"תורובג"ו "תובא" תוכרב

"תובא" תכרב

תייה ?ןטבה ךל באוכש ול רפסמ ?וילא רבדמ תייה ,רבוע אישנה תא האור תייה םא
?םיכירצ ונחנאש המ לכ ול םירמואו 'ה םע םירבדמ ונחנא עודמ ?לכוא ונממ שקבמ
?םיכירצ ונחנאש המ לכ ןתיי אוהש ונל עיגמ תמאבש ינפמ םישקבמ ונחנא םאה
חיטבה אוהו ,םילודג תובא ונל ויה יכ ול םיריכזמ ונחנא ,'ה םע םירבדמ ונחנאשכ
םירמוא ונחנא ."ונל ןת" םירמואו םיאב אל ונחנא .םהלש םינבה לע רומשל םהל
קר ."בקעי יקולאו ,קחצי יקולא ,םהרבא יקולא ,וניתובא יקולאו וניקולא" לכ םדוק
.ונמצע ליבשב שקבלו ךישמהל םילוכי ונחנא הז ללגב


תורובג תוכרב

לוכי אוה ,ונממ םידחפמ םלוכ ,דואמ קזח רוביגה ?רוביג םדא ןב יתמ ?רוביג ימ
.רמוא אוהש המ םישועו ,ולוקב םיעמוש םלוכ ,תורצ תושעל ,תוכהל

."םירוסא ריתמ ,םילוח אפור ,םילפונ ךמוס" ?השוע אוה המ לבא .רוביג אוה םג 'ה
תיבמ םיריסא איצומ ,םישלחל רזוע אוהש ,איה ולש הרובגה לבא ,רוביג אוה
איצומו - רוביג 'ה .רהוס תיבל םישנא סינכמ אוה - רוביג אוהשכ םדא ןב .רהוסה
.םתוא

.בוט תושעל ,רוזעל רוביג אוה - דחוימ גוסמ רוביג 'ה

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ