?הליפת דמלל דציכ

:תרחא הארוה לכב םימייק םניאש םיישק הרומה ינפב הדימעמ הליפת תארוה
לכ .הבר הכ הדימב וידימלת יפ לע רוגש רמוח דמלמ הרומה ןיא הרקמ םושב
הפירח הדימב םימייק - התכב דמלנש רמוח לע הרזחה תעשב םימייקה םיישקה
דוע רשפא המו - םושלשו לומתא וז הליפת יתללפתה ירה :הליפת תארוהב רתוי
?וז הליפתב דומלל

תואיגשמ הרומה תא עונמל תויושע הליפת תארוהב "השעת אל" תווצמ המכ
:תוצופנ

לבא ,בושח רבדה !הליפתבש םילימה לכ תנבה תא םידימלתה ןמ שורדת לא .א
שוריפ המו ?"תומצע ץוליח לש םייח" שוריפ המ עדוי ונתאמ ימ) .ירשפא יתלב__
ןמ וז השירד (?"םיקיזב םהיכלמ רוסאל" שוריפ המו ?"אנציחר שונא לע אל"__
יתלב המישמ לש השגרה הירחא תררוג םילימה ישוריפ תא ןנשל םידימלתה__
.ןיינע רסוחו ,שואי ,תודגנתה - ךכמ האצותכו ,תירשפא__

רחאל ,תוקד רשעמ רתוי אל - תוכומנ תותיכב !תולודג תודיחיב הליפת דמלת לא .ב
הליפתב יתנש סרוק .תועובש רפסמ תב הדיחי - תוהובג תותיכב ;הליפתה םויס__
.חלצומ וניא ללכ ךרדב__

;םוי לכב וללפתי םידימלתה םא - אליממ השעיי רבדה .הפ לעב דומיל שורדת לא .ג
,ןה תורצקש ,תוכרב לש הפ לעב דומילב ךרע שי .וללפתי אל םא - אליממ חכשייו__
.הטעמ ותוליעי - רפסה תיב לש הבוחכ תוכורא תוליפת דומיל .העש לכב תוצוחנו__


?הליפת דמלנ ,ןכ םא ,דציכ

םהייחמ רשפאה לככו - המגוד ,לשמ ,רופיס :היווח סיסבה היהי ,תוכומנ תותיכב
התא תייה המ" .הליפתה לש התועמשמ תא שוחל םתוא איבי ,םידימלתה לש
תויוצר הלא תוליפת - תוליפת רבחל םילוכי םידימלתה ?"הזכ הרקמב רמוא
.הליפתה רודיסבש תוליפתה תא וניבי הלא תוליפת ךרדו ;תולבוקמו

המ) תורחא תוליפתל האוושה :האוושהה לש הדותמה הליעי ,רתוי תוהובג תותיכב
םיחסונל האוושה (?רקבב תבש לש הרשע הנומשל ,תבש ליל לש הרשע הנומש ןיב
,זנכשאו דרפס חסונ :םידימלתה ידיב םיאצמנה םינוש םירודיס תוושהל הפי) םירחא
ןויער הזיא :היהת המישמה ןאכו .(םיקיתע םירודיס ;םידרפס גהנמכ תוליפת רודיס
םיקוספל וא ,הליפתה היונב וילע ל"זח רמאמל האוושה ?םיחסונה ןמ דחא לכב שגדומ
השולשב ליבקמב קוסעל רשפא ,"ינא הדומ" דומילב :המגודל .הליפתה ךותב םיאבומה
השענ" :ו"כ ,'א תישארבב קוספהו ,"המשנ יקולא" תליפת ,"ינא הדומ" תליפת :תורוקמ
םיראתמ ונא דציכ .םדאל םיקולאה ןיבש רשקה ?המשנה יהמ ."ונתומדכ ונמלצב םדא
דימלתל ןתיי הלאה תורוקמה תשולש רושיק - ךכו ?קוספב הילע רמאנ המ ?התוא
.ויפב תורוגשה תוליפתמ השדח הנומת

םיעטק ורחבנ .הליפתה ןמ םינוש םיעטק דמלל ןתינ דציכ תואמגוד םה םיאבה םיקרפה
תארוהב תומייקה תויורשפאל תואמגוד הרומל תתל ידכ ,םינוש םיגוסמו ,תונוש תוליפתמ
לש תמצמוצמ תרגסמ יכ - הליפת תארוהב םלש סרוק םושמ הלא םיקרפב ןיא .הליפת
רפסל םישורדה םיטסקטה אולמ תא ןיכהל תרשפאמ הניא "םידומיל תינכת"ב תרבוח
תרבוחה ףוסב תטרופמה תיפרגוילבבה המישרה - תאז םע .הליפת תארוהב דומיל
.הליפת תארוהל ךיישה אשונ לכב ותתיכ יכרוצל םיאתמ רמוח אוצמל הרומל עייסת

תויורשפאה תא הרומל תוארהל ידכ ,תונוש תושיגבו תונוש תורוצב תובותכ תואמגודה
קלח ;תוהובג תותיכל ןווכמ םיקרפהמ קלח .הליפת תארוהב וינפב תודמועה תונווגמה
דמליו - ישיאה ומעטל ,ותתיכל המיאתמה השיגה תא רחבי הרומה - תוכומנ תותיכל
.ךכל םאתהב

הליפתב םידומיל תינכותל הרזח אבה קרפל רבעמ