גרבנזיא הדוהיםיקרפ יפל תולאש

'ו קרפ 'ה קרפ 'ד קרפ 'ג קרפ 'ב קרפ 'א קרפ
ב"י קרפ א"י קרפ 'י קרפ 'ט קרפ 'ח קרפ 'ז קרפ
ח"י קרפ ז"י קרפ ז"ט קרפ ו"ט קרפ ד"י קרפ ג"י קרפ
ד"כ קרפ ג"כ קרפ ב"כ קרפ א"כ קרפ 'כ קרפ ט"י קרפ
'ל קרפ ט"כ קרפ ח"כ קרפ ז"כ קרפ ו"כ קרפ ה"כ קרפ
ו"ל קרפ ה"ל קרפ ד"ל קרפ ג"ל קרפ ב"ל קרפ א"ל קרפ
'א קרפ

1 הלאש
אוה ןושארה טבשה רשאכ המישרב םתוא רדס ןכמ רחאל .םיטבשה ינב רפסמל הלבט ךורע
.םהבש ןטקה ןורחאהו .םיטבשב לודגה

2 הלאש
:םהמ המכ ךינפל .ארקמב םיאצומ ונא םינוש םידקפימ
,(17 ,15 ,כ) םיטפוש ,(51 ,וכ) רבדמב ,(א) רבדמב ,(26 ,חל) תומש ,(37 ,בי) תומש ,(27 ,ומ) תישארב
.(6 ,5 ,אכ) 'א םימיה-ירבד ,(9 ,דכ) 'ב לאומש ,(4 ,וט) 'א לאומש ,(8 ,אי) 'א לאומש

.םינושה םידקפימל םיכיראת ,ךתלוכי תדימב ,עבק ?םינושה םידקפימה תואצות המ
."לארשי תודלותב םיכיראת" קרפב רזעה
?םידקפימה תואצות יפל ץראב היסולכואה לדוג היה המ ?רתויב לודגה םידקפנה רפסמ היה יתמ
.םירשע ינבמ םירבגה לכ דקפיממ הנוש ,םילייח דקפיממ הלועה ןיסולכואה רפסמ :בל םיש)
.(ךרעל 3 יפ ליפכהל שי םירבג דקפימו ,היסולכואה תא לבקל ידכ 6 יפ ליפכהל שי םילייח דקפימ
,י"שרב ןייע ?רבדמב תשרפ לש הזל (26 ,חל) ידוקפ תשרפב דקפימה תאוושהב ישוקה המ
.ישוקה תא בשייו ,אשת יכ תליחתב ן"במרו ,(16 ,ל) אשת יכ תשרפ
.(9 ,דכ) 'ב לאומשל ק"דרבו י"שרב ןייע ?םימיה ירבדבו 'ב לאומשב דקפימה תאוושהב ישוקה המ
?וז תופיכתל הביסה המ ?הרותבש םידקפימה 5 ןיב היה ןמז המכ
.(16 ,ל) אשת יכ ,(1 ,א) רבדמב י"שר ןייע

3 הלאש
.ךתעיבק תא חכוהו ,םלועה תאירב יפל קרפה ךיראת תא עבק
."לארשי תודלותב םיכיראת" קרפב רזעה

4 הלאש
.רבדמב רפסבש תוישרפה תומש תא הפ לעב דמל'ב קרפ

1 הלאש
תא עוברה לדוג תרזעב ןייצל הסנו ,עובירב טבש לכ ןמס .רבדמב לארשי תיינח לש םישרת רייצ
.עבקתש הדימ הנק יפל טבשה לדוג
2 הלאש
?הז רודיסל םעט תתל לכותה .ןיסולכואה יבורמ םיטבשה ויה הנחמה לש דצ הזיאב בל םיש'ג קרפ

1 הלאש
.יול טבשל סחי ןליא םושר

2 הלאש
.ןכשמל ביבס תוחפשמה תיינח תא םישרתב רייצ

3 הלאש
.וב תושפנ המכו ,יול טבש תוחפשמ שלשמ דחא לכב ויה תוחפשמ המכ הלבטב םושר

4 הלאש
.(62 ,וכ) ,(48 ,ד) רבדמבל םייוולה דקפימ תואצות תא הוושה

5 הלאש
?םנוידפ היה דציכו ,םייוולה לע םיפדועה 273 ןיינע המ'ד קרפ

1 הלאש
:יול טבש תוחפשמ ידיקפת ןיינעל
:וכ ,ב ירזוכ ,יולה הדוהי יבר
,םיבורקה םהש יול ינב הזל םיקלאה רחבו ,(ןכשמה יקלח לכל) הלא לכל םיאשונל ךרצוהו ...
אוהו ,םהבש דבכנל רחבו .(26 ,בל תומש) יול ינב לכ וילא ופסאיו :רמאנש .לגעה תעמ ןכש לכ
ןמש ןהכה ןרהא ןב רזעלא תדוקפו" רמאש ומכ ,םהבש קדהו םירבדבש דבכנל ,ןהכה רזעלא
תילתנ רשא הלא לכ (16 ,ד רבדמב) "החשמה ןמשו דימתה תחנמו םימסה תרוטקו הרונמה
תותכבש תדבכנלו .םימותו םירואב האובנה רואו ,תעדהו המכחה רואו ,הקדהו הכזה שאה םהב
הרונמהו ןחלושהו ןוראה ומכ ,םיימינפה םירביאה תאשל (רחב) תהק ינב םהו ,וירחא םייוולה
,ואשיי ףתכב ,םהילע שדוקה תדובע יכ רמאנ םהבו ,םהב ותרשי רשא שדוקה ילכו תוחבזמהו
םתוא םיאשונ תוחורהו תוחוכה לבא ,םתאישנ לע םירזועש תומצע םיימינפה םירבאל ןיא רשאכ
םיכרה םירבאה תאישנ (רחב) ,ןושרג ינב םהו ,םייוולהמ םתחתש ימלו .םהב קבדש המב
,יררמ ינב םהו ,םתחתש ימלו .ךסמו שחתה והסכמ דעומ להואו ןכשמה תועירי םהו ,םיינוציחה
תותכה יתש ורזענו .וינדאו וידומע ויחירב וישרק ויסרק :םישקה םירביאה תאשל (רחב)
.םתדובע יפכ יררמ ינבל תולגע עבראו ןושרג ינבל תולגעה יתש רמאש ומכ ,תולגעב םתאישנב
הזה רדסה אוה תאזה הדובעמ הנווכהש הלילח רזוג ינניאו .תיקלא תמכח תנוכתו רדסב הז לכ
הלבקש ימו .ךרבתי םיקלאה תאמ הרות איהשו ,הלענו אלפנ רתוי אוהש המ לבא ,ויתרכז רשא
הטנש ימ ךא ,רקחו הב םכחתיש יממ הלועמ אוה ,ולכשב הב םכחתיש ילבמ םלש לובק
תורבסל םבזעישמ ,המכחה יאצומ םהמ איצויש בוט רקחמה לא איהה הנוילעה הגירדמהמ
.ןודבאה לא תואיבמה תוקפסלו תוער
,ןכשמה ילכב םינושה םיגוסה םהמ .םדאה ףוגל ןכשמבש םינושה םילכה תא המדמ ל"היר
?םדאה ףוגב םהל ליבקמ המו
?םייוולה תוחפשמב תונושה תוגרדה ןהמ
םהב םיקוספה תא ןייצו ,םייוולה תותכמ תחא לכ לש תונושה תודובעה תא אלמ טורפב םושר
.ד-ג םיקרפ יפל תודובעה תורכזנ

2 הלאש
.ד-ג םיקרפ יפל ,םהירפסמו ,ןכשמב םיתרשמה יול ינב תוחפשמ לש הלבט ךורע

3 הלאש
.קיודמה םמוקמ תא עבקו ,רבדמב תשרפב םיעיפומה םיאשונה תא םכס
:אמגודל

(46 - 1 ,א) לארשי ינב דקפימ
(54 - 47 ,א) םייוולה דיקפת
.(ב) היינחה ירדסו לארשי הנחמ
אושנ תשרפ

'ה קרפ

1 הלאש
,(34 ,הל) יעסמ תשרפב םג ןייע ?אמט לכ חלשנ תונחמ וליאמו ,תונושה האמוטה תוגרד ןהמ
.לארשי ברקב 'ה תניכשו לארשי תשודקמ םיעבונה םיניד אצמו (15 - 10 ,גכ) "אצת יכ"בו

2 הלאש

:(8 - 5) רקשל עבשנו לזוג ןיד
:גע השע ,תווצמה רפס ,ם"במר
ךכ יתישעו יתעשפו יתיווע" רמאלו ל-אה ינפל ונאטחש םיאטחהו תונוועה לע תודוותהל ונווצש
םיאטחה וליפאש עדו .ונושל תוחצ יפל ןיינעה הזב הליחמה שקביו רמאמה ךיראיו ."ךכו
םע קיפסי אל - ול רפכתיו םבירקיש רמאש ,םירכזנה תונברוקהמ םינימה ולא םהילע םיבייחש
םתאטח תא ודותהו םדאה תאטח לכמ ושעי יכ השא וא שיא" ורמא אוהו .יודיוה יתלב םתברקה
.שדקמ אמטמל יודיוה בויח אלא בותכה ןמ דמלנ אל ונחנאש אתליכמב ... הארנו ."ושע רשא
תותירכ ףא ןינמו ."ודותהו ... לארשי ינב לא רבד" :רמול דומלת ?תווצמה ראש לכ תוברל ןינמ
םשו .השע תווצמ תוברל - "השעי" .השעת אל תווצמ תוברל - "םתאטח" רמא ?ןיד תיב תותימו
.ערה ןושל לעו תולזגה לעו תובנגה לע ,ורבח ןיבל וניבש תווצמ - "םדאה תאטח לכמ" רמאנ
... תותימ יבייח לכ תוברל - "המשאו" ,ללקמהו רקשל עבשנה תוברל - "לעמ לועמל"
.המצע ינפב הבוח יודיוה יכ ... ךל ראבתנ הנה
:א ,א הבושת תוכלה ,ם"במר
,הגגשב ןיב ןודזב ןיב ,ןהמ תחא לע םדא רבע םא ,השעת אל ןיב השע ןיב הרותבש תווצמ לכ
יכ השא וא שיא" רמאנש ,אוה ךורב ל-אה ינפל תודוותהל בייח ואטחמ בושיו הבושת השעישכ
.השע תווצמ הז יודיו .םירבד יודיו הז - "ושע רשא םתאטח תא ודוותהו ... ושעי

?8 - 5 םיקוספמ תדמלנ השע תווצמ וזיא
!קוספה יטרפמ םינושה םידומילה תא םכס
?"ודוותהו" תא י"שר דמול ךיא
םיפתושמ םיניד וליא ,םש םניאו ונתשרפב םיעיפומ םיניד וליא ןייצו (26 - 20 ,ה) ארקיוב ןייע
!םש קר םייונמ וליאו ,תומוקמה ינשל

3 הלאש
תא אנקו האנק חור וילע רבעו" :וז תקולחמ העיפומ (םירבדו רבדמבל הכלה שרדמ=) "ירפס"ב
,הטוס תשרפ תא ןויעב ארק ."הבוח" :רמוא רזעילא יבר .לאעמשי יבר ירבד ,"תושר - ותשא
,14 - 12 םיקוספ דוחייב ןייע .םיקלוחה םיאנתהמ דחא לכ יפל םיקוספה םישרפתמ דציכ קודבו
.31 - 29

4 הלאש
םהב םינושה םייוניכה תא ךתרבחמב םושר .םינוש םייוניכב השרפב םינוכמ םירראמה םימה
.יוניכ לכ עיפומ וב קוספה יפל םייוניכבש םייונישה תא ריבסהל הסנו ,םימה םינוכמ
.(לאנברבאב רזעיהל לכות)

5 הלאש
:רבסה .השיאה תא ןהכה עיבשמש העובשה םה 22 - 19 םיקוספ

.י"שרב רזעה .העובשבש טרפו טרפ לכ ןווכמ המל
,ן"במר יפל (21) "השיאה תא ןהכה עיבשהו" (19) "ןהכה התוא עיבשהו" ןושלה לפכ עודמ
.ארזע ןבא יפל עודמו

6 הלאש
תאו ,הטוס תויהל תכפוה השיא םהב םיאנתה לכ תא םכסו י"שר רואב תאו השרפה תא ארק
.םירראמה םימה תא התוש השיאה ןיא םהב םיאנתה

7 הלאש
:הטוס ןידב
:טמ ,ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
רשא ,הטוס ינידב וניווטצנ ,דואמ תובר השיאה לע וב תולפונה תוקפסהו תונזה דשחש ינפמו
בל הלחי אלש ידכ ,רומישה תילכתב המצע רומשתש הלועב השיא לכל איבמ אוהה ןיינעה
ןמ ןמצע תודופ ויה ,ןמצעב תוחוטבה ,תויקנה בור ףאש .הטוס ימ דחפ ינפמ - הילע הלעב
,הבל הלגתיש דע הידגב תעירקו ,הרעש תריתסו ,השיאה שאר תעירפ :אוהו ,אוהה השעמה
דחפה הז ינפמ וענמיו .לודגה ןיד תיב ינפבו ,םישנאו םישנ ,לכה יניעל שדקמה לכב התפקהו
.םיבר םיתב רדס םידיספמ םילודג םיילוח
?ם"במר יפל הטוס ןידל ינויגהה רבסהה והמ

8 הלאש
!וירבד תא רבסה ."לארשיב השעיש עובק סנו אלפ" אוה הטוס ןיינע בתוכ (20 קוספב) ,ן"במר'ו קרפ

1 הלאש
:ריזנ ןיד רבסהב
:חמ ,ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
םיבר" ,םינורחאהו םינושארה דיספה רשא ,ןייה ןמ תושירפה אוהו :דואמ ראובמ תוריזנה םעטו
הארתש המ תוריזנה ןידמ אבו .(7 ,חכ והיעשי) "וגש ןייב הלא םגו" ;"ויגורה לכ םימוצעו
יכ ,ךירצה רבדה ונממ םדאל קיפסיש דע ,הרתי הקחרהל ,"ןייה ןפגמ אצי רשא לכ" רוסיאמ
ויבאל וליפא אמטי אלש דע ,השודקב לודג ןהכ תגרדמב םשוהו ."שודק" ארקנ ונממ רמשנה
.ןייה ןמ שרפש ינפמ הלודגה תאז .והומכ ,ומאלו
:ו תושירפה רעש ,תובבלה תובוח ,ייחב ונבר
רמאש המ - םהמ ,םלועה ןמ תושירפה ןיינעמ ,ל"ז ,וניתובר ירבדו שדוקה ירפסב אבש המ רואיב
םוי םיעברא השמ םוצ - םהמו (20 ,חכ תישארב) "שובלל דגבו לכאל םחל יל ןתנו" בקעי
םיעברא איהה הליכאה חכב ךליו" רמאנש ומכ ,םוי םיעברא והילא ןכו ,םימעפ שלש םתולילו
רמאנש ומכ ,שודק םיקלאה וארקש ריזנב רמאנש המ םהמו .(8 ,טי םיכלמ) "הליל םיעבראו םוי
,דבלב ושאר רעש לדיגו ןפגה ירפמ קספש רובעב ,(8 ,ו רבדמב) "'הל היהי שודק ורזנ ימי לכ"
.רתוי לומגו רכש ול שיש ,םיגונעתה לכמ ותוואת הקספש ימ ןכש לכ
?ריזנו והילא ,השמ ,בקעי תא ייחב ונבר הוושה המ ןיינעל
.ןוימדה תא ןייצו - אכ קרפ ,רומא תשרפ ןייע ?ריזנה תא ם"במרה הוושה ימל
:תושירפה רעש ךותמ תובבלה תובוח ,ייחב ונבר
וילע תלוכיה םע ,ונממ שרפנה רבדה ןמ ענמהו שפנה תוואת תמיסח :תושירפה רדג ...
.(תמיוסמ הביס ללגב ,ולבקל תלוכיה תורמל רבדמ תוענמיה=) .הז תבייחמה הליעל ותונמדזהו
... חינהו לוכיש ימ - שורפה :רמאנו
לא הז םע הטנ אלו ,תונג לכ תבסו תאטח לכ שאר איה לכשה לע הוואתה תרבגה יכ עודיה ןמו
םהל הפיו ... םתלצה םלוע בושיי חינהל רציה םאישהו ,הרותה ןמ וטנש דע ,םלועה תוואת
רשא רציה תרבחב םהמ דרפנ רשא תמאה רואמ וקחר רשא לכו ... ונוהמ תוברהו וב הראפתה
ברחיהב ותוא ובשייו ,םהיניעב וקזח ףייו ,םבלב םלועה לדגו םהילע הלפאה הכבאתה ,ועדי
איה יכ הערה וכרד ובשח רשא דע ,ןברח םלכש ףסונ - בושיי םלועה ףסונ רשא לכו .םלכש
האר רשאכ םהמ דחא לכ השעו ... רסומלו קוחל והומשו ,הרשיה איה יכ - ותועתו ,הבוטה
- םנטב םישועו ... לצע ארקנ (ול שיש המב קפתסמה=) וקפס יד ונממ זחואהו ,והער השעש
ישנאב ויהיש ,הז רובעב ןידב היהו ... םהינכשמ קוזיח - םרסומו .םהישובלמ - םתרותו ,םהיהלא
...הרותה ישנא הב ליעוהל היאנת םילבקמו תדחוימה תושירפה םיאשונ םידיחי םישנא הרותה
... תושפנלו הנומאל םיאפור ויהיו ,רציה םע תוימהבה תוואתה לא םתודימ תוטנו םשפנ תונפב
םלועב הרוא תטשופש שמשל םלועב םימוד םהו .והוריכזי - םיקלא חכוש םהילא אובי םאו
...ונותחתו ונוילע
?ייחב ונבר יפל תושירפה תרדגה יהמ
?םלועב תושירפה יאשונ דיקפת המ
?תורתומ רחא ופדרב םדאה תורדרדיה תא ייחב ונבר ראתמ דציכ

:ד ,י תועדו תונומא ,ןואג הידעס בר
תוכבלו םירהה לע הכילההו תושירפה ;הזה םלועב םדאה וב גהנתהל יואר רשא יכ םישנא ואר
.הזה םלועה לע לבאתהלו דופסלו
יכ ,םדא ינבו בושייה תביזעב ועט ךא ,תמא ובור ויתאצמו ,הזה םעה ורמאש המב יתלכתסהו ...
םדאל הבוט תושירפה לבא ...הסחמהו תוסכהו ןוזמה ןמ וידעלב דומעל םדא לכוי אלש המ ובזע
רוסאה ןוממהו רוסאה לגשמהו רוסאה התשמהו לכאמה ול ןמדזישכ אוהו ,המוקמב הב גהנתישכ
לכ יכ ולמע לכב םדאל הווה המ יכ" רמאש ומכ .הז לכמ והקיחרתש דע תאזה הדימה חלשי -
."ונינע סעכו םיבואכמ וימי
?ג"סר יפל תושירפה דיקפת המ

:יעיבר קרפ "םיקרפ הנומש" ,ם"במר
םוצכ :דחאה הצקה רחא תוטנמ ,ןכ םג םהמ םישנא תצקו ,םינמזה תצקב םידיסחה ושעש המ
תניכשו ,רעשהו רמצה שובלו ,םישנה תקחרהו ,ןייה תייתשו רשבה תליכא תחנהו תולילב םוקו
ךנחלו םרצי לע רבגתהל ידכ) האופרה לע אלא הזמ רבד ושע אל - תורבדמב דדובתהו םירהב
תוארו םהילא םתורבחתהב םידספנ םהש וארשכ ;הנידמה ישנא דספהל - םגו .(םמצע תא
םדא וב ןיאש םוקמלו תורבדמל םהמ וחרב ,םתרבחב םהיתודימ לוקלקל וששחש דע ,םהישעמ
םתוא ובשח - םתנווכ ועדי אלו ,םישעמה ולא ושע םידיסחהש םילכסה ואר רשאכו ...ער
ובשחו ,יוניע ינימ לכב םפוג תא םינעמ וליחתהו .םהומכ תויהל םרמאב ,םהילא ונווכו ,םיבוטל
הצורו ףוגה אנוש םיקלאה וליאכ ,םיקלאל םדאה ברקתי הזבשו ,בוט ושעו הלעמ םמצעל ונקש
.שפנה תויתיחפמ תותיחפ עיגת םהבשו ,םיער וללה םישעמהש ושיגרי אל םהו .ותולכלו ודבאל
ונרופס יפל םג הנע ?לכס - שורפל דיסח - שורפ ןיב המ ?ם"במר יפל תושירפה דיקפת המ
.3 קוספל
?ג"סר לש הזמ ם"במר לש ורבסה הנוש המב

:נ ,ב ירזוכ ,יולה הדוהי יבר
תתלו ,(תעצוממה=) הוושה ךרדב ךא ,תושירפב ונתוא הדיבעה אל תיקלאה הרותה :רבחה רמא
ימו .רחא חכב רוציק - דחא חכב יוברה יכ .יובר ילבמ קדצב וקלח ףוגהו שפנה תוחוכמ חכ לכל
בור ןיאו .ותלוזב רצק ןוחצנה םע הטנש ימ :ךפהלו .הבשחמה חכב רצק ,הוואתה חכ םע הטנש
אל !ופוג ןדעיש ול בוט לבא ,הזר ופוגו םישולח ויתוחכו תושולח ויתוואתש ימל הדובע תינעתה
ןמ ותונק והדירטי אלו ,העיגי ילבמ רתומה ןמ ןמדזי רשאכ (היוצר) הדובע ןוממה תטעמה
.החמשהו הבהאהו האריה ןיב תקלחנ ונתרות :רבד לש וללכ ... םיבוטה םישעמהו המכחה
ךתחמשמ םיקלאה לא הבורק רתוי תינעתה ימיב ךתעינכ ןיאו ,ןהמ תחא לכב ךיקלא לא ברקתת
הבשחמ םיכירצ םינונחתהש ומכו .םלש בלו הנווכב ךתחמש היהתשכ - םידעומהו תותבשה ימיב
... הנווכו הבשחמ םיכירצ ותרותבו ותווצמב החמשה ןכ ,הנוכו
האדוה איה וליאכ לבא ,תוקלאב האדוה המצעב איה התיהו ... תבשה תרימש לע הווצו ...
שודחב הדוה רבכ תישארב השעמ תולכ היה הבש רובעב תבש תווצמ לבקמש ימ יכ ,תישעמ
תושירפהמ רתוי ארובה לא תברקמ תבש תרימש - ןכ םא ... השועה שדחמב הדוהו ... םלועה
... תוריזנהו
?םיקלוח ל"הירו ם"במר םאה
?תווצמה רתי דיקפת המו תוריזנה דיקפת המ
!וז היעבל תונושה תושיגל םיקוספה ןמ תויאר אוצמל הסנו ,ריזנ תשרפב בטיה ןייע .אי

2 הלאש
:תווצמ רשע ריזנב יכ תוריזנ ינידל ותמדקהב בתוכ ם"במרה
ןיי תבורעת אלו ןיי ריזנה התשי אלש (ג .ורזנ ימי לכ ורעש חלגי אלש (ב .ערפ ריזנה לדגיש (א
(ז .םינצרח לכאי אלש (ו .םיקומצ לכאי אלש (ה .םיחל םיבנע לכאי אלש (ד .ןהלש ץמוח וליפאו
תונברקה לע חלגיש (י .םיתמל אמטי אלש (ט .תמה להאל סנכי אלש (ח .ןיגז לכאי אלש
.אמטישכ וא ותוריזנ םילשישכ
!תויונמה תווצמה רשעל הרותב תורוקמ אצמ
?השעת אל תווצמ המכו ,השע תווצמ ןה תווצמהמ המכ

.ינש קלחב - ריזנ ינידב טרופמ ןויע :הרעה

3 הלאש
:םינהכ תכרב ןינעל
:טי ,ד םירקיעה רפס ,ובלא ףסוי יבר
,הזו .וילע יקלאה עפשה לוחיש לבקמה לא הנכה תניתנ םע הליפת אוה ... תוכרבה ןיינע ...
ויהיש יאנתבו ,םייעצמאו תוגרדב םילבקמה לע ועפשיו ולשלתשי םינוילעה םיעפשהש
תא םינהכה ךרבב הנווכה התיה תאזו ...אוהה עפשה לבקל םינכומ ויהישו ... םייואר םילבקמה
ויהו ,םהמ דחא לכ תנכה יפכ םיכרבתמה לע עפשה לוחל םייעצמא (םינהכה) ויהיש ידכ ,םעה
וא לארשי ללכל םינהכה תכרב התיהו .דיה תכימס ןינעכ אוהש ,הכרבה תעשב םהיפכ םיאשונ
וא םיקידצה תוכרב ןה ךרדה הז לעו ... דיחיה ןמ עפשה לבקל םינכומ רתוי םיברהש יפל ,רובצל
... ךרבתמה לע ןתועצמאב עפשה לוחיש ידכ ,םדי לע םיכרבתמל םידיסחה
:ז ,וט םיפכ תאישנ תוכלה ם"במר
שודקב אלא םינהכב יולת הכרבה לובק ןיאש ?הז טוידה תכרב ליעות המו רמאתו המתת לאו
ווטצנש ןתווצמ םישוע םינהכה ."םכרבא ינאו ,לארשי ינב לע ימש תא ומשו" רמאנש ,אוה ךורב
.וצפחכ לארשי תא ךרבמ וימחרב אוה ךורב שודקהו ,הב
?טרפב םינהכ תכרבו ,ללכב הכרבה תוהמ יהמ
?וז הכרבב םינהכה דיקפת המ

4 הלאש
,(1 ,ז) רבדמב ארזע ןבאו (23 - 22 ,ט) ינימש תשרפב ןייע
?םינהכ תכרב איה ינימש תשרפב הכרבה םאה

5 הלאש
:םינהכ תכרבב תוכרבה יטרפל
:זל ,א םיכובנ הרומ ,ם"במר
;"םינפ אשי אל רשא" ;"םינפ אושנו" ;"לד ינפ אשת אל" :החגשההו רהזהה םש ןכ םג - "םינפ"
תוולה :רמול ונוצר - "םולש ךל םשיו ךילא וינפ 'ה אשי" :רמאנ ןכ םג ןינעה הז יפל ,הברה הזו
.ונב החגשהה
?קוספה שוריפב ם"במרו י"שר ןיב המ
?עודמו ,רתוי ךל הארנ שוריפ לכב המ .ונרופסו י"שר יפל הכרבה יטרפ שוריפ תא םכס
(! י"שרב םישוריפ 2) ?ימ תא - "םכרבא ינאו"
.םינהכ תכרב רואית תא םכסו די קרפ ,הליפת תוכלה ,הבהא רפס ,ם"במר ןייע

6 הלאש
!קיודמה םמוקמ תא עבקו ,אושנ תשרפב םינושה םיאשונה תא םכס
.(3 הלאש ד קרפ :האר םיאשונל הקולחל אמגוד)'ז קרפ

1 הלאש
.מ קרפ תומשו י"שר יפ לע ךתעיבק תא חכוה ?קרפה ךיראת והמ
.("לארשי תודלותב םיכיראת" קרפב רזעה)

2 הלאש
?םיאישנה תונברק רואית לע םעפ 12 הרותה תרזוח עודמ
.("בותכה םעטב ןוכנהו") ףוסב 2 קוספ ,ן"במר : ןייע
ךתולעהב תשרפ


'ח קרפ

1 הלאש
!ן"במרבו י"שרב ןייע ?םיאישנה ישעמו הרונמה ןיב תוישרפה תוכימס המ
2 הלאש
.(ן"במרב ןייע) ?םהיתונוחצנלו יאנומשח תיב תוכלמל זמר ,ונתשרפב ,ןכיה
3 הלאש
."הרונמה תא השע ןכ" :"הרונמה השעמ הזו" :"וריאי הרונמה ינפ לומ לא" :ראב
4 הלאש
"הניש אלש דמלמ" י"שר ריעמ םקלחב ."השע ןכ" יוטיבה עיפומ ןלהל םינייוצמה םיקוספה לכב
ףיסוה םהמ הזיאב ךתרבחמב ןייצ ,םינושה תורוקמה תא קודב .רבד ריעמ י"שר ןיא םהמ קלחבו
עודמו ,רמאש םוקמב י"שר רמא עודמ ריבסהל הסנו "הניש אלש דמלמ" חבשה תרעה תא י"שר
!םירחא תומוקמב רמא אל
,(22 ,ח) רבדמב ,(3 ,ח) רבדמב ,(6 ,זי) תומש ,(28 ,בי) תומש ,(6 ,ז) תומש ,(22 ,ז) תישארב :תורוקמה
.(23 ,זכ) ,(26 ,זי) רבדמב
5 הלאש
תא רבסהו םייולב ושענש םינושה םישעמה תא םכס ,םייוולה רוהט ןיינע תא ןויעב ארק
.י"שר יפל השעמ לכ לש תועמשמה
6 הלאש
.י"שר רואיבבו ,(47 ,ד) רבדמב ,ונקרפב ןייע ?ןכשמב םייוולה ותרש ליג הזיאב'ט קרפ

1 הלאש
ךיראת הזיאב .(!האירבל 2448 ןסינ - םירצמ תאיצי) ?ןאכ רכזומה חספה ןיינע היה ךיראת הזיאב
,ן"במר תאז קמינ ךיא ?םיכיראתה תאוושהמ י"שר קיסה המ ?(1 ,א) רבדמב רכזומה דקפימה היה
?ונרופס ךיאו

2 הלאש
:הנעו ז - ה םיקרפ חספ ןברק תוכלה ,תונברק רפס ,ם"במרב ןייע

?רייא שדוחב חספה תברקהב בייחתמ םדא יתמ
?רייא שדוחב חספה תא בירקה אל םא תרכ םדא בייחתמ יתמ
?"הקוחר ךרד" יהמו (תואמגוד 3) "אמט" והמ
(?ן"במר ךיאו ארזע ןבא ךיא ,הז חנומ י"שר שריפ ךיא)
?לארשי ללכמ רייא שדוחב םיבירקמ לש ילמיסקמה זוחאה והמ
.תרכזהש םינידה לכל הרותב תורוקמה תא אצמו ,ינש חספ תשרפ תא ןויעב ארק
.(2 ,ל) 'ב םימיה ירבד :ןייע ?ינש חספ ךרענ עודמו יתמ

3 הלאש
;ךתולעהב תשרפ ,ךוניחה רפס ;ונקרפל י"שרב ןייע ?ןושאר חספו ינש חספ ןיב םילדבהה םהמ
.הצ ףד םיחספ תכסמ ;וט הכלה י קרפ חספ ןברק תוכלה ,ם"במר

4 הלאש
:(23 - 15) תועסמה רואית ןינעל
:נ ,ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
תליחתמ םדאה בלב הלעיו .רופיסב קיפסמ היה "ועסי 'ה יפ לעו ונחי 'ה יפ לע" ורמא ...
ורמא :רמול ינוצר .ךירצ ןיא םירבד תכראה אוה ןינעה הזב וירחא אבש המ לכ יכ הבשחמ
.םלוכ םיטרפה ולא םעט ךעידוא ינאו . "... םימוי וא ...ןנעה היהי רשא שיו ... ןנעה ךיראהבו"
:םויה דע ובשחיש המו זא םיבשוח תומואה ויהש המ וב קלסל ,אוהה ןינעה קזחל - אוה םמעטו
םיארוק ןכו (3 ,די תומש) "ץראב םה םיכובנ" :רומאכ ,וכלי הנא ועדי אלו ךרדב ועת לארשיש
"היעתה רבדמ" ותוא םיארוק (יניס רבדמ) אוהה רבדמה :רמול ינוצר ,םויה דע םייברעה ותוא
ויהש ,םהה תועסמה יכ קזחלו ראבל בותכה ליחתהו .ךרדה ועדי אלו ועת לארשיש ובשחיו
היהש דע ,הזמ הז קולח עסמ לכב םתדימע ןמז תויהו ,םימעפ םתצקב םבושו ,תורדוסמ יתלב
רועישב לכה - דחא הליל רחאבו דחא םוי דחא עסמבו ,הנש הרשע הנומש דחא עסמב םדמעמ
... ךרדה יכ הרותה הראב רבכו ."ןנעה דומע" תולעה יפל קר ,ךרדב היעת הז היה אלו .יקלא
,שדקב ונחנא הנהו" בותכב אבש ומכ ,בושיה תלחתה אוה רשא ענרב שדק ןיבו ... ברוח ןיב רשא
רה ךרד ברוחמ םוי רשע דחא" :ורמאכ ,םוי רשע דחא ךלהמ אוהה ךרדהו ; "ךלובג הצק ריע
המ אוה בותכה םעט לבא ,הנש םיעברא וב תועתל רשפאש המ הז ןיאו ."ענרב שדק דע ריעש
.הרותב בותכש
?עסמהו הינחה ךרד תא הרותה הטרפ עודמ
.(ן"במר) !עסמה ירדס רואיתל תפסונ הביס אצמ
עודמ רבסהו ,יוטיבה עיפומ םימעפ המכ רופס ,תועסמה רואיתב חיכשה יוטיבה והמ קודב
!ךכ לכ שגדומ אוה

5 הלאש
?הלא תואמגוד הרותה האיבה עודמו ,היינחה ךרואל הרותה האיבהש תונושה תואמגודה ןהמ
.(19 קוספ ףוסב ן"במרב רזעה)

6 הלאש
.םהיניבש רשקה והמ הארהו ,ןאכ דע רבדמב רפסב ורכזוהש םיאשונה רדס תא רבסה
.(1 ,ט) ונרופסב רזעה'י קרפ

1 הלאש
.העיקת תרוצ לכ דיקפת תאו העיקתה תורוצ תא םכס

2 הלאש
!קוספל ן"במר רואיבו 6 קוספ דוחיב ארק .תונחמה תעיסנב העיקתה ךרד התיה המ

3 הלאש
:(9) ... "םכצראב המחלמ אובת יכו"
:ג-א ,א תוינעת תוכלה ,ם"במר
לע" רמאנש .רובצה לע אובתש הרצ לכ לע תורצוצחב עירהלו קועזל הרותה ןמ השע תווצמ
הבראו רבדו תרוצב ןוגכ ,םכל רצייש רבד לכ : רמולכ ."תורצוצחב םתוערהו םכתא ררוצה רצה
וקעזיו הרצ אובתש ןמזבש .אוה הבושתה יכרדמ הז רבדו .ועירהו ןהילע וקעז - ןהב אצויכו
אוה הזו ... וטה םכיתונווע :בותככ .ןהל ערוה םיערה םהישעמ ללגבש לכה ועדי ועיריו הילע
םלועה גהנממ הז רבד ורמאי אלא ,ועירי אלו וקעזי אל םא לבא .םהילעמ הרצה ריסהל םורגיש
,םיערה םהישעמב קבדהל םהל תמרוגו תוירזכא ךרד וז ירה - תירקנ הרקנ וז הרצו ,ונל עריא
םכמע ינא םג יתכלהו ירקב ימע םתכלהו" הרותב בותכש אוה .תורחא תורצ הרצה ףיסותו
ףיסוא (הרקמב =) ירק איהש ורמאת םא ,ובושתש ידכ ,הרצ םכילע איבאש :רמולכ ."ירק תמחב
.ירק ותוא תמח םכל
?קוספב שרופמה לע ם"במר ףיסוה המ
?הרצ תעב עוקתל הווצמל ינויגהה רבסהה והמ
.'וכו ... "ירק ימע וכלת םא" קוספה תא שרפ
:הרעה
:טוריפ רתיב הז ןויער ם"במרה ריבסמ ,ול ,ג םיכובנ הרומב
םא ,םכתא שונעל תורצה ולא םכל איבאשכ ינאש רמול ונוצר "ירק ימע וכלת םאו" ורמא ןיינע
יתכלהו" ... השק רתויו קזח רתוי ... אוהה "הרקמה" ןמ םכל ףיסוא ,הרקמ םהש םהב ובשחת
לעו תוערה םהיתועד לע םתדמתה בייחמש הממ ,הרקמב אוהש םנימאה יכ ."ירק תמחב םכמע
.הרצ תעב וינפל קועצלו ול ןנחתהלו וילא ללפתהל ונווצ ןכלו ... םהמ ובושי אלו לוועה השעמ
:זכ ,ה ירזוכ ,יולה הדוהי יבר
םיקלאהש אל - "םכיביואמ םתעשונו םכיקלא 'ה ינפל םתרכזנו תורצוצחב םתוערהו" רמאנ ...
ינינע ויהי רשאכ .לומגל םייואר ויהי זאו ,תומלשל םיכירצ םישעמהש ךא ,הרעהו הרכזה ךירצ
הנווכהו השעמה ויהי רשאכו - השקבהו הניחתהמ ,רומגה תומלשה לע םהב חטובל הליפתה
הרות הרבד"ו .ןורכז אוה וליאכ ,םדא ינב ךרד לע הז היהיו .לומגה םהילע היהי - יוארכ םימלש
."םדא ינב ןושלכ
?"'ה ינפל םתרכזנו" שוריפ המ
.(6 ,ז) 'ב םימיה ירבד ,(14 ,אי) 'ב םיכלמ האר ןידה םויקל תואמגוד

4 הלאש
?םייוולה תוחפשמ ופרטצה ןאל .עסמב םיטבשה רדס תא םכס

5 הלאש
.ד קרפמ וירבד תא חכוהו ,21 קוספל י"שרב רזעה ?היינח תעב ןכשמה תמקה רדס היה המ
.ן"במרב םג רזעה

6 הלאש
,31 קוספל י"שר ,32 ,31 ,29 םיקוספב ןייע ?לארשי ינבל ףרטצי ורתיש השמ הצר עודמ
.31 קוספל ונרופס

7 הלאש
רואיבבו י"שרב ןייע ?םינושארה וירבד לע (32 - 31 םיקוספ) םיינשה וירבדב השמ ףיסוה המ
?רתוי ךל הארנ המ .ונרופס

8 הלאש
,(16 ,א) םיטפוש ,(27 ,חי) תומש ןייע ?לארשי םע ראשהל ורתי תא ענכשל השמ חילצה םאה
יפכ י"שר םע ותקולחמב ונרופס ירבד תא םיקזחמ תארקש םיקוספה םאה .31 קוספל ונרופס
?אל וא ,7 הלאשב תמכיסש

9 הלאש
:(36 - 35) "ןוראה עוסנב יהיו"
:חכ ,ב ,םירקיעה רפס ,ובלא ףסוי יבר
םשה לע הרומ ותויהל ,הכאלמב השענ ילכ ותויה םע ,םשה םשב ןוראה בותכה ארקי (םימעפ)
רמאי וחונבו ... 'ה המוק השמ רמאיו ןוראה עוסנב יהיו :בותכה רמא .ןוראב איהש הרותה ןתונה
ץראה לכ ןודא תירבה ןורא הנהו" :ןוראה לע רמא עשוהי ןכו .לארשי יפלא תובבר 'ה הבוש
לכ ןודא דצמ אצמנ ותויהל ןכ והארקי לבא ,ץראה לכ ןודא ןוראה ןיאו ."ןדריב םכינפל רבוע
ומכ ...רבדה לעב םשב רבדה אורקל ,ןושלה ךרד ןכש "ץראה לכ ןודא" םשב והארקיו ,ץראה
ןיעהו ,שפנל אלא םניא עמשהו תוארהו ,תעמוש ןזואהו האור ןיעהש רמאנ ... םדא ינב ןושלבש
.םתועצמאב לעופה הז עיגי םילכ ןזואהו
!י"שר לש הזמ ובלא י"ר לש ושוריפ הנוש םיטרפ וליאב קודב

10 הלאש
.וחונבו ןוראה עוסנב השמ ירבד תא שרפ

11 הלאש
תונערופ וזיא ."תונערופל תונערופ ןיב קיספהל ידכ ןאכ בתכנ" יכ רמוא (35 קוספב) י"שר
.(!ן"במרב רזעה) ?ןכ ינפל הרכזנ

12 הלאש
?תורוקמה םיליבקמ ונקרפב םיקוספ וליאל .(41 ,ו) 'ב םימיה ירבד ,(8 ,בלק) ,(2 ,חנ) םילהתב ןייע
?(41 ,ו) 'ב םימיה ירבד טטצמ ימ תא ?ונקרפל המוד אוה המבו ,םש ורמאנ ןיינע הזיאבא"י קרפ

1 הלאש
.ן"במרו ע"א ,י"שר יפל הנע ?וננואתה המ לע (1) "םיננואתמכ םעה יהיו"
?עודמו רתוי ךל הארנ המ

2 הלאש
.(32 - 18 ,חע) םילהתו 35 דע 4 םיקוספ תא תקייודמ האוושה הוושה

.תומוקמה ינשב םעה השעמ תא הכרעהב לדבהה והמ
?המבו ,רתוי םעה אטח דבכ ןכיה
?םינושה תורוקמה ןיב יונישה תא ריבסהל לכות דציכ
!קוספה תא םשמ קתעה ?וילשה ןיינע לע וק םילהתב רמאנ המ

3 הלאש
?רתוי ךל הארנ המ ?5 - 4 םיקוספ רואיבב ן"במרו י"שר שוריפ ןיב המ

4 הלאש
.ןמב בותכה הנומש תונוכתה לכ תא םכסו 9 - 7 םיקוספ ארק

5 הלאש
הבושת לביק הלא תונעטמ וליאל .(15 - 11) ותליפתב השמ ןעטש תונושה תונעטה תא הנמ
?קרפה ךשמהב

6 הלאש
.וילע ן"במר תבוגתו י"שר ,(24 ,ה) םירבדל הוושהו ,ן"במר תבוגתו י"שר ,15 קוספב ןייע

7 הלאש
:(29 - 24 ;17 - 16) םינקזה לע חורה תלצאה ןינעל
:אי ,ג ,םירקיעה רפס ,ובלא ףסוי יבר
לוח היה ךרדה הז לעו .(רחא איבנ תועצמאב ,הל ןכומ וניאש םדא לע לוחת האובנש ןכתי)
רמא ,םמצע דצמ הילא םייואר ויה אלש יפ לע ףא ,םינקז םיעבשה לע השמ תועצמאב האובנה
יפ לע ףא רמולכ ."םהילע יתמשו ךילע רשא חורה ןמ יתלצאו םש ךמע יתרבדו יתדריו :בותכה
דדימו דדלא" השמ לא עשוהי רמאשכ יכ אצמת הזלו ,םמצע דצמ ךכל םייואר ויה אלש
יכ ,ירובעב ללכ הזב אנקל ךל יואר ןיא :רמולכ "יל התא אנקמה" השמ בישה "הנחמב םיאבנתמ
,םמצע דצמ - "םיאיבנ 'ה םע לכ ןתי ימו" .יתועצמאבו יחור דצמ םהילע הלח הלוכ האובנה
ויהי םמצע דצמ םהש אלא ,יתועצמאב אלו - "םהילע וחור 'ה ןתי יכ" ,יתלוזב האובנל םייוארו
.יעצמא יתלבמ יקלאה חורה םהילע לוחל םייואר
?ובלא י"ר רבסה יפל "חור תלצאה" יהמ
.ובלא י"ר יפל עשוהיו השמ ןיב החישה תא רבסה
?י"שר החישה תא ריבסה ךיא
.(28 קוספל ורואיב ןייע) ?דדימו דדלא ןינע תא ן"במר ריבסה ךיא
!ךירבד קמנ .רתויב םיבותכה תא םלוה ךל הארנ םישוריפהמ הזיא עבקו השרפב תינש ןייע

8 הלאש
?'ה תלוכיב השמ קפקפ םנמאה .22 - 21 םיקוספב השמ ירבד תא ארק

(!םישוריפ 2) ?הז ןינע י"שר שריפ ךיא
?ישוקה תא (23 קוספב) ארזע ןבא שריפ ךיא
?(20 קוספב) ן"במר לש רבסהה והמ

9 הלאש
תשולשל סולקנוא םוגרת תא ארק .(26 ,חל) תישארבו ,(25 ,אי) רבדמב (19 ,ה) םירבד הוושה
?הלא םיקוספב הנושה המו ףתושמה המ .י"שר רואיב תאו ,םיקוספה

10 הלאש
.20 קוספ ףוס ,ן"במרב ןייע ?אל וא סנ היה וילשה ןינע םאה

11 הלאש
ןיב לדבהל הביסה יהמו ,תונושה תובוגתה ןהמ .זט קרפ תומשל רשב םיואתמה ןינע תא הוושה
?תובוגתה

12 הלאש
?קרפה ךיראת והמ !ויאשונל והקלחו קרפה תא תינש ארקב"י קרפ

1 הלאש
:(3) "דואמ וינע השמ שיאהו"
:ג ,ב תועד תוכלה ,ם"במר
.רחאה הצקה דע דחאה הצקה ןמ קחרתי אלא ,תוינוניבב ןהב גוהנל םדאל ול רוסאש תועד שי
וחור היהתו חור לפש היהיש אלא ,דבלב וינע םדא היהיש הבוטה ךרד ןיאש ."בל הבוג" - אוהו
ווצ ךכיפלו .דבלב "וינע" רמאנ אלו "דואמ וינע" וניבר השמב רמאנ ךכיפלו .דאמל הכומנ
םרו" :רמאנש ,רקיעב רפכ ובל היבגמה לכש ורמא דועו .חור לפש יוה דואמ דואמ : םימכח
..."ךקלא 'ה תא תחכשו ךבבל
?שפנה תודימ ראשמ הוואגה הנוש המב
.(ן"במרב רזעה) ?תוליכרה ןינע עצמאב "וינע השמ שיאהו" קוספה אב עודמ

2 הלאש
:ןרהאו םירמ ירבד ןינעל
:ו,ז ,הרותה ידוסי תוכלה ,ם"במר
השמו ,הארמב וא םולחב םיאיבנה לכש ?םיאיבנה לכ ראשל השמ תאובנ ןיב שי שרפה המבו ...
לוקה עמשיו ותא רבדל דעומ להא לא השמ אובבו" :רמאנש דמועו רע דמוע אוהו אבנתמ וניבר
וניבר השמ .הדיחו לשמב םיאור םהש המ םיאור ךכיפל ,ךאלמ ידי לע םיאיבנה לכ ."וילא רבדמ
,"םינפ לא םינפ השמ לא 'ה רבדו" :רמאנו ."וב רבדא הפ לא הפ" רמאנש ךאלמ ידי לע אל
אלבו הדיח אלב וירוב לע רבדה האור אלא ,לשמ םש ןיאש :רמולכ ,"טיבי 'ה תנומתו" רמאנו
הארמב אלא הדיחב אבנתמ וניאש - "תודיחב אלו הארמב" וילע הדיעמ הרותהש אוה .לשמ
אוה ,ןכ וניא וניבר השמו ,ןיגגומתמו םילהבנו םיארי םיאיבנה לכ .וירוב לע רבדה האורש
,וריבח ירבד עומשל להבנ םדא ןיאש ומכ :רמולכ - "והער לא שיא רבדי רשאכ" רמוא בותכהש
םיאיבנה לכ .םלש ודמע לע דמוע אוהו האובנה ירבד ןיבהל וניבר השמ לש ותעדב חכ היה ךכ
ותשבול שדוקה חור ץופחיש ןמז לכ אלא ,ןכ וניא וניבר השמ ,וצריש תע לכב םיאבנתמ ןיא
דמועו ןמוזמו ןווכמ אוה ירהש ,הל ןמדזהלו ותעדל ןווכל ךירצ וניאו ,וילע הרוש האובנו
הזבו ."םכל 'ה הווצי המ העמשאו ודמע" רמאנש ,תע לכב אבנתמ ךכיפל .תרשה יכאלמכ
תדמל אה ."ידמע דומע הפ התאו ,םכילהאל םכל ובוש םהל רומא ךל" רמאנש ,ל-אה וחיטבה
.םעה ראשכ םלוכ ,ףוגה יכרצ אוהש ,םלהאל םירזוח םהמ תקלתסמ האובנהשכ םיאיבנה לכש
השאה ןמ שרפ ךכיפל ,ןושארה ולהאל רזח אל וניבר השמו .םהיתושנמ םישרופ ןיא ךכיפל
רוע ןרקו ,םלועל דוהה וילעמ קלתסנ אלו ,םימלועה רוצל ותעד הרשקנו ,ול המודה ןמו ,םלועל
.םיכאלמכ שדקתנו וינפ
!חכוה ?םיאיבנה ראש תאובנמ השמ לש ותאובנ הנוש המב
?(ירפסמ) 1 קוספל י"שר שוריפ תא ם"במר קזחמ המב
.ם"במרו ן"במר ,י"שר שוריפ יפל םהילא 'ה תבושת תאו ןרהאו םירמ ירבד תא הרצקב םכס
הבושת םנה 'ה ירבד דציכ הארהו ,התומלשב השרפל סחייתה !בותכה ןמ ךשוריפ תא חכוה
.הלוכ הדיחיל רשקתמ קוספ לכ המבו ,םירמ ירבדל

3 הלאש
?שריפש יפכ י"שר שריפ עודמ ?"וב רבדא הפ לא הפ" רואיבב ונרופסו י"שר ןיב המ

4 הלאש
:(9) "ךליו םב 'ה ףא רחייו"
:דכ ,א ,םיכובנ הרומ ,ם"במר
ךלה בקעיו" :םייחה לעב תועונתמ תודחוימ תועונתל םיחנומה תומשה ללכמ ... הכילהה
םימהו" :םייחה ילעב תופוגמ תוקד רתוי םה רשא תופוגה ךשמהל הז םש לאשה רבכו ."וכרדל
:רמא - ללכ ףוג וניא םאו - ותוארהו דחא ןיינע טשפתהל לאשה ןכ רחאו "רוסחו ךולה ויה
תאז יפלו .ךלהתמ היהש וילע רמאנה אוה לוקה - "ןגב ךלהתמ 'ה לוק" ןכו ."ךלי שחנכ הלוק"
,ףוג וניאש המל הלאשוה איהש :רמולכ .ךרבתי קולאב האבש הכילה ןושל לכ אוה הלאשהה
ומכו ... רבדה ןמ רוס :םייחה ילעבב ול המוד רשא ,החגשהה רוסל וא ןינעה טשפתהל םא
הכילהב ותוא הניכ ןכ ,"ינפ ריתסא רתסה יכנאו" ורמאב םינפ תרתסהב החגשהה קלתסה הניכש
.דחי םינינעה ינש וב שי "ךליו םב 'ה ףא רחיו" ורמא םנמא ."ימוקמ לא הבושא ךלא" :רמא
,ותוארהו ותולגהו רבדה טשפתה ןינעו ,הכילהב הנוכמה ,החגשהה קלתסה ןיינע :רמולכ
."גלשכ תערוצמ" הבש הזלו ,םהילא ךשמנו ךלה רשא אוה ףא ןורחה :רמולכ
?ףוג וניאש המל סחיב "ךלה" הלימה שוריפ המ
?ונקוספב "ךליו" לש תויועמשמה יתש ןהמ

5 הלאש
?ונרופסו ע"א ,י"שר יפל 12 קוספ תא שרפ

6 הלאש
ד קרפ תמגודכ ,אשונ לכ לש קיודמה ומוקמ תא עבק ,ךתולעהב תשרפב םיאשונה תא םכס
.3 הלאש