תבש לילב עבש ןיעמ הכרב

תבש לילב ."הרשע הנומש" םוקמב ,תוכרב עבש ןה תבש לש הדימעה תוליפת
.הדימעה תליפתבש תוכרבה עבש ןיעמ איהו ,ץ"שה תרזח םוקמב האבה הליפת שי
תכסמב י"שר ריבסמ ,תבש לילל תדחוימ הכרב ונקת םימכחש ךכל רבסהה תא
:ב ,דכ תבש
לוחה יליל ראש לכו ,בושיב םהלש תסנכ יתב ויה אלש ,ןיקיזמ תנכס
םתיבב תיברע םיללפתמ ,םתכאלמ ארמגבו ,םתכאלמב םיקוסע ויה
וששחו ,תסנכה תיבב םיאב תבש יליל לבא .תסנכה תיבל םיאב ויה אלו
ךכלו ,הליפתה רחאל םיהושו ,אובל םירהממ םניאש (םישנא) שיש
םדבל תסנכה תיבב םירחאמה וראשיי אלש ידכ) רובצה תליפת וכיראה
.(הלילב
תולולכה תוכרבה עבש לש תונויערה תא הליכמ םנמא איהש הארנ הכרבה חותינב
:תבש ליל לש הדימעה תליפתב

"םהרבא ןגמ" דגנכ - "תובא ןגמ" .1
"םיתמ היחמ" דגנכ - "םיתמ היחמ" .2
"שודקה ל-אה" דגנכ - "שודקה ל-אה" .3
"ונתחונמב הצר" דגנכ - "ומעל חינמה" .4
"הצר" דגנכ - "דובענ וינפל" .5
"םידומ" דגנכ - "ומשל הדונו" .6
"בר םולש" דגנכ - "םולשה ןודא" .7

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ