ץיבומוד םרימעו ץיבוקרמ-איגש הצרת תאמ - ע"בשותל היפרגוילביב
םידומיל תוינכתל ףגא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ תאצוהב
ע"בשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא


םיאשונה תמישר

ץעי ירפס
תואובמ
הקידותמ
הכלה
םיללוכ םירפס
תווצמו הרות
םינחבמ
םיגחל יללכ רמוח
חול ,שדוח שאר
םיארונ םימי
הרות החמשו תוכוס
הכונח
תינעתו תבטב הרשע
טבשב ו"ט
תוישרפ עבראו םירופ

חספ
תואמצעה םוי
תועובשו רמועה תריפס
תבש
תיבה תורשכ
ורבחל םדא ןיב
ץראב תויולתה תוכלה
השיאהו החפשמה
תוכרבו הליפת
ןיליפתו הווצמ רב
הנשמ
לארשי תבשחמ
םישרדמ
דומלת
יתכלממה רפסה תיבב תודהי תארוה
תוצופתב תודהי תארוה
הארוהב רזע יעצמא
םילועל םימאות דומיל ירפס


אשונ לכל םיכיישה םירפסה טוריפץעי ירפס

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
הדגא ,הנשמ ,דומלת תארוהל היפרגוילביב
דומלתה ירומל היפרגוילביב
תידומלת היפרגוילביב
םינושאר ירמאמבו לזח תודגאב םינידהו תווצמה
ןויצל ריאמ
תודהיה ידומיל ,הארוה יעצמאל ךירדמ
םייח חרוא חתפמ
יתדה ךוניחה ףגא ימוסרפ גולטק פעבשות גולטק


תואובמ

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
דומלתה רצוא
היתורודל תינרותה הריציה יליבשב
לוכל דומלתה
ךינבל םתננישו
םירעשה אובמ
דומלתה תורפסל אובמ
דומלתל אובמ
םירעש אובמ
דומלתל ךירדמ
הרומלו טנדוטסל ,דימלתל רזע רפסו עקר רמוח - ?דומלת והמ
הנשמל הרותהמ
הכלהה-םי תפמל ךירדמו הכלהה תפמ
יניסמ הרות
הוויצ הרות

הקידותמ

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
הפ-לעבש הרותב םייביטנרטלא הארוה יעצמא
שדוקה דומיל תארוהב רזע יעצמא
סהיבב הכלהה דומילל השדח השיג
םיפקש עויסב הרותה תאירק תוכלה דומיל - הכלה תארוהב םיעצמאו םיכרד
יתדה יתכלממה רפסה תיב תונבל פעבש הרותה תארוה
הפ-לעבש הרות תארוה
תונבל לארשי תבשחמו פעבשות תארוה
דהממה ךוניחב ידוסיה סהיב תביטחב חופיט ינועט םידימלתל פעבשות תארוה
ללכה דומילל עייסמה ללכהמ אצויה
ןליא-רב תטיסרבינוא ,דממה תודסומב פעבשותב דומילה ןונכתל טקיורפה
תודהי ידומילב ,יראנילפיצסידרטניא ,בלושמ דומילל השדח העצה
בלושמב תודהיה תועוצקמ דומילל השדח תינכות תעצה
בלושמב תודהיה תועוצקמ דומילל השדח תינכת תעצה
תונבל פעבשות תארוהב םיכרדו תומגמ לע םירוהרה
םיטבל תונש םישימח
ץפח ובלש םוקממ דמלל
יתדה ידוסיה סהיבב שדוקה תועוצקמ לש םדמעמל
תוינוכיתה תובישיב פעבשות דומיל תטישל
תוינוכיתה תובישיב הארוהה יכרדו דומילה ירדס תנקתל
תודהיה דומיל ,הארוה יעצמאל ךירדמ
דממה סהיבב פעבש הרות לש הארוהה תורטמ
לארשי ילודג ייח תרכהו הכלההו הנשמה דומילב םייכוניח תונויסינ
הפ-לעבש הרות תארוה ןונכתב תונורקע
(םיידוסיה רפסה יתבב םוי לש וקוספ דומיל גיהנהל העצה) ךקוספ יל קוספ
יתדה-יתכלממה םידליה ןגל הכרדה יקרפ
שדוקה ידומיל תארוהב םייגוגדפ םירמאמ ץבוק
תונבל םיידוסי-לע רפס יתבב תודהי תארוהב םיווק
םייניבה תביטחב יתדה-יתכלממה רפס תיבב הפ-לעבש הרות
פעבשותב םידומיל תוינכת
פעבשותב םידומילה תינכת
דמחה לש םיידוסיה רפסה יתבב תבלושמ הארוהל תינכת
בי-'א תותיכל םינידב םידומיל תינכת
שדח םידומיל תינכת

הכלה

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
דוד ידסח :תיתכלה הידפולקיצנא
(םיניד ירועיש) והעד ךיכרד לכב
דקונמו רצוקמ ךורע ןחלוש - יח ינב
'ח-'ה תותיכב םיניד תארוהב תויעב
םיניד תארוהב תורטמו םיכרד ,תויעב
סהיבב הכלהה דומילל השדח השיג
תווצמו םיניד תארוהב תיכוניח-תינויער השיג
רוקרז - םידלי ןותיעב המישר תועצמאב הכלה תארוהל אמגוד
םיידוסי-לעה רפס יתבב תוינוכיתה תובישיב םתארוה - םיניד
םיפקש עויסב הרותה תאירק תוכלה דומיל - הכלה תארוהב םיעצמאו םיכרד
םיניד תארוהב תוטישו םיכרד
רפסה תיבב תימויה הכלהה
הקמעהב איגוסכ םיניד תארוה
הקמעהב איגוסכ םיניד תארוה
םינידה תארוה
םייתדה-םייתכלממה רפסה יתבב םינידה תארוה
דממה סהיב לש תוהובגה תותיכב םינידה תארוה
דימלתל םינידה תארוה
דממ םירנימסבו םיינוכית רפס יתבב הכלהה תארוה
?דציכ - הכלה תארוה
הכלה תארוהל העורג אמגוד ?דציכ ,הכלה תארוה
דומילל רפסמ תשרדנה תויללכה
םלוע תוכילה
הרורב הכלה
תימוי הכלה
םעל הכלה
רפסה יתבב תוכילהו תוכלה
הכלהב םידומיל תינכתל תוידותמ תורעה
(אריו - ךל-ךל) הכלהב השרפה
תימוי הכלהל תוקד שמח
הקוספה הכלהה דומיל לש ותובישח
תינוכיתה הבישיב הכלהה דומיל תייעבל
םיניד תארוהל
הטישהו הרטמה ,הכלהה דומיל
הכלהה תורפסל ךירדמ
תוינוכיתה תובישיבו רפס-יתבב םיניד תארוהב שדח דממ
אמרג ןמזהש השע תווצמ
םינידה תארוהב יתדה ךוניחה לע
ןהידמלמו הרות תודמול לע
תביטחב אמויד יניינעו הכלה ,ארקמ בוליש ,שדוקה תועוצקמב הקיטקדיד יקרפ
םיידוסיה רפסה יתב לש 'ד-'א תותיכב יתדה ךוניחל רזע רפס - םיניד יקרפ
הכלהו גהנמ יקרפ
תונבל םינידה תארוהב םיווק
הכלהב תולאש
'ח התיכל םינידב תימצע הדובעל תולאש
םכח תלאש
והעד ךיכרד לכב - םיניד ירועיש
הכלהב םתעב םימשג ,העורת םוי ,םילשורי - םיניד ירועש
םייח תרות
לארשי תב ינפב רגתאה - הרות דומלת

םיללוכ םירפס

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
םייתד םייאלקח ךוניח תודסומב הארוהו ךוניח יניינעל הפוסא
םיינרות הדובע יפד - תעד
םיגהנמ טוקלי
דממה סהיב לש 'ב-'א תותיכל םיאשונ טוקלי
הארוהו ךוניח יניינעל ףסאמ - תונייעמ
םייח תוביתנ
העדותה רפס

תווצמו הרות

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
טפשמו קוח ,הנומאו תמא
רקשו תמא
סהיבב תווצמל ךוניחה
םינושאר ירמאמבו לזח תודגאב םינידהו תווצמה
ךוניחה רפסמ תווצמ טקל דומילב הראהו הרעה
סהיבב הארוהל דבועמ - םבמרל תווצמה רפסל ןבמרה תוגשה
ךינבל םתננישו
םימש תאריל תווצימל ךוניח
תווצמל ךוניח
תווצמה ימעט
תווצמה ימעט דומיל
תיציצל םכל
תננגל תרגיא ,הזוזמ
?דציכ םישנל פעבש הרות דומיל תווצמ
התארוהל ךרד - אמרג ןמזהש השע תווצמ
תווצמ לש ןבוביחל רזע רפס
תווצמ גירתמ ףיקמ תונומת ןווגמ ,תווצמה םלוע
דימלתל תרבוח ,טרפה תענצ
םייח ילעב רעצ
ףטל הרות
וויצ הרות

םינחבמ

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
החפשמו תושיא אשונב טלשת דע דלשת םינשה ןמ תורגב תוניחב
פעבשות תארוהב ךרד-ןויצכ גלשת תורגב תוניחב
פעבש הרותב תורגבה תוניחב
פעבשותב דלשת רמגהו תורגבה תוניחב
בי תותיכל םינידב תנוכתמ תוניחב
תבשו תוכרב ,הדועס תוכלה ,םינידב תנוכתמ תוניחב
תבשב לשבמה ןיד :חיש ןמיס ,הרורב הנשמ - בי התיכ ,םינידב תנוכתמ תניחב
פעבשותל אובמבו םינידב תנוכתמ תניחבל אמגוד
םייתד-םייתכלממה רפסה-יתבב םינידבו דומלתב ,הנשמב םייצראה םינחבמה
תודהיה ידומילב םיגשיה תכרעה
תוכרב תוכלהב ןחבמל העצה
(הדצב העצהו הניחב לש הרופיס) םייקלו תושעלו רומשל ,דמללו דומלל
החפשמו תושיאבו אובמו םינידב תורגבה תוניחבמ תונקסמו םיחקל
הפ לעבש הרותב םינחבמ טקל
תונבל פעבשותב תורגבה תוניחב תארקל
ורבחל םדא ןיב םינידב ןחבמ
תימצעה הקידבה תטישב ,תוכלהב ןחבמ
תודהיב םיגשומו םיכרעב תואיקב ןחבמ
םדשת לארשי תבשחמב תורגבה ןחבמ
הכלהב ישדוח ןחבמ
(יתדה סהיבב יתד חתמ תריצי לע) לארשי תבשחמבו הכלהב ישדוח ןחבמ
תונבו םינב בי תותיכל םינידב תנוכתמ ןחבמ
תילאיר בי תותיכל פעבשותל אובמבו םינידב ימינפ ןחבמ
דומלתל אובמבו םינידב המגודל םינחבמ
לארשי תבשחמב תוניחבה תנוכתמ לע
(דמלנ אלש עטק לע)) ארמגב תנוכתמ ןחבממ אמגודל תולאש
חינמה קרפב המגודל תולאש
(דמלנ אלש עטק לע)) ארמגב תנוכתמ ןחבממ המגודל תולאש
(דמלנ אלש עטק לע) ארמגב תנוכתמ ןחבממ המגודל תולאש
(דמלנ אלש עטק לע) ארמגב תנוכתמ ןחבממ המגודל תולאש
הכלהב תנוכתמ ןחבממ המגודל תולאש
(זמשת-אמשת) דמחב שדוקה ידומילב םיגשיה תקידב לש םינש עבש
המגודל ןולאש - תונבל םינידב תורגבה תניחבב םייוניש
הפ-לעבש הרותב תונבל תורגבה תוניחבל תוינכת

םיגחל יללכ רמוח

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
םיגחה לע תויפרגוילביב
םיתיכסתו תוזחמ ,הכרדה יקרפ - לארשי ילגעמב
דעומו תבש ינכות - 'א קלח -םינכת תרדס - ותדובעב םידליה ןג
תודהיב םיחנומו םיגשומ טקל :תווצמל תעגה
םוי תונועמב תוכנחמ תולפטמל הכרדה תרבוח :ףטל דעומו גח
תיתנש בר תינכת :לארשי יגח
דימלתל םידעומו םיגח
זלשת ,םיגחה ןודיח
םידעומל טוקלי
דעומו תבשל םיאשונ טוקלי
םיידוהי םיאשונ לש יתונמא יוטיבל תועצה - םילשורי תעפי
םילגר שולשל דמח טקל
םידעומ
הנשה ידעומ לכל הליפתו הדגא ,הכלה יקרפ - םידעומ
תודהיב םיגשומ
תיכוניחה היזיוולטב םירדשמ תרדס ,דימלתל הדובע יפד - תודהיב םיגשומ
תידומילה היזיוולטב םירדשמ תרדס ,הרומל ךירדמ - תודהיב םיגשומ
גחל גחמ
הכרבל רטמ
דעומו תבש יגהנמו ינידב םיגשומו תווצמ ךכ - ?יתמיא ?המ ?ימ
דעומו גח יטושיק - ונידי השעמ
םיחאל די לש םידעומה תרדס
(םילופכש) טט דממה רפסה תיבב הרומל ןולע
'א ץבוק ,יתד-יתכלממה רפסה תיבל הכרדה יקרפ
יתד-יתכלממה םידליה ןגל הכרדה יקרפ
ר"בשתל יכוניח ץבוק

חול ,שדוח שאר

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
שדוח שאר תרבוחה תארוה
ירבעה חולה
יתד יתכלממב רפסה תיבב ןוושחרמ שדח
הנשהו שדוחה ימי
ידוהיה חולה תודוסי תארוהל
שדוח שארל - םיינחמ
רפסה תיבב שדוח שאר תוביסמ
םישדוח עבוקו םינש רבעמ
שדוח שאר
יתד יתכלממה רפסה תיבב םישדוח ישאר
ירבעה חולל םירעש

םיארונ םימי

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
...ךל ריכזא
ונרפס תיבב לולא
םינידב תודובע - ןידה ימיו לולא
ותארוהו טויפה -ןמא ילאראב ךתמיא רשא
םיארונ םימי - תודהיב םיפד
הרומל ךירדמ :הבושתהו ימצעה ןוקיתה תלאשב ןויע :ומצע תא הנשמ םדאה
םירופיכה םויב יודיווה
םייניבה תביטחב ירדנ לכ תארוה
םיארונה םימיה תארוה
תוחילסה תארוה
רפסה תיבב תוחילס תארוה
'ב-'א תותיכב הנשה שאר תארוה
םיארונה םימיה תונויער תארוה
םידליה ןגב םיארונה םימיה
דוסיה תותיכב םיארונה םימיה
דומיל תודיחיל תעצה ,הנומאלו ךוניחל ףונמכ םיארונה םימיה
םיארונה םימיה תוכלה :השעמו הכלה
םיארונה םימיה תארקל התיכב הדובעל םיאשונ תעצה
הנשה שאר לש תועיקתה
דממה רפסה תיבב דעומו גח
רויצו טושיקב - ירשת יגח
םיארונ םימי
?תוהובגה תותיכב םיארונה םימיה תא ןיכנ דציכ
זמ קרפ םיליהתב רועיש - תוהובגה תותיכב הנשה שאר ןיכנ דציכ
הימהאו םיקולא הרכזא טויפה תארוהל
ןידה ימילו הנשה תחיתפל
םיארונ םימיל דמח טקל
םיארונה םימיל םיגהנמו םיניד רחבמ
רועיש ךרעמ - רפוש תעיקת ינפל זמ רומזמ
םיינחמ
תורפוש - תונורכז - תויוכלמ
(םירופיכה םויל תוסחייתה חופיטב תורפס תארוה) הביש ילא קותינמ
רפושה תווצמ
(םייניבה תביטחל רועישל םיווק) רפושה תווצמ
הבושת יארקמ
הבושתה ןויער תארוה לע
הבושתה לע
'ה ךיתארק םיקמעממ - דובכ ןת ןכבו ,םיארונ םימיל הליפת יעטק
םיארונה םימיל םבמרל הבושת תוכלהב תולאש
תוחילסה ימיל רועיש
'ז-'ו-'ה תותיכל הבושתה אשונה לע רועיש
הכלהב - םתעב םימשג ,העורת םוי ,םילשורי :םיניד ירועיש
הנשה שאר תוליפתב םירועיש
תוכוסלו םירופיכה םויל ,הנשה שארל רזע תורוקמו םידומיל תינכת
פסה תיבב הליענ תליפת

הרות החמשו תוכוס

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
םינימה תעברא
םינימה תעברא
וסגי'גה תטישב םינימה תעברא
םידעומה תליפתב לגרל היילעה
םינימ 'ד תחיקל תווצמ םויקל תורעה
'ג-ו 'ב תותיכב הרות תחמשו תוכוס םיאשונה תארוהל העצה
הכוס יניד תארוהל רזע רמוח
תוכוסל - םיינחמ
הכוס תוכלה אשונב הדימל זכרמ
תוכוס
(המגודל החיש) החמשה לע
תוכוסה גחב דוסי תונויער

הכונח

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
הכונחל םירויצו םירויא
תכסמ - תוכונח עברא
הכונח יניינע תארוה
הכונחה גח תוכלה :השעמו הכלה
ונכוניחב הכונחה גח
לארשי תוליהקב הכונחה גח
יתדה רפסה תיבב הכונח גח
וניתורוקמב ולסכב הכ
םינידב תודובע - תבט-ולסכ
הכונח יאמ
'ד התיכב הכונח אשונ לע םירועיש םגדמ
הכונחל - םיינחמ
הכונחה גחל רועיש יכרעמ
יאנומשחה והיתתמ
רעונל ןועשעש - הכונח סנ
הכונח רנ
םיסנה לע
טטל הכונח אשונה תארוהל םיווק
הכונח אשונב ונימוד) דומיל יעושעש

תינעתו תבטב הרשע

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
םיניד תארוה
תבטב הרשע תארקל

טבשב ו"ט

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
טבשב וטל םיטשקתמ לכה
טבשב וט תארוהל תורעה
ץעויה ץעה - דקשה
טבשב וט
טבשב וט
יתדה רפסה תיבב טבשב וט
התיכב טבשב וט
הדשה ץע םדאה יכ
לארשי תוליהקב תונליאל הנשה שאר
ךתלחנ רהב ומעטיתו ומאיבת
טבשב וט תארקל רפסה תיבל ךירדת

תוישרפ עבראו םירופ

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
הליגמה יקרפל תויצרטסוליא
רחשה תליא
רתסא תליגמב רופיסה תונמא
םירופ תוכלה תארוהב תושגדה
הליגמה תאירק רחאלש םיטויפהו הכרבה תארוה
.'ה-'ג תותיכל םירופ תגיגח תינכת - דעומ םהל םיפיסומו
לארשי תוליהקב םירופה גח
םירופה ימי
םירופ ימי
םירופ ימי
תונמ חולשמ - םירופה גחל
םהינמזב הלאה םירופה ימי תא םייקל
הליגמ
םירופל - םיינחמ
םירופ לע דמלנ
םירופ סנ
רפסה יתבב םיניד תארוהל תוישרפ רדס
ונרפס תיבב םירופ
רוכז תשרפ
םינידב רועיש
תוישרפ עברא :אשונל רועיש יכרעמ ינש
(םירופ אשונב ונימוד) דומיל יעושעש
םירופ תארקל רפסה תיבל ךירדתה

חספ

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
עדוי ימ העברא
התארוהו חספה ליל תדגה
רדסה ליל תדגה לש הרבסהה
רפסה תיבב חספ יניינע תוארוה
?דציכ - דממה רפסה תיבב חספ יניד תארוה
סהיבב לט תליפת תארוה
חספ אשונב העידיהו היווחה
חספ תוכלהב םיגשומ תרבסה
חספ לש הדגהה תארוהל תורעה
לארשי תשרומב חספה גח
חספ לש הדגהב םיינרדומ םייטקדיד תודוסי
'ח,'ז,'ו תותיכל אשונ - חספה גחו םירצמ תאיצי
?תוהובגה תותיכב חספה גח תא ןיכנ דציכ
הרותה הרביד םינב העברא דגנכ
ידוהיה יתחפשמה ךוניחב איש תדוקנ - רדסה ליל
תואמצעה םויו חספה גח תארקל
אידג דח שרדמו םינבה תעברא שרדמ
םייניבה תביטחל רועישל םיווק - ךנבל תדגהו תווצמ
...אפסכב ...שדק ...ארות ...ךשמ
הנתשנ המבש תוישוקה 4 תארוה לע
חספ
םיטקלפב חספ
םילכ תלעגה ינידב רועיש
(חספ אשונב ונימוד) דומיל יעושעש
חספה גחל ןכות
רפסה תיבב גחה יניינע תארוהל תינכת

תואמצעה םוי

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
דוסי תותיכב תואמצעה םוי
תואמצעה םויל - םיינחמ
לארשי תואמצעל רושע

תועובשו רמועה תריפס

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
תועובשה גח אשונל דוסיה תותיכב הזחמהה
הרותה תאז
הנומאלו ךוניחל ףונמכ תועובשה גח
הריפסה ימי
דממה רפסה תיבב תועובשה גחו הריפסה ימי
תועובשל םיטקלפ טקל
רמועב גלל - םיינחמ
תועובשל - םיינחמ
תועובש לע דמלנ
תועובשה גח תארקל ךירדת
לארשי םעל לארשי תרות
רפסה תיבב תועובש ליל ןוקית

תבש

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
תבש תוכלהב ןויע תונויליג
רפסה תיבב ידוד הכל תארוה
תורנ תקלדה ןיד - עוש רוציקב הע ןמיס תארוה
תבשה םויב הכאלמ השעת אל בל תווצמ - ךוניחה רפס תארוה
תבשב הדימעה תוליפת תארוה
תבשה
יתדה ךוניחב תבשה
תבשב הירטמב שומישה
תבשה תריכז
דוסי יגשומו םייללכ תונורקע - תבש תוכלה תודוסי
םיניד תארוהב הנפמ תארקל
תוננגל ךירדמ + תונומת קית - תבש תארקל
הנח סדרפ ,םענ תיישרדמ - תבש תוכאלמ טלו תבש תוכלהב םיניד ןחבמ
הרזחו הייהש ,תבשב לושיב יללכ - םינידב תנוכתמ ןחבמ
תבשל - םיינחמ
תבש תוכלה - הרורב הנשמל חתפמ
'ט-'ה תותיכל העצה - תבשה אשונ
תבש םוחת יניד תרימשב תונמוימ תונקהל ןויסינ
תבשה תתיבש רפס
הליפת ןויע תארוה לע
תבש יקרפ
תבש
תוכאלמ טלו דוסי יגשומ - תבש
'הל תבש
התכלהכ תבש תרימש
תבשה תרות

תיבה תורשכ

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
תיבה תורשכ יניד תארוה
אבצב תורשכ תויעב תארקל םידימלת תנכה
םידומילה תוינכתב היתוכלשהו יגולונכטה ונרודב תורשכה
ונלש חבטמה
תיבה תורשכ
תנגגל תרגא - חבטמה תורשכ
םיכרעו םיגשומ - חבטמה תורשכ
בלחו רשב ,םיציב ,םד :אשונב םינידב ןחבמ
תיבה תורשכ יללכ - םינידב תנוכתמ ןחבמ

ורבחל םדא ןיב

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
וערו םדא
ערה תבהא
תומילא
דממה רפסה תיבל הכרדה יקרפ - הקדצ חרואב
הכלהבו ארקמב תורוקמב ורבחל םדא ןיבש תווצמ - םיבוט ךרדב
םהרבא לש וכרדב
ןיד תיב
ןיד-תיב
האנוהו הלזג
םידסח תולימג
םיניד רועיש תמגוד
תונוממ יניד
םבישת בשה תרבוחה תארוה
רוביצהו תלוזה שוכרל סחיה
בוטהו רשיה
תננגל ךירדמ + תונומת קית - םיחרוא תסנכה
תלוזה שוכרל תועגונה תווצמה תרימשל ךוניחל תוישעמו תוינויע תועצה
דימלתל - םבישת בשה
תננגל ךירדמ + תונומת קית - הדבא תבשה
ךומכ ךערל תבהאו
ורבח םע לועב אשונ - 'ה ינא ,ךומכ ךערל תבהאו
ךמע ךיחא יחו
ךוניחה רפסב חלש הווצמ תארוהב ונוב-הד תטיש םושיי
ארומו דובכ
הזחמ !בונגת אל
הוולו הוולמ
הקדצ תווצמ
םיינע תונתמ
ךנושל רוצנ
םידבועו הדובע
םימי שדוח ךשמב ןושלה תרימש

ץראב תויולתה תוכלה

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
תיעיבש יניד תארוהל תרחבומ היפרגוילביב
תורשעמ יודיו - תורשעמ רועיב
,דממה ידוסי-לעה רפסה תיבב הטימשה אשונ תארוה תייעב
תיעיבשה הנשב
יתדה רפסה תיבב הטימשה רבד
(אשונה תארוהל םימושיר) ץראב תויולתה תווצמה אשונה תארוהל םיפד
הטימשה תנשל ןוכרעמ - הטימשהו רכיאה
היתווצמו ץראה
הטימשה תנשב רבגומ דומיל תארקל הכרענ הבישיה
תיתינבתה הטישב תיעיבש תכסמו הטימש תוכלה
ץראב תויולתה תווצמה
הטימשה תווצמב יכוניחה ךרעה
הנשמב רועישל העצה
הרומל הכרדה יקרפו תורוקמ - להקה
יזכרמ יכוניח-ידומיל אשונכ הטימשה
.'ב תותיכל הטימש אשונב דימלתל הדובע תרבוח
ץראה תביח
הטימשה טוקלי
האולמו ץראה 'הל
הנוהכ תונתמ עבראו םירשע תארוהל
תורשעמו תומורת יניד חול
הטימשל תולועפ טקל
םירועיש טקל
תיעיבש תכסמ דומיל תארקל
הטימשה תבישיב השענהמ
תיעיבשב הדובעה ירוסיאב םיגשומ
הטימשה תווצמ ימעטמ
ץראה תכרבו הלח תשרפה ,הכלהל ארקמה ןמ
סהיבב פעבש הרותב םידומילה תינכתמ היגוס - לארשי-ץרא בוביח יגהנמ
תיעיבש תוכלהו תיעיבש תכסמ
הטימשה אשונב רועיש ךרעמ
לארשי ועבשוהש תועובש שולשו לארשי-ץרא בושיי תווצמ
הינידו הימעט - תיעיבש תווצמ
היקרפ הנבמ - תיעיבש תנשמ
הנוהכ תונתמ
תיעיבשב תויגוס
הטימשה תנשל רופיס
הטימשה לע
סהיבב הטימשה יניינע תארוהל תורוקמ טקל - הטימשה לע
ץראב תויולתה תווצמ סרטנוק
הטימש אשונב גולטק
השעמל תינימשו תיעיבש
ץראה תבש
הטימשה ,ןותבש תבש
ץראה תותבש
הטימשה אשונב הגצה - הווצמ לש הרכש
התע דעו זאמ - הטימש
דימלתל תוידומיל תויוליעפ תרדס - הטימש
הטימש יניינע דמללו דומלל ןכיהמו דציכ היפרגוילביב - ידומיל ךירדת ,הטימש
ץראל היהי ןותבש תנש
ץראל היהי ןותבש תנש
רשעמהו המורתה תרות
תורשעמו תומורת

השיאהו החפשמה

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
םינבו תובא
ותיבו םדא
ותיבו שיא
(תוכלה יקספו ונימכח תוארוה טוקלי) תווצמהו השיאה
םינבל תועינצ תוכלה תארוה
החפשמה תרהט אשונה תארוה
החפשמ תרהטל ךוניחה
םירוה דוביכ תווצמ ,תווצמה דומילל הכרדה ןויליג - תראובמה הווצמה
ךיקולא םע תכל ענצהו
החפשמ ייחל ךוניח
דבח תודסומב החפשמ ייחל ךוניח
?דציכ החפשמ ייחל ךוניח
ךמיא תאו ךיבא תא דבכ
תננגל ךירדמ + תונומת קית - םאו בא דוביכ
םתובא תיבל
ןיאושינה ליגב לארשי תבל
לארשי תונבל םייח רוקמ
תושיא יניד תארוהב יוסינ
םינשושב הגוס
רפסה תיבב הדומיל יכרדו תועינצה לע
הארוהל אשונכ - ןיאושינו תועינצ

תוכרבו הליפת

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
ונוקו םדא
יתד יתכלממה רפסה תיבל תימצע הדובעל תרבוח :םיכרבמ ונחנא
רודיסה דומילל רזע יפד :םיללפתמ ונחנא
הרומל ךירדמו דימלתל תפדפד ,'א התיכל רודיס - יטוקליב העתפא
דממה סהיבב הליפתה ןוגרא
הליפת ירואיב
תסנכה תיב
תסנכה תיב
הליפתה ביתנב
ןוזמה תכרב
יביטרגטניא עוצקמכ הליפתה תארוה
היתוכרבו עמש תאירק תארוה
םידליה ןגב תוכרבו הליפת תארוה
תורפסכ הליפת תארוה
'א התיכל הליפת רודיס תסנכה
תוכרב תוכלה
רודיסה
הליפתל ךוניחה ןיינעל תורעה
רודיסה תגיגחל העצה
תוכרב תוכלהב ישעמ ןחבמל העצה
הליפתה
רפסה תיבב הליפתה
רפסה תיבב הליפתה
רפסה תיבב הליפתה
םידליה ינגב הליפתה
הנידמה םולשל הליפתה
ןהינמזו תוליפתה
'א התיכב רודיסה תוגיגח
רודיסה תגיגח
הליפתל ךוניח
?דציכ - הליפתל ךוניח
תרוקיב רמאמ - תאצמו תעגי
רחשה תליפת קרפל הרומל ךירדמ : תאצמו תעגי
?ןיכרבמ דציכ
הליפתה תארוהל
הליפתה תארוהל
הליפת ינחל
השעמל הכלה םינידה דומיל
הליפתה תנקתהל המורתכ רודיסה דומיל
םינידב ןחבמ
דימלתל - הכרבל רטמ
ןוזמה תכרבבש תונויערה תכסמ
הדועסל םיידי תליטנ תווצמ
םידליה ןגב תווצמו תוכרב ,הליפת לע והשמ
ךרדה תליפת רדס
םילגר שולש ,תבש ,לוח ימי לש הדימעה תליפת תרכהל תימצע הדובע
בלבש הדובע
ללחה שוביכ ןדיעב בלבש הדובע
דממה סהיב לש תוהובגה תותיכב םידימלתל הליפתה לע דוע
הליפת ינוקיתו הליפת ינויע
ןוזמה תכרב תארוה לע
הליפתה תארוה לע
'א התיכב הליפתה לע
הליפת ןויעב רועישל םיווק
הליפתה תארוהב הרזח ירועישל םיווק
דממה סהיבב תירבע רועישב הליפת יעטק דמלל ךיא :וא בקעי תנשוש
עמש תאירקו הנומאה ירקיע רשע השולש
הבשחמבו הכלהב - הליפתה תייגוסב םינויע - הליפת ירועש
םיידוסי רפס יתבב עמש-תאירק תארוהל תינכת
הליפת תארוהל תינכת
העצה - רודיסה תסנכהל תינכת
הליפת
תדמולל תרבוח הליפת
העובק הליפתו תיעבט הליפת
יטקדיד דוביע - הדימע תליפת

ןיליפתו הווצמ רב

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
ףסוי תרופ ןב
באוי הדשו הבגנ יצוביקב הווצמ רב
הווצמ-רבה
יתכלממה רפסה-תיבב הווצמ-רבה
םיגהנמו תוכלה טקל ,תווצמל תעגה
תווצמל הסינכה
יתכלממה רפסה תיבל לזח תבשחמו הפ-לעבש הרות - תואל ךל היהו
הווצמ-רבה תנש - 'ז התיכ
יקסבורטסוא םייניבה תביטח - הווצמ-רבה תנש - 'ז התיכ
יתכלממ רפס תיבב תודהי - הווצמ-רבה תנש - 'ז התיכ
ןיליפתב ןישה לע
הווצמ-תב טקיורפ
יגהנמ ללוכ ,הווצמ-רבל לזח ירמאמו ןיליפתו תיציצ יניד טקל - החמש לוק
ןיליפתה תוכרב אשונב ,'ב ףיעס ,הכ ןמיס הרורב הנשמב רועיש
הווצמ-רב תינכת
ןיליפת
בשחמ ןוטילקת - ןיליפת

הנשמ

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
הלא לכ ללכב התיה הלמשה ףא
ןירדהנס תכסממ תוינשמ יפל ןיד תיבו טפשמ ירדס - ןיד תיב
םימש תוכלמ לוע לבקל הנכהה יכרד
תורומל רנימסב הנשמ תארוה יכרד
?תונבה לש םידומילה תינכתמ 'א קרפ הטוס תכסמ תא איצוהל שי םנמאה
ןינמואה תא רכושה - ןויעב הנשמ דומילל המגדה
תונבל הנשמה תארוה
הקמעהה ךרדב הנשמ תארוה
הליעפה הדימלה ךרדב הנשמ תארוה
דומיל לש ינש רוזחמב הנשמ תארוה
'ט-'ז תותיכב תואיצמ ולא קרפב 'ה-'א תוינשמ תארוה
תרבגומ המרב חינמה קרפ תארוה
הנשמה תריש תארוה
הנשמב רועיש תנכה
ארמגה תייגוס םוכיסל סיסבכ הנשמה
הטושפכ הנשמה
יכוניחה הכרעו התארוה יכרד - רעונל הנשמה
הנשמה דומיל לש הקידותמה
תואיצמ וליא תנשמ תארוהל העצה
םירוכיב תכסמב 'א קרפ תארוהל העצה
הנשמב רועישל העצה
םייניבה תביטחב ןילוח תכסמב 'א הנשמ ,'ו קרפ תארוהל תועצה
תובא תכסמב רועיש יכרעמל תועצה
הנשמה תארוהל רזע רמוחכ וילכ יאשונו ךורעה ןחלושה
הנשמל ץר יווה םלועלו
הנשמ - 'א תרבוח נ ,הדגאהו הכלהה ידומילב רזע תורבוח
(תוכרב תכסמ) רפסה תיבב הנשמה תארוהל
הנשמ תארוהל
אמוי תכסמב הנשמה יקרפ תארוהל
תונבל רפס יתבב הנשמה דומיל
הקמעהב הנשמ דומיל
תחא הנשמ לש השוריפל
תוכרב תכסמב 'ט-'ו םיקרפ לע ןחבמ
הנשמב יוסינ ינחבמ
הקמעהב הנשמב םינחבמ
הנשמב הזחמ
הנשמ ירדס השישל חתפמ
תוכרב תכסמ - דליל הנשמ
םידימלתל הנשמ
תוכרב תכסמ - הכורע הנשמ
הכוס תכסמ - תוריאמ תוינשמ
לארשי-ילודג ייח תרכהו הכלההו הנשמה דומילב םייכוניח תונויסינ
הנשמה תארוהב םיידותמ תונויסינ
תינעת תכסמ - הנשמב תודובע
'א הנשמ ,'א קרפ ארתב אבבב םינויע
םיינוכיתה רפסה יתבב הנשמה תארוה לע
הנשמה תארוהב הפ-לעבש הרותל בתכבש הרות ןיבש רשקה לע
הקמעהב הנשמ דומיל לע
הקמעהב הנשמ דומיל לע
הנשמה תארוהב הבישחה חותיפ
תישישה םידומילה תנשל דימלתל הנשמ יקרפ
תוכרב :הנשמ יקרפ
ןירדהנס :הנשמ יקרפ
הנשה שאר :הנשמ יקרפ
דימת :הנשמ יקרפ
הנשמב תולאשב תרבגומ המר
הנשמב תולאש
תובא תכסמל ןויע תולאש
הנשמב רועיש
('ה התיכ) הנשמב רועיש
('ח הנשמ ,'ו קרפ תוכרב תכסמ) הנשמב רועיש
.'ט הנשמ ,'ג קרפ אמק אבב הנשמב רועיש
האושה םויל הנשמב רועיש
'ה הנשמ ,'ב קרפ הליגמ הנשמב רועיש
תינויע 'ט התיכב - תוכרב תכסמ הנשמב רועיש
'ד קרפ הנשה שאר הנשמב רועיש
'א הנשמ לבוחה קרפב רועיש
הנשמב ליגר ילטנורפ רועישב םיירקיע םיבלש
הכרעו הביט - תובא תכסמב הלבקה תלשלש
הנשמ תארוהל - הרומל ךירדת
תובא יקרפ תארוהל תיגוגדפ תינכת
תובא יקרפ יפ לע הרות דומלת

לארשי תבשחמ

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
תורתסנב קסע ונל ויא
םימכח ידימלתל סחיה - םימכח תנומא
לארשי תבשחמ תארוהב תויניינעו תויגולודותמ תויעב
תירוקמה לארשי תבשחמב תוגה
תודהיב הפקשהו תוגה
שודיחל תרוסמ ןיב - לארשי תבשחמ תארוה
רפסה תיבב לארשי תבשחמ תארוה
תונבל לארשי תבשחמו פעבשות תארוה
עדמלו הנומאל ךוניחה
אבה םלועה
תודהיה תבשחמב תינכת תעצה
רפסה תיבב לארשי-תבשחמל םירומ תרשכהל הקיטקדידב סרוקל תינכת תעצה
תונויצלו לארשי תבשחמל דוסי :ךנתה
םימכח תנומאל ךוניח
תידוהי היפוסוליפב םירועיש רשע-השימח
לארשי תבשחמ תודוסי
?לארשי תבשחמב בוט רועיש ןיכהל דציכ
לארשי תבשחמב תינכתל אובמ
דמשת ,לארשי תבשחמב תורגבה ןחבמ
רמאמהו הסמה רחבמ
ודועייו םדאה תוהמ
תויכוניחה ויתוכלשהו ירזוכה רפסב הלוגסה ביטומ
הניחב עוצקמכ תודהיה תבשחמ
לארשי תבשחמב םידומילה תינכתל אובמכ לזח תבשחמ
תורגבה תוניחבל הנכה - לארשי תבשחמ
תורגבה תוניחבל הנכה - לארשי תבשחמ
?דציכ - עוצקמכ לארשי תבשחמ
םינורחאו םינושאר יפמ
שדוקה תועוצקמ ןיב לארשי תבשחמ לש המוקמ
לארשי תבשחמ תארוהב אובמ יקרפכ לזח תבשחממ תורוקמ
לארשי תנומא לע
לארשי תבשחמ תארוה לע
אובמ יקרפב םידומיל תינכתל העצה - לארשי תבשחמ תארוה לע
הרות דומלת לש וכרע
ונדימלת ברקבו ונברקב הנומאה חותיפ
ךוניחו תוגה יקרפ
לארשי תבשחמב םיקרפ
'ט תותיכב לארשי תבשחמ דומילל החיתפ - םיו ןיעמ לש ריש

םישרדמ

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
הדגאל השיג
לזח תודגאב םינויע ?יהמ - הדגאה
רפסה תיבו הדגאה
הדגאה ישרדמ תארוהל
לזח תודגא לע ,םינורחאו םינושאר ,לזח ירבדמ
תישארב ישגפמ
תינוכית הארוהב ויתויעבו הדגאה עוצקמ
תורוקמ ףסוא - הדגאב לזח ירמאמל תוסחייתה לע
ןוכיתה סהיבל הדגאה לש הכרע
הדגא יקרפ
הארוהו דומיל תודיחי ,הדגאה תורפס תארוהל הכרדה יקרפ
תוכלמו הרות
רפסה תיבב סולקנוא םוגרת

דומלת

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
תובותכ תכסמב םיללכו םיגשומ ,םיחנומ ,םירמאמו םיידומלת םיבינ ןוגרא
םיידוסי-לע תודסומב דומלת תארוהב תונורתפו תויעב
('א ,אי אמק אבב) ןלזגו בנגל ןימש ןיא תייגוס םוכיס רוריב ןויליג
(די ןישודיק) ירבע דבע תייגוס חותינ - ארמג ףד ןיבהל הצור ינא םג
םיליחתמל ארמג
ויתוחור שולשמ ורבח תא ףיקמה תיגוס - הארוהל איגוס חותינל אמגוד
(תפקמה הארוהה תטיש) דומלתל הקיטקדיד
הבישח תוינבת ךרד דומלתה תארוהל תפסונ ךרד
דרפס ישרוגמ ברקב דומלתה דומיל תטיש לע שדוקב םיכרד
הליעפה הדימלה ךרדב ארמגה תארוה
םיליחתמל דומלתה תארוה
םייוכיסו םיישק :תינוכיתה הבישיב דומלת תארוה
ימלשוריה דומלתה תרזעב ארמגב רועיש תנכה
ארמג ירועישב הכלהה לא תוסחייתההו הכלה ירפס תרזעב ארמגב רועיש תנכה
'ח תותיכל דומלתב יצראה ןחבמה
ארמגה תארוהב ידודחל לש הרטמה
ורבח לצא תיבח דיקפמה הייגוסה תארוהב תודובעו םיליגרת תכרעמל העצה
םייניבה תביטחל ארמג רועיש םלוכ דגנכ הרות דומלתו
דמוללו הרומל ,דימלתל רזע רפס ,אעיצמ אבב - לבקמה קרפ דומילל אתורבח
הרות תבהא - הרות דומלת תווצמ ,דומלת תארוה לע השדח תיטקדיד הבישח
ןינמואה תא רכושה קרפל תאצמו תעגי
רחשה תליפת קרפל תאצמו תעגי
דומלתה תפוקתב לבב ידוהי
בוט םוי
העורת םוי
וראק ףסוי 'ר ןרמל ארמגה יללכ
:אע ,הק-בע ,דק לבקמה קרפ אעיצמ אבב :אקסיע יניינעב אבר ירמאמ
הרומלו טנדוטסל ,דימלתל רזע רפסו עקר רמוח ?דומלת והמ
ךוניחה דרשמ לש םידומילה תינכת יפל םיינוכית רפס יתבל ארתב אבב תכסמ
םירבסומו םישרופמ ,םירחבנ םיקרפ ,תובותכ תכסמ
תוכמ תכסמ
ול-טכ ,ןישודיק תכסמל דימלתל הדובע תרבוח - ןבו בא תווצמ
דומלתה תארוהב הקיטקדידה תיעבל והשמ
...האופר ,עדמ יאשונב תודהיב הילאוטקאל הידפולקיצנא - תולוכשאה ילחנ
תונוש תומרל תונוש תוטישב איגוס חותינ
ארמגב היגוס תארוהב יטקדיד תעד לוקישל תיתשתכ ןכות חותינ
תושה תורפס
תוכמ תכסממ היגוס לש יטקדיד דוביע
דומלת תארוה לש הקיטקדידה לע
דומלתה תארוה לע
ארמג ירועישב ןהב תשרדנ הרותהש תודימ גי תארוה לע
(ןבה לע באה תווצמ) תידומלת איגוס תארוה לע
דומלתל הקיטקדיד רפסה תעפוה םע
םיחספ יברע
תיתינבתה הטישב דיקפמה קרפ
לודג ןהכ קרפ
דומלת יקרפ
דומלת יקרפ
(אעיצמ-אבב תכסמ) דיקפמה קרפב תובושתו םוכיס תולאש
(איגוסב ןויע יכרד לע) עקרקב םינש 'ג תקזחל רוקמכ דעומה רוש
תינוכית הבישיל ןורתפכ ,סשל תודימצב תואיקבה - תויגוסה תטיש
הדובע יפד יפע םישרפמ םע איגוס תארוהל ךרד) ותומכ םדא לש וחולש
ןיזחוא םיינש
תרדס ,דומלתב תויגוסו םיגשומ ,םיחנומ תארוהל הרומל ךירדמ - ןיזחוא םיינש
דומלתב תויגוסו םיגשומ ,םיחנומ תארוהל תינויזיוולט הרדיס - ןיזחוא םיינש
תרדס ,דומלתב תויגוסו םיגשומ ,םיחנומ ,דימלתל הדובע יפד ,ןיזחוא םיינש
דיקפמה קרפ ,תופסותה ירבד לע שוריפו ירואיב ,תופסותה ירעש
אעיצמ אבב ,תופסותה ירבד לע שוריפו רואיב ,תופסות ירעש
דיקפמה קרפ - אעיצמ אבב תכסמ ילבב דומלת
תוכמ תכסמ ,ילבב דומלת

יתכלממה ס"הב תודהי תארוה

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
(ינוליח ךוניחב םיידוהי םיכרע לע) םייתרוקיב היהנש הצור םיהולא
תינוליח הביטנרטלא
(ינוליחה רפסה תיבב הליפתה דומיל) ?םותחה רפסכ רוזחמה היהי םאה
תידוהיה העדותב תורובה
ילארשיה ךוניחב תודהיה ידומיל לש םייגולואידיאה םיסיסבה
תווצמ םימייקמ םניאש םידימלתל הרות תארוה
!?ילש היעב אל וז - תוצופתבו לארשיב ידוהיה םעה
תודהי רתוי םישרוד םינוליח
תידוהיה הנידמב ידוהי ךוניח
תידוהי תוהזל ךוניח
תיכוניח היצפסנוק - םייתכלממה רפסה-יתבב תודהי
יתכלממ סהיבב תופיכ
תידוהי תוביוחמו תודהיה יעדמ
תודהיב םיגשומ לע םיינוליח רפס יתבב איו 'י תותיכ ידימלת לש עדיה
תודהיל ךוניחה לע
תודהיה ידומיל לע
ינוליחה ילארשיה ךוניחב תודהיה ידומיל לע
?ץראה-םע וא רפסה-םע
ילת תשר לש רפסה יתבו םירוה :תידוהי תוהז חותיפ
תודהיה םוחתב םידומיל תוינכת חותיפ
(קוק היארה ןרמ תבושת) ינוליח דסומב הרות ירועיש
תד יאשונל תונוש תושיג :ןייש תללכמב ןויע םוי ירחאלש םירוהרה) לוחה ןועש
?דציכ ,ינרותה ךוניחה רובגת


תוצופתב תודהי תארוה

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
?לבב
הנאת הלע וא הב טשקתהל הצונ :הלוגב ימוי תת סהיבב דומלתה תארוה
.. הנאת הלע וא הב טשקתהל הצונ :ימוי תת סהיבב דומלתה תארוה
םלועב תודהיה יעדמ תארוה
הלוגב הפ-לעבש הרות תארוה
הלוגב הפ-לעבש הרות תארוה
הלוגה ידליל הפ-לעבש הרות תארוה

הארוהב רזע יעצמא

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
.יס.יפ בשחמ - ערה תבהא
.יס.יפ בשחמ - ןינהנה תוכרב
(רוקרז) םידלי ןותיעב המישר תועצמאב הכלה תארוהל אמגוד
תתנכותמ הטישב הכלה תארוה
ךוניחה תכרעמב תודהיה תועוצקמ תארוה תורישב תידומילה היזיוולטה
.יס.יפ בשחמ - ירבעה חולה
םינידהו ארמגה תארוה תורישל בשחמה
םייח ץפח ץוביק ,ראיורב רד שע דממה סהיבב תיגוגדפ-תיתכלהה הדבעמה
.יס.יפ בשחמ - ךנבל תדגהו
.יס.יפ בשחמ - ויחאו ףסוי
.יס.יפ בשחמ - המחלמ חושמ ןהכ
ןינהנה תוכרב ,הליפתה לע :תושדח תודמול
.יס.יפ בשחמ - תיציצל םכל
.יס.יפ בשחמ - דומלתל תונכומ
.יס.יפ בשחמ - ץראב טושמ
.יס.יפ בשחמ - קדצ טפשמ
.יס.יפ בשחמ - המלש טפשמ
.יס.יפ בשחמ - הליפתה לע
תודהיב םיגשומ תינויזיוולטה הרדסב קרפ - תוזוזמ לע
בשחמ תועצמאב יטסינמוה רמוח דומילל םיטדנוטס תודמע
בשחמ תועצמאב תינדיחי תארוהל תעד טקייורפ
הקיטסינמוהב בשחמ ישומיש
סלוקרה ךסמ םע .יס.יפ בשחמ - עדוי ימ ךנת
.יס.יפ בשחמ - תירחש תליפת


םילועל םימאות דומיל ירפס

דבלב םירמאמהו םירפסה תומש תא תללוכ ןאכ תגצומה המישרה
ןאכ ץחל ריצקתו םוסרפה םוקמ ,רבחמה םש תא תללוכה המישר תלבקל
ידוהי תויהל
תודהיב םיחנומ
רמתו השאס
ויקוחו םע
יניסמ הרות
הוויצ הרות