עמש תאירק תוכרב

תומכ םיניבמ םידליהש ירחא ,תוינוניב תותיכב דומלל יאדכ עמש תאירק תוכרב תא
תוכרב לש םישקה תונויערב קוסעל םילגוסמ םהו ,תוכרבה ןמ םילימ לש רתוי הלודג
.הלא

ןויערה יכ ,דחי תיברע תליפתו תירחש תליפת לש עמש תאירק תוכרב תא דמלל יאדכ
.תוליפתה יתשב הווש ,ולא תוכרב תוצובק לש

תא דימעהל רתוי בושח .הכרבה חסונ לש אלמ םוגרת לע דומענ אל תוכרבה דומילב
הקומע תועמשמ הליפתל היהתש ידכ ,הכרבבש םייזכרמה תונויערה לע םידימלתה
.רתוי


.םיברע בירעמה ;רוא רצוי :הנושאר הכרב .1

.םלועה גיהנמ אוהו ,םלועה ארוב אוה 'ה :םה הנושאר הכרבב םילולכה תונויערה
תא אוצמל ולכויו ,תישארב רפסבש האירבה תשרפ תא רבכ ודמל םידימלתה
ריאמה ;ךשח ארובו רוא רצוי :עמש תאירק לש הנושאר הכרבב השרפה תונויער
;תורואמה רצוי ;תישארב השעמ דימת םוי לכב ובוטב שדחמה ;הילע םירדלו ץראל
.הליל ןיבו םוי ןיב לידבמ ;הלילו םוי ארוב ;ונוצרכ עיקרב םיבכוכה תא רדסמ

םלועה תא להנמ אוה :וילא םיללפתמ ונחנאש הביסה יהוז .םלועה ארוב אוה 'ה
."תורואמה רצוי 'ה התא ךורב ,ריאת ןויצ לע שדח רוא" שקבל רשפא ונממו ,ונוצרכ

ונא רקובב :הכרב לכ תרמאנ וב ןמזה יפל אוה תוכרבה יתש ןיב אצמנש לדבהה
לע םיכרבמ ונא ברעב ;םוי לכב עיפומה רואהו תושדחתהה לע 'ה תא םיחבשמ
.הליל-םוי-הליל-םוי עובקה רדסהו ,הלילה ,םיבכוכה

חבש ;ב"א רדסב הליהת ריש :םיפסונ תונויער הכרבה תללוכ תירחש תליפתב
םיעטקב ןויערה תא תוחדל יאדכ - ("ונרוצ ךרבתת") 'ה תא םיחבשמ םיכאלמהש
.תמדקתמ רתוי התיכב םהב קימעהל בטומו ,םישק םה יכ ,הלא


."םלוע תבהא" "הבר הבהא" :הינש הכרב .2

,הרות דומיל לע השקב תללוכ הכרבה .לארשי םע תריחב - וז הכרבב יזכרמה ןויערה
דובעיש ידכ ,םימעה לכמ רחבנ לארשי םעש העיבק ;'ה ןיבל לארשי ןיבש הבהא לע
.'ה תא

:וז הנומת ןתית תיברעבו תירחשב הכרבה לש תונויערה לש האוושה

םלוע תבהא :תיברע
הבר הבהא :תירחש
לארשיל 'ה תבהא
.
לארשיל הרות דמיל 'הש העיבק
.
.
.
.
.
הרותב וקסעב וקופיס לע אב ללפתמה
.
.
םלועל דימתת 'ה תבהאש השקב
.
.
.
לארשי תא בהוא 'ה
.
לארשיל 'ה ןיב תידדה הבהא
.
הרות דומיל לע השקב
תובא תוכזב לארשיל
.
תגשהל םימש ימחרל הינפ
תווצמ םויקו הרותה תעידי
.
הלעמלמ הראהל הפצמ ללפתמה
ינחורה ומויק תחטבהל
.
ותאריבו 'ה תבהאב תוכזל השקב
.
תויולג ץובקל השקב
.
םימעה לכמ רחבנ לארשי םע
הבהאב 'ה תא דובעיש ידכ

הרותה תא לבקמה ,רחבנ םע לארשי םע :תוכרבל ףתושמה לע דומענ התיכב הארוהב
.הב קסועו

רחב ,םלועה תא ארב 'הש רחאל :ןבומ הנושארה הכרבה ירחא וז הכרב לש המוקמ
.התוא רומשיו הרותה תא לבקיש םעכ ,לארשי םעב


.(תיעיברו תישילש :ברעב) תישילש הכרב .3

,םירצממ הלואגה לש אוה רואיתה ,לארשי תלואג :הלא תוכרב לש יזכרמה ןויערה
.אובל דיתעלש הלואגל םג הכילומ הבשחמה לבא

.הלאה םיקוספה תא ריבסנו ,ןויערה עיפומ םהב םיקוספ רחבנ הלא תוכרב תארוהב
םידימלתה לש םתמרל לעמ אוה הז דומיל יכ ,תוכרבה לכ רואבו אלמ טוריפל סנכנ אל
.הז בלשב

לארשי תריחבו ,(הנושאר הכרב) םלועה תאירב רחאל :ןויערה תא המילשמ וז הכרב
.(תונורחא תוכרב) הלואגה :ומויקו לארשי םע לש ותרטמל םיעיגמ ונא ,(הינש הכרב)

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ