הליפתב םידומיל תינכת

גרבנזיא הדוהי

ו"לשת

הליפת יהמ
הליפת תארוהב תורטמה


הליפתה ןוגרא לש ישעמה דצה
הליפתה ןוגראל תועצה
תותיכ יפל הליפת יעטק תריחב
םיגחה תוליפת תארוה
רודיסה תגיגח


הליפת יעטק תארוהל תואמגוד
?הליפת דמלל דציכ
תירחש תליפת לש יללכ הנבמ
רחשה תוכרב
ירשא
עמש תאירק תוכרב
עמש
דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב
יללכ הנבמ - הרשע הנומש תליפת
"תורובג"ו "תובא" תכרב
תבשב הדימעה תוליפת
תבש לילב עבש ןיעמ הכרב
ןוזמה תכרבןושארה קרפל רבעמ