?הליפת יהמ

?דוד ןווכתה המל .םילהתב דוד בתכ ,(28 ג"ע םילהת) "בוט יל םיקולא תברק ינאו"
?םיקולאל בורק תויהל םדא לוכי הניחב וזיאב

ויה ןה .תורקע תוהמאה ןיה עודמ ריבסמה ,שרדמה ירבדב אצמנ הלאשל הבושת
.'ה ינפל וללפתי ,ןב וצרי רשאכו ;ןתליפתב הצר 'ה יכ ,שרדמה רמוא ,תורקע

היווחה איה הליפתה .םיקולאה לא ברקתמ םדאה הב ךרדה איה ,ןכ םא ,הליפתה
ידוהיה תא הרותה הווצמ עודמ ,אופא ןבומ .ויקלא ינפל דמועו ברקתמה ידוהיה לש
.(25 ג"כ תומש) "ךדואמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיקולא 'ה תא תבהאו"

תישארב) ותיבו ךלמיבא לע ללפתמ םהרבא :ארקמב הכורא הירוטסיה שי הליפתל
איה הרקע יכ ,הקבר לע ללפתמ קחצי ;(23 ח"י תישארב) הרומעו םודס לע ;(17 'כ
תליפת - הנממ םידמלנ םיבר הליפת ינידש ,תמסרופמה הליפתהו ;(21 ה"כ תישארב)
.('א א לאומש) הנח

הליפתה לש המוקמ אוה ,דליה לש ידוהיה וכוניחל התובישחו ,הליפתה לש רחא דצ
ךרד איה - הליהקה ייחב בלתשמ דליה הב ךרדה .הליהקה ייחב תסנכה תיבו
םה הליהקה ייח ,רובצה ןמ קלח אוה יכ דליה דמול םש .תסנכה תיבב הליפתה
.םירגובמה תליפת איה ותליפת יכו ,וייח

קמוע תא ןיבהלו קימעהל לוכי םדא לכ אל ;הרותל םיתע שידקהל לוכי םדא לכ אל
תא דחאמה טוחה אופא איה ,הליפתה .ללפתהל לוכי םדא לכ לבא ;הרותה ירבד
תא התשגדה דצב ,תודיסחהש ,אופא ,אלפיי אל .אוהש םוקמ לכב ,לארשי םע לכ
.הנווכהו שרדמה תיב ,הליפתה תובישח תא הבר השגדה השיגדה ,הרותב קוסיעה

היפוסוליפהו תידוהיה הירוטסיהה לש המלועל םדא סנכנ הליפתה ךרד :ףוסבלו
ישאר תא ;ח"ת תוריזג תא ;לארשי םע תודלות תא רודיסב שגופ אוה .תידוהיה
לכ - תולגה תא ;שדקמה תיב תא ;תובאה תא ;ןטקה לאומש תא ;לבבב הלוגה
הירוטסיהה ןמו .תועמשמו קמוע םהל תנתונ הליפתהו ,רודיסב םיאצמנ הלא
התא" והמ ?"דחא 'ה וניקולא 'ה" שוריפ המ :תידוהיה הבשחמל - תידוהיה
?"ךועדי אל רשא םייוגה לע ךתמח ךופש"ב הנווכה המל ?"םימעה לכמ ונתרחב
הלא לכ ?"עישוי אל ל-אל םיללפתמו קירו לבהל םיווחתשמ םהש"ב הנווכה ימל
ינפמ תחתופ הליפתה .לארשי םע יח םהילע תונורקעה ,תודהיה תודוסי םה
.ןיבהלו ןייעל ,ןנובתהל םיכרד ללפתמה

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ