הליפתה ןוגראל תועצה

אל םיאנת .הנווכו תוניצר לש הריוא תריציל עייסמ התיכב הליפתה לש ןוכנ ןוגרא
הליפתה תעשש ךכל םורגלו ,הליפתה לוהינב תוערפהל איבהל םילוכי םימיאתמ
.וידימלתו הרומה ןיב רתוימ קבאמו ,רדס יא ,שער לש העש היהת

.ותתיכב הליפתה תא ןוגראל הרומה ידיב עייסל תועצה המכ ןלהל


הליפתה לוהינ .1

היהת "הליפתה תדעו" .הליפתה יניינע לכב לפטל םידלי תצובק עבקי הרומה
,הליפתה תליחתב םירודיסה תא קלחל ;הליפתה תארקל רדחה רודיסל תיארחא
.הרותב ארקי ימ ,הביתה ינפל רובעי ימ עובקל ;הפוסב םתוא ףוסאלו

דימלת .הליפתה לוהינל םוי ותוא יארחא היהיש דימלת עבקת תננגה :םידליה ןגב
ןמזב תוכרבה תא ךרבי אוהו ,הליפתב ןזחה היהי אוה ,"ןזח ינא" טלש שבלי הז
.החוראה


ןזחה .2

םידליש ןוויכ .הביתה ינפל רובעיש ןזחה תא ועבקי הרומה וא הליפתה תדעו
רשפא .הליפתה תא רפשל ידכ וז הדבוע לצנל רשפא ,הביתה ינפל רובעל םיבהוא
היהת וזו ,ותדלוה םויב דלי לכ חולשל רשפא ;הפי םיללפתמה םידלי הביתל חולשל
,הז אשונב האנק ררועל יאדכ אלש רוכזל בושח תאז םע .המודכו ;התיכה "תנתמ"
.תורחתו האנק ריחמב תאצל רכשה לולע זא יכ


הליפתה תניפ .3

הרות רפס ,ןטק שדוק ןורא :ויהי הניפב .ןטק תסנכ תיב היהת התיכה תוניפמ תחא
תכורפ ;(הובג אל ריחמב ,הרות רפס תרוצב ,הרות רפס לש םוליצ גישהל רשפא) ןטק
דומעי ודילש "דומע" ;(תכורפה תמיקרב םירוהה תא ףתשל הפי) שדוקה ןורא לע
הנומת וא "םילשורי" טלש ;םירודיס ;ןזחה לש ושומישל ,תילט ;הקדצ תפוק ;ןזחה
;שדוח שאר) םידחוימ םימיב הליפתב תופסוהל םיטלש ;הליפתה ןווכב םילשורי לש
.(חורה בישמ ,רמועה תריפס ;אוביו הלעי


הליפתה תניפב תוכורעת .4

םיטקיורפ תנכה תרגסמב םידדוב םידימלת וא ,הליפתה תדעו תא ליעפהל היהי הפי
.הליפתה םוחתמ אשונ לע הכורעת ןיכהל ,םינושה םהידומיל תועוצקמב םיידומיל
(!רתוי אלו) םייעובש וא עובש ךשמב הליפתה תניפב םידימלתה ללכל גצות הכורעתה
:הלא תויהל םילוכי תוכורעתל םיאשונ

דחוימב - םיינש וא רודיס ותיבמ איבהל שקבתי דימלת לכ - םירודיס תכורעת .א
קתפ רודיס לכל דמצוי םירודיסה תגצהב .םיליגר אל םירודיס וא ,םיקיתע םירודיס__
ינפלו ,ספדוה ןכיהו יתמ ,רודיסה חסונ הזיא ,רודיסה לש םילעבה ימ :םשריי ובו__
ןב" :הברה םידליל רמוא אל ךיראת םהב ,תוכומנ תותיכב) ספדוה םינש המכ__
("?רודיסה המכ__

תסנכ יתב לש תונומת ףוסאלו םלצל ושקבתי םידליה - תסנכ יתב לש תונומת .ב
םתביבסב תסנכה יתב לש םימוליצש ןבומכ .הכורעתב וגצוי תונומתהו ,םינוש__
לש תינרותה הקלחמה) הכורעתב טלוב םוקמב תויהל םיכירצ םידימלתה לש__
.(שדוק תונורא לש תונומת קית רואל האיצוה תימלועה תינויצה תורדתסהה__

.רתוי תוהובג תותיכב תירשפא איהו ,השק וז הכורעת תיינב - תסנכ יתב לש םימגד .ג
.ריעב תסנכה יתב תרוצ יפ לע ןכו ,תונומת יפ לע ונביי םימגדה__

וטילקי םידליה - תונוש תודע יפב הליפת תוניגנמו הליפת יחסונ לש תוטלקה .ד
.הליפתה תניפב גצות הטלקההו ,תונוש תודע ינב הליפת ילעבו םינזח ,פייט תרזעב__
.תוטלקהה תא (הרומה תטלחהכ ,תוינזא ילב וא ,תוינזא תרזעב) עומשל לכוי דלי לכ__

.חספל תודגה לש וא ,םירוזחמ לש הכורעת - םיגח תארקל .ה

,הליפת ינידב ,תסנכה תיבב םירושקה םיניינע לע ותוא לואשל - ברה םע ןויאר .ו
.הליפתב תוגהנתהב _


תסנכה תיבל לויט .6

ועמשי תסנכה תיבב .רפסה תיב תביבסב תסנכ תיבל לויטל התיכה תא חקיי הרומה
,שדוקה ןורא ,המיבה דיקפת :תיבבש םינושה םילכה ידיקפת לע רבסה םידימלתה
תליטנ םוקמ ,תכורפ ,הרות רפס ,םישנו םירבג תרזע ,ברה בשומ םוקמ ,דומעה
.תסנכה תיבב תחא הליפת םידליה וללפתי לויטה ןמזב .םיידי


םידחוימ םימי .7

,הליפתל שדח דמימ ונתיש תודחוימ תולועפ עצבל רשפא םידחוימ םימי תארקל
,תורנ תקלדה םע ,"תבש תלבק" תליפת םעפ ידימ ךורעל ,ישיש ימיב :המגודל
לש וא ,שודיקל םיעיבג לש תדחוימ הכורעת תושעל םג רשפא .תבש גנועו ,שודיק
גיצהל רשפא - ךורא ןמז הכורעתה תא ריאשהל יאדכ אל הזכ הרקמב) .םימשב ילכ
.(םויה ףוסב םילעבל םריזחהלו םתוא ףוסאלו ,"תבש תלבק" תליחתב םיעיבגה תא

לצנל רשפא ןכ ומכ .שדוח שארל תודחוימה תוליפתה לש תופסוה - שדוח שארב
.הליפתל םיפסוותמ הנשה ךשמבש םיעטקה תא ףיסוהל ידכ שדוח שאר תא

ןיא ןכש ,תואמצעה םוי תליפתב ףיסוהל הפי לארשי תנידמ םולשל הליפתה תא
.רפסה תיבב הרמאל םידימלתל ןיאו ,לוח ימיב תרמאנ וז הליפת

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ