הליפת תארוהב תורטמה

:שגרהו הנומאה םוחתב תורטמ .א

- דימלתהש ךכל תנווכמ רפסה תיבב הליפתה ןוגראו הליפתה תארוה

םדאה ןיבש רשקה םייקתמ הכרד ,בלבש הדובע איה איהו ,הווצמ איה הליפתהש ריכי .1
.(ב תינעת) "הליפת וז - בלבש הדובע איה וז יא" - "םכבבל לכב ודבעלו" :ויקלא ןיבל__

.דובכ תאריבו הנווכב םוי לכב ללפתהל ךרוצ שיגרי .2

.החמש תעב הידוה תליפתב וא ,הרצ תעב הליפתב 'הל תונפל עדי .3

.תסנכה תיבבו ,הכלהכ ,ןמזב תוליפתב ףתתשיו ,רובצה ןמ קלחכ ומצע שיגרי .4

.שגרבו הנווכב ,הליפתה ןכות םע תוהדזה ךותמ ללפתהל לכוי .5


(העידיה) הרכהה םוחתב תורטמ .ב

- דימלתהש ךכל תונווכמ העידיהו הרכהה םוחתב תורטמה

.(התכה תמר יפל) תוליפתבש תובושחה םילימה ישוריפ תא עדי .1

.רודיסבש םיירקיעה תונויערה תאו ,תוליפתה לש ןנכות תא עדי .2

,שדוח שאר ,לוח) תללוכ הליפת לכש םיקלחה תאו ,תונושה תוליפתה תא ריכי .3
.(םידעומ ,דעומה לוח ,בוט םויו תבש__

ינמז ,הליפתב תועט לש הרקמב םינידה) הליפתל תודחוימה תוכלהה תא עדי .4
.םהיפ לע גהנתהל לכויו ,(הרותה תאירק ,הליפת__

.תסנכה תיבב רובצב הליפתה ילהונ תא ריכי .5

.תונושה הליפתה תוחסונ ןיב ןיחבי .6


תויונמוימ .ג

- דימלתהש ךכל ונווכי רפסה תיבב הליפתהו םידומילה תינכת

.תונושה תוליפתה תא רודיסב אוצמל לגוסמ היהי .1

.הטוהרו הנוכנ האירק הליפתה תא אורקל לכוי .2

.('וכו הכרב ,םויס ,החיתפ) הליפתבש םיירקיעה םינבמה תא תוהזל לכוי .3

.הביתה ינפל רובעלו ,תסנכה תיבב הליפתב ליעפ קלח תחקל לוכי .4

,(תילגנאב ,קנומ ברה תאמ ,תוליפתה םלוע :ןוגכ) רזע ירפסב שמתשהל לגוסמ היהי .5
.תונוש תוליפת םתרזעב ןיבהל ידכ __

.ארוק לעבכ הרותב אורקל ףאו ,הרותל תולעל לכוי .6

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ