אשת יכ תשרפ ,תומש


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ה] ,השע תווצמ (ד) הב שיוק הווצמ

הנש לכב לקש תיצחמ תתל השע תווצמ
.רובצ תונברק ךרוצל לקש תיצחמ לארשימ דחא לכ ןתיש השע תווצמ (דמ)
.גי ,ל תומש "לקשה תיצחמ 'וכ ונתי הז" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ םילקש
;ךליאו 'א קרפ םילקש תוכלה ם"במר
;א"עק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"מ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזק הווצמ

הדובעל וילגרו וידי ןהכ שדקיש השע תווצמ
.הדובעל ןהילגרו םהידי םינהכ ושדקיש השע תווצמ (המ)
.טי ,ל תומש "םהילגר תאו םהידי תא ונממ וינבו ןרהא וצחרו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"י ,ו"ט םיפד םיחבז ;ח"כ ףד אמוי
;'ה קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
;ד"כ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"עק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחק הווצמ

החשמה ןמשב ד"ב יכלמו םינהכ חושמל השע תווצמ
.החשמה ןמש תושעל השע תווצמ (ומ)
.הכ ,ל תומש "שדק תחשמ ןמש ותוא תישעו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"י ףד תוירוה ;'ה ףד תותירכ
;'א קרפ שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;ה"ל השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"סק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטק הווצמ

החשמה ןמשב רז ךוסל אלש ,השעת אל תווצמ
.החשמה ןמשב ךוסל אלש ,השעת אל תווצמ [גס]
.בל,ל תומש "ךסוי אל םא רשב לע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד תותירכ
;'י-'ה תוכלה 'א קרפ וב םידבועהו שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;ג"פ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"צר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ג"צר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבריק הווצמ

החשמה ןמש ומכ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.החשמה ןמש תושעל אלש ,השעת אל תווצמו [דס]
.בל ,ל תומש "והמכ ושעת אל ותנכתמבו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד תותירכ
;'ד הכלה 'א קרפ וב םידבועהו שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;ד"פ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"צר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ג"עק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראיק הווצמ

תרוטק תנוכתמכ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.תרטק תנוכתמכ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ [הס]
".תרכנו הב חירהל הומכ השעי רשא שיא םכל ושעת אל התנוכתמב 'וכ תרטקהו" :רמאנש
.חל-זל ,ל תומש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד תותירכ
;'ב קרפ וב םידבועהו שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;ג"פ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"צר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ג"עק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברביק הווצמ

הרז הדובע תבורקתמ תותשלו לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.(ךסנ ןיי הז ללכבו) הרז הדובע תבורקתמ תותשלו לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [וס]
.וט ,דל תומש "וחבזמ תלכאו ךל ארקו 'וגו ץראה בשויל תירב תרכת ןפ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"ע ,ט"כ םיפד הרז הדובע
;'ז קרפ הרז הדובע תוכלהו ;א"י קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
;(תוגשהב םש ןייעו) ד"צק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"מק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ג"לק ,ג"כק םינמיס העד הרוי ע"וש
.ג"כר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגיק הווצמ

הטימשב ץראה תדובעמ תובשל השע תווצמ
.תיעיבשב ץראה תדובעמ תובשל השע תווצמ (זמ)
.אכ ,דל תומש "תובשת ריצקבו שירחב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפ תיעיבש
;'א קרפ הטימש תוכלה ם"במר
;ה"לק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"מק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדיק הווצמ

בלחב רשב לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.בלחב לשבתנש רשב לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [זס]
.וכ ,דל תומש "ומא בלחב ידג לשבת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד םיחספ ;ז"ל ףד ריזנ ;ךליאו ג"ק ףד ןילוח
;'ט קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה
,ז"פק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
אל תישילש םעפ האר 'פב בותכש פ"עא ומצע ינפב ואלל האנה רוסיא הנמ אלש םעט בתכ םש)
;(ש"ע איה הליכא ללכב האנהש ,ואנמ אל האנה רוסיא לע ''וכ לשבת
;א"מק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ךליאו ז"פ ןמיס העד הרוי ע"וש
.ג"יר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר


להקיו תשרפ ,תומש


תווצמה ןינמ
[תחא] השעת אל תווצמ הב שיוטק הווצמ

תבשב שונעל אלש ,השעת אל תווצמ
.תבשב תומ טפשמ תושעל אלש ןיד תיבה לע השעת אל תווצמ [חס]
.ג ,הל תומש "תבשה םויב םכיתובשומ לכב שא ורעבת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ל ףד ןירדהנס ;ו ףד תומבי
;'ז הכלה ד"כ קרפ תבש תוכלה ם"במר
;ב"כש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
ב ןייע ;ז"ס ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
בו ט"לש ןמיס םייח חרוא ע"וש
;'ה ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ