לארשי עמש

?יהמ .וניניע תא םימצוע ונחנא תחא הליפתב :הרומ

."לארשי עמש"ב :דימלת

,םייניעה לע ךדי תא םש התא ,ןוכנ .ךיניע תא םצוע התא דציכ הארה .ןוכנ :הרומ
?ךכ םישוע ונחנא עודמו ."לארשי עמש" רמואו :הרומ

;םירחא םירבדב לכתסנ אלש ידכ :דימלת

;דבלב הליפתה לע בושחנש ידכ :דימלת

.הפב םגו בלב םג קוספה תא רמאנש ידכ:דימלת

.עמש תאירק לש ןושארה קוספב ןנובתנו ,רודיסה תא חתפנ :הרומ

.ד-הו ע-ה דחוימבו ,תובחר ,תולודג תויתואב תובותכ םילימה :דימלת

.ד-הו ע-ה דחוימבו ,ולא םילימ שיגדנ ןכל :הרומ

?'הל הלא תובושח םילימב ונא םירמוא המ :הרומ

.דחא אוה 'הש .וניקולא אוה 'הש :דימלת

?םיריכמ םתא םיצע המכ :הרומ

!הברה ,הברה :דימלת

?םיריכמ םתא םישנא המכ :הרומ

!הברה ,הברה :דימלת

?תויחה ןגבו ,בוחרב תויחו ?םימשב םירופיצו ,םיב םיגדו :הרומ

,הפ ,ץראב ,םימשב :דיחי ,דחא אוה וניקולא 'ה ,ונלש םיקולאה 'ה לבא :הרומ
."דחא" אוה .הקוחר ץראבו :הרומ

רתומ וישכע ."לארשי עמש" ךותב דואמ הבושח הלימ לע עבצאה תא ומיש :הרומ
שולש םישל הצור ימ .תובושח םילימ יתש לע תועבצא יתש םישל םכל :הרומ
.עבצאה תא םתמש םילימ וליא לע התיכל ורפס ,וישכעו ?תועבצא :הרומ

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ