנ 18) הז קרפב תולאשה 3 ךותמ 2 לע תונעל ךילע

8 הלאש
!ו"כ-'כ םיקוספ ,'ה קרפב ןייע
?ב"כ-'כ םיקוספב הרותה תקסוע ובש הרקמה והמ ךנושלב בותכ
!"אטחת יכ שפנ" ה"דב א"כ קוספל י"שר לש ושוריפב ןייע
?שרפל אביקע יבר אב קוספהמ םילימ ולא
?אביקע יבר רבדמ וילעש םהיניב ישילשה והימ
?עטקה קסוע ובש ןיינעב האוולה ןיבל ןודקיפ ןיב אביקע יבר ירבדב ןיוצמה לדבהה והמ
?הבושתב רוזחל אבו עטקב רכזנה אטחב אטחש ימ תושעל ךירצש םירבדה תשולש םה המ
הבושת
9 הלאש
תבשה תווצמ
.תומוקמ המכב תבשב םירושקה םייוויצב הרותה תקסוע ארקיו רפסב
!תבש תרימש לע יוויצ םיימעפ רכזנ וב ,ט"י קרפב ןייע
?תבש תרימש לע יוויצה ךמסנ םהילאש םיניינעה 2 םה המ
?י"שר תעד יפל םוקמ לכב תוכימסהמ תודמלנ תוכלה ולא
.תודעומה לע םייוויצל תבש תרימש לע יוויצה ךמסנ ,ג"כ קרפב (1)
?תודעומה תרימשבש םייוויצל תבשה יוויצ ןיב יתכלהה לדבהה והמ
?תוכימסהמ תאז לכב י"שר קיסמ הנקסמ וזיא (2)
!ז"ט קוספב ן"במרבו איה תבש ה"דב ונרופסבו 'ה קוספ ,ג"כ קרפב ןייע
?"םכיתובשומ לכב 'הל איה תבש" טילבהל הרותה הכירצ עודמ
:ונרופס יפל
:ן"במר יפל
הבושת
10 הלאש
!ח"י-ד"י םיקוספ ,ה"כ קרפב ןייע
(הלאש ןמיס ,תואכרמ ,קיספ ,הדוקנ) !ךינפלש י"שר ירבד תא קספ
ל"ת ךרבח לארשיל רוכמ רכומ התאשכ ןינמ השרד שי דועו ועמשמכ וטושפ יפל" :ורכמת יכו - ד"י
ךתימע דימ הנק וא ל"ת ךרבח לארשימ הנק תונקל תאב םאש ןינמו רוכמ ךתימעל רכממ ורכמת יכו
?םה המו טשפה יפל ד"י קוספב שי םייוויצ המכ
?םה המו שרדה יפל ד"י קוספב שי םייוויצ המכ
(ז"י קוספ) "ותימע תא שיא ונות אלו"
?י"שר יפל הז קוספב הרותה תקסוע רוסיא הזיאב (1)
?וטושפכ קוספה תא שרפל אלש י"שר תא איבמ המ
?(ד"י ,ט"י) "לושכמ ןתת אל רוע ינפלו" יוויצל ונקוספב יוויצה לש ןוימדה והמ ,י"שר יפל (2)
(ז"י קוספ) "םכיקולא 'ה ינא יכ ךיקולאמ תאריו"
?י"שר יפל "ךיקולאמ תאריו" ןאכ ריהזהל הרותה תקקזנ עודמ
?ונרופס יפל םיבר ןושלב "םכיקולא 'ה ינא יכ" הרמאב הרותה הפיסומ המ
הבושת

םירואיב - 'ג קרפ

!הלאש לכ שארב תועיפומה תויחנהל בל םיש .הז קרפבש תולאשה יתש לע תונעל ךילע

11 הלאש
י"שר יפ-לע תיתכלה תועמשמ
:(ףיעס לכל תודוקנ 3) םיאבה םיפיעסה 7 ךותמ 6 לע הנע
:(ג ,'א) "ונוצרל ותוא בירקי"
:(ד ,'ה) "םיתפשב אטבל עבשת יכ שפנ וא..."
:(ו ,ז"ט) "ול רשא תאטחה רפ תא ןורהא בירקהו"
:(גכ ,א"כ) "ישדקמ תא ללחי אלו"
:(זכ ,ט"י) "םכשאר תאפ ופיקת אל"
:(כ ,ד"כ) "וב ןתני ןכ םדאב םומ ןתי רשאכ"
:(י ,ה"כ) "םישימחה תנש תא םתשדקו"

הבושת
12 הלאש
םיגשומו םייוטיב
:(גשומ לכל תודוקנ 2) םיאבה םיגשומה ךותמ 5 ראב
:(תונברקב) הכלוה
:(המגוד ןת) םילק םישדק
:רזב הרשכ הטיחש
:ץראה תבש
:םירוכיב תחנמ
:חישמה ןהכה
:טקל
הבושת

ב"סשתה - ארקיו רפסב יצראה ןחבמל תובושת םגד


1 הבושת
.ןידכ ,ורשבמ ולכא אלו תאטחה ריעש ופרשש םושמ
.םישדקב לוכאל םהל רוסא ןכלו םיננוא םלוכ םה םויה ותמ וינבש ןויכש ןעוט ןרהא
האבה הלאשה
2 הבושת
.הרוהט המהב תלבנב קסוע ט"ל קוספ וליאו ,האמט המהב תלבנב קסוע ו"כ קוספ
םא קר ירשפא הזו םיקולאל םהל תויהל ידכ םירצממ לארשי תא הלעה 'הש אוה רשקה
.םירוסא תולכאממ לדביהל םהילע ,םישודק תויהל ידכו ,םישודק ויהי לארשי
האבה הלאשה
3 הבושת
."שדוחל רושעב יעיבשה שדוחב םלוע תקוחל םכל התיהו"
.הניכשה תעפוה ןייצמה ןנעה דומעב
תרוטקה ןנעב רבודמ וטושפ יפל
ללגב ,ירה = וטושפ יפל - יכ
אלא ,םא יכ = ושרדמ יפל - יכ
האבה הלאשה
4 הבושת
.לארשימ םדא לכל
.ןקזל
תוליפכה
.רחסמב רשויב אלא טפשמב קסוע וניא ה"ל קוספב יוויצה / םדא לכל
.םירגל טפשמב לווע תושעל אלש םיניידל דחוימ יוויצ עיפומ ןאכ / םיניידל
האבה הלאשה
5 הבושת
.ץראה תאובת תא םכפסאב
תא ורבעי אל םאו האובתה ףיסא ןמזב יעיבשה שדוחב לוחל ךירצ תוכוסש תעבוק הרותה
.יעיבשה שדוחב ףיסאה היהי דימת אל ,םינשה
רקיעב ועגנש ןויכ וינבו ןרהאל קר ורמאנ רומא תשרפ תליחתבש םיניינעה :ן"במר
.לארשי לכל הרמאנ תודעומה תשרפ לבא ,םינהכל
לש יותיעב םידעומה יניינע תא לארשי תא דמיל השמש ונתוא תדמלמ הרותה :וניתובר
.'וכו חספב חספ לש - םינושה םידעומה
האבה הלאשה
6 הבושת
.התימ בייח ללקמה םא ועדי אל
ותללק תא ועמשש הלא אלו ותתימב השעמל בייח ומצעב אוהש ול רמול ידכ (1)
.ךכ לע ודיעהו
.תרכ / הארתה התיה אל רשאכ (2)
האבה הלאשה
7 הבושת
האמ םיכירצ הז ןובשח יפל .םיביואהמ האמ ופדרי לארשימ 5-ש תרמוא הרותה
!?הבבר ופדרי לארשימ האמש בותכ הרותב וליאו .םייפלא ףודרל לארשימ
תושעל תלוכיה ול שיש החיכומ םירצממ לארשי תא איצוה 'הש הדבועהש אוה רשקה
.םייקתהל לכוי ,םהל חטבוהש המ לכש ןימאהל םיכירצ לארשי ןכלו לכה
האבה הלאשה
8 הבושת
ךכ לע עבשנו ורבח לש ןוממ ולצא אצמנש רקשב שיחכהו רפכש םדא אוה הרקמה
.רקש תעובש
."'הב לעמ הלעמו" םילימה תא שרפמ אביקע 'ר
.'הל יוניכ אוה "םהיניבש ישילשה"
םידע ילב ללכ ךרדב דיקפמ םדא ןודקיפש אוה ונניינעב האוולה ןיבל ןודקיפ ןיב לדבהה
םידע ומכ האוולהה לע תויאר םע ללכ ךרדב תישענש האוולה ןיבל (דיקפהש חיכוהל םילוכיש)
.חקלש המ תא ריזחהל (1
תפסונ תישימח םלשל (2
.רטש ו.(תולזג) םשא ןברק איבהל (3
האבה הלאשה
9 הבושת
באל עמשיהל רוסאש איה תוכימסה ןמ תדמלנה הכלהה .םאו בא ארומל תכמסנ (1)
.תבשה תא ללחל ונבל רמוא םא
.תבש החוד שדקמה תיב ןיינב ןיאש איה תדמלנה הכלהה ,שדקמ ארומל תכמסנ (2)
רתומ ןכו שפנ לכוא תכאלמ תושעל רתומ דעומב וליאו הכאלמ לכ תיישע הרוסא תבשב
.דבאה רבדב הכאלמ תושעל
בשחנ - רומח תוחפ אוהש תורמל - דעומה תא ללחמש ימש איה תוכימסהמ י"שר לש הנקסמה
וליאכ בשחנ - רומח תוחפ אוהש תורמל - דעומה תא שדקמש ימו .תבשה תא לליחש וליאכ
.תבשה תא םייק
לכבש העיקשהו החירזה יפל תבש רומשל שי םוקמ לכבש רמול ידכ :ונרופס יפל
.םוקמו םוקמ
רומשל םיווצמ ונא וניתובשומ לכב קרש רמולו טעמל אב "םכיתובשומ לכב" :ן"במר יפל
.תונברקה תברקה ךרוצל תוכאלמ המכ ורתוה שדקמב לבא ,תבש
האבה הלאשה
10 הבושת
רוכמ רכומ התאשכ ןינמ :השרד שי דועו [.] ועמשמכ וטושפ יפל" :ורכמת יכו - ד"י
תונקל תאב םאש ןינמו [,] רוכמ "ךתימעל" "...רכממ ורכמת יכו" ל"ת [?] ךרבח לארשיל
."ךתימע דימ הנק וא" ל"ת [?] ךירבח לארישמ הנק [,]
."ויחא תא שיא ונות לא" דחא יוויצ קר שי טשפה יפל
קוספה ףוסבו ,לארשימ םדא היינקו הריכמב ףידעהל יוויצ קוספה תליחתב שי שרדה יפל
.םירבד תאנוא לע ףסונ יוויצ
.םירבד תאנואב תקסוע הרותה הז קוספב (1)
.ד"י קוספב רבכ תרכזנ ןוממ תאנואש םושמ ךכ שרפמ י"שר
הצע תתל אלש יוויצ שי תומוקמה ינשב ."לושכמ ןתת אל רוע ינפל" יוויצל אוה ןוימדה (2)
.תנגוה הניאש
רוסמה רבד איה ,תנגוה הניאש הצע תניתנש םושמ - "ךיקולאמ תאריו" תרמוא הרותה
רכומה לע םג אוה האנוא רוסיאש רמול ידכ איה םיבר ןושלב תפסותה .דבלב םדא לש ובלל
.הנוקה לע םגו
האבה הלאשה
11 הבושת
.םיכסמ אוהש רמאיש דע איבהל ותוא ןיפוכ ,ןברק איבהל בייחתיש םדא
.הפקת הניא בלבש העובש .הפב איהשכ קר הלח העובש
.רוביצה לשמ אלו יטרפה ושוכרמ תויהל ךירצ רפה
.הלוספ ותדובע ,שדקמב דבעש םומ-לעב ןהכ
.שארה תאפ תדרוה ךות ביבס ביבס שארה רעש תא רפסל אל
.ול םלשל ךירצ ,ורבחל קיזהש םדא
.תשדוקמ הנשהש ריהצהל לודגה ןיד תיב לע ,לבויה תנש תליחתב
האבה הלאשה
12 הבושת
.חבזמה לא ןברקה לש םדה תרבעה
.רוכב ,חספ ןברק ,םימלש
.לארשי ידי לע םג הרשכ הטיחש
.הטימשה תנש
.השדחה האובתהמ רמועה תחנמ
.לודג ןהכ
.ריצקה ןמזב ולפנש םילוביש