יללכ הנבמ - הרשע הנומש תליפת

תרכה .הרשע הנומש תליפת לש יללכה הנבמה לע דומעל יאדכ תוינוניב תותיכב
.םהיניבש רשקהו תוכרבה תנבה תא וילע לקמו ,ללפתהל דימלתל עייסמ הנבמה
תונושה תוכרבה תא דומלל רתוי לק ,הרשע הנומש לש יללכה הנבמה תנבה רחאל
.תועיפומ ןה וב רדסה תאו ,םהיניבש רשקה תא ןיבהלו

.הידוה ,השקב ,חבש :םיישאר םיקלח השולשל תקלוחמ הרשע הנומש תליפת


:החיתפ
תובא .1


"חבש"
תורובג .2
.'ה תשודק .3


"השקב" תויעצמא תוכרב

המואה לע תושקב
טרפה לע תושקב
תויולג ץוביק .10
טפשמה תבשה .11
םיעשרל שנוע .12
םיקידצל לומג .13
םילשורי ןינב .14
דוד ןב חישמ .15
תעד .4
הבושת .5
החילס .6
הלואג .7
םיינחור םיכרצ
האופר .8
הסנרפ .9
םיימשג םיכרצ
הליפתה תלבק .16


"הידוה" תונורחא תוכרב
הדובע .17
האדוה .18
םולש .19


ינפל אובל לוכי וניא םדא .'ה תא חבשמ ללפתמהש חבש ןה החיתפה תוכרב
חבשמ הליחת .ךכ םיגהונ ןיא םדו רשבל הינפב םג - תושקב שקבלו םיקולאה
.ותלוכיו ותלודג תא ןייצמו ,'ה תא ללפתמה

רדס אוצמל רשפא .ללכה יכרצו טרפה יכרוצל תוסחייתמה ,תושקבה - חבשה רחאל
:הרשע הנומש תליפתבש תושקבה רדסב ינויגה

.ערו בוט ןיב ןיחבהל רשפא התרזעב ,תעדל השקב - תעד .4
.הבושתב בושל רשפא ,אטחה והמ םיניבמו ,תעד שי םא - הבושת .5
.חלוס 'ה ,הבושתה רחאל - החילס .6
.לאגנ - ול חלסנש רחאל םדאה - הלואג .7

:ינויגה רדס אוצמל ןתינ הלוכ המואל תוסחייתמה תוכרבב םג

-ב ךרוצ שי .תויולג ץובק רחאל .תויולג ץובק .10
.םצראל ובשש לארשי ינב תא טופשל היהי רשפאש ידכ ,טפשמה תרזחה .11
,ושנעיי םיעשרהש ךכל איבת טפשמה תרזחה
.םהישעמ לע לומג ולבקי םיקידצהו
םיעשרל שנוע .12

םיקידצל לומג .13
.הניכשה ןוכשת וב םוקמ ךירצ ,קדצ טפשמ הנידמב שיש רחאל .םילשורי ןינב .14
,קדצ טפשמ שי ,תולבקתמ תומדוקה תושקבה לכש רחאל - דוד תוכלמ .15
.דוד תיב תוכלמ :המלשהה האב ,היונב םילשוריו_ _

.םולשל השקב ךותמ הדירפו ,ונל ןתנ 'הש בוטה לע האדוה ןנה םויסה תוכרב

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ