ג השרפ

- קרפה ךשמה -


הבוט יתישנ ישפנ םולשמ חנזתו

:רמא והבא יברד הירב היננח 'ר םשב יסוי יברב רזעלא יבר
ןירסיקב תחא השאב השעמ
.דחא םותחנ לצא הנב תא הכילוהש
.תונמוא ינב תא דמל :ול הרמא
,םינש השמח ילצא ןיתמי :הל רמא
.הטחב ןינימ תואמ שמח ודמלמ ינאו
?הטחב שי ןינימ המכ

:רמא אחא 'ר
.ןינמ אלד םיטח ,[םוקמ םש=] תינמ יטחב

:ירמא ןנברו
."תינמ" ןינמכ ןיטחב תואמ שמח

ןתנוי 'רו אנינח 'ר
.ןוהל ומקו ,ןיתש דע ןוהל ןיבשחו ןיבתי ווה

:יסוי 'רב רזעלא יבר רמא דוע
.סטוכרפ דח לצא הנב תא הכילוהש תחא השאב השעמ
.תונמוא ינב תא דמל :ול הרמא
.הציבב ןינימ האמ ודמלמ ינאו םינש שמח ילצא ןיתמי :הל רמא

:רמאו יבר עמש
.םלועב הבוט שיש וניאר אל

:רמאו אתפלח ןב ש"ר עמש
.םלועב הבוט שיש ונעמש אל

הריתב ןב הדוהי יבר
.קספו לכא אבר אמוצ יברעב ןיביצנל לזא
,היבגל אתאו אתולג שיר עמש
.יבר ילע חגשי :היל רמא
.תיקספו תילכא :ול רמא
,ןירמא ןוהי אלד יבר ילע חגשי :ול רמא
.הימיע לזא ,"יולע חרטמ םולכ היבשח אל"
:רמא ,לזאד ןויכ
,ןל יתיימ תאד קיליטפ ירב אילטל
.ירוחא ןמז ןל יתיית אל יימדק ןמז דח
,ןיקליטפ ןינמת ןוהימדק ןיתייא ןולכאד ןמ
.סכ דח סיטפ לכמו ,תפ דח קיליטפ לכמ לכא
,ןיקליטפ ןינמת ךמדק ןותייא תיקספו תילכאד ןמ ,יבר :ול רמא
,תיתפ אדח יבר לכא יקיליטפ אדחמ
.סכ דח יבר יתשיא סיטפ אדחמו
?"אשפנ" הל ןרק המבו :רמא
.השיפנ איה הל ביהיתיאד המכ איהד

,הרצבל לזא והבא 'ר
.אשיר יסוי יבג לבקתיאו
,ףועד ןיחומ ינימ ןינמת הימק ןותייא
,קפס אדיצ הוה אלד יבר סועכי אל :ול רמא
,אשיר יסוי היל ןיירק אלו
.ףועד ןיחומ אלא הילכאמ הוה אלד אלא

,אמורדל לזא אבר אייח 'ר
,יול ןב עשוהי יבר יבג לבקתיאו
.ןילישבת העבראו םירשע הימקל ותייא
?ןידבע ןותא המ אתבשב :ול רמא
.ןוהל ןילפכ ןנא :היל רמא
,אירבטל יול ןב עשוהי יבר אתא ןימוי רתבל
,אבר אייח 'ר יבג לבקתיאו
.ןינומכרד עשוהי 'רד יודימלתל בהיו
.היגהנמכ ןוכברל ודיבעו וליז :ןוהל רמאו

רזעילא 'רב קחצי יבר
.המחה תומי ןינמכ,אתדועס רדסימל עדי הוה
,דיבע הוה היל הוה דכ
,היל הוה אל דכ
,ןוהילע ינמו ןיניערג ביסנ
.ןוהתי ישנתי אלד ןיגב

הבוט יתישנ
:לאילמג ןב ןועמש יבר רמא
.ץחרמה רחא םילגרו םידי תציחר וז

'המ יתלחותו יחצנ דבא רמואו
:שיקל ןב ןועמש יבר רמא
.םהילע םחרמו רזוח ,הזה םלועב םיקידצה ןמ שאיתמ ה"ב שודקהשמ
:יחצנ דבא רמואו :ביתכד אוה אדה

ז

ידורמו יינע רכז

:אוה ךורב שודקה ינפל תרמוא לארשי תסנכ
,ךב יתדרמש ידורמו יתינועש ןייונע רוכז ע"שבר
.שורו הנעל ינתיורהש ןירוסיו
.ולאב ולא ואצי

רוכזת רוכז
:אייח 'ר ינת
.ותוא ןיטינקמ ויהו ,ומע וינב ויהו ,המחלמל אציש ךלמל לשמ
.ומע וינב ויה אלו ,ודבל ךלמה אצי רחמל
:ךלמה רמא
.יתוא םיטינקמ ויה וליפאו ,ימע ינב ויה יאולה
.אוה ךורב שודקה הז ךלמה :ךכ
.לארשי ולא :וינב
,המחלמל ןיאצוי לארשי ויהש העשב
.םהמע אצוי אוה ךורב שודקה היה
.םהמע אצי אל ,והוסיעכהש ןויכ
,ץראב לארשי ויה אלש ןויכו
.יתוא םיסיעכמ ויה וליפאו ,ימע לארשי ויה יאולה :רמא
םיקוספ 'ג ןל תיאו
.םיחרוא ןולמ רבדמב יננתי ימ [ ('ט הימרי)
.רבדמב היהשכ שארמכ ימע ימע ןתי ימ
'וגו םתמדא לע םיבשוי לארשי תיב םדא ןב (ו"ל לאקזחי) :ביתכו
.ישפנ ילע חושתו רוכזת רוכז :ןידהו

:ןדוי יבר רמא
רוכזת רוכז
,םלועה תומוא רכוז התאש ינא עדוי
השעא המ לבא
ישפנ ילע חושתו
:הרמא אלתמ
.תקפנ אניטקד הישפנ ,ןיטק דיבע אנימשד דע


:רמא ןנחוי 'ר םשב אנהכ רב אבא 'ר
,המוד רבדה המל לשמ
.הבורמ הבותכ הל בתכו ,הנורטמ אשנש ךלמל
,ךיל השוע ינא תופוח ךכו ךכ :הל רמאו
.ךיל ןתונ ינא תובוט תונווגרא ךכו ךכ
.בושל רחיאו םיה תנידמל ול ךלהו ךלמה החינה
,התוא תוטינקמ ויהו הלצא היתונכש וסנכנ
,םיה תנידמל ול ךלהו ךלמה ךחינה :הל תורמואו
.תחנאתמו הכוב התיהו ,ךילע רזוח וניא בושו
,התיב ךותל הסנכנש ןויכו
:התבותכב האורו תארוקו התבותכ האיצומו תחתופ
,השוע ינא תופוח ךכו ךכ
.ךיל ןתונ ינא תובוט תונווגרא ךכו ךכ
.תמחנתמ התיה דימ
,ךלמה אב םימיל
!?םינשה ןתוא לכ יל תנתמה ךיא המת ינא ,יתב :הל רמא
,יל תתנו תבתכש הבורמ הבותכ אלמלא ,ךלמה ינודא :ול הרמא
.יתונכש ינודבא רבכ
,לארשי תא ןינומ םיבכוכ ידבוע ךכ
,םכמ ותניכש קליסו םכמ וינפ ריתסה םכיהלא :םהל ןירמואו
.םכילע רזוח וניא דוע
.ןיחנאתמו ןיכוב ןהו
,הרותב ןירוקו תושרדמ יתבלו תויסנכ יתבל ןיסנכנש ןויכו
םכתא יתירפהו םכילא יתינפו (ו"כ ארקיו) :בותכש ןיאצומו
.םככותב יתכלהתהו םככותב ינכשמ יתתנו
.ןימחנתמ ןהו
,הלואגה ץק אבישכ רחמל
:לארשיל אוה ךורב שודקה םהל רמוא
!םכמ המת ינא ,ינב
?םינשה ןתוא לכ יל םתנתמה ךאיה
:ע"שבר וינפל םירמוא ןהו
,ונל תתנש ךתרות ילוליא
.תומואה ונדבא רבכ
.יבל לא בישא תאז :רמאנ ךכל
,הרות אלא ,תאז ןיאו
.הרותה תאזו ('ד םירבד) :רמאנש
.יינעב יתדבא זא יעושעש ךתרות ילול (ט"יק םילהת) :רמא דוד ןכו
.ול ליחוא ןכ לע
,םויב םימעפ יתש ומש םידחימו
:דחא 'ה וניהלא 'ה לארשי עמש ('ו םירבד) :םירמואו

ח

וימחר ולכ אל יכ ונמת אל יכ 'ה ידסח


:שיקל ןב ןועמש יבר רמא
,הזה םלועב םיקידצה ןמ שאייתמ אוה ךורב שודקהשמ
.םהילע םחרמו רזוח אוה
.ונמת אל יכ 'ה ידסח :ביתכד אוה אדה

ךתנומא הבר םירקבל םישדח
:ירדנסכלא יבר רמא
,רקבו רקב לכב ונשדחמ התאש לע
.םיתמה תיחתל הבר ךתנומאש ןיעדוי ונא

:אבא רב ןועמש יבר רמא
,תויכלמ לש ןרקבב ונשדחמ התאש לע
.ונלאגל הבר ךתנומאש ןיעדוי ונא

:ובלח יבר רמא
,םישדח םיכאלמ לש תכ אוה ךורב שודקה ארוב םויו םוי לכב
.םהל ןיכלוהו השדח הריש ןירמואו

:היכרב 'ר רמא
,ובלח 'רל יתבשה
.רחשה הלע יכ ינחלש רמאיו (ב"ל תישארב) :ביתכ אהו
?ינקונחל תרבס !הקונח יל רמא
,הלעמ לש םירש ןה ןה לאכימו לאירבג
.ןיפלחתמ אל ןוניאו ,ןיפלחתמ םלוכד

היננח ןב עשוהי 'ר תא לאש תומצע קיחש סונאירדא
,םירמוא םתא :ול רמא
,םישדח םיכאלמ לש תכ אוה ךורב שודקה ארוב םויו םוי לכב
!?םהל ןיכלוהו השדח הריש םירמואו
.ןיא :ול רמא
?ןילזא ןוניא ןאלו :ול רמא
.ואירבתמד ןה ןמ :היל רמא
?ןיירבתמ ןיינמ :היל רמא
.רונד רהנ ןידה ןמ :ול רמא
?רונד רהנד היקסיע המו :היל רמא
.אממיב קיספ אלו אילילב אל ,קיספ אלד אנדרי ןידהכ :ול רמא
?אילילב קיספו אממיב ךלהמ אנדרי ןיניהו :ול רמא
,רועפ תיבב אניוה רטנ :היל רמא
.אילילב ךלהמ ךכ ,אממיב ךלהמד המכ אנדרי ןידהו
?קיפנ רוניד רהנ ותוא ןיינמו :ול רמא
.איסרוכב ןינועטד הממ אתויחד ןוהתעיז ןמ :היל רמא

ישפנ הרמא 'ה יקלח
:רמא ןנחוי יבר םשב והבא יבר
,ןיטוליטרטסיאו ןיכרפיאו ןיסכוד ומע ויהו הנידמל סנכנש ךלמל
.הנידמה עצמאב םיבשוי הנידמ ילודג ויהו
.יבגל ןיסכוד ביסנ אנא רמא דח
.יבגל ןיכרפיא ביסנ אנא רמא דחו
.יבגל ןיטוליטרטסיא ביסנ אנא רמא דחו
,םשל דחא חקפ היה
,אכלמל ביסנ אנא :רמא
.ףלחתמ וניא אכלמו םיפלחתמ אלוכד
,םיבכוכ ידבוע ןכ
,המחל ןידבוע ןהמ
,הנבלל ןידבוע ןהמו
.ןבאו ץעל ןידבוע ןהמו
,אוה ךורב שודקהל אלא ןידבוע ןניא לארשי לבא
.ישפנ הרמא 'ה יקלח :ביתכד אוה אדה
,םוי לכב םימעפ יתש ותוא דחימ ינאש
.דחא 'ה וניהלא 'ה לארשי עמש ('ו םירבד) :רמואו

ט

ויוקל 'ה בוט

?לכל לוכי
.ונשרדת שפנל :רמול דומלת

.םיהלא לארשיל בוט ךא (ג"ע םילהת) :היתווכדו
?לכל לוכי
.בבל ירבל :רמול דומלת
.ןוע ןדיב ןיאש םהילע רורב םבלש ולא

.ךב ול זוע םדא ירשא (ד"פ םש) :היתווכדו
?לכל לוכי
.םבבלב תולסמ :רמול דומלת
.ןוהבלב ןישובכ אתירוא יליבשד ולא

.םיבוטל 'ה הביטה (ה"כק םש) :היתווכדו
?לכל לוכי
.םתובלב םירשילו :רמול דומלת

.ויארוק לכל 'ה בורק (ה"מק םש) :היתווכדו
?לכל לוכי
.תמאב והוארקי רשא לכל :רמול דומלת

.עשפ לע רבועו ןוע אשונ ךומכ לא ימ ('ז הכימ) :היתווכדו
?לכל לוכי
.ותלחנ תיראשל :רמול דומלת

'ה תעושתל םמודו ליחיו בוט
:שיקל ןב ןועמש יבר רמא
,הזה םלועב םיקידצה ןמ שאיתמ אוה ךורב שודקהשמ
.םהילע םחרמו רזוח אוה
.'ה תעושתל םמודו ליחיו בוט :ביתכד אוה אדהוירוענב לוע אשי יכ רבגל בוט
.הכאלמ לוע ,השא לוע ,הרות לוע


םודיו דדב בשי

:ןמחנ רב לאומש יבר רמא
,תרשה יכאלמל אוה ךורב שודקה ארק
?השוע והמ ,לבא םדו רשב ךלמ :םהל רמאו
.קשב ושאר תא הסכמו םירוחש שבול :ול רמא
.ןכ השוע ינא ףא :רמא
.םתוסכ םישא קשו תורדק םימש שיבלא ('נ היעשי) :ביתכד אוה אדה
?השוע והמ ,לבא םדו רשב ךלמ :םהל לאש דועו
.ןיסנפה תא הבכמ :ול ורמא
.ןכ השוע ינא ףא :םהל רמא
.םהגנ ופסא םיבכוכו ורדק חריו שמש ('ב לאוי) :ביתכד אוה אדה
?השוע והמ ,לבא םדו רשב ךלמ :םהל לאש דועו
.ףחי ךלהמ :ול ורמא
.ןכ השוע ינא ףא :םהל רמא
.וילגר קבא ןנעו וכרד הרעסבו הפוס 'ה ('א םוחנ) :ביתכד אוה אדה
?השוע והמ ,לבא םדו רשב ךלמ :םהל לאש דועו
.םמודו בשוי :ול ורמא
.ןכ השוע ינא ףא :םהל רמא
.וילע לטנ יכ םודיו דדב בשי :ביתכד אוה אדה

הוקת שי ילוא והיפ רפעב ןתי
.הפרחב עבשי יחל והכמל ןתי
.היירק טישפ הוה יבר
.יכב הוה ,איקוספ ןיליאל יטמ הוה דכו
.יתוא תולעהל ינתזגרה המל לואש לא לאומש רמאיו (ח"כ 'א לאומש)
.וחש המ םדאל דיגמו חור ארובו םירה רצוי הנה יכ ('ד סומע) :ביתכו
,וסקנפ לע םדאל ול ןיבתכנ שממ םהב ןיאש םירבד וליפא
?ןבתוכ ימו
.הפיע רחש השוע (םש)
'וגו ץראה יונע לכ 'ה תא ושקב ('ב הינפצ)
'וגו בוט ובהאו ער ואנש ('ה סומע) :ביתכו
?המל
'וגו טפשמב איבי םיהלאה השעמ לכ תא יכ (ב"י תלהק)
'וגו והיפ רפעב ןתי :ןידהו
:הפרחב עבשי יחל והכמל ןתי :ביתכו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ