חלשב תשרפ ,תומש

תווצמה ןינמ
[תחא] השעת אל תווצמ הב שי


דכ הווצמ

תבש םוחתל ץוח תאצל אלש ,השעת אל תווצמ
.םוחתל ץוח תבשב תאצל אלש ,השעת אל תווצמ [גי]
.טכ ,זט תומש "יעיבשה םויב ומוקממ שיא אצי לא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"צ ,ז"י םיפד ןיבורע ;ו"מ ףד ןירדהנס
ב בתכש הממ וב רזחו לימ ב"י בתכ ,ז"כ קרפ תבש תוכלה ם"במר
.המא םיפלא ,א"כש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ןנברד ןימוחת רבוסו גישמ ן"במר
;ו"ס ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ו"צש ןמי ס םייח חרוא ע"ושורתי תשרפ ,תומש


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ד"י] ,השע תווצמ (ג) הב שיהכ הווצמ

הולא שיש ןימאהלו עדיל השע תווצמ
.אצמנ הולא שיש ןימאהל השע תווצמ (בי)
.ב ,כ תומש "'וגו ךיהלא 'ה יכנא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"כ ףד תוכמ
;'א קרפ הרותה ידוסי תוכלה ם"במר
;'א השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'א ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"ס ןמיס םייח חרוא ע"וש
.'א ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברוכ הווצמ

ותלוז הולא שיש הבשחמב הלעי אלש ,השעת אל תווצמ
.ומש ךרבתי ותלוז רחא הולא םוש שיש תעדה לע תולעהל אלש ,השעת אל תווצמ [די]
.ג ,כ תומש "ינפ לע םירחא םיהלא ךל היהי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"כ ףד תוכמ
;'א קרפ הרותה ידוסי תוכלה ם"במר
;'א השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.'א ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזכ הווצמ

לספ ךל השעת אל ,השעת אל תווצמ
.דובעל הרז הדובע תושעל אלש ,השעת אל תווצמ [וט]
.ד ,כ תומש "לספ ךל השעת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ

;'ט הכלה 'ג קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;'ב השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'כ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"סק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחכ הווצמ

םהל הוחתשת אל ,השעת אל תווצמ
.הרז הדובעל תווחתשהל אלש ,השעת אל תווצמ [זט]
.ה ,כ תומש "םהל הוחתשת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"מ ,ג"י םיפד הרז הדובע ;ב"ס ףד ןירדהנס
;'ג קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;'ה השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;טי ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"לק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ד"ס ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטכ הווצמ

םדבעת אלו ,השעת אל תווצמ
.הדבעל ךרדש המב הרז הדובע דובעל אלש ,השעת אל תווצמ [זי]
.ה ,כ תומש "םדבעת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'נ ףד הרז הדובע ;ג"ס ףד ןירדהנס
;'ג קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;'ו השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
אלו הוחתשת אלו ךל השעת אלו ךל היהי אל יכ רבוסש 'ה השעת אל ן"במר תגשה ש"ע)
,יצוקמ השמ יברב ןייעו ;ז"י ןיואל לודג תווצמ רפס ;(תחא השעת אל אלא ןניא םלוכ םדבעת
קוספמ אצוי קשנמו ףפגמש ותעד ם"במרה םג רשפאו איצוהש ח"י ןיואל לודג תווצמ רפס
ןמיס לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברד ןיואלב ןמקל ןייעו ;ומצע ינפב ואל וניאש אלא הז
;'ב
.ג"ס ,ב"ס ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברל הווצמ

אושל עבשל אלש ,השעת אל תווצמ
.אושל עבשל אלש ,השעת אל תווצמ [חי]
.ז ,כ תומש "אושל ךייהלא 'ה םש תא אשת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"ל ףד תוכרב ;הכ ףד תועובש
;'ה קרפו 'א קרפ תועובש תוכלה ם"במר
;ב"ס השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"לר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"לר ןמיס העד הרוי ע"וש
;ו"טר ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ט"כק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראל הווצמ

תבשב שודיק תווצמ השע תווצמ
.םירבדב תבש םוי שדקל השע תווצמ (גי)
.ח ,כ תומש "ושדקל תבשה םוי תא רוכז" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"יק ,ח"יק םיפד תבש ;ב"נ ,'כ םיפד תוכרב ;ו"צ ףד ארתב אבב ;ו"ק ףד םיחספ
;'ל קרפו ט"כ קרפ תבש תוכלה ם"במר
;ה"נק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"כ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"פר ,א"ער ,ב"סר ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ג"פר ,א"פר ,ס"ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבל הווצמ

תבשב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.תבשב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ [טי]
.,י ,כ תומש "'וגו הכאלמ לכ השעת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;לודג ללכ קרפ תבש ;ו"ס ףד ןירדהנס ;'ב ףד תותירכ
;'ז קרפ תוגגש תוכלה ;'ז קרפו 'א קרפ תבש תוכלה ם"במר
;כ"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"ס ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"ש ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ב"פר ,א"פר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגל הווצמ

םאו בא דבכל השע תווצמ
.םאו בא דבכל השע תווצמ (די)
.בי ,כ תומש "ךמא תאו ךיבא תא רבכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"ל ףד ןישודיק
;'ו קרפ םירממ תוכלה ם"במר
;י"ר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"יק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;מ"ר ןמיס העד הרוי ע"וש
.'נ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדל הווצמ

חצרת אל ,השעת אל תווצמ
.שפנ גורהל אלש ,השעת אל תווצמ [כ]
.גי ,כ תומש "חצרת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"ע ףד ןירדהנס
;'א קרפ חצור תוכלה ם"במר
;ט"פר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"כת ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
;ט"לש ןמיס העד הרוי ע"וש
.ב"פ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהל הווצמ

שיא תשא םע ףאנת אל ,השעת אל תווצמ
.שיא תשא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ [אכ]
.גי ,כ תומש "ףאנת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"מ ףד תובותכ ;ד"פ ףד ןירדהנס
;'ג קרפו 'א קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ז"מש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"צ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"כ ,'כ ,ז"י םינמיס רזעה ןבא ע"וש
.ד"ש ףיעס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברול הווצמ

לארשימ שפנ בונגת אל ,השעת אל תווצמ
.לארשי שפנ בונגל אלש ,השעת אל תווצמ [בכ]
.גי ,כ תומש "בונגת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"פ ףד ןירדהנס
;'ט קרפ הבינג תוכלה ם"במר
;ג"מר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"נק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ב"סר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזל הווצמ

רקש דיעהל אלש ,השעת אל תווצמ
.רקש דיעהל אלש ,השעת אל תווצמ [גכ]
.גי ,כ תומש "רקש דע ךערב הנעת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ל ,ט"כ םיפד ןירדהנס
;ז"י קרפ תודע תוכלה ם"במר
;ה"פר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"טר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ח"כ ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ה"לר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחל הווצמ

דומחת אל ,השעת אל תווצמ
.ורבח לש רבד דומחל אלש ,השעת אל תווצמ [דכ]
.די ,כ תומש "'וגו דומחת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד אעיצמ אבב
;'ט הכלה 'א קרפ הדבאו הלזג תוכלה ם"במר
;ה"סר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"נק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"נש ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ט"י ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטל הווצמ

יונל םדא תרוצ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.יונל וליפא םדא תרוצ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ [הכ]
.כ ,כ תומש "'וגו יתא ןושעת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"מ ףד הרז הדובע ;ד"כ ףד הנשה שאר
;'ז קרפ הריחבה תיב תוכלהו ;'י הכלה 'ג קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;'ד השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"כ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"מק ןמיס העד הרוי ע"וש
מ עn שמו ;ב"סק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
הזש ,ןיקול ןיא לכיה תינבת תיב לעש ט"יפ ןירדהנס תוכלהבו ל"נה תווצמה רפס ,ם"במר
.'ב ה"גהב 'ח ללכ ןייע .ארקד אטשפ וניאמ הווצמ

תיזג ינבאמ חבזמ תונבל אלש ,השעת אל תווצמ
.לזרב םהב עגנש םינבא חבזמ תונבל אלש ,השעת אל תווצמ [וכ]
.בכ ,כ תומש "תיזג ןהתא הנבת אל יל השעת םינבא חבזמ םאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפ תודימ
;זט-די תוכלה 'א קרפ הריחבה תיב תוכלה ם"במר
;ט"ע השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.צ"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראמ הווצמ

חבזמה לע תולעמב תולעל אלש ,השעת אל תווצמ
.חבזמה לע תולעמב תולעל אלש ,השעת אל תווצמ [זכ]
.גכ ,כ תומש "'וגו יחבזמ לע תולעמב השעת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ

;'זי הכלה 'א קרפ הריחבה תיב תוכלה ם"במר
;'פ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.א"צר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ