ללפתמה םדאה לעו הליפתה לע

דומלתה ןמ

ענמי לא - םדא לש וראווצ לע תחנומ הדח ברח וליפא :והייוורת ירמאד רזעלא 'רו ןנחוי 'ר
(א"ע 'י תוכרב) .םימחרה ןמ ומצע

ךותמ אלו קוחש ךותמ אלו תולצע ךותמ אלו תובצע ךותמ אל ללפתהל ןידמוע ןיא :ןנבר ונת
א"ל םש) .הווצמ לש החמש ךותמ אלא םיליטב םירבד ךותמ אלו שאר תולק ךותמ אלו החיש
(א"ע
,ןיללפתמו תחא העש ןיהוש ויה םינושארה םידיסח .שאר דבוכ ךותמ אלא ללפתהל ןידמוע ןיא
('א הנשמ 'ה קרפ םש) .םימשבש םהיבאל םבל ונווכיש ידכ

,ילצמו הידי רכפו הימילג ידש ,אמלעב ארעצ אכיא יכ אנהכ ברל היל אניזח :ישא בר רמא
:(12 'ד סומע) רמא ,ילצמו ףטעתמו יסכתמו שיבל ,אמלש אכיא יכ .הירמ הימק אדבעכ :רמא
(א"ע 'י תבש) ."!לארשי ,ךיהלא תארקל ןוכיה"

אלש) וליעמ טשופ היה ,םלועב רעצש העשב - אנהכ בר תא יתיאר :'וכו היל אניזח :םוגרת]
(י"שר - ובר תמיאמ רעטצמה םדאכ ויתועבצאב וידי קבוח) וידי רכפו (י"שר - בושח הארי
.['וכו ללפתמו ףטעתמו הסכתמו שבול םולש תעשב .ובר ינפל דבעב :רמא ,ללפתמו

הליפתב
,םוקמה ינפל םינונחתו םימחר אלא ,עבק ךתליפת שעת לא ,ללפתמ התאשכ :רמוא ןועמש 'ר
(ג"י 'ב קרפ תובא) .אוה ךורב
.[אשמכ=] יושמכ וילע המוד ותליפתש לכ :איעשוא 'ר רמא ידיא רב בקעי 'ר רמא ?"עבק" יאמ
.םינונחת ןושלב הרמוא וניאש ימ לכ :ירמא ןנברו
.רבד הב שדחל לוכי וניאש לכ :והייוורת ירמאד ףסוי ברו הבר
'כרב) .המח ימודמד םע ללפתמ ןיאש לכ :והייוורת ירמאד ןיבא רב אנינח 'רו ןיבא רב ייבא
(ב"ע ט"כ

(א"ע א"ל םש) .םימשל ובל תא ןיווכיש ךירצ ללפתמה :ןנבר ונת

,ודגנכ הניכש וליאכ ומצע האריש ךירצ ללפתמה :אדיסח ןועמש 'ר רמא אנזיב רב הנח בר רמא
(א"ע ב"כ ןירדהנס) ."דימת ידגנל 'ה יתיוויש" :(8 ז"ט םיליהת) רמאנש

הליפת לש החוכ
םיליהת) רמאנש ,ללפתיו רוזחי ,הנענ אלו ללפתהש םדא האר םא :אנינח יברב אמח 'ר רמא
.(ב"ע ב"ל 'כרב ."'ה לא הוקו ,ךבל ץמאיו קזח ,'ה לא הוק" :(14 ז"כ

(א"ע ד"ס תומבי) .םיקידצ לש ןתליפתל הוואתמ ה"בקה

?רתעכ םיקידצ לש ןתליפת הלשמנ המל :רזעלא 'ר רמא - (אכ,הכ תישארב) "קחצי רתעיו"
םיקידצ לש םתליפת ףא - םוקמל םוקממ ןרוגב האובתה תא ךפהמ הז רתע המ :ךל רמול
(א"ע ד"י הכוס) .תונמחר תדימל תוירזכא תדיממ ה"בקה לש ותעד תכפהמ

יכו - (11 ז"י תומש) "קלמע רבגו - ודי חיני רשאכו ,לארשי רבגו - ודי השמ םירי רשאכ היהו"
לארשי ויהש ןמז לכ :ךל רמול אלא ?המחלמ תורבוש וא המחלמ תושוע השמ לש וידי
ויה - ואל םאו ,ןירבגתמ ויה - םימשבש םהיבאל םבל תא םידבעשמו הלעמ יפלכ םילכתסמ
.ןילפונ
ךושנה לכ היהו ,סנ לע ותוא םישו ףרש ךל השע" :(8 א"כ רבדמב) רמוא התא רבדב אצויכ
הלעמ יפלכ ןילכתסמ לארשיש ןמזב :אלא ?היחמ שחנ וא תיממ שחנ יכו - "יחו - ותוא הארו
('ח 'ג קרפ ה"ר) .םיקומינ ויה - ואל םאו ,םיאפרתמ ויה - םימשבש ןהיבאל םבל תא ןידבעשמו

העש ןיהושו ןירזוחו תחא העש ןיללפתמו ,תחא העש ןיהוש ויה םינושארה םידיסח :ןנבר ונת
ךאיה ןתכאלמו תרמתשמ ךאיה ןתרות - הליפתב םויב תועש עשת ןיהושש רחאמ יכו .תחא
(ב,בל תוכרב) !תישענ םתכאלמו תרמתשמ םתרות - םה םידיסחש ךותמ אלא ?תישענ

תסנכה תיב
ןרמא אל :ייבא רמא .הסג העיספ עיספי לא תסנכה תיבמ אצויה :אנוה בר רמא ובלח יבר רמא
תעדל הפדרנ" :(3 'ו עשוה) רמאנש ,רהמל הווצמ - [סנכיהל] לעימל לבא ,[תאצל] קפימל אלא
(ב"ע 'ו תוכרב) ."'ה תא

ןיתואנ ןיאו ,ןהב ןיתוש ןיאו ןהב ןילכוא ןיא ,שאר תולק ןהב ןיגהונ ןיא תויסנכ יתב :ןנבר ונת
ןיאו ,םימשגה ינפמ םימשגבו המחה ינפמ המחב ןהב ןיסנכנ ןיאו ,םהב ןילייטמ ןיאו ןהב
...םיבר לש דפסה ןהב ןידיפסמו ןהב ןינושו ןהב ןירוק לבא .דיחי לש דפסה ןהב ןידיפסמ
לבא .ןבושייב ?יתמיא :הדוהי 'ר רמא .םיבשע ולעי אלש ידכ ,ןתוא ןיציברמו ןתוא ןידבכמו
(ח"כ הליגמ) .שפנ תמגע ינפמ ,שולתי אל - םיבשע םהב ולע .תולעל ןתוא ןיחינמ ןנברוחב

ןיאו ,םילבח וכותב ןילישפמ ןיאו וכותב ןידיפסמ ןיא - ברחש תסנכה תיב :הדוהי 'ר רמא דועו
רמאנש ,[ךרד רוציק=] אירדנפק ןישוע ןיאו ,תוריפ וגג לע ןיחטוש ןיאו ,תודוצמ וכותל ןישרופ
('ג 'ג קרפ םש) .ןיממוש ןהשכ ףא ןתשודק - "םהישדקמ תא יתומישהו" :(31 ו"כ ארקיו

(ו,ג 'כרב ימלשורי) .וניע תבבב קקורכ תסנכה תיבב קקורה :רמא יול ןב עשוהי 'ר

הליפת ןכותל הרזח "ללפתמה לעו הליפתה לע" ןכותל הרזח