ןוזמה תכרב

:הרותב קוספה לע תססובמ ןוזמה תכרב
"ךל ןתנ רשא הבוטה ץראה לע ךיקולא 'ה תא תכרבו תעבשו תלכאו"
.('י 'ח םירבד)
?ןוזמה תוכרבב הז קוספ לולכ ןכיה

?קוספבש הווצמה יפל 'הל תודוהל ךירצ המ לע

תנייצמ הרותבש הווצמה .ןוזמה תכרבב ןויעל החונ אצומ תדוקנ תויהל לוכי קוספה
לע !הבוטה ץראה לע ?הדומ אוה המ לע .עבשו לכוא םדאש ירחא תודוהל הבוח
לכואה לע אלו ,םידומ ונא ץראה לע קר םאה .לכואהו תוריפה תא החימצהש ץראה
.וז הכרבב םידומ ונא המ לע קודבנו ,ןוזמה תכרבב ןייענ ?החימצה ץראהש

:תוכרבה רדס תא םידימלתה ואצמי הרומה תרזעב

(?הז םש רוקמ המ) .ןזה תכרב .1

.ץראה תכרב .2

.םילשורי תכרב .3

.ביטימהו בוטה .4

:(חמ תוכרב) ארמגה תרפסמ תוכרבה תנקת רדס לע
:ןמחנ בר רמא
;ןמ םהל דריש העשב ,ןזה תכרב לארשיל ןקת השמ
;ץראל וסנכנש ןויכ ,ץראה תכרב םהל ןקת עשוהי
לעו ךמע לארשי לע" ןקת דוד :םילשורי הנוב ונקת המלשו דוד
."שודקהו לודגה תיבה לע" ןקת המלשו ;ךריע םילשורי
,אנתמ בר רמאד .רתיב יגורה דגנכ - הונקת הנביב ביטימהו בוטה
.ביטימהו בוטה הנביב ונקת ,הרובקל רתיב יגורה ונתינש םויה ותוא
לע 'הל תודוהל לארשי ינב ולחה יתמ :הכרבב ינויגהה רדסה לע םידימלתה םע דומענ
הבוטה ץראה" לע תודוהל ולכי םאה .הרות ולבק םש .רבדמב ?םילבקמ םהש לכוא
.עשוהי לש ונמזמ קר ךרבל ולכי וז הכרב ,ןכ םא ?ץראל וסנכנש ינפל "ךל ןתנ רשא
?םילשורי תא שבכ ימ ?השבכנ םילשוריש ינפל "ךריע םילשורי" לע ךרבל ולכי םאה
ירבדמ םידמל ונאש ןויערה ,ןכ םא ,והמ .המלש ?שדקמה תיב תא הנב ימו !דוד
.ןוזמה תכרבב ותוא וללכ דימ - ןיינע לע 'הל תודוהל היה רשפאש עגרב ?ארמגה
;םילשורי לע ודוה - םילשורי תא ושבכ ;ץראה לע תודוהל ולחה - ץראה תא ושבכ
יגורהו אבכוכ רב דרמ ןיינע לע) שדקמה תיב לע תודוהל ולחה - שדקמה תיב תא ונב
,דרמה לע הירוטסיהב ודמל םידימלתהש ירחא ההובג התיכב קר דומעל יאדכ רתיב
.(ולבלבתי םידימלתהו ,ןיינעה ןבוי אל תרחא

:תונושה תוכרבה תא ןויעב וישכע ארקנ

ןזה תכרב .1

ינבל שיש לכואה לכ לע וא ?ונלכא ונחנאש לכואה לע ?וז הכרבב םידומ ונא המ לע
,לכל ביטמו ,לכל סנרפמו ,ןז ל-א" ?וז הכרבב 'ה תא םיראתמ ונא ךיא ?םלועב םדא
.ןוזמ םילבקמ םלוכ !םיחמצ םג !םייח ילעב םג ."ארב רשא ויתוירב לכל ןוזמ ןיכמו


ץראה תכרב .2

ץראה תכרב ןיב רשקה והמ .ךכ לע םידומ ונא .וניתובאל ?ץראה תא 'ה ליחנה ימל
ונל ןתנ 'ה ?ץראה ןיבל הלימ תירב ןיב רשקה והמ ?הרות ןתמו םירצמ תאיצי ןיבל
וערזלו ול ןתנו ,תירב םהרבא םע תרכ אוה .תווצמה תא הב רומשנש ידכ ,ץראה תא
,םהרבא תירב :לארשי ץראב םירושקה םיניינעה לכ תא םיריכזמ ונא .ץראה תא
."םידומ ונא ...לכה לע" .הרות ןתמו םירצמ תאיצי


ביטימהו בוטה .3

,ההובג המרב התיכה םא .ונל למוג 'הש בוטה לכל תסחייתמ ביטימהו בוטה תכרב
היבשויו השבכנש רתיב לעו ,דרמה ןולשכ לע ,אבכוכ רב דרמ לע רפסל רשפא
ןוקיתל ומרגש תוערואמה לע והשמ הכרבה ירבד ךותמ ןיבהל רשפא םאה .ודמשוה
ןכיה .דיתעב לבקנשו םילבקמ ונא ,ונלבקש בוט לע הכרבכ תיארנ הכרבה ?הכרבה
.הלפמל זמר םוש תוארל רשפא יא הכרבה ךותמ ,ןכא ?רתיב ןברוחל זמר ןאכ
:תאז לכבו .םוי לכב םדא לכ לש ותליפתל המיאתמ איהו ,תורודל הנקתנ הכרבה
רשאכ 'ה תא ודוהו וחבש ךכ םא ,הכרבה ינקתמ ,וניתובא לע דומלל ונא םילוכי המ
בוט בור םילבקמ רשאכ תודוהל ךירצ המכ ,ימורה דובעשב הטעומ הלקה התיה
!?'ה תאמ

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח