השיאהו החפשמה


םינבו תובא
.גרבנזיא הדוהיו ןייטשלוג ילתפנ :םירבחמה
.'מע 74 ,ב"נשת ,תולעמ ,ןליא-רב ל"ת
תללוכ תרבוחה .םהירוהל םינבה תובוחו וינבל באה תובוח :וינבו בא ןיבש תווצמה
.'ו םירממ ם"במר תא ןכו ,ב"ל-ט"כ ןישודיק תכסמב דומלתה תיגוס תא

ותיבו םדא
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.'מע 65 ,ח"כשת ,םילשורי
תולבגה ,החפשמה תשודק ,ןיאושינ תווצמ :םירודמה .ןויע ירבדו תוכלה ליכמ רפסה
.םקוריפו ןיאושינב

ותיבו שיא
.בוט-יכ והילא :רבחמה
.'מע ג"ל ,ג"נש ,1960 ,םילשורי ,םירפס תאצוהל ןוכמ
תוכלה :הלא םיאשונב תוכורעו תוטקולמ תוכלהו תוכילה ,ידוהיה תיבה תרות
,ןבה ןוידיפו הלימ ,בלחב רשבו מ"ורת תשרפה ,הדועסו הקדצ ,תועינצו ןיאושינ
םיסנכנל דעונ .םידעומו תבש ,ןיליפת יניד רוציק ןכו ,םאו בא דוביכו םינבה ךוניח
.ןיאושינה תירבב

(תוכלה יקספו ונימכח תוארוה טוקלי) תווצמהו השיאה
.ןוסנילא לצג םיקילא :רבחמה
,תשרופמו תבחרומ הרודהמ ,ז"לשת ,הלוגב םיינרות תוברתו ךוניחל הקלחמה
.'מע 223
לע גהונה תאו הכלהה תא גיצהל ותרטמ .תונושה תווצמל םישנה תקיזב קסוע רפסה
ירפס ,דומלתה ישרפמ ,ל"זח ירבדמ טקל תועצמאב ,םיקוספבו דומלתב םהיתודוסי
.םיינוכית לע תודסומב תודימלתל רקיעב דעוימ .תובושתו תולאש ירפסו םיקסופה
.םיניינע חתפמ רפסב ואבוה םהירבדש םירבחמה תמישר םיפרוצמ

םינבל תועינצ תוכלה תארוה
.ןמיונ עשוהי :רבחמה
.34-32 'מע ,18 ןויליג ,ח"כשת ,'ה הנש ,ןיתעמש
.תינוכיתה הבישיב םינבל תועינצ תוכלה דמלל דציכו עודמ

החפשמה תרהט אשונה תארוה
.סקוא דוד :רבחמה
.40-38 'מע ,17 ןויליג ,ח"כשת ,'ה הנש ,ןיתעמש
.ודמלל תאז לכב דציכו אשונה תויתייעב

החפשמ תרהטל ךוניחה
.רהה-ןמ המלש :רבחמה
.37-36 'מע ,17 ןויליג ,ח"כשת ,'ה הנש ,ןיתעמש
.םינבו תונבל הרבסהה תונורקע .הז חטשב החנזהה לע לאושל הבושת

תווצמה דומילל הכרדה ןויליג - תראובמה הווצמה
םירוה דוביכ תווצמ ,'ב ןויליג
.סלטא םהרבא :ךרועה
.'מע 8 ,ט"לשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ םע ףותישב הווצמ רנ ןוכמ
לע םירצק םירבסה ללוכ .םארומו םירוה אשונל ל"זחמו ארקמהמ תורוקמ תרבוחב
.תורוקמב םירכזומה םיגשומ לעו םישיא

ךיקולא םע תכל ענצהו
.גניטסול לואש :רבחמה
.41-40 'מע ,17 ןויליג ,ח"כשת ,'ה הנש ,ןיתעמש
.תונבל "החפשמה תרהט" תארוה

החפשמ ייחל ךוניח
.חקור 'א :רבחמה
.366-364 'מע ,'ז-'ו תרבוח ,ד"לשת ,ז"י הנש ,ד"מח הדשב
.אשונה תויתייעבב ןויד - רפסה תיב תרגסמב החפשמ ייחל ךנחל דציכ

ד"בח תודסומב החפשמ ייחל ךוניח
.סנפרה םושרג :רבחמה
.227-222 'מע ,'ד תרבוח ,ז"לשת ,'כ הנש ,ד"מח הדשב
ןעמל ,הב קמעתהלו היעבה תא דמלל הרומו הרומ לכ דדועל" ודעונש םיקרפ ישאר
."...םימלוה םיישגרו םייתבשחמ םינוויכל ונדימלת תא תוחנהל םילגוסמ ויהי

?דציכ החפשמ ייחל ךוניח
.סנפרה םושרג :רבחמה
.22-18 'מע ,'ב-'א תרבוח ,ח"לשת ,א"כ הנש ,ד"מח הדשב
,השודקה ילגרל תקחודה האמוטה תא ףוקתל ,םיכרדהו הרטמה :ללוכ אשונב ןוידה
.תוגהנתהבו שובלב תועינצ

ךמיא תאו ךיבא תא דבכ
.ץיבוקשרה הבוט :תכרועהו תטקלמה
.'מע 19 ,ו"לשת ,רעונה ףגא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
תולעהלו" םיכינחה ברקב "םאו בא דוביכ" תעדות תרדחהל ךירדמל רזע תרבוח
.(המדקהה ךותמ) "םירשואמו םילצאנ החפשמ ייח לש רשואה תגספ םורל וז הווצמ
החישל תויחנה ,םירופיס רחבמ ,ל"זח רבדמו הדגאה ןמ :הלאה םיאשונה תרבוחב
.תויוליעפל תועצה ןכו ,םיכינחה םע

תננגל ךירדמ + תונומת קית - םאו בא דוביכ
+16 'מע 39 ,ח"לשת ,תולעמ ,ןליא-רב 'ינוא ,דומלתל 'חמה םע ףותישב ,ל"ת
םירופיס תועצמאב םאו בא דוביכ תולאשב לופיט .םידליה ןגל דעוימ .םיטקלפ
.הדגאהו הכלהה ןמ תורוקמו

םתובא תיבל
תותיכב תונבל ,'מע 70 הרומל ךירדמבו ,'מע 143 ,ט"לשת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
ןכו םהירוהל םינבה תובוחו וידליל באה תובוח :ונבל באה ןיבש תווצמב ןויד .'ט-'ז
תויגוס ילב ,םינווגמ תורוקמ לע היונב תרבוחה .תווצמב םישנ בויח לע קרפ
."םינבו תובא" תרבוחה :םינבל הסרגה .תוידומלת

ןיאושינה ליגב לארשי תבל
.רשי ךורב :רבחמה
.'מע 110 ,א"לשת
איהש תווצמה לע ןכו ,תודהיב הדיקפת לעו השיאה לש הכרע לע ןויעו הכלה ירבד
.ןהב תבייח

לארשי תונבל םייח רוקמ
.יולה דוד םייח :רבחמה
.'מע 216 ,ז"לשת ,יולה ד"חרגה יבתכ תאצוהל הדעווה
הווצמ וזיאב אלא ,התומלשב הווצמ םייקל שי דציכ תורוהל ונתעדב ןיא הז רפסב"
םויק תורשפא וא הבויח ...ררבתמש ירחא .םייקל הלוכי וזיאו ,הרוטפ וזיאמו תבייח
".התומלשב הווצמה םויק ךרד תא ...דומלל הילע ,תמיוסמ הווצמ

תושיא יניד תארוהב יוסינ
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.32-29 'מע ,18 ןויליג ,ח"כשת ,'ה הנש ,ןיתעמש
.ץראב רפס יתב השולשב םילשורי תללכמ דיל לכשה תאצוה ידי לע ךרענש יוסינ
.יוסינה תונקסמו ותכירע תא וכירדהש תוחנהה ,יוסינל ומדקש םיבלשה רואית

רפסה תיבב הדומיל יכרדו תועינצה לע
.(רטכילש) רשי ךורב :רבחמה
.46-44 'מע ,37-36 תרבוח ,ג"לשת ,'י הנש ,ןיתעמש
.הז אשונל םירושקה םיגשומו תועינצה אשונל תורוקמ

םינשושב הגוס
.םאל םוחנ :רבחמה
.'מע 69 ,ב"לשת ,לארשיב החפשמה תרהט ןעמל יצראה זכרמה
הרהט יניד ירקיע :חפסנ .תידוהיה הירלקפסאב ןיאושינה ייחו ןיאושינה תירב
.סקז פ"י ברה תכירעב

הארוהל אשונכ - ןיאושינו תועינצ
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.42-41 'מע ,17 ןויליג ,ח"כשת ,'ה הנש ,ןיתעמש
.היפרגוילביב ללוכ .אשונב ןויד


םיאשונ תמישר :היפרגוילביב