תירחש תליפת לש יללכ הנבמ

רבכש תובישח שי תאז םע .הליפתה ןמ םיקלח קר םיללפתמ ונא תוכומנ תותיכב
וליא ועדיש ידכ ,תירחש תליפת לש הנבמה לש הנומת םידימלתל היהת ה-ד תותיכב
ןיאו קיספהל ןיא םהב ,םיבושחה םיקלחה םהמ ,םיללפתמ םה הליפתה ןמ םיקלח
.דיתעב הליפת יעטק ופיסויו ומילשי דציכו ;גלדל

,הליפת יעטקל תוסחייתהב םינוכנה םיחנומב שמתשהל יאדכ הלא תותיכב רבכ
.דיתעב רתוי קימעמ דומילל עקרה תא ןיכהל ךכבו


:םה תירחש תליפת יקלח

.רחשה תוכרב .1

יקוספ תליחתב תוכרב יתש לש הנבמה לע דומעל בושח ןאכו - ארמזד יקוספ .2
.חבתשיו רמאש ךורב :םפוסבו ארמזד__

;הירחא תחאו ,עמש תאירק ינפל תוכרב יתש רקובב - היתוכרבו עמש תאירק .3
.(הירחא םייתשו עמש תאירק ינפל תוכרב יתש ברעב)__

.ךשמהב ןתינ הרשע הנומש תליפת הנבמ - הרשע הנומש תליפת .4

לש ריש ,ןויצל אבו ,ירשא ,הרותה תאירק ,ןונחת - הרשע הנומש ירחאש הליפתה .5
.חבשל ונילע ,םוי__

עמש תאירק :הליפתבש םיבושחה םיקלחה םהמ ריבסהל רשפא הז הנבמ תובקעב
ינידמ םינוש םיקלח הז הנבמ דומילל בלשל רשפא .הרשע עמש תליפתו ,היתוכרבו
,שדוח שאר :םידחוימ םימי לש תופסוהה ;ארמזד יקוספ תליחתמ רבדל ןיא :הליפת
.האלה ןכו .הרשע הנומשב - םירופו הכונח

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ