םיטפשמ תשרפ ,תומש

- קרפה ךשמה -טס הווצמ

ןייד ללקל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןיידל ללקל אלש ,השעת אל תווצמ [חל]
.זכ ,בכ תומש "ללקת אל םיהלא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"נ ףד ןירדהנס ;ו"ל ,ה"ל םיפד תועובש
;'וכ קרפ ןירדהנס תוכלהו ,'ב קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
שרושבו ש"ע תוללכבש ואל הז ןיאש ראיב םשו) ;ו"טש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;('ט
;ה"כת ,זכ ןמיס טt שמ ןשוח ;ט"ר ,ז"ט ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"כק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברע הווצמ

ףדגמ איה םשה תכרבד ואל השעת אל תווצמ
.םשה תא ךרבל אלש ,השעת אל תווצמ [טל]
(. זכ ,בכ תומש) ללקת אל םיהלא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"נ ףד ןירדהנס ;ו"ל ,ה"ל םיפד תועובש
;'וכ קרפ ןירדהנס תוכלהו ,'ו הכלה 'ב קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;('ט שרושבו ש"ע תוללכבש ואל הז ןיאש ראיב םשו) ;'ס השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"כת ,זכ ןמיס טפשמ וח ;ט"ר ,ז"ט ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"כק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראע הווצמ

אישנ ללקל אלש ,השעת אל תווצמ
.ךלמ וא אישנ ללקל אלש ,השעת אל תווצמ [מ]
.זכ ,בכ תומש "רואת אל ךמעב אישנו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"ס ףד ןירדהנס ;אתליכמ
;ו"כ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ז"טש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;י"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"כ ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושבע הווצמ

תואובתה יקוח םידקהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ץראה ילובימ תונתמה יקוח םידקהל השעת אל תווצמ [אמ]
.חכ ,בכ תומש "רחאת אל ךתעמדו ךתאלמ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפ תומורת ;'ד ףד הרומת
;ג"כ הכלה 'ג קרפ תומורת תוכלה ם"במר
;ד"נק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"נר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"לש ןמיס העד הרוי ע"ושגע הווצמ

הפירט לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.הפירט לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [במ]
.ל ,בכ תומש "ולכאת אל הפירט הדשב רשבו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;תופסותב ש"עו ח"י ףד תוכמ ;ח"ס ףד ןילוח
תוכלהו ;'ה קרפ הטיחש תוכלהו ;'ה קרפו 'ד קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
;'ט קרפ חספ ןברק תוכלהו ;'אי קרפ תונברקה השעמ
;א"פק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"לק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ךליאו ט"כ ,ד"י ןמיס העד הרוי ע"וש
ןילוח תופסותב ןייע תוללכבש ואל ןינעלו ;א"ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.ו"ל ףד אמוי תופסותבו ,ח"י ףד תוכמ תופסותו ,ב"ק ףדדע הווצמ

ורבח אלב ןיד לעב תנעט עומשל אלש ,השעת אל תווצמ
.ורבח ןיד לעב ינפב אלש ןיד לעב תנעט עומשל אלש ןיידה לע השעת אל תווצמ [גמ]
.א ,גכ תומש "אוש עמש אשת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב דומע 'ז ףד ןירדהנס ;א"ל ףד תועובש ;ג"כ ףד תוכמ
;'ז הכלה א"כ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;א"פר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'י ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"י ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ג"לר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהע הווצמ

הריבע לעב תודע לבקל אלש ,השעת אל תווצמ
,הריבע לעב תודע לבקל אלש ,השעת אל תווצמ [דמ]
.א ,גכ תומש "סמח דע תויהל עשר םע ךדי תשת לא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"כ ףד ןירדהנס ;ב"ע ףד אמק אבב
;'י קרפ תודע תוכלה ם"במר
;ו"פר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"יר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;'דל ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ו"לר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברוע הווצמ

תושפנ ינידב דחא ליבשב םיבר ירחא תוטנל אלש ,השעת אל תווצמ
.תושפנ ינידב דחא ליבשב בוחל םיבר ירחא תוטנל אלש ,השעת אל תווצמ [המ]
.ב ,גכ תומש "תערל םיבר ירחא היהת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"ל ףדו ב"ע ב"ל ףד ,'ב ףד ןירדהנס
;'א הכלה 'ח קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ב"פר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"צק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזע הווצמ

תושפנ ינידב תוכז דמלש ימ הבוח דמלי אלש ,השעת אל תווצמ
.תושפנ ינידב תוכז דמלש ימ בוח דמלי אלש ןיד תיבה לע השעת אל תווצמ [ומ]
.ב ,גכ תומש "תטנל ביר לע הנעת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"ל ףד ןירדהנס
;'י קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ג"פר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"צק ןיואל ש"עו ,הז ואל הנמ אל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחע הווצמ

תוטהל םיבר ירחא השע תווצמ
.םיבר ירחא ןיד תוטהל ןיד תיבה לע השע תווצמ (בל)
.ב ,גכ תומש "תוטהל םיבר ירחא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"י ףד ןילוח ;ט"נ ףד האיצמ אבב ;'ב ףד ןירדהנס
;'ח קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ה"עק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"צ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ח"י ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ה"כר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטע הווצמ

ןידב ינע לע םחרל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןידב ינע לע םחרל אלש ןיד תיבה לע השעת אל תווצמ [זמ]
.ג ,גכ תומש "ובירב רדהת אל לדו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"לק ףד ןילוח
;'ד הכלה 'כ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ז"ער השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"י ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ט"כר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברפ הווצמ

ךרדב לשכנהמ אשמ קורפל השע תווצמ
.ואשמ תחת תצבורה ורבח תמהבמ קורפל השע תווצמ (גל)
.ה ,גכ תומש "ומע בזעת בזע 'וגו ואשמ תחת ץבור ךאנוש רומח הארת יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;גל-בל םיפד אעיצמ אבב
;'גי קרפ שפנ תרימשו חצור תוכלה ם"במר
;ב"ר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'פ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ב"ער ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ד"נ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראפ הווצמ

ועשר ינפמ אטוח ןיד תוטהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ועשר ינפמ אטוח טפשמ תוטהל אלש ןיד תיבה לע השעת אל תווצמ [חמ]
.ו ,גכ תומש "ובירב ךנויבא טפשמ אטת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;אתליכמ
;'ה הכלה 'כ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
ו ;ח"ער השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
ש"ע תווצמה ןובשחב ואנמ אלו ,שממ ןויבאו ינע רבוס לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ר ,ה"ר ןיואל
.ז"י ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושבפ הווצמ

תעדה דמואב ןיד ךותחל אלש ,השעת אל תווצמ
.תעדה דמואב ןיד ךותחל אלש ןיד תיבה לע השעת אל תווצמ [טמ]
.ז ,גכ תומש "גורהת לא קידצו יקנו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ל ףד ןירדהנס
;'א הכלה 'כ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
צ"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;(ש"ע ןיואל ינשל קידצו יקנ הנמ םש ן"במר)
ב תונוממ ינידד אנדמואו ;ה"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
בו ,ד"כ קרפ םש ם"במר
.ז"י,ו"ט ןn יס טפשמ ןשוח ע"ושגפ הווצמ

דחוש חקיל אלש ,השעת אל תווצמ
.דחוש חקיל אלש ןיידה לע השעת אל תווצמ [נ]
.ח ,גכ ומש "חקת אל דחושו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ק ףד תובותכ
;'א הכלה ג"כ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ד"ער השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;'ט ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ל"ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדפ הווצמ

תיעיבשב ץראה טימשהל השע תווצמ
.הטימשה תנשב ץראה איצוהש תוריפו תואובת לכ ריקפהל השע תווצמ (דל)
.אי ,גכ תומש "התשטנו הנטמשת תיעיבשהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;תיעיבש תכסמ
;'דכ הכלה 'ד קרפ הטימש תוכלה ם"במר
;ד"לק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"מק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהפ הווצמ

תבשב הכאלממ תובשל השע תווצמ
.הכאלממ תבשב תובשל השע תווצמ (הל)
.בי ,גכ תומש "תובשת יעיבשה םויבו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"פ תותירכ ;ח"מ תומבי ;ד"י הרז הדובע ;ד"י אמק אבב ;ד"נק ,א"נ תבש
;'ב קרפו 'א קרפ תבש תוכלה ם"במר
;ד"נק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'ל ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ח"ש ,ו"מר םינמיס תבש תוכלה םייח חרוא ע"ושופ הווצמ

הרז הדובע םשב עבשיל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרז הדובע םשב עבשיל אלש ,השעת אל תווצמ [אנ]
.גי ,גכ תומש "וריכזת אל םירחא םיהלא םשו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"ס ףד ןירדהנס
;'י הכלה 'ה קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ו"ע השעת אל ש"עו ד"י השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"ל ןיואלב וללכו הז ואל הנמ אל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"מק ןמיס העד הרוי ע"ושזפ הווצמ

הרז הדובע דובעל םיבר חידהל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרז הדובע דובעל לארשימ ריע חידהל אלש ,השעת אל תווצמ [בנ]

:תומוקמ יארמ
;ג"ס ףד ןירדהנס
;'ד קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ו"ט השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"כ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ט"יק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחפ הווצמ

םילגר 'גב גוחל השע תווצמ
.םילגר שלשב גוחל השע תווצמ (ול)
.די ,גכ תומש "הנשב יל גחת םילגר שולש" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;י ףד הגיגח
;'א קרפ הגיגח תוכלה ם"במר
;ב"נ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"כר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטפ הווצמ

ץמח לע חספ טוחשל אלש ,השעת אל תווצמ
.םייק ץמח ןיידעו חספה הש טוחשל אלש ,השעת אל תווצמ [גנ]
.חי ,גכ תומש "יחבז םד ץמח לע חבזת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"ס ףד םיחספ
;'ה הכלה 'א קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;ו"טק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"מש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברצ הווצמ

רקוב דע חספ ירומיא ןילהל אלש ,השעת אל תווצמ
.רקוב דע חספ ירומיא ןילהל אלש ,השעת אל תווצמ [דנ]
.חי ,גכ תומש "רקוב דע יגח בלח ןילי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"נ ףד םיחספ
;'ה הכלה 'א קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;ז"טק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"מש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראצ הווצמ

שדקמב םאיבהלו םירוכיב שירפהל השע תווצמ
.שדקמה תיבל םירוכב איבהל השע תווצמ (זל)
.טי ,גכ תומש "ךיהלא 'ה תיב איבת ךתמדא ירוכב תישאר" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;םירוכיב תכסמ ;ו"כ ףד ארתב אבב ;א"י קרפ תומורת
;'ב קרפ םירוכב תוכלה ם"במר
;ה"כק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"לק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבצ הווצמ

בלחב רשב לשבל אלש ,השעת אל תווצמ
.בלחב רשב לשבל אלש ,השעת אל תווצמ [הנ]
טי ,גכ תומש "ומא בלחב ידג לשבת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"כ ףד םיחספ ;'ח קרפ ןילוח
;'ט קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
;ו"פק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"מק ,מ"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"פ ןמיס העד הרוי ע"וש
.ו"עק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגצ הווצמ

הרז הדובע ידבועו תומוא עבשל תירב תורכל אלש ,השעת אל תווצמ
.ם"וכעל תירב תורכל אלש ,השעת אל תווצמ [ונ]
.בל ,גכ תומש "תירב םהיהלאלו םהל תרכת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ם"וכע םתס בתכ 'י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
בו ;תומוא 'ז בתכ ח"מ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
ב ןייעו ;תומוא 'ז בתכ ז"מ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
קלח ף וס ךיתווצמ ךרדב םיכרד תשרפבו ;םש הנשמ םחלבו 'ו קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
.ד"צ ,ג"צ ןמיס 'ד קלחו 'בדצ הווצמ

ונצראב ם"וכע ובשי אלש ,השעת אל תווצמ
.לארשי ץראב ם"וכע בישוהל אלש ,השעת אל תווצמ [זנ]
.[.גל ,גכ תומש] "יל ךתא ואיטחי ןפ ךצראב ובשי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ,'כ םיפד הרז הדובע
;'י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;א"נ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;תומוא 'ז אקווד רבוס ט"מ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"נק ןמיס העד הרוי ע"וש

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ