םיטפשמ תשרפ ,תומש


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ ['ל] ,השע תווצמ (ג"כ) הב שיבמ הווצמ

ירבע דבע ןיד ןודל השע תווצמ
.ירבע דבע ןודל השע תווצמ [וט]
.ב ,אכ תומש "'וגו ירבע דבע הנקת יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"י ףד ןישודק
;'ד קרפו 'א קרפ םידבע תוכלה ם"במר
;ב"לר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"פ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"סר ןמיס העד הרוי ע"ושגמ הווצמ

הירבעה המא דעיל השע תווצמ
.ונבל וא ול הירבע המא דעיל ןודאה לע השע תווצמ (זט)
.ט-ח ,אכ תומש "הנדעיי ונבל םאו 'וכ הדעי (ירק ול) אל רשא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ךליאו ד"י ףד ןישודק
;'ד קרפ םידבע תוכלה ם"במר
;ג"לר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"פ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדמ הווצמ

הדפהו - הדעי אל םא ,השע תווצמ
.הדעי אל םא הירבעה המא תודפל השע תווצמ (זי)
.ח ,אכ תומש "הדפהו הדעי אל רשא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"י ףד ןישודק
;'ד קרפ םידבע תוכלה ם"במר
;ד"לר השע תוווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"פ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהמ הווצמ

הירבעה המא רוכמל אלש ,השעת אל תווצמ
.הירבעה המא ןודאה רוכמי אלש ,השעת אל תווצמ [חכ]
.ח ,אכ תומש "הב ודגבב הרכמל לושמי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"י ףד ןישודק
;'י הכלה 'ד קרפ םידבע תוכלה ם"במר
;א"סר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"עק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברומ הווצמ

ערגי אל התנועו התוסכ הראש ,השעת אל תווצמ
.הירבעה המאמו ותשאמ הנועו תוסכ ראש עונמל אלש ,השעת אל תווצמ [טכ]
.י ,אכ תומש "ערגי אל התנועו התוסכ הראש" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"מ ףד תובותכ
;ד"י-ב"י םיקרפ תושיא תוכלה ם"במר
;ב"סר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"פ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;וע ,ג"ע ,'ע :םינמיס רזעה ןבא ע"וש
;מ"ר ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ז"ער ,ו"ער ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזמ הווצמ

םאו בא תוכהל אלש ,השעת אל תווצמ
.םאו בא תוכהל אלש ,השעת אל תווצמ [ל]
.וט ,אכ תומש "תמוי תומ ומאו ויבא הכמו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"פ ףד ןירדהנס
;'ה קרפ םירממ תוכלה ם"במר
;ט"יש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;(ה"צקת ןמיסבש ףיסוי אלב ללכנש רבוסש גישמ ן"במר)
;ט"יר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"מר ןמיס העד הרוי ע"ושחמ הווצמ

קנחב התימ ביוחמה קנחב גורהל השע תווצמ
.ביוחמה תא קנחב ןודל ןיד תיבה לע השע תווצמ (חי)
.בי ,אכ תומש "תמוי תומ תמו שיא הכמ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"מ ףד ןירדהנס
;ד"י קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ו"כר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;(ו"כ ןמיס ן"במרה לש השע תווצמב הז רפס ףוסב ןייעו ,ד"י שרושב גישמ ן"במרהו)
.'ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטמ הווצמ

ורבחב לבוחל תוסנק ןודל השע תווצמ
.ורבחב לבוח ןיד ןודל ןיד תיבה לע השע תווצמ (טי)
,דכ ארקיו "ול השעי ןכ השע רשאכ .חי ,אכ תומש "'וגו םישנא ןובירי יכו" :רמאנש
.טי

:תומוקמ יארמ
;ךליאו ג"פ ףד אמק אבב
;'א קרפ קיזמו לבוח תוכלה ם"במר
;ו"לר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'ע ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.כ"ת ןמיסו 'א ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושנ הווצמ

ףייסב התימ ביוחמה ףייסב גורהל השע תווצמ
.תחדנה ריע ישנאלו חצורל ףייסב גורהל ןיד תיבה לע השע תווצמ (כ)
.כ ,אכ תומש "םקני םקנ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב דומע ו"ע ףדו ,'ב דומע 'נ ףד דע 'ב דומע ,ט"מ ףד ןירדהנס
;ו"ט קרפו ד"י קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ו"כר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;(ו"כ ןמיס ן"במר לש השע תווצמב ןמקל ןייע ד"י שרושב גישמ ן"במר)
.ט"צ o ישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראנ הווצמ

הכרדכ אלש הקיזהש המהב ןיד ןודל השע תווצמ
.הפיגנב וא החיגנב קיזהש רוש יקזנב ןודל ןיד תיבה לע השע תווצמ (אכ)
.הל ,אכ תומש "'וגו ףוגי יכו ,חכ ,אכ תומש "'וגו רוש חגי יכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;םינושאר םיקרפ הששב אמק אבב תכסמ
;ךליאו 'ו קרפו 'א קרפ ןוממ יקזנ תוכלה ם"במר
;ז"לר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"ס ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.'ת ןמיס דע ט"פש ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושבנ הווצמ

לקסנה רוש לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.לקסנה רושמ תונהלו לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [אל]
.חכ ,אכ תומש "ורשב תא לכאי אלו רושה לקסי לקס" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"מ ףד אמק אבב ;'ב דומע ו"נ ףד ןישודק
;'בכ הכלה 'ד קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה
;ח"פק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"לק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגנ הווצמ

רוב יקזנ ןיד ןודל השע תווצמ
.רוב יקזנ ןיד ןודל ןיד תיבה לע השע תווצמ (בכ)
,אכ תומש "'וגו םלשי רובה לעב רומח וא רוש המש לפנו 'וכ רוב שיא חתפי יכ" :רמאנש
.דל-גל

:תומוקמ יארמ
;ג"נ ףד דע ט"מ ףד אמק אבב
;'גי קרפו ,'בי קרפ ןוממ יקזנ תוכלה ם"במר
;ח"לר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"ס ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ב"ית ,א"ית ,י"ת םינמיס טפשמ ןשוח ע"ושדנ הווצמ

התימל וא םימולשתל בנג ןיד ןודל השע תווצמ
.בנג ןיד ןודל ןיד תיבה לע השע תווצמ (גכ)
עבראו רושה תחת םלשי רקב השמח ורכמ וא וחבטו הש וא רוש שיא בונגי יכ" :רמאנש
.זל ,אכ תומש "השה תחת ןאצ

:תומוקמ יארמ
;ב"ע ףד ןירדהנס ;'ז קרפ אמק אבב
;'ט ,'ג ,א םיקרפ הבינג תוכלה ם"במר
;ט"לר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;א"ע ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ךליאו ח"מש ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושהנ הווצמ

לגרו ןש יקזנ אוה ,רעבה ןיד ןודל השע תווצמ
.ןשב וא לגרב הקיזהש המהב יקזנ ןיד ןודל ןיד תיבה לע השע תווצמ (דכ)
.ד ,בכ תומש "רחא הדשב רעבו הריעב תא חלשו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"פ ףד ןיטיג ;'ג ,'ב ,'א םיקרפ אמק אבב
;'ג קרפו 'א קרפ ןוממ יקזנ תוכלה ם"במר
;מ"ר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"ס ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.צ"ש ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושונ הווצמ

שא יקזנ ןיד ןודל השע תווצמ
.שא יקזנ ןיד ןודל ןיד תיבה לע השע תווצמ (הכ)
.ה ,בכ תומש "'וכ רעבמה םלשי םלש 'וכ שא אצת יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ס ףדו ,ה"כ ףד אמק אבב
;'די קרפ ןוממ יקזנ תוכלה ם"במר
;א"מר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"ס ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ח"ית ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושזנ הווצמ

םניח רמוש ןיד ןודל השע תווצמ
.םנח רמוש ןיד ןודל ןיד תיבה לע השע תווצמ (וכ)
.ו ,בכ תומש "'וגו רומשל םילכ וא ףסכ והער לא שיא ןתי יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפ האיצמ אבב ,'ט קרפ אמק אבב
;'ד קרפ הבינג ,'א קרפ תוריכש ,'ד קרפ ןודקפו הלאש ם"במר
;ב"מר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"פ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"צר ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושחנ הווצמ

רפוכו הדומו ןעוט ןיד ןודל השע תווצמ
.ןעטנו ןעוט ןיד ןודל ןיד תיבה לע השע תווצמ (זכ)
.חג ,בכ תומש "הז אוה יכ רמאי רשא הדבא לכ לע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה קרפ תועובש ;'ח קרפו 'ג קרפ האיצמ אבב ;ג קרפ אמק אבב
;'א קרפ ןעטנו ןעוט תוכלה ם"במר
;ו"מר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"צ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ךליאו 'ע ןמיסו ,ז"פ ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושטנ הווצמ

רכושו רכש רמוש ןיד ןודל השע תווצמ
.רכושו רכש רמוש ןיד ןודל ןיד תיבה לע השע תווצמ (חכ)
.ט ,בכ תומש "הש וא רוש וא רומח והער לא שיא ןתי יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ח קרפ תועובש ;'ה קרפו 'ג קרפ האיצמ אבב ;'ח קרפו 'ו קרפ אמק אבב
;'א קרפ תוריכש תוכלה ם"במר
;ג"מר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"פ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ךליאו ג"ש ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושס הווצמ

לאוש ןיד ןודל השע תווצמ
.לאוש ןיד ןודל ןיד תיבה לע השע תווצמ (טכ)
.גי ,בכ תומש "'וגו והער םעמ שיא לאשי יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ח קרפ תועובש ;'ח קרפ האיצמ אבב
;'א קרפ תוריכש תוכלהו ,'ו קרפו 'א קרפ ןודקפו הלאש תוכלה ם"במר
;ד"מר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"צ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ו"מש - מ"ש םינמיס טפשמ ןשוח ע"ושאס הווצמ

הלותב התפמ ןיד ןודל השע תווצמ
.ומכ הלותב התפמ ןיד ןודל ןיד תיבה לע השע תווצמ (ל)
.וט ,בכ תומש "'וגו הלותב שיא התפי יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ד קרפו ,'ג קרפ תובותכ
;'א קרפ הלותב הרענ תוכלה ם"במר
;כ"ר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"נ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"עק ןמיס רזעה ןבא ע"ושבס הווצמ

הפשכמ תויחל אלש ,השעת אל תווצמ
.ףשכמ תויהל אלש ןיד תיבה לע השעת אל תווצמ [בל]
.זי ,בכ תומש "היחת אל הפשכמ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ס ףד ןירדהנס
;'ג הכלה ד"י קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;י"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"צק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ט"עק ןמיס העד הרוי ע"ושגס הווצמ

םירבדב רג תונוהל אלש ,השעת אל תווצמ
.םירבדב קדצ רג תונוהל אלש ,השעת אל תווצמ [גל]
.כ ,בכ תומשהנות אל רגו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"נ ,ח"נ םיפד האיצמ אבב
;'וט הכלה 'די קרפ הריכמ תוכלה ם"במר
;ג"נק ,ב"נק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"עק ,ב"עק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ח"כר ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ח"יפ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדס הווצמ

ןוממב רג תונוהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןוממב קדצ רג תונוהל אלש ,השעת אל תווצמו [דל]
.כ ,בכ תומש "ונצחלת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"נ ,ח"נ םיפד אעיצמ אבב
;'די קרפ הריכמ תוכלה ם"במר
;ג"נר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"עק ,ב"עק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ח"כר ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ח"פ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהס הווצמ

םותיו הנמלא תונעל אלש ,השעת אל תווצמ
.םותיו הנמלא תונעל אלש ,השעת אל תווצמ [הל]
.אכ ,בכ תומש "ןונעת אל םותיו הנמלא לכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ

;'י הכלה 'ו קרפ תועד תוכלה ם"במר
;ו"נר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;(ןיואל ינשל םותיו הנמלא הנמ ן"במר)
םש ןייע .ןיואל ינש ןתונמל םא קפוסמ אוהו) 'ח ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;('ח ,'ז ןמיס םיזמרב
.ז"פ ,ו"פ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברוס הווצמ

לארשי יינעל תוולהל השע תווצמ
.לארשי יינעל תולהל השע תווצמ (אל)
.דכ ,בכ תומש "ימע תא הולת ףסכ םא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"ע ףד האיצמ אבב ;ז"ס ףד תובותכ
;'א קרפ הולו הולמ תוכלה ם"במר
;ז"צק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"צ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"צ ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ח"מר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזס הווצמ

ול ןיאש יממ בוח עובתל אלש ,השעת אל תווצמ
.םלשל ול ןיאש עדוישכ ובוח הולל עובתל אלש ,השעת אל תווצמ [ול]
.דכ ,בכ תומש "השונכ ול היהת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב דומע ה"ע ףד האיצמ אבב
;'א קרפ הולו הולמ תוכלה ם"במר
;ד"לר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"פק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"צ ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושחס הווצמ

תיבירב הולל הולמ ןיב קסעתהל אלש ,השעת אל תווצמ
.תיברב הולל הולמ ןיב קסעתהל אלש ,השעת אל תווצמ [זל]
.דכ ,בכ תומש "ךשנ וילע ןומישת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ע ףדו ,א"ע ףד אעיצמ אבב
;'ד קרפ הולו הולמ תוכלה ם"במר
;ז"לר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"צק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ס"ק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ט"נר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ