ירשא

:רזעלא יבר לש וירבדב חתפנ "דודל הליהת - ירשא" דמלל ונאובב
- םימעפ שלש םוי לכב "דודל הליהת" רמואה לכ :אניבא יבר רמא"
איתאד םושמ המיל יא ?אמעט יאמ .אבה םלועה ןב אוהש ול חטבמ
םושמ אלא !ןיפא אינמתב איתאד "ךרד ידימת ירשא" אמינ - תיב-ףלאב
םחל ןתונ" :היב היתבד "לודגה ללה" אמינ - ךידי תא חתופ" היב תיאד
.('ב 'מע 'ד ףד תוכרב) ."יתרת היב תיאד םושמ :אלא !"רשב לכל
- "דודל הליהת" תלפתל אניבא יבר םשב רזעלא יבר סחיימש תובישחה תא גיצנ
אוצמל תוסנל םידימלתהמ שקבנ .אבה םלועב קלח ול שי םימעפ שולש הרמואה
לכל עיבשמו ךידי תא חתופ" הרימאל עיגהל םכירדנו ,בושחה ןויערה תא הליפתב
םייח-לעב אוה םא ,וב ריכמ וניאש וליפאו וארובב ריכמה :יח לכל 'ה תלודג "ןוצר יח
לע יחה לכ .הבשחמ רצו הנומא רסח ישונא רוצי אוה םא וא ,הבשחמ חוכ לוטנ
ריכמ ןימאמה ידוהיה .םהיכרוצ םהל ןתונ אוהו ,'ה לש ויפכ יריצי םה - ץראה
הארנ ,וז הנבה ידיל םידימלתה תא איבנש רחאל .ךכ לע 'ה תא חבשמו וז תוהמב
קוספ אצמנ "ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוה" - "לודגה ללה" תלפתב םג יכ םהל
תובישח התוא וז הלפתל סחיינ אל עודמ הלאשה תא םהינפב גיצנו ,הז ןויער עיבמה
.תפסונ הנוכת שי ירשאל יכ הנקסמל ונאיבי ןוידה םוכיס ?"דודל הליהת"ל םיסחיימש
הרדיס לע הרומ יתיבפלאה רדסהו . תיב-ףלאה תויתוא פ"ע ךורע (הלפתה) רומזמה
הלוכ הרותה לכ תא למסל ואב ירבעה תיב-ףלאה לש תויתואה ב"כש ,הרותה לש
רשאכ קר ,דבלב תיב-ףלאה רדסב יד אל םלוא .התוא תוביכרמה ןה תויתואהש
התוהמ םירשקנ ךכ ידי לעשו "ןוצר יח לכל עיבשמו ךידי תא חתופ" לע קוספה ףרטצמ
םדאה עדוי רשאכו .םלועב םדאה לש םיישעמה םיכרצה םע היתויתואב הרותה לש
ושפנב אוה הנוב ךכב ירה ,םוי לכב םימעפ שולש וילע רזוח אוהו ,הז רשק םייק יכ
,םש ,תוכרבל ץלזניטש .ע ברה לש ושוריפ) "אבה םלועה ייח ידיל ואיבמה סחיה תא
.(עשוהי ינפ פ"ע
(ןורוא הדוהי)

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ