"דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב"


.א"צר ,אבר םירבד שרדמה ירבד לע ססובמ הז רועש
ה"בקל םירמוא ויהש תרשה יכאלמל עמש ,םורמל השמ הלעש העשב"
ןיא המלו .לארשיל התוא דירוהו ,"דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב"
בנגש דחאל ?המוד רבדה המל ?היסהרפב לוקב התוא םירמוא לארשי
הב יטשקתת לא :רמאו ותשאל הל ןתנ ,ךלמ לש ןומרא ךותמ טישכת
."ךתיב ךותב אלא ,היסהרפב
.ותוא םישחול טעמכ ,טקשב טקשב ותוא םירמוא ונאש דחא קוספ םג ונשי :הרומ

.דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב :דימלת

עמש תאזה הליפתה תא .הזה קוספה תא םישחול ונא עודמ םכל רפסא :הרומ
םיללפתמ םיכאלמה הפי המכ האר אוה .םימשב םיכאלמה יפמ ונבר השמ :הרומ
תושר שקב אל אוהו ,"דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" ,וינפל םירשו 'ה ינפל :הרומ
תא ףטח אוה .הזה קוספה תא רמול םדא ינבל םג רתומ םא םיכאלמה ןמ :הרומ
.לארשי ינב תא התוא דמילו ,םיכאלמה ןמ הליפתה :הרומ

?לוקב הליפתה תא םירמוא לארשי ןיא המלו :הרומ

.ועמשי אל םיכאלמהש :דימלת

.םיכאלמה ןמ םידחפמ ונחנא :דימלת

?םתא לבא ,םישודק ונחנא :ודיגי םה .םיכאלמה ןמ םישייבתמ ונחנא :דימלת

.טקשב קוספה תא רומאל ונל בטומ ןכל .ןכ ,ןכ :הרומ

םישייבתמ ונחנא ןיא ,םיכאלמה ןמ םידחפמ אל ונחנא הנשב תחא םעפ קר :הרומ
,םהומכ םילכוא אל ,םינבל ,םיאטחמ םייקנ :םהל םימוד ונחנא יכ ,םהמ :הרומ
?הזה םויה יתמ. םהומכ םיתוש אל :הרומ

.רופיכ םויב :דימלת

!"דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" :םר לוקב םרמוא ונחנא םירופיכה םויב :הרומ

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ