ללפתמה םדאה לעו הליפתה לע

תורוקמ טקל

דומלתה ןמ

הליפת תארקל
הליפתב
הליפת לש החוכ
תסנכה תיב


םינושאר - הבשחמה תורפס

תובבלה תבוח ,ייחב ונבר
הליפתה רקיע הנווכה
שארמ תחסונמ הליפתב ךרוצה
הל תוקבד םילימהו ,רקיע הנווכה

ירזוכה רפס ,יולה הדוהי יבר
יתימאה דיסחה
דיסחה לש הליפתה ןושל
תבשה תליפת
םירופיכה םויו םיגח ,שדוח שאר תוליפת

םיכובנ הרומ ,ם"במר
םלוע יקסע בוזעל - הליפתה תילכת
? הבשחמב טולשל דציכ
ותבשחמב הטילש :ונבר השמ תגרדמ

םירקעה רפס ,ובלא ףסוי יבר
?הליפתה תלעותב םיקפקפמ םדא ינב עודמ
הליפתב םישורדה םיאנתה
?תינענ הליפת יתמ


םינורחא - הבשחמה תורפס

וטאצול םייח השמ יבר
הנכה תוכירצ תווצמ

גרובנלקמ יבצ בקעי יבר
הליפתבש הדובעה

ידאלמ ןמלז רואינש יבר
הליפתה תעשב ימינפה קבאמה לע

"היאר תלוע" קוק ברה
המשנה לש תדמתמה הליפת

בלסרבמ ןמחנ יבר
דימת ןויסינ - הליפתה
הדער
תוליפת
תונשקע


הליפתה לע תווצמה ירפס

ם"במרהל תוצמה רפס
ךוניחה רפס
ש"ארה ןב בקעי יבר


םיללפתמ לש םהיתויומד

העורה תליפת
דליה תליפת

הליפת ןכותל הרזח