תבשב הדימעה תוליפת

תשולש .לוח םויב שיש יפכ תוכרב הרשע עשת ןיא תבש לש הדימע תליפתב
םעצמאב וליאו ,לוח םוי לש תוליגרה תוכרבה ןה תונורחאהו תונושארה תוכרבה
תא תבשה תליפתב םיללוכ ןיא עודמ .תוכרב עבש - לכה ךסבו ,תחא הכרב שי
?הרשע הנומש לש תויעצמאה תוכרבה

:'א אריו אמוחנת - שרדמה הנוע ךכ לע
םיללפתמ ןיא ךכיפלו ,םדא לש וכרצל ןלוכ תוכרב הרשע םיתשו"
אפורב רכזינ - ותיב ךותב הלוח ול היהי םאש ,הרשע הנומש תבשב
,השודקל לארשיל הנתינ תבשהו ;(בצעי=) רצייו - לארשי ומע ילוח
תוכרב שלשו תונושאר תוכרב שלש םיללפתמ ךכיפל ,החונמלו גנועל
."עצמאב החונמהו ,תונורחא
לכונ ןויערה תא .תבשה תוליפתמ תחא לכב דחוימה לע דומענ תוהובג תותיכב
:ב"צר םייח חרוא רוטב םיאבומה םירבדה יפל דומלל
.תבשהו לארשיו ,ה"בקה :הז לע הז םידיעמ השולש :שרדמב אתיא"
תבשו לארשי ;החונמ םוי איהש תבשה לע םידיעמ לארשיו ה"בקה
םהש לארשי לע םידיעמ תבשו ה"בקה ;דחא אוהש ה"בקה לע םידיעמ
."דחא התא" ןקתנ הז יפ לעו .תומואב םידיחי
התא" ;"השמ חמשי" ;"תשדיק התא" :תוליפת יניינע השולש תבשב ונקתש המו
:תותבש שולש דגנ םונקת תוליפת שולש ולאש ינפמ... - "דחא

רבדמ תשדיק התא) וכותמ חיכומש ומכ ,תישארב תבש דגנכ - "תשדיק התא" (א)
;(האירבה ימי תשש ירחאש הנושארה תבשה לע

;הרות ןתמ לש תבש דגנכ - "השמ חמשי" (ב)

.(חישמה תומי) דיתע לש תבש דגנכ - "דחא התא" (ג)

יכ הארנ ,תבש לש הדימעה לש תיעצמאה הכרבה תא ונידימלת םע םכסנ םא
;הרותה ןמ םיקוספ ;הרבה לש יללכה ןויערה ובו - אובמ :עובק הנבמ שי תוכרבב
.השקב ףוסבלו ;תפסונ הקספ

:הז הנבמ לבקנ ,תוליפתה תא םכסנ םא

אובמ .א

(םלועה תאירב ןויער) תשדיק התא - תיברע
(הרות ןתמ לש תבש - תירבה תוחול ינש ןתמ) השמ חמשי - תירחש
(שדקמה תיבב ףסומ ןברק תברקה) תבש תנכת - ףסומ
(אובל דיתעלש תבש) דחא התא - החנמ


הרות יקוספ .ב

(האירבה תשרפ ,תישארב רפסמ) ולוכיו - תיברע
(תבשה תווצמ - תומש רפסמ) ורמשו - תירחש
(תבש תונברוק - רבדמב רפסמ) תבשה םויבו - ףסומ


תפסונ הקספ .ג

("וחמשי" תואחסונה ןמ קלחב) - תיברע
("וחמשי" - תואחסונ תצקב .לארשיל תבשה דוחי) "ותתנ אלו" - תירחש
(תבש גנוע) "ךתוכלמב וחמשי" - ףסומ


השקב .ד

ונתחונמב הצר - תיברע
ונתחונמב הצר - תירחש
ונתחונמב הצר - ףסומ
ונתחונמב הצר - החנמ

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ