םירבד רפסב םינויע

גרבנזיא הדוהיםיקרפ יפל תולאש

'ו קרפ 'ה קרפ 'ד קרפ 'ג קרפ 'ב קרפ 'א קרפ
ב"י קרפ א"י קרפ 'י קרפ 'ט קרפ 'ח קרפ 'ז קרפ
ח"י קרפ ז"י קרפ ז"ט קרפ ו"ט קרפ ד"י קרפ ג"י קרפ
ד"כ קרפ ג"כ קרפ ב"כ קרפ א"כ קרפ 'כ קרפ ט"י קרפ
'ל קרפ ט"כ קרפ ח"כ קרפ ז"כ קרפ ו"כ קרפ ה"כ קרפ
ד"ל קרפ ג"ל קרפ ב"ל קרפ א"ל קרפ


םירבד תשרפ

'א קרפ

1 הלאש
םה ימ ?אל וליאו םירבד רפסב ונשנ תווצמ וליא :רבסהו םירבד רפסל ן"במר תמדקה תא ארק
עיפומ וניא יוטיב הזיא ?עודמו םירבד רפסב ושדחתנ תווצמ וליא ?תווצמ םללגב ונשנש ולא
?הווצמה תרכזה ינפל החכות םידקה עודמ ?עודמו םירבד רפסב

2 הלאש
:וז הקולח יפל םירבד רפס תא קלחמ ןמפוה צ"דר
. 40 'ד - 6 'א :םירבד רפס לש ןושארה םואנה
.8 ז"כ - 44 'ד ,תווצמה םואנ :םירבד רפס לש ינשה םואנה
.20 'ל - 9 ז"כ ,תירבה םואנ :םירבד רפס לש ישילשה םואנה
.13 - 1 א"ל :הרותה תביתכ רופיסו םואנל חפסנ
.47 ב"ל - 14 א"ל :השמ תריש
:וז הנשמ תקולחב קלוחמ ןושארה םואנה
.40 'ד - 1 'ד .4 ;29 'ג - 2 'ב .3 ;46 'א - 6 'א .2 ;5 'א - 1 'א .1
.ןושארה םואנה לש םיעטקהמ דחא לכל םש ןת
.3.2 םיעטק לש םויסבו החיתפב ןוימד אצמ

3 הלאש
,דודו לאומש ,עשוהי ,השמ ,בקעיל ףתושמ השעמ 3 קוספב הנומ י"שר
.תונושה תוחכותה ורכזוה םהב תומוקמה תא ןייצ

4 הלאש
.ונקוספל ן"במרבו ,1 - 2 ט"י תומשב ןייע ?"יניס רה"ל "ברוח" ןיב המ

5 הלאש
?בותכה ןושלמ ושוריפל השק המ ?י"שר יפל 10 קוספב לארשי םילושמ םיבכוכה תונוכתמ וזיאל

6 הלאש
?ונקרפב רואיתל ,ךליאו 21 ח"י תומשב םיטפושה יונימ רואית ןיב המ
.י"שר יפל תוריתסה תא בשיי

7 הלאש
!קמנ ?רתוי ךל ןבומ המ ?ן"במר ךיאו ,ול םימדוקה םיקוספל 18 קוספ תא י"שר רשקמ ךיא

8 הלאש
?12 -ו 22 םיקוספב לארשי השעמ תכרעהב ן"במרל י"שר ןיב המ

9 הלאש
םירובידה ןיבש םילדבהה תא ןייצ .חלש תשרפב םהירבדל ונקרפב םילגרמה ירבד תא הוושה
:הז רדס יפל הלבטב האוושה ךורע .םינושה
.תומוקמה ינשב םעה ירבד תאוושה
.םילגרמה ירבד תאוושה
.(םירבדב "ןוברקתו" ;רבדמבב "'ה רבדיו") בותכה ירבד תאוושה
.ן"במר שוריפ יפל םייונישה תא ריבסהל הסנ

10 הלאש
.ד"י קרפ עשוהי ןייע ?יהמ (36) "הב ךרד רשא ץראה"

11 הלאש
.ן"במרב רזעה ?םהל םימדוקה םיקוספל 38 - 37 םיקוספ ןיב רשקה המ


'ב קרפ

1 הלאש
.האלהו 18 'כ רבדמב ;5 ג"כ םירבד ןכו ;29 - 28 ;8 - 4 םיקוספ ןויעב ארק
?ונקרפל 18 'כ רבדמב ןיב הריתסה יהמ
?5 ג"כ קרפו ונקרפ ןיב הריתסה יהמ
דע םצראמ ךל ןתא אל יכ" :הכרדה) ?ונקרפב 29 - 28 םיקוספל 5 קוספ ןיב הריתסה יהמ
.("וישע ינב יל ושע רשאכ ילגרב הרבעא קר ,יתיתשו יל ןתת ףסכב םימו" תמועל "לגר ףכ ךרדמ


?תונושארה תוריתסה יתש תא ונקרפב 29 קוספבו 4 קוספב ם"בשר בשיי ךיא
?תוריתסה תא 29 קוספב ארזע ןבא בשיי ךיא
.29 קוספל ע"אב רזעה ?5 ג"כ םירבדמ וילע השק המו ,29 קוספב י"שר בשיי הריתס וזיא

2 הלאש
?23 - 20 םיקוספו 12 - 10 םיקוספל ףתושמ המ

3 הלאש
?קוספהמ רבדה דמלנ ךיא ?ןומע ינבל סחיהו באומל סחיה ןיב המ

4 הלאש
?המלו ,םש בותכה לע ונקרפב ףסונ המ .האלהו 21 א"כ רבדמבל 29 - 27 םיקוספ תא הוושה

5 הלאש
:תונוש םיכרדב םיריבסמ ןוחיס לש ובל תיישקה תא
:'ח םיקרפ הנומש ,ם"במר
ךושמל לוכי וניאו תאז אוה עדויו ,המ לעפ תריחבמ והענמיש הזב םדאה שינעמ םיקלאהש שי"
ןכש :ןובשח ךלמ ןוחיס לש ושנוע היה שממ ןפואה ותואבו .הריחב התוא לא הבישהלו ושפנ
דע ,לארשי ןוצר תושעמ וענמש הזב 'ה ושינעה ,וב היפכ התייה אלש ,רבעשל וירמ לע
".והוגרהש

:ה"כ ,'ד םירקיע ,ובלא ףסוי יבר
תומב ץופחא אל יכ" בותכה רמא !הלילח ,ותריחב בוט םדאה ןמ ענמי ךרבתי 'הש אל ..."
חירכמ ילב ,דבלב ותריחב לע וריאשמ ךרבתי 'הש אלא ,"היחו ויכרדמ ובושב םא יכ עשרה
אלא ,ועשר תמחמ םשל בייחתנש יפל ...ןוחיס ןיינע היה הזו .ומצעל ךרד רחוב אוהו ,ץוחמ
ובלמ ריסהל קוחרמ תוצע ה"בקה איבה ,לארשיב תורגתהל 'ה דחפ ינפמ ארייתמ היהש
.דבלב ותריחבב וריאשהל ידכ ,לארשיל ושענש עמשש םיתפומה דצמ הנקש ךרומה
אלשכו ,"ךצראב אנ הרבענ" :ול רומאל םודא ךלמ לא םיכאלמ חלשיש השמל הווצשכ ,הזו
תאז הארשכו .וילעמ תוטנל םשה הווצ ,הקזח דיבו דבכ םעב לארשי תארקל אצי לבא ,הבא
'המ החגשהב התייה אל לארשי תחלצהש רמולו עשרב תולילע ללועתהל תובשחמ בשח ןוחיס
לפונ אל ובלב רמא זאו ,באומ ךלמ לעמו םודא ךלמ לעמ םיטונ םתוא הארש רחא ,ךרבתי
.וצרא תא שריו ברח יפל לארשי והכיו ,המחלמל םתארקל אציו ובל קזחתנ הזלו ,ולאמ יכנא
ינפמ םתארקל המחלמל תאצל קזחתמ ןוחיס היה אל ,םודא ךלמ לא םיכאלמ חלש אל וליאו
."בלה ישק ןיינע היה הזו ...'ה דחפ
?ובלא י"ר לש הזל ם"במר לש ורבסה ןיב ינורקעה לדבהה והמ
?ובלא י"ר תטישל ,"קוחרמ תוצע" ןהמ
?ןוחיסמ וריסה 'הש "ץוחבמ חירכמ"ה והמ

6 הלאש
.10 'ה עשוהיל י"שרב םג ןייע ?ףידע המ ?וחירי םרחל (35 - 34) ירומאה םרח ןיב המ


'ג קרפ

1 הלאש
?והנשמ לע םוקמ לכ ףיסומ המ .35 - 33 א"כ רבדמב תא 6 - 1 םיקוספל הוושה

2 הלאש
:גוע לש ולדוג ןיינעל
:ז"מ ,'ב םיכובנ הרומ ,ם"במר
.וכרא שילש רועשכ ... הילע ןשיה שיאה ןמ הלודג רתוי םלועל היהת הטימה
.רתוי טעמ וא ,תומא שש הילע ןשיה ךרוא היהי ,תומא עשת תאזה הטימה ךרוא םאו
היהש אל ,םדאה ראשמ רמול ונוצר ,ונממ שיא תמאב וב הצור "שיא תמאב" ורמאו
היה גוע ךרואש רמאיו .בורה לע םירבאה ךרענ אוה שיא לכ יכ ,גוע תמאב הז
אלא ,ןימה ישנא תורזמ קפס אלב הזש ,טעמ תוחפ וא ,םדאה ראשמ דחא ךרוא לפכ
שולש יפ וכרא :ופוג יקלח ןיב עובק סחי שי ליגר םדא לצא :רבסה .ענמנ וניאש
ול ןיאש ירה ,אוה ותמאב תומא שש אוה גוע לש ולדוג םא .(ותמא=) ודי ךרואמ
לודג םדא גוע ןיא הזכ הרקמב .("םירבא ךרענ" וניא= ) ליגר םדא לש םירבא סחי
.(ע"א ןושלב ,"ללכ םדא םלצב וניאש=) תצלפמ םג אלא ,דבלב
?ם"במר םיכסמ םהמ ימל .ארזע ןבאבו י"שרב ןייע
?וילע ףסונ הזיאו ,ם"במרל ההז ארזע ןבא יקומינ ינשמ הזיא
?ע"אב אבומה "ללכ םדא םלצב וניא" שוריפ המ
.(מ"ס 60 :המאה) י"שרו ם"במר ,ע"א יפל ,םירטמב גוע תדימ תא בותכ
?ודגנ ארזע ןבא תונעטל בישהל י"שר לכוי המ

3 הלאש
.ותקולחו שובכה חטשה תא ,שבכנ אלש חטשה תא הב ןמסו ,יחרזמה ןדריה רבע תפמ תא רייצ

4 הלאש
?עודמו רסח המ ,31 ,27 ,25 ב"ל רבדמבל 20 - 18 םיקוספ הוושה

5 הלאש
.19 קוספ תא קספו קתעה


ןנחתאו תשרפ

6 הלאש
.21 - 12 ז"כ קרפ רבדמבב אבומה רופסב יגולונורכה םמוקמ 28 - 23 םיקוספש ראבמ ן"במר
.יגולונורכה םרדס יפל םירפסה ינשבש םיקוספה תא רדסו ,ן"במרבו םיעטקה ינשב ןייע
.םיליבקמ םירוטב תורזחה תא םושר - תומוקמה ינשב רזוחה ןיינע שי םא

7 הלאש
:א"כ 'ד םירקע ,ובלא ףסוי יבר
ךכ לכו ."רובעי אוה יכ ... עשוהי תא וצו ... ךל בר" :ךרבתי םשה ול בישהו ...
,םש ונבשי רועפ תיב לומ איגה לא ונעגהשכ ,ילע תמייק ךרבתי םשה תרזג התייה
יפל ... "רועפ תיב לומ איגב בשנו" רמאש והזו ,םשמ רובעל תושר יל ןתנ אלש
הז לא ךמסו."רועפ תיב לומ ...איגב ותוא רובקיו" בותככ .םש רבקל דיתע יתייהש
הזה רעצה לכ יתרעטצנ ינא :רמולכ ."ץראה תא םתשריו םתאבו ... לארשי התעו"
םשה תווצמ רומשל וקזחתה ... םיכוז םתאו :םש סנכל יתיכז אלו ,ץראל סנכאש ידכ
רשפא תעמשנ הניא יתליפתש רחאמ ורמאת אמשו .הכותל סנכיהל וכזתש ידכ ךרבתי
םכיניע" ךמס ךכל ,תעמשנ םכתליפת היהת אלו םתא ואטחת רחמל וא םויהש ןכ םג
םכלוכ םייח םכיהלא 'הב םיקבדה םתאו ... רועפ לעבב 'ה השע רשא תא תואורה
ינאש .ןכ רבדה ןיאש ,הז רבדב םיווש טרפהו ללכהש ובשחת לא ,רמולכ ... םויה
ידבוע םכתויה םע ,םתאו ... יתליפת הלבקתנ אל דיחי ינאש יפל ,יתלעמ בור םע
.םכדעב יתלפת הלבקתנ ... רועפל םיווחתשמו םילילא תדובע

:'ו 'ה תועדו תונומא ,ןואג הידעס בר
וילע ןיד רזגנש רחא םדא ללפתישכ םתליחת ,הליפתה םהב לבוקת אל רשא םירבדה
,ותוא הנעו - "'ה לא ןנחתאו" :םולשה וילע ונבר השמ ןיינעמ תעדי רשאכ .רבדב
."הזה רבדב דוע ילא רבד ףסות לא ךל בר"
?ולבקתנ םעה ןעמל ויתוליפתש דועב השמ לש תישיאה ותליפת הלבקתנ אל עודמ
(!תובושת 2)


?ובלא י"ר דציכו 29 קוספ תא י"שר ריבסה דציכ
?והמ .רחא קוספב ובלא י"ר הלות 29 קוספב י"שר איבמש ןויערה תא
?ובלא י"ר יפל והמו ,('ג קרפ ףוס) ן"במר יפל 4 - 1 'ד קרפל השמ תליפת ןיב רשקה המ