המורת תשרפ ,תומש


תווצמה ןינמ
[תחא] השעת אל תווצמ ,השע תווצמ (ב) הב שיהצ הווצמ

שדקמ תיב תונבל השע תווצמ
.שדקמה תיב תונבל השע תווצמ (חל)
.[ח ,הכ תומש] שדקמ יל ושעו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;תודמ תכסמ ;'פ ףד ןירדהנס
;'א קרפ הריחבה תיב תוכלה ם"במר
;'כ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"סק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברוצ הווצמ

ןוראה ידב ריסהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןוראה ןמ ןוראה ידב איצוהל אלש ,השעת אל תווצמ [חנ]
.וט ,הכ תומש "ונממ ורסי אל םידבה ויהי ןראה תועבטב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ע ףד אמוי
;'גי הכלה 'ב קרפ שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;ו"פ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"צר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזצ הווצמ

דימת 'ה ינפל םינפה םחל רדסל השע תווצמ
.םינפה םחל לכיהב םינהכ ורדסיש השע תווצמ (טל)
.ל ,הכ תומש "דימת ינפל םינפ םחל ןחלשה לע תתנו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"צ ףד תוחנמ
;'ה קרפו ,'ד קרפ םיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;ז"כ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"צק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהוצת תשרפ ,תומש


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ד] ,השע תווצמ (ד) הב שיחצ הווצמ

שדקמב תורנ ךורעל השע תווצמ
.םוי לכב לכיהב ןתוא קילדיו הרונמה תורנ ןהכה ךורעיש השע תווצמ (מ)
"וינבו ןרהא ותוא ךרעי 'וכ דעומ להאב דימת רנ תלעהל 'וכ תיז ןמש ךילא וחקיו" :רמאנש
.אכ ,זכ תומש
.תורנה ת א ןרהא תולעהבו 'וכ תורנה תא וביטהב :רמאנו

:תומוקמ יארמ
;'ו קרפ דימת ;ט"פ ,ח"פ םיפד תוחנמ ;ג"ל ףדו ,ד"י ףד אמוי
;'ג קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;ה"כ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
הל ;ג"צק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.התקלדה איה תורנ תבטה ם"במר
.ברעב אלא הניא הקלדההו ,תוליתפה ןוקת אוה רקובב הבטהד םירובס םישרפמה בור לבאטצ הווצמ

דובעל הנוהכ ידגב םינהכ ושבליש השע תווצמ
.הדובע תעשב הנוהכ ידגב םינהכ ושבליש השע תווצמ (אמ)
.ד ,חכ תומש "'וגו ןרהאל שדק ידגב ושעו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"י-ו"ט םיפד םיחבז ;ה"כ ףד אמוי
;'י-'ח םיקרפ שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;ג"ל השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"עק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברק הווצמ

דופאה לעמ ןשוחה ריסהל אלש ,השעת אל תווצמ
.דופאמ לעמ ןשוחה ריסהל אלש ,השעת אל תווצמ [טנ]
.חכ ,חכ תומש "דופאה לעמ ןשחה חזי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ע ףד אמוי
;'י הכלה 'ט קרפ שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;'ה שרוש ן"במר תגשה ןייעו ;ז"פ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"צר ,ח"צר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראק הווצמ

םינהכה לש ליעמה עורקל אלש ,השעת אל תווצמ
.ליעמה עורקל אלש ,השעת אל תווצמו [ס]
.בל ,חכ תומש "ערקי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ע ףד אמוי
;ט קרפ שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;'ה שרוש ן"במר תגשה ןייעו ;ח"פ ,ז"פ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"צר ,ח"צר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבק הווצמ

םישדק ישדק רשב םינהכה ולכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.םשאו תאטח רשב םינהכ ולכאיש השע תווצמ (במ)
.גל ,טכ תומש "םהב רפכ רשא םתוא ולכאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"נ ףד םיחבז ;ט"נ ףד םיחספ
;'י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
ט"פ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;(ב"י שרושב גישמ ן"במר)
.ד"פק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגק הווצמ

םשאו תאטחמ רז לכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.םישדק ישדק רז לכאי אלש ,השעת אל תווצמ [אס]
.גל ,טכ תומש "םה שדק יכ לכאי אל רזו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ל ףד תומבי ;ח"י ףד תוכמ
;א"י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ח"מק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"כש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
הנמו דחא ואלב המורתו שדוק רז לכאי אלש פ"ר ןמיסב וללכו הז ואל הנמ אל ךוניחה רפס
תווצמה ינומ לכ וכשמנ וירחאו ,האר תשרפב דיחי תמבב חספ טוחשל אלש ומוקמב
.ל"ז ן"במרה ךרדב וכלהש םינורחאה
,ל"ז ם"במרה ךרדמ תוטנל הצור וניא אוהש םימעפ המכ בתכ ךוניחהש איה הבגשנ האילפו
אל תווצמה רפסב ןיואל ינשל המורת רז לכאי אלשו םישדק רז לכאי אלש הנמ ם"במרהו
ואלו ,א"יפ תונברקה השעמ תוכלהבו 'ו קרפ תומורת תוכלה ם"במרב ןכו ,ט"מק ,ב"לק השעת
.תווצמה ןינמב ללכ הנמ אל דיחי תמבב חספד
ןמקל ןייעו .ז"פת ןמיס ךוניחה לע ויתוהגהב ,ךיתווצמ ךרדב םיכרד תשרפה הזב שיגרה רבכו
.א"פר ןמיסדק הווצמ

ברעו רקוב םוי לכב תרוטק ריטקהל השע תווצמ
.לכיהב בהזה חבזמ לע ברעבו רקבב םוי לכב תרטק ריטקהל השע תווצמ (גמ)
םיברעה ןיב .ז ,ל תומש "'וכ רקבב םימס תרטק ןרהא וילע ריטקהו" :רמאנש
.ח ,ל תומש "הנריטקי

:תומוקמ יארמ
;ט"מ ףד תוחנמ ;'ו ףד תותירכ
;'ג קרפ ןידימת תוכלה ם"במר
;'ב קרפ שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;ח"כ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;(השע תווצמ ינשל ברעו רקב תרטק הנמ ן"במר)
.ב"צק ןישע ףוסבו ,ז"סק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהק הווצמ

תרוטקמ ץוח בהזה חבזמב ריטקהל אלש ,השעת אל תווצמ
.לכיהבש בהזה חבזמ לע תונברקמ רבד םוש תולעהל אלש ,השעת אל תווצמ [בס]
.ט ,ל תומש "וילע וכסת אל ךסנו החנמו הלעו הרז תרטק וילע ולעת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;תותירכ
;'אי הכלה 'ב קרפ שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;ב"פ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"צר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ