םיגחה תוליפת תארוה

לולא

'ה התכב הארוהל
'ד התכב הארוהל
'ו התכב הארוהל
יעשיו ירוא 'ה דודל
ונכלמ וניבא
תוחילס

הנשה שאר

'ז ,'ד התכב הארוהל
'ה התכב הארוהל
'ז התכב הארוהל
'ו התכב הארוהל
'ז התכב הארוהל
'ז התכב הארוהל
'ו ,'ג ,'א התכב הארוהל
'ד התכב הארוהל
רוזחמב תואצמתה
תורפושו תונורכיז תויוכלמ
רומזמ חרק ינבל חצנמל
ףקות הנתנו
ל-אל הליחוא
הרותה תאירק
ךילשת
תוחילס

םירופיכה םוי

'ד התכב הארוהל
'ו ,'ג התכב הארוהל
'ו ,'ה התכב הארוהל
'ו התכב הארוהל
'ו התכב הארוהל
'ו התכב הארוהל
'ד ,'ב התכב הארוהל
'ו התכב הארוהל
רוזחמב תואצמתה
ירדנ לכ
יודיו
רמוחכ הנה יכ
םיקולאל ורמא
הדובעה רדס
הרכזא הלא
בשוי ךלמ ל-א

תוכוס

'ה התכב הארוהל
'ז התכב הארוהל
'ז התכב הארוהל
רוזחמב תואצמתה
םשג תליפת
ףסומ

חספ

'ו התכב הארוהל
'ז ,'ג התכב הארוהל
'ו ',ד ,'ג ,'ב ,'א התכב הארוהל
'ה ,'ב התכב הארוהל
'ד התכב הארוהל
'ה התכב הארוהל
'ו ,'ג התכב הארוהל
'ז התכב הארוהל
'ו התכב הארוהל
'ו התכב הארוהל
'ה התכב הארוהל
'ה התכב הארוהל
'ד התכב הארוהל
רוזחמב תואצמתה
הדגהה תרכה
הנתשנ המ
םינב העברא
תוכמה רשע
רורמו הצמ חספ
הלואגה תכרב
ללה
הלילה יצחב יהיו
חספ חבז םתרמאו
אוה רידא
עדוי ימ דחא
אידג דח
הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ