א השרפ

- קרפה ךשמה -


,סניתאב ארגת יבג לזא םלשורימ דח .ה

,תונחב לבקתיא אתא
.ארמח ןייתשו ןיבתי ןורש ישנ ינב חכשא
.[םש ןושיל הצר=] .ןמת ךומדמ יעב התשו לכאדמ
,יאנסכא שנ רב לבקנ אלד ןניב ןידבע :היל ןירמא
.ןיציפק תלת ץפקד דע אלא
?ןיציפק ןותא ךיא עדי אנא ימו :ןול רמא
.ךתווכ ךרתב אנא דבעאו יומדוק דיבע םוק ,אלא
.תונחד יעצמב חכתשאו ,ץפקו ןוהנמ דח םק
,אתונחד אמופ אערת לע חכתשא ןרחוא ץפקו
.ארבל חכתשיאו ןרחוא ץפק
,ןוהיפאב אערת דרטו םק
.ןוכל תדיבע ,יל דבעימל ותיבעד המ ןוכייח :ןול רמא


םלשוריל אתא סניתאמ דח .ו

.ןיטירפ היל בהי ,אקוני דח חכשא
,ןיבניעו ןיניאת ןל יתייאו ליז :היל רמאו
.ילגרב אנאו ךתטורפב תא .ךליח רשיי :היל רמא
.[תונקל ךלוה ינאו ,תוטורפ תתנ התא :םיפתוש ונחנא=]

.גלפ בס :היל רמא אתאד ןמ
[םיעורגה תא ומצעל קוניתה חקל=] ,ןישיב הידיד ימוק ביהיו אקונימ בסנ
[םדא ותואל ןתנ םיבוטה תאו=] .ארבג אוההד ימוק בהיו יתיימ הוה אייבטו
.איגס ןוניא ןימיכח םלשורי ינבד ןירמא ןוניא תואבט :רמא
,הידיד ןמ ןיטירפ בהי אלד עידי הוהד ןיגב ןמ
,ארבג אוההד הימוק בהי אתאבטו ,אשיב היל בסנ
,[לרוג ליפנ=] ןיזואג דיבענ את אלא
,ךבג יל יתאו ליזא אנא יא
יומדק תיאד המ ךל יתא ןיאו ךמק תיאד ןאמ בסנ
.ביסנ תא
.[תוריפה תא ופילחהו ,לרוג וליפהו=] .היל הוהד המ בסנו ,ןוהיניב ןידבעו


םלשוריל אתא סניתאמ דח .ז

,אקונימ דחא חכשא
.ןיטירפ היל ביהיו
.[ךרדל=] אטרטסיאל בסיאו ריתואו עבשאו לוכאד המ יל יתייאו חכשאו ליז :היל רמא
.אחלימ היל יתייאו אוה לזא
?יל יתייתד ךל ירמא אחלימ :היל רמא
ריתונו עבשנו לוכינד המ יל יתייא ליזיל תרמא ןכ אלו :היל רמא
!?אטרטסאל בסיאו
.אטרטסאל בסיתו ריתותו עבשתו לוכיתד היב תיא ,ךייח


םלשוריל אתא סניתאמ דח .ח

,[רובש היהש ךלשומ ןבא ילכ ,הכודמ=] אקלטמ אכודמ דח חכשא
,אטייח יבג הילבואו היבסנ
[הרובשה הכודמה תא יל רופת=] ,אריבת אכודמ ןידה יל טייח :היל רמא
[לוח וצמוק אולמ ול טישוה=] .אלח היצמוק אלמ והיא היל קפא
.[רופתאו לוחהמ םיטוח יל רוזש=] .היל טייח אנאו ןיטוח יל רוזשד :היל רמא


םלשוריל אתא סניתאמ דח .ט

.ןיטירפ היל בהי ,אקונימ דח חכשא
.[תוניבגו םיציב=] .ןיצבחו ןיעב יתייאו ליז :היל רמא
,אתאד ןמ
[הנבל זעמ וזיא=] ,יתרויח אזיעד אצבוח איה אדיא יל ימחא :היל רמא
?יתמכוא אזיעד איה אדיאו
[רגובמ םדא התא=] ,בס רבג תא :והיא היל רמא
[הנבל תלוגנרתמ הציב וזיא=] ,יתרוויח אתלוגנרתד אתעיב איה אדיא תא יל ימחאו
.יתמכואד איה אדיאו


םלשוריל אתא סניתאמ דח .י

.אנהכ דח חכשא
?השוע ןשע המכ ,םיצע תליבח=] ,ןנת ןידבע המכ ןיסיקד אלבומ :היל רמא
[ןשע הלוכ - הבוטר איהשכ=] ,ןנת ןלוכ הוה הביטר דכ :היל רמא
,הלכא אשא אתלתו םטק אתלתו ןנת אתלת איה ,השיבי דכ
.[תלכוא שא שילשו ,רפא שילש ,ןשע שילש ,השבי איהשכ=]
.הכרעמה יצעמ ?הל ףילי ןיה ןמ


םלשוריל אתא סניתאמ דח .אי

,ארפס יבל לע
.ןוהיבג ןמת הוה אל ןוהיברו ןמת ןובתיד אקונימ חכשא
.ןיביגמ ןוניהו ןול לאש הוה
,הירבחל חצנו אתלאש ליאשד לכד ןניניב דיבענ את :היל ןירמא
.[וידגב תא וחקי=] .יונמ היל ןיבסנד
.ןיא :ןול רמא
.[םינושאר ולאש ,םוקמה ינב םתא=] .היל ןימידקמ ארתא ינבד ןותא :רמא
.בס רבג תאד תא רומא :היל ןירמא
:ןוניא המ אילימ ןידה :היל ןירמא
[םיגזומ םינשו םיסנכנ הנומשו םיאצוי העשת=] ,ןיגזמ ןירתו ןיללע אינמתו ןיקפנ העשת
.[התשמב םישמשמ 24 -ו התוש דחאו] ?ןישמשמ העבראו םירשעו יתש דחו
.יונמ ןיבסנו ,ןול ביגמ לוכי אלו
,ןוהיבר ןנחוי יבר יבגל אתא
,ןוכיבג תיא אתבר אתשיב אדה לכ ,יבר אהא :היל רמא
.[וידגב םיחקול םתאו חרוא אבש=] ?יונמ ןיבסנ ןותא ןוכיניבל אינסכא שנ רב אתא דכד
,ךל ןורמא אלימ אמלד :היל רמא
?ךינמ ןיביסנו ןוהל ביגמ תלכי אלו
.ןיא :היל רמא
?ךל ןורמא המו :רמא
.יל ורמא ןכו ןכ :היל רמא
[הדיל יחרי העשת=] ,אתדיליד אתנטיבד יחרי ןיליא ןיקפנ העשת ינב :היל רמא
[הלימ ימי הנומש] .אתריזגד ןימוי אינמת ,ןיללע אינמתו
[בלח םיגזומש םיידשה ינש=] ,ןיגזמ ןוהיורתד אדד ירת ןיליא ,ןיגזמ ירתו
[התוש - קוניתה - דחאו=] ,דיליתאד אקונימ אוה יתש דחו
.[הקיניה יחרי 24=] .אתוקנימ יחרי העבראו םירשע ,ןישמשמ העבראו םירשעו
:הילע ןורקו ,יונמ בסנו ןול ביגמו אתא רתלאל
.יתדח םתאצמ אל יתלגעב םתשרח אלול (די םיטפוש)


םלשוריל אתא סניתאמ דח .בי

[המכח ןושל דמל אל םינש שלש =] ,ףילי אלו אתמכוחד ןשיל ףלימל גלפו ןינש תלת דבע
[רוויע דבע הנק םינש 3.5 רחאל ,ריוע אוהו דבע דח ןיבז ,גלפו ןינש תלת רתב
.[!רוויע דבע יתינק םינש 3.5 ירחא רמא=] !ריוע דבע תינבז גלפו ןינש תלת :רמא
קוחרמ יפצו יגס יפט םיכח אוהד ,ךייח :היל רמא
,יליפ ןמ ןוקפנד ןמ
.[ונינפלש הרובחל ףרצהל רהמנ ,דבעה רמא=] .אתייול יטמנד ,דוג :היל רמא
[?ונינפל תכלוה הרובח םנמאה=] ?ןנימוק אתייול תיאו :היל רמא
,אגרפ אדחב אריוע אדח אקנא ןנימוק תיאו .ןיא :היל רמא
,[תחא ןיעב תרווע הקנא ונינפל שיו ,ןכ=]
[תודאנ ינש הנועטו םירבוע ינש הנטבבו=] ,ןיקיז ןירת הינעטו ,ןירת הנטבו
,[ץמוח לש דחאו ןיי לש דחא=] ,םיסבד דחו רמחד דח
.םמע אלמגו ,ןילימ עברא הקוחרו
[ףרוע רובש םע=] .לדק ריבתד אמע :היל רמא
[?תחא ןיעב תרווע איהש עדוי התא ןיינמ=] ?אניע דחמ אימס איהד ,עדי תא ןנמ אניע אדחב
[ךרדה לש דחא דצב הלכאש=] ,עיר אל דחאו עיר אחרואד הבג דחד ימח :היל רמא
.[?עדוי התא ןינמ םימואת הנטבבש=] ?עידי תא אנמ ןירת הנטבדו
.[םמוקמ יתיארו ךרדב הצבר=] ןוהיורתד ןוהירתא אתימלו הל תיעבר :היל רמא
[..תודאנ ינש הנועטשו=] ?םיסבד דחו רמחד דח ןיקיז ןירת הניעטד עדי תא ןנמ:היל רמא
סיססת אמיסבו גיפס ארמחד אתייפטמ ןמ :היל רמא
.[ףצ ץמוחהו גפסנ ןייה - ורשנש תופיטהמ=]
?תעדי ןינמ יוג אוה גיהנמ= למגהש=] ?עדי תא ןנמ םהמע אלמגד -
,[ךרדה עצמאב ןיתשהש=] אחרואד ןווסימב ןותשיאד -
.אייוז אדח אלא ,אחרואד ןווסמב ןיתשימ אל ,יאדוהיו
[?תעדי ןינמ ןילימ העברא םיקוחרש=] ?עדי תא ןנמ ןילימ העברא הקחרו -
,ארכנימ אלמגד היתסרפ ןילימ העברא דע :היל רמא
.ארכנימ אוה תיל ןלהלו ןאכמ


םלשוריל אתא סניתאמ דח .גי

,איגס םלשורי ינבב [געול=] ילפמ הוהו
?ןבג היל יתיימו ליזיי ןאמ :ןירמא
.[חלוגמ ושארשכ ואיבא=] עירג הישירו ,היל יתייאו ליזיא אנא :דח ןול רמא
.ארבג אוהה יבג לבקתיא ,סניתאל ימלשורי לזא
,הילדנס דח קיספא .אקושב אלייטל ןוהייורת ןיקפנ ארפצל
.אלדנס יל הידבעו ןידה [הרקי עבטמ=] אסימירט ךל בס :אנמואל היל רמא
.היל הידבע
,אתירוח אלדנס קיספיא .אקושב אלייטל ןוהיורת ןיקפנ רחמל
.יליד אלדנס ןידהל ,אנמואב היל הידבעו ליזו אסימירט ןידה ךל בס :היל רמא
[?םילשוריב םילדנס םירקי ךכ לכ=] ?ןוכיבג אילדנס ןירקי ןידה לכו :היל רמא
.ןיא :היל רמא
?ןירניד המכמ :היל רמא
.ןירניד הרשעו העשתמ :היל רמא
.םירניד הנומשמו העבשמ ,ןיליז ןוניא דכו
?יל היתי תנבזמ אתרוחס אדחב ןוכיבגל אנתא יא :היל רמא
.יתעדמ רב אתנידמל לועית אלד אלא .ןיא :היל רמא

,םלשוריל קלס היל לזא ,אילדנסד אתרוחס ןיבזו אדיבע דיבעד המכ
[םילשורי ירעשב בשיו ותרוחס םע ינויה אב=] .אתנידמד יליפ ערת לע ביתיו
,אתאד ןויכ ,אתאו הירתב חלש
,יהוניבז אנבזמל שנ רב לועיי אלד ןניניב ןנידבע :היל רמא
.יופא רורחשו עירג הישיר ןכ םא אלא
[םירוחש םינפו חלוגמ שאר םיכירצ םירכומהש םילשוריב םכסומ :ינוויל ידוהיה רמא=]
?יתדיבע ןיבזאו ישאר ערג אנאד קזנמ אנא המו :היל רמא
.אקושד ןווסימב היבתואו היבסנ ,הישיר ערגד ןמ
,אלדנס הינימ ןבזמל יתא שנ רב הוה דכו
?הוה המכב אגוז אלדנס ןידה :היל רמא
.ןירניד העשתמ וא ןירניד הרשע ןמ :היל רמא
.ןירניד אינמתמ תיחפ אנא תיל ,םרב
,אלדנסב הישיר לע היל חפט הוה עמש הוה דכו
.ןיבז אלו היל ליזאו
.יארתאב תיוה דכ ךל תימלש אתשיב אדה לכ :היל רמא
[?אנותאב - יריעב יתייה רשאכ ךמע יתגהנ ךכ=]
.םלשורי ינבב [געלת=] ילפת אל אבהלו ןאכמ :היל רמא


.ןימלח רשפמ הישפנ דבע יאתוכ דח .די

:רמאו יסוי יברב לאעמשי יבר עמש
!אתירבב אילפמד האתוכ אבילד אשפט ןידה ימחאו ליזיא אנא תיל
.היבג היל ביתיו לזא

:היל רמא דח אתא
,אחשימ הקשמ אתיז ימלחב תימח
:יאתוכ היל רמא
.איגס רוהנב רוהנ ימח תא .רוהנ אחשימו רוהנ אתיז
:לאעמשי יבר היל רמא
.םיכח אוה הימיא ,ארבג אוההד היחור חפית

:היל רמאו ןרוח אתא
,התרבח העלב דח יניע ימלחב תימח
.איגס רוהנב רוהנ ימח תא ארבג אוהה :היל רמא
:יסוי יברב לאעמשי יבר היל רמא
,היל תיא ןינב ןירת ,ארבג אוההד היחור חפית
.הירבחל םיכח ןוהנמ דחו

:היל רמאו ,ןרוח התא
[דחא בכוכ יתעלבש יתמלח=] .בכוכ דח תיעלבו ימלחב תימח
:ארבג אוהה היל רמא
,רוהנ אבכוכ איגס רוהנ ימח
.ארוהנ לע ארוהנ אה רוהנ התאו
:לאעמשי יבר היל רמא
,ףילי ןה ןמו לטק האדוהי ,ארבג אוההד החור חפית
,(וט תישארב) היירק ןידה ןמ לאעמשי יבר
.םיבכוכה רופסו המימשה אנ טבה

:היל רמאו ןרוח אתא
,ןינייע תלת יל תיא ימלחב תימח
:ארבג אוהה היל רמא
איגס רוהנ ימח
:לאעמשי יבר היל רמא
,ארבג אוההד ,היחור חפית
.ארונת אדחו הידיד ןיתרת אוה ייפא

:היל רמאו ןרוח אתא
,יולמל ןיתיצמ אמע לכו ןינדוא העברא ימלחב תימח
.איגס עימש :היל רמא
:לאעמשי יבר היל רמא
,אוה ןיבוכ בבגמ ארבג אוההד היחור חפית
.ייומדק ןמ ןיקרע אמע לכ ,ןוהל ןיעט אוה דכו

:היל רמאו ןרוח אתא
,ןיחול העבראו םירשע הבו סקנפ דח ןיעט אניוהד ימלחב תימח
,אכה ןמ קיחמו אכה ןמ ביתכ הוהו
.אכה ןמ קיחמו אכה ןמ ביתכ
:ארבג אוהה היל רמא
,ןיגס היקסע יוהיו יוברל קילס
,אכה ןמ קיחמו אכה ןמ ביתכ אוהו
.אכה ןמ קיחמו אכה ןמ ביתכ
:לאעמשי יבר היל רמא
,אעדרמ ארבג אוההד היחור חפית
,ןיעקרמ העראו םירשע הבו היל תיא
.אכה ןמ עזבתמו אכה ןמ היל טייח

:היל רמאו ןרוח אתא
,ןיסחד ,ארסימ היבו אינק ןיעט אנאד ימלחב אניזח
:ארבג אוהה היל רמא
.וברל קילס
:לאעמשי יבר היל רמא
,ארבג אוההד היחור חפית
,סיסב הילוכ קיפנו היל תיא ארמחד ארצוא
,ארק םופל היברגב הינותייו אמלע ילוכ ליזאו
.ןיסח היב אשבכימל

:היל רמאו ןרוח אתא
.ןוהיתועבצאב יל ןימחמ אמלע לכד ,ימלחב תימח
:ארבג אוהה היל רמא
.ןוהיתועבצאב יל ןימחמ ,אמע לכו וברל קילס
:לאעמשי יבר היל רמא
.ךל רתפ אנאו ירגא יל בה
.אוה ריתפ רבכ :היל רמא

:היל רמא ןרוח אנמיז אתא
,ןוהיעולב יל ןיחפנמ אמע לכד ימלחב תימח
,ןוהיתועבצאב יל ןיסלקמו
:ארבג אוהה היל רמא
.ןוהיעולב ךל ןיסלקמ םעה לכו ,וברל קילס
:לאעמשי יבר רמא
,ארבג אוההד היחור חפית
,ןוהיתועבצאב היל ןיימחמ דכו ,היל תיא ןיטיחד רצוא
ןוהילע תיחנ אפליד הוהד
,ןיחפנמ ןוניאד ןוהיעולב תיל ןיחפנמ ווה דכו
,ןוהיתועבצאב ךל ןיסלקמד ודכו
.םולכ ןוהנמ ארבג אוההל תילו ןיבשע ןיחמצמ ןוניאד


:רמא יאתוכ דח .וט

,יאדוהיד אבס דח ימחו ליזא אנא
.אתיירבב ןילפמד
,היבג היל ביתי אתא
ןימקש העבראו ןיזרא העברא ימלחב תימח :היל רמא
.ןוהילע ביכר ארותו ןבתד רודו
:לאעמשי יבר היל רמא
,ארבג אוההד היחור חפית
,אסרעד אתתטלוש יתעברא ןיזרא העברא
,אסרעד אתוטיש תעברא ןימקיש העברא
,הידיד ןילבח אוה אדה ןבתד רוד
,היולע ךימדד אסרעד אכשמ אוה ןוהילע ביכר ארותו
.תיחנ אלו הלע קילס ארבג אוההו
.היל הוה ןכו

:היל רמאו ןרוח אתא
,עבצנ תעשב אתיז ימלחב תימח
[רוא הארי שיאה=] ,ןרוח אתא ןיגס רוהנ ימח :ארבג אוהה היל רמא
,אטבח תעשב אתיז ימלחב תימח :היל רמאו
[תוקלמל ןנוכתה=] .התאחמל היצרח ןקת :ארבג אוהה היל רמאו
?ןידכ תרמא ילו ,ןידכ תרמא ןידל ,יבר :היל רמא
,ארבג אוההד היחור חפית :היל רמא
.הטבח תעשב ןידו עבצנ תעשב אמח ןיד


:רמא יאתוכ דח .וט

,יאדוהיד אבס דח ימחו ליזא אנא
.אתיירבב ןילפמד
,היבג היל ביתי אתא
ןימקש העבראו ןיזרא העברא ימלחב תימח :היל רמא
.ןוהילע ביכר ארותו ןבתד רודו
:לאעמשי יבר היל רמא
,ארבג אוההד היחור חפית
,אסרעד אתתטלוש יתעברא ןיזרא העברא
,אסרעד אתוטיש תעברא ןימקיש העברא
,הידיד ןילבח אוה אדה ןבתד רוד
,היולע ךימדד אסרעד אכשמ אוה ןוהילע ביכר ארותו
.תיחנ אלו הלע קילס ארבג אוההו
.היל הוה ןכו

:היל רמאו ןרוח אתא
,עבצנ תעשב אתיז ימלחב תימח
[רוא הארי שיאה=] ,ןרוח אתא ןיגס רוהנ ימח :ארבג אוהה היל רמא
,אטבח תעשב אתיז ימלחב תימח :היל רמאו
[תוקלמל ןנוכתה=] .התאחמל היצרח ןקת :ארבג אוהה היל רמאו
?ןידכ תרמא ילו ,ןידכ תרמא ןידל ,יבר :היל רמא
,ארבג אוההד היחור חפית :היל רמא
.הטבח תעשב ןידו עבצנ תעשב אמח ןיד


.הימוק ביתי הוה ןנחוי יברד יודימלתמ דח .זט

.רבס אלו היל רבסימ
?רבס תא תיל המל :היל רמא
.ןוניא המ עדי אנא תילו ,איליל ןידהב ןישק ןילימ תלת :היל רמא
.ןוניא המ יל אמיא :היל רמא
יל ןירמאד ימלחב תימח :היל רמא
,תיימ תא רדאב
,ימח תא תיל ןסינו
.דצח אלו ערזו
.ןיבט ןה ןוהיתלת :היל רמא
,הרות לש הרודיהב ,תיימ תא רדאב
,ימח תא תיל ןינויסנ ,ימח תא תיל ןסינו
.ריבק תא תיל תידיליד המ ,דצח אלו ערזו

,ןרוח היל רמא
[תומורע ילגרש יתמלח=] ,שיטפ ילגרב הוה אלד ימלחב תימח
,אגח יטמד אבט אלא ,אשיב אה תיל ךייח :היל רמא
.םולכ ארבג אוההל היל הוה אלו
?ןנחוי יבר ףילי ןה ןמ
.לגרב לגר -


,אתפלח רב יסוי יבר יבגל אתא שנרב דח .זי

,אייקופקל קוס םוק יל ןירמאד ימלחב תימח :היל רמא
.ךובאד אלעפ ביסנ תאו
?אייקדופקל יומוי ןמ ךובא היל קילס ימו :היל רמא
.אל :היל רמא
,ךתיבב אירוש םירשע ךל דמ ליז :היל רמא
.םירשע ןוניה תיל :היל רמא
,אליעל אתתמו אתתל אליעלמ ןנינמ ליז :היל רמא
.היל חכשמ תא ןמת ,םירשע ןינמ םלשיד ארתאבו
.רתעיאו הילעפל היחכשאו ןכ דבעו לזא
?יסוי יבר ףילי ןה ןמו
,םירשע ןוי ןושלב "הפכ" - אייקדופק
.תורוק ןוי ןושלב ןה "אייקוד"


,רזעילא יבר יבגל תתא אתתא אדח .חי

.העקפ אתיבד אתירשד תיימח :היל הרמא
.רכד רב הדלי אתתיא איהה :היל רמא
.הל הוה ןכו

,הינילאשמל ןרוח ןמז תלזא
,אעקפ אתיבד אתירש :היל הרמא
.רכד רב תדילי תא :היל רמא
.הוה ןכו תלזא

,אתיתילת אנמז ןרוח ןמז תלזא
.ןמת הוה אל ןוהברו ארפס יבב ןיבתי יודימלת תחכשא
?ןוכיבר אוה ןא :ןול הרמא
?הינימ אעב תא המ :הל ןירמא
?ןוכברכ תימלד אמלח רשפמל ןימיכח ןותאד אמלד :ןול הרמא
,ךיל ןירתפ ןנאו ,אייעב תא המ ןל ירמא :הל ןירמא
.העקפ אתיבד אתיירשד אתתא איהה ימלחב תימח :ןול הרמא
.הלעב ארבק אתתא איהה :הל ןירמא
.אלליימ תיירש ,ןוהימוק ןמ תקפנ דכו
.רזעילא יבר עמש
?אלליימ אתתיא איהה המל :והל רמא
.ךתי תחכשא אלו ךנילאשימל תתא אתתיא איהה :היל ורמא
?לאשימל תתא יאמ אתתיא איהה :ייודימלתל רמא
.אמלחל הנירתפימל :היל ןירמא
?הל ןותירמא המו :ןהל רמא
.ןכו ןכ :היל ןירמא
.היה ןכ ונל רתפ רשאכ יהיו (אמ תישארב) ביתכ אל !ארבג ןותדביא :והל רמא
,ןנחוי יבר רמא ןכ אלו
,ונורתפ רחא ךלוה םולחה
[ןיי לע םלוחה=] ,ןייה ןמ ץוח
.ול ערו והתוש שי ול בוטו והתוש שי

:והבא יבר רמא
.ןידירומ אלו ןילעמ אל תומולח ירבד
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ