רחשה תוכרב

ינא הדומ

וניא אוה ,ןשי םדא רשאכ ?רע אוהשכ םדאל ,ןשי אוהשכ םדא ןיב לדבהה והמ
אלש רהזי הרומה) ?ול רסח המ .ותביבסב השענ המ עדוי וניא ,עמוש וניא ,האור
,ףוגל המשנה תרזחה לע םידומ ונא - ("תוומ" גשומה םע "הניש" גשומה תא ברעל
ונל רזח ,םיררועתמ ונא רשאכ .הרכה לש בצמל ,הרכה רסוח לש בצממ רבעמהו
םירכוז בוש ונאו ,ונררועתהו ונרזחש 'הל םידומ ונחנא !המשנה ?הז המ ?והשמ
.ונחנא ןכיהו ונחנא ימ םיעדוי ונאו ,לומתא היהש המ תא


םיידי תליטנ לע

ונחנא ;ללפתהל םידמוע ונא יכ - ?יקנ תויהל ךירצ עודמ ?םיידי םילטונ עודמ
זאו ,ונמצעמ ךולכלה תא םיאיצומ ונחנא .הזל ןנוכתהל ךירצו ,'ה םע םירבדמ
ונאש לע ,םיידיה תליטנ לע םיכרבמ ונא ןכל .הליפתב דומעל םינכומ ונחנא
.םיידיה תא םיקנמ


ינב עמש ,הווצ הרות

אבס ,םהלש םירוהה ?םהל רמא ימו !ונלש םירוהה ?םידוהי ונחנאש ונל רמא ימ
?םידוהי םייהנ ךיא ריבסהש ןושארה היה ימ ?םדוק דוע ימו ?םהל רמא ימו .אתבסו
,הרותה תא ונל ןתנ השמ (?תועובשה גח תא ?חספה גח תא םירכוז) .ונבר השמ
ונתוא ודמל םהש ,אמיאו אבא תאו ,הרות ונל ןתנ אוה יכ ,ותוא םיריכזמ ונא ןכלו
לש אבס השע המו ,אבס השע המ אמיא תא ולאשת ,םידלי ,התיבה ורזחתשכ)
.(ידוהיכ גהנתמ היה ךיאו ,יח אוה ךיא ,אבס


רצי רשא

?םיבער ונחנא יכ ?לוכאל םיכירצ ונחנאש םיעדוי ונחנא ךיא ?לעופ ונלש ףוגה ךיא
תועדוי םיידיה ךיא ?ןחלושל ונתוא תוכילומ ןהו ,םיבער ונחנאש תועדוי םילגרה ךיאו
,קיפסמ ונלכאש םיעדוי ונחנא ךיאו ?תותשל םימ ונל תוגזומ םהו ,םיאמצ ונחנאש
תא איצוהל ידכ שומיש תיבל תכלל םיכירצ ונחנא עודמו ?לוכאל קיספהל ךירצו
לכונ אלו ,ןובאת ונל היהי אל םא היהי המו ?ךירצ אל ףוגהש לכואהמ םיקלחה
ףוגה תא הנב ימ ?שומיש תיבל תכלל לכונ אלו תוריצע ונל היהת םאו ?לוכאל
?ךכ לכ ול םידומ ונחנא ךיא ?ךכ לכ רדוסמ ןפואב ונלש


הרותה תוכרב

המ ,דומלל דאמ דאמ םיבהוא םתייה םא ?עודמ ?םידלי ,דומלל םיבהוא םתא
ןמזה לכ םינהנ ונייה םא דאמ םיענ היה ?שפוח וא ,םידומיל ,רתוי םיצור םתייה
ךתרות ירבד תא וניקולא 'ה אנ ברעהו" :ךכ לע םיללפתמ ונחנא .הרות דומילמ
דומלל בושח עודמ .םיעט לכוא ומכ םיעט היהי הרות דומילש םיצור ונחנא - "וניפב
תומוקמב ויחש םידוהי לע םתעמש םאה ?הרות דומלל לכונ אל םא היהי המ ?הרות
םשש תומוקמב םידוהי םייח םויה םגש םיעדוי םתא ?הרות םהב דומלל רוסא היהש
.םתוא האור אל דחא ףאש תומוקמב םידמולו ,םיאבחתמ םה ?דומלל םהל רוסא


רחשה תוכרב

שי ...דיחפמ ,ךשוח הלילב .םח ,לכה םיאור םויב ?ןוכנ ,הליל ןיבו םוי ןיב לדבה שי
תיבל ךלוה םג ידוהיה לבא ,םיבוט םדא ינב םהינש .יוג ןיבל ידוהי ןיב לדבה םג
תווצמה תא ונל ןתנש 'ה תא םיכרבמ ונחנא .רשכ לכוא םג ,תבש רמוש םג ,תסנכה
,תווצמ רתוי שי ימל ,הנשה שארו תוכוסו חספ שי ונל קר .םידוהי ונחנא יכ - וללה
הל שיש הדלי שי םאה ?ולש תיציצה תא ונל תוארהל הצור ימ ?תודליל וא םידליל
.םידלי םהש 'ה תא םיכרבמ םהו ,תדחוימ תווצמ םהל שיש םיחמש םידליה ?תיציצ
בוזעאש הצור התא עודמ ?םיענ :הארנ ?תורושק ךלש םייניעהשכ שיגרמ התא ךיא
לע 'ה תא תכרב ךיאו ?םייניע ךל שיש חמש התא ?תוארל בוט ?ךלש םייניעה תא
ךרבל םיצור ונחנאו ,דוע ונל שי םיבוט םירבד וליא :םידלי םתא ובשחת וישכעו ?ךכ
תוכרב איצמהל םיצור םתא ?דוע המ ?חוכ ?קחשל שפוח ?םיקחשמ ?םהילע 'ה תא
רודיסב שי ילוא ,שפחנ ואוב ?תוסנל הצור ימ ?םייחב םכל שיש םיבוטה םירבדה לע
!ונאצמהש תוכרבל תומוד תוכרב

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ