רודיסה תגיגח
המושיר תא ריאשתש ,תדחוימ הגיגחב תושעיהל הכירצ ןושארה רודיסה תקולח
תא ותאו ,רודיסה תא דבכל דימלתל עייסת היווחל ערואמה תכיפה .םידליה לע
.תסנכה תיב תאו הליפתה

הרומה הניכמ ,אורקל םיעדוי םידליה רשאכו ,הפ לעב איה הליפתה הנשה תליחתב
תקולחל דע .תוליפתה תא םכותמ םיארוק םידליהש ,םיטקלפ תרוצב "רודיס"
.רודיס ךותמ הליפת ןיא םירודיסה

הנתמה לש הריוא רוציל הרומה הליחתמ רודיסה תגיגח ינפל השולש-םייעובש
.םירודיס ולבקי בורקב יכ הריבסמ הרומה .רודיסה תקולחל

תגיגחבש ךכ לעו ,רודיסה תובישח לע םידליל הרומה תרפסמ ,הגיגחה ינפל עובש
הינמיס םיניכמ הכאלמ ירועשב .םתלכי תא וארי םידליהו ,םיחרוא ונמזוי רודיסה
.םיללפתמ םה וב םוקמה תא ןמסל ולכוי םידליהש ידכ

:םיכרד יתשב רודיסה תלבקל םידליה םיננוכתמ עובשה ךשמב

הרושה תאו - רודיסה ךותמ תחא הרוש תאירקב ןמאתמ דלי לכ .אורקל דומיל .1
ךרטצת התא ,רודיס ךל ןתיי ...ברה") .הגיגחה ןמזב לוקב אורקל ךרטצי תאזה__
.("!וב אורקל עדוי ,רודיסב שמתשהל עדוי התא יכ ול תוארהל__

רודיסב םירושקה םינידב םידליה םיקסוע ןאכו .רודיסה םע םיגהנתמ דציכ דומיל .2
וחינהל אל ,יקנ רודיסה לע רומשל ,רודיסב םיזחואש ינפל םיידיה ןויקינ :הליפתה__
תבשל אל ,תורבחמ וא םירפס רודיסה לע חינהל אל ,ךופה וחינהל אל ,ץראה לע__
אלו ,וכותב שקשקל אל ,לספסה לע םיבשוי רשאכ לספס לע וחינהל אל ,וילע__
.תסנכה תיבבש הזינגב ותוא םיזנוג - הלבש רודיס .םיפד ונממ עורקל__

םינכומ םירודיסה .לוגעב םיבשוי םידליה ,תדחוימ הרוצב תרדוסמ התכה :הגיגחה
.להנמהו םירוה םינמזומ .רודיס תרוצב ,תעבורמ הגוע הנכומ ןכו ,הקולחל

ןמזומ ןכמ רחאל .רודיסה תרימשב םירושקה םינידה לע םידליה תא לאוש להנמה
תא דלי לכ לבקמ - ךכ רחאו ,"ולש" קוספה תא אורקל עדוי אוהש תוארהל דלי לכ
.ורודיס

.ולבקש רודיסה ךותמ ,הנושארל ,דחי םידליה םיללפתמ ,םירודיסה תקולח רחאל
הבזכא רוציל אל ידכ ,הב םירוגשו םיריכמ םידליהש הליפת ןבומכ היהת ,וז הליפת
.רודיסה תלבק םע ןולשכ לש

םיניכמו ,התכה ןמ םיאצוי םידלי ינש :המגודל :תוגצהו םינודיח :הליפתה רחאל
- ערקנש ןשי רודיס ינא" - תרמוא הרומה :וא ;שדח רודיסל ןשי רודיס ןיב חוכיו
ללפתה ימ ,ןשי רודיס תזינג ,רודיס יניד לע םילאוש םידליהו - "תולאש יתוא ולאש
.המודכו ךילע רבע המ ;ךתוא וסיפדה יתמ ;ךב

ןוגראל תועצה" קרפב ראותש יפכ ,םירודיס תכורעת רודיסה תגיגחב בלשל רשפא
רודיסה לש רופיסה תא רפסל םינוש םידלימ שקבל רשפא ,ןאכ םגו . "הליפתה
.ואיבהש

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ