אב תשרפ ,תומש

תווצמה ןינמ
.השעת אל תווצמ [א"י] ,השע תווצמ ('ט) הב שי


ד הווצמ

םישדח שדקל השע תווצמ
.םישדח בשחלו םישדח שדקל השע תווצמ (ג)
.ב ,בי תומש "'וכ םישדח שאר םכל הזה שדחה" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"ס ףד תוכרב ;ךליאו 'י ףד ןירדהנס ;ח"י ףד הנשה שאר
;'ד קרפו 'א קרפ שדחה שודק תוכלה ם"במר
:ג"נק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;תווצמ ינשל םינש רוביעו שדוחה שודיק הנמ ן"במר
;ז"מ ,ו"מ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.גק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברה הווצמ

ןסינב 'דיב חספה טוחשל השע תווצמ
.םיברעה ןיב ןסינב ד"יב חספ ןברק טוחשל השע תווצמ (ד)
.ו ,בי תומש "םיברעה ןיב לארשי תדע להק לכ ותוא וטחשו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"ס ףד ,ךליאו חנ ףד םיחספ
;י קרפו ,'א קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;ה"נ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"כר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברו הווצמ

ןסינב 'וט לילב חספה רשב לוכאל השע תווצמ
.ןסינב ו"ט ליל חספה לוכאל השע תווצמ (ה)
.ח ,בי תומש "הזה הלילב רשבה תא ולכאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד הליגמ ;ךליאו וס ףד םיחספ ;ז"נ ףד םיחבז ;'ט ףד תוכרב
;'ח קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;ו"נ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"כר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברז הווצמ

לשובמו אנ חספ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.לשובמ וא אנ חספ רשב לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [ב]
.ט ,בי תומש "שא ילצ םא יכ םימב לשובמ לשבו אנ ונממ ולכאת לא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"מ ףד םיחספ
;ח"י קרפ ןירדהנס ;'ח קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
אנ בשיח אוהש ן"במר תגשהב ש"ע 'ט שרושבו ;ה"כק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ןיואל ינשב לשובמו
.א"נש ,נ"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברח הווצמ

רחמל חספהמ ריתוהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ותרחמל חספהמ ריתוהל אלש ,השעת אל תווצמ [ג]
.י ,בי תומש "רקוב דע ונממ וריתות אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;דפ ףד םיחספ ;אתליכמ
;'אי הכלה 'י קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;ז"יק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"נש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברט הווצמ

חספ ברעב ץמח רעבל השע תווצמ
.ןסינב ד"יב ץמח תיבשהל השע תווצמ (ו)
.וט ,בי תומש "םכיתבמ רואש ותיבשת ןושארה םויב ךא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד םיחספ
;'ב קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
;ו"נק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"ל ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"מת ןמיס דע א"לת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ח"צו ,דצ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברי הווצמ

חספ לש ןושאר לילב הצמ לוכאל השע תווצמ
.חספ לש הנושאר הלילב הצמ לוכאל השע תווצמ (ז)
.חי ,בי תומש "תווצמ ולכאת ברעב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;כ"ק ףד םיחספ
;'ו קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
;ח"נק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'מ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"עת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ט"יר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראי הווצמ

חספב ונתושרב ץמח אצמי אלש ,השעת אל תווצמ
.לארשי תושרב ץמח אצמי אלש ,השעת אל תווצמ [ד]
.טי ,בי תומש "םכיתבב אצמי אל רואש םימי תעבש" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד םיחספ
;'ד קרפו 'א קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
;א"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"ע ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"מת ,מ"ת ,א"לת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ו"ל ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבי הווצמ

חספב ץמח תבורעת לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.חספב ץמח תבורעת לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [ה]
.כ ,בי תומשולכאת אל תצמחמ לכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"מ ,ג"מ םיפד םיחספ
;'ד קרפו 'א קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
;ח"צק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ש"ע רחא רבד תמחמ ץמחתנל הז קוספ יקואו (הז ואל הנומ וניאו) גישמ ן"במר
;ז"מת ,ב"מת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ט"ע ןיוואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגי הווצמ

רמומל חספ רשב ליכאהל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרז הדובעל רמומ לארשיל חספ רשב ליכאהל אלש ,השעת אל תווצמ [ו]
דמתשיד לארשי רב לכ סולקנוא םוגרתו ,גמ ,בי תומש "וב לכאי אל רכנ ןב לכ" :רמאנש
.היב לוכיי אל

:תומוקמ יארמ
;א"ע ,'ע םיפד תומבי ;ו"צ ףד םיחספ
;'ט קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;ח"כק ,ו"כק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"נש ,ג"נש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדי הווצמ

ריכשו בשותל חספמ ליכאהל אלש ,השעת אל תווצמ
.בשותו רגל וליפא תולזמו םיבכוכ ידבועל חספ רשב ליכאהל אלש ,השעת אל תווצמ [ז]
.המ ,בי תומש "וב לכאי אל ריכשו בשות" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"ע ,ע םיפד תומבי ;ו"צ ףד םיחספ
;'ט קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;ח"כק ,ו"כק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"נש ,ג"נש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברוט הווצמ

ותרובח םוקממ חספה איצוהל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרובחל ץוח חספ רשבמ איצוהל אלש ,השעת אל תווצמ [ח]
.ומ ,בי תומש "הצוח רשבה ןמ תיבה ןמ ואיצות אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"פ-ג"פ םיפד םיחספ
;ה-א תוכלה 'ט קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;ג"כק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"נש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזט הווצמ

חספ ןברקמ םצע רובשל אלש ,השעת אל תווצמ
.חספ ןברקב םצע רובשל אלש ,השעת אל תווצמ [ט]
.ומ ,בי תומש "וב ורבשת אל םצעו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"פ ףד םיחספ
;'י קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;א"כק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"נש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזי הווצמ

חספה רשבמ לרע לכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.חספה רשבמ לרע לכאי אלש ,השעת אל תווצמ [י]
.חמ ,בי תומש "וב לכאי אל לרע לכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"ע ףד תומבי ;ו"צ ףד םיחספ
;'ח הכלה 'ט קרפו ,'ה קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;ז"כק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"נש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחי הווצמ

רוכב לכ שדקל השע תווצמ
.םירכזה םחר רטפ תורוכב שדקל השע תווצמ (ח)
"אוה יל המהבבו םדאב לארשי ינבב םחר לכ רטפ רוכב לכ יל שדק" :רמאנש
.ב ,גי תומש

:תומוקמ יארמ
;ג"נ תורוכב ;ב"לק ,ט"ס ןילוח ;ו"צ םיחבז ;ט"נ ןיכרע ;'ד קרפ הלח ;א"כ הרומת
;'א קרפ תורוכב תוכלה ם"במר
;ט"ע השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;א"יר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ב"מר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
;כ"ש ןמיס דע ו"ש ןמיס העד הרוי ע"וש
רחא ן"במרב ןייע לארשי ץראב גהונ ןיא וז הווצמש תווצמה רפס ,ם"במרב בותכש המו
הלח תכסמ ףוסו הנשמ ףסכו ד"בארה תגשה ןייעו ,ןישעה לע ויתוגשה תלחתב םישרשה תגשה
.הרומתד ג"פוטי הווצמ

חספב ץמח לכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.חספב ץמח לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [אי]
.ג ,גי תומש "ץמח לכאי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;תותירכ שיר ;ה"ל ,ח"כ םיפד םיחספ
;'א קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
;ז"צק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"ע ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ג"מת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ב"כר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברכ הווצמ

חספב ונלובגב ץמח הארי אלש ,השעת אל תווצמ
.חספה ימי תעבש לכ לארשי תושרב ץמח הארי אלש ,השעת אל תווצמ [בי]
.ז ,גי תומש "ץמח ךל הארי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד םיחספ
;'א קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
;'ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"ע ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"מת ,מ"ת ,א"לת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ה"ל ,ד"ל ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראכ הווצמ

חספ לילב םירצמ תאיצי רפסל השע תווצמ
.ןסינב ו"ט לילב םירצמ תאיציב רפסל השע תווצמ (ט)
.ח ,גי תומש "'וכ אוהה םויב ךנבל תדגהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"טק ףד םיחספ
;ה-א תוכלה 'ז קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
;ז"נק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;א"מ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ב"עת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ד"מק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבכ הווצמ

השב רומח רטפ תודפל השע תווצמ
.השב רכז רומח רטפ תודפל השע תווצמ (י)
.גי ,גי תומש "השב הדפת רומח רטפ לכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ט ףד תורוכב
;ב"י קרפ םירוכב תוכלה ם"במר
;א"פ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"מק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"כש ןמיס העד הרוי ע"וש
.ב"מר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגכ הווצמ

ואדפ אל םא רומח רטפ ףורעל השע תווצמ
.והדפ אל םא רכז רומח רטפ ףורעל השע תווצמ (אי)
.גי ,גי תומש "ותפרעו הדפת אל םאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"י ףד תורוכב
;ב"י קרפ םירוכב תוכלה ם"במר
;ב"פ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"מק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"כש ןמיס העד הרוי ע"וש
.ג"מר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ