תישארב תשרפ ,תישארב


תווצמה ןינמ
(תחא) השע תווצמ הב שי

א הווצמ

.וברו ורפ השע תווצמ
.תוברלו תורפל השא אשיל השע תווצמ (א)
.חכ ,א תישארב "וברו ורפ םיהלא םהל רמאיו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;זט ףד תוכרב ;'א קרפ תובא תכסמ ;ךליאו א"ס ףד תומבי
;וט קרפ תושיא תוכלה ם"במר
;ב"יר השע תווצמ ,ם"במרל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"מ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;'א ןמיס רזעה ןבא ע"וש
;ד"פר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברךל ךל תשרפ ,תישארב

תווצמה ןינמ
(תחא) השע תווצמ הב שיב הווצמ

םימי 'חל רכז לכ לומל השע תווצמ
.םימי תנומש ןב רכז לכ לומל השע תווצמ (ב)
.בי ,זי תישארב "רכז לכ םכל לומי םימי תנומש ןבו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"כ ףד ןישודק ;'ח קרפו 'ד קרפ תומבי ;ט"י קרפ תבש
;'א קרפ ,הלימ תוכלה ם"במר
;ו"טר השע תווצמ ,תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"כ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ס"ר 'יס העד הרוי ע"וש
;ט"פר-ט"נק ,ח"נק ,ז"נק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
;ג"יפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במרב וינינ ע ראשו רג תלימו
.ח"סר ןמיס העד הרוי ע"וש
חלשיו תשרפ ,תישארב

תווצמה ןינמ
[תחא] השעת אל תווצמ הב שי


ג הווצמ

השנה דיג לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.השנה דיג לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [א]
.בל ,בל תישארב "השנה דיג תא לארשי ינב ולכאי אל ןכ לע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ח קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ;טפ ףד ןילוח
;ג"פק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"לק ןיואל ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
;ה"ס ,ק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ג"ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ